Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/03/2018

  • Número del document GAH/0539/2018

  • Número de control 18081027

  • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18081027-2018

Dades del DOGC
  • Número 7586

  • Data 26/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/539/2018, de 21 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2018 (ref. BDNS 390712).


L'article 2 del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, regula l'organització de l'Administració de la Generalitat en els departaments corresponents, entre els quals s'inclou el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

L'article 1.2.b) del Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, disposa que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, s'adscriu a aquest Departament.

L'article 29 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, estableix que el foment de la conservació, la rehabilitació i la gran rehabilitació del patrimoni immobiliari residencial és objecte de l'actuació prioritària de la Generalitat i els ens locals per garantir el dret a un habitatge digne i adequat.

El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, incorpora el Programa de foment de la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'habitatges i, concretament, el capítol III determina l'objecte, les actuacions protegibles, els criteris de legalitat i coherència tècnica, el pressupost protegible de les actuacions de rehabilitació, els aspectes relatius a l'execució de les obres i els requisits temporals que s'han de complir.

L'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, estableix que correspon al president o presidenta de l'Agència aprovar les bases reguladores, les convocatòries i la concessió de subvencions i prestacions previstes en els plans per al dret a l'habitatge, i també les que tenen per finalitat el finançament de projectes i actuacions en barris d'habitatges públics que administra o gestiona l'Agència, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Atès que, per mitjà de la Resolució GAH/1021/2017, d'11 de maig (DOGC núm. 7370, de 16.5.2017), s'han aprovat les bases reguladores de les subvencions per a obres d'arranjament de l'interior dels habitatges per a persones grans, en règim de concurrència pública competitiva, i d'acord amb les previsions de capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; dels preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a proposta de la Direcció de Qualitat de la Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge,

 

Resolc:

 

—1 Convocatòria

Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament de l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2018.

 

—2 Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució GAH/1021/2017, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament de l'interior dels habitatges per a persones grans (DOGC núm. 7370, de 16.5.2017).

 

—3 Dotació pressupostària

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 700.000 euros, amb càrrec a la partida D/780.0001 del pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'exercici 2018. El crèdit inicial disponible es podrà modificar d'acord amb la normativa vigent.

L'atorgament de les subvencions està condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2018 en el moment de la resolució de la concessió.

Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant una resolució del president de l'Agència.

 

—4 Termini i lloc per presentar les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de juliol de 2018.

Les sol·licituds es poden presentar a les adreces detallades a l'annex 2 de la Resolució GAH/1021/2017, d'11 de maig.

 

—5 Justificant d'ingressos de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència

5.1 D'acord amb la base 10.1.h) de l'annex 1 de la Resolució GAH/1021/2017, d'11 de maig, el període impositiu que s'ha d'acreditar es el següent:

a) per a les sol·licituds presentades abans del 2 de juliol de 2018, els ingressos corresponents a l'exercici 2016.

b) per a les sol·licituds presentades a partir del 3 de juliol de 2018, els ingressos corresponents a l'exercici 2017.

5.2 Per calcular els ingressos de la unitat de convivència, a l'annex d'aquesta Resolució consta la taula de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) 2016 i 2017 ponderat d'acord amb els coeficients establerts en l'article 4 i les zones geogràfiques establertes a l'article 3 del Decret 75/2014, de 27 de maig, vigent per a aquesta convocatòria, i que substitueix l'annex 3 de la Resolució GAH/1021/2017, d'11 de maig.

5.3 Els preus dels barems de la construcció esmentats a la base 5.3 de la Resolució GAH/1021/2017, d'11 de maig, s'entendran referits a l'any 2018.

 

—6 Òrgans competents i termini per resoldre

L'òrgan instructor de la convocatòria és cadascuna de les persones titulars dels serveis territorials d'habitatge de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb la col·laboració de les oficines locals d'habitatge dels territoris respectius que hagin subscrit un conveni amb l'Agència a aquest efecte.

La competència per a l'atorgament de les subvencions correspon a la persona titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge per delegació de la persona titular de la presidència de l'Agència, segons la Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer.

El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la és de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

 

—7 Notificació i règim de recursos

Les notificacions dels actes administratius s'han d'efectuar de manera individualitzada a les persones i entitats sol·licitants, d'acord amb el que estableixen l'article 56 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb caràcter complementari, també es publicaran les notificacions mitjançant procediments electrònics habilitats a través del Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat.

Contra les resolucions de concessió o denegació de les subvencions d'aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la persona titular de la presidència de l'Agència en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, o un recurs contenciós administratiu davant l'òrgan judicial que sigui competent, segons els criteris de distribució competencial previstos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació.

 

—8 Producció d'efectes

Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu davant l'òrgan judicial que sigui competent segons els criteris de distribució competencial previstos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació.

 

Barcelona, 21 de març de 2018

 

Carles Sala Roca

President

 

 

Annex

 

IRSC 2016 i 2017 ponderat d'acord amb les zones geogràfiques i els coeficients establerts als articles 3 i 4 del Decret 75/2014, de 27 de maig.

 

2,00 IRSC

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres o més

Zona A

21.247,28

21.904,41

22.846,54

22.927,89

Zona B

19.919,33

20.535,39

21.418,63

21.494,90

Zona C

18.747,60

19.327,42

20.158,71

20.230,50

Zona D

15.935,46

16.428,31

17.134,90

17.195,92

 

1,50 IRSC

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres o més

Zona A

15.935,46

16.428,31

17.134,90

17.706,07

Zona B

14.939,49

15.401,54

16.063,97

16.599,44

Zona C

14.060,70

14.495,57

15.119,03

15.623,00

Zona D

11.951,60

12.321,23

12.851,18

13.279,55

 

 

En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, s'aplicarà el tram següent de la composició familiar.

Amunt