Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/03/2018

  • Número del document ENS/0501/2018

  • Número de control 18078077

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18078077-2018

Dades del DOGC
  • Número 7583

  • Data 21/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/501/2018, de 14 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2018-2019.


El procés de construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior, iniciat l'any 1999 amb la Declaració de Bolonya, va comportar a partir del curs acadèmic 2010-2011 l'adequació dels actuals plans d'estudi dels ensenyaments artístics superiors.

L'accés als ensenyaments artístics superiors requereix el compliment d'uns requisits acadèmics i la superació d'una prova específica d'accés.

La prova específica d'accés es duu a terme amb l'antelació necessària per permetre la posterior gestió del procediment d'admissió, previ a l'inici del curs acadèmic.

Per aquest motiu, és necessari convocar les proves específiques d'accés d'acord amb el que preveuen la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i els reials decrets números 630, 631, 632, 633 i 635, tots ells de 14 de maig de 2010, pels quals es regulen, respectivament, els continguts bàsics dels ensenyaments artístics superiors en art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals, establerts a l'esmentada Llei d'educació.

D'altra banda, l'article 65.5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que l'ordenació dels ensenyaments artístics ha de fomentar les connexions amb els altres ensenyaments artístics que s'hi relacionen i amb els ensenyaments de règim general. Per aquest motiu, i atès que les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors disposen de diversos elements comuns, escau establir-ne una regulació i una gestió que aporti coherència i optimitzi l'activitat dels centres i de l'Administració educativa. En aquest sentit, es fa una única convocatòria que inclou les proves específiques d'accés als diferents ensenyaments artístics superiors, i la prova que han de realitzar les persones que hi volen accedir sense reunir el requisit acadèmic.

Així mateix, el Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors, ha regulat aquests ensenyaments a Catalunya, establint-hi les condicions d'accés.

Finalment, la Resolució ENS/503/2017, de 8 de març, estableix les bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors.

Per tot això,

 

Resolc:

 

—1 Convocar les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals i disseny, en els centres de titularitat pública i de titularitat privada, corresponents al curs 2018-2019, d'acord amb les bases generals que s'aproven i que consten en l'annex 1.

 

—2 Es poden consultar en el web del Departament d'Ensenyament (www.gencat.cat/ensenyament) i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) els documents següents:

a) Les bases específiques que regeixen les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors convocades que contenen els objectius, continguts i criteris d'avaluació.

b) Els models de sol·licitud d'inscripció a les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, i disseny (informació mínima).

 

—3 Convocar les proves per a les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic, d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2018-2019, d'acord amb les bases generals que s'aproven i que consten a l'annex 2.

 

—4 En els annexos 3 i 4, respectivament, s'aproven el model de certificat acreditatiu de la superació de les proves específiques d'accés i el de la prova per a les persones aspirants que no tenen els requisits acadèmics d'accés als ensenyaments artístics superiors.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que dicta aquest acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 14 de març de 2018

 

Martí Barberà i Montserrat

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex 1

Bases generals que regeixen les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors.

 

1. Objectiu de les proves específiques.

L'objectiu de les proves específiques d'accés a cadascun dels ensenyaments artístics superiors és comprovar que les persones aspirants estan en possessió dels coneixements, habilitats i capacitats necessaris per cursar els ensenyaments corresponents.

 

2. Requisits de participació i límit de convocatòries.

2.1 Poden inscriure-s'hi les persones que posseeixen el requisit acadèmic d'accés o es troben en condicions d'aconseguir-lo abans del període de matrícula, o que aporten el certificat acreditatiu d'haver superat la prova per a les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic, o que aporten el certificat acreditatiu d'haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

2.2 Les persones que vulguin accedir als estudis o vulguin millorar la qualificació obtinguda disposen d'un màxim de tres convocatòries al mateix centre i titulació o especialitat.

 

3. Procediment d'inscripció i pagament.

3.1 La inscripció a les proves específiques d'accés es duu a terme en el centre al qual vol accedir la persona interessada, mitjançant els models de sol·licitud, segons la informació que es publica en el web del Departament d'Ensenyament (www.gencat.cat/ensenyament), als quals s'ha d'adjuntar la documentació que estableix el mateix model.

3.2 Si bé només es pot obtenir una plaça per centre, les persones es poden inscriure a les proves en més d'una especialitat, àmbit, modalitat o itinerari, tenint en compte les especificitats que per a cada ensenyament s'indiquen a continuació:

a) Música: cada persona aspirant es pot presentar a un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats.

b) Dansa: cada persona aspirant es pot presentar a una de les dues especialitats o a totes dues.

c) Art dramàtic: cada persona aspirant es pot presentar a una de les tres especialitats i, en el cas de l'especialitat d'interpretació, a un o dos itineraris, en el cas que s'ofereixin. En aquest cas, les persones aspirants han d'especificar en el moment de la inscripció quina és la seva preferència en relació amb els dos itineraris.

d) Conservació i restauració de béns culturals: la inscripció és única per a totes les especialitats.

e) Disseny: la inscripció és única per a totes les especialitats. Pel que fa a la inscripció a l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques, cada persona ha de formalitzar la inscripció indicant la seu en la qual vol cursar els estudis i l'especialitat que desitja cursar. La persona interessada pot indicar-ne més d'una, marcant l'ordre de preferència.

La sol·licitud s'ha de presentar a la seu triada com a primera opció.

3.3 Les dates d'inscripció, les determina cada centre examinador i han d'estar compreses entre l'11 d'abril i el 18 de juny de 2018. En qualsevol cas, el període d'inscripció ha de tenir una durada mínima de 10 dies hàbils.

3.4 La participació en les proves objecte d'aquesta convocatòria pot comportar el pagament d'un import en concepte d'inscripció, en el cas que la titularitat del centre de què es tracti així ho tingui establert.

 

4. Persones aspirants amb necessitats educatives específiques.

4.1 Les persones aspirants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que en tinguin el reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per participar en la prova d'accés.

A aquests efectes les persones interessades, han de presentar la sol·licitud d'acord amb el model que està disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (www.gencat.cat/ensenyament), juntament amb la documentació que consta a l'apartat 4.2 d'aquest annex, amb una antelació mínima d'1 mes a la data de realització de la prova.

4.2 Les persones aspirants han de fer arribar a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202, de Barcelona) la documentació següent:

a) Fotocòpia de la sol·licitud d'inscripció a les proves.

b) El certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda o certificat mèdic oficial.

c) Si escau, un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.

d) Si escau, dictamen d'escolarització del Departament d'Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

4.3 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina, si escau, les mesures o recursos addicionals, ho notifica a la persona interessada i n'informa la comissió avaluadora corresponent. La persona interessada pot presentar una reclamació contra les mesures o recursos addicionals adoptats, en el termini de tres dies a partir de la notificació.

 

5. Llista de persones admeses i excloses.

Cada centre dóna publicitat al seu tauler d'anuncis de:

a) La llista provisional de persones admeses i excloses a les proves, amb la indicació, si escau, del motiu d'exclusió i del termini per esmenar els defectes en la documentació presentada, que és de tres dies hàbils.

b) La llista definitiva de persones admeses i excloses a les proves.

 

6. Supervisió.

6.1 La Inspecció d'Educació supervisa i assessora el desenvolupament de les proves.

6.2 En el decurs de l'execució de les proves d'accés les persones participants han d'acreditar la seva identitat mitjançant la presentació de l'original del DNI, passaport o NIE, a sol·licitud de la Inspecció d'Educació o de les persones membres de les comissions avaluadores.

 

7. Comissions avaluadores.

7.1 A cada centre on es duen a terme les proves, es nomena una comissió avaluadora. Les comissions tenen les funcions d'elaborar, executar i avaluar les proves específiques, d'acord amb el que preveu aquesta Resolució i amb l'estricta subjecció als objectius, continguts i criteris d'avaluació previstos a les bases específiques a què es refereix el punt 2 d'aquesta Resolució. Les comissions avaluadores poden ser assessorades per persones expertes del centre.

7.2 Per als centres públics el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena els membres de les comissions avaluadores necessàries per al desenvolupament de la prova, que estan formades per:

a) Un/a president/a, que ha de ser un/a inspector/a del Departament d’Ensenyament o bé el/la director/a del centre on es realitza la prova.

b) El nombre necessari de professors/res en funció del nombre d'aspirants, nomenats a proposta de la direcció del centre, que actuaran com a vocals, tret d'un que en serà el/la secretari/ària. Per a l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques, el/la secretari/ària i sis dels vocals han de ser membres de l'equip directiu o de coordinació.

7.3 Per als centres privats el director o directora nomena una comissió avaluadora constituïda per membres del seu professorat.

7.4 La relació dels membres de cada comissió avaluadora es fa pública, en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) per als centres públics, i al tauler d'anuncis del centre corresponent, per als centres privats, com a mínim 10 dies abans de l'inici de la prova.

7.5 Els membres de les comissions avaluadores estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa aprova les instruccions per a l'execució de les proves.

 

8. Estructura i qualificació de les proves específiques d'accés.

8.1 Són diferenciades per a cada ensenyament artístic superior. Els continguts de les proves específiques d'accés poden ser de caràcter teòric, pràctic o mixt.

Les proves han de tenir un caràcter diagnòstic, de manera que la persona aspirant que no les superi pugui rebre la informació i orientació adequades sobre les seves possibilitats de seguiment dels itineraris formatius que es proposa emprendre, incidint en els coneixements, habilitats i capacitats respecte dels quals s'hagin apreciat dèficits que calgui superar.

8.2 Els centres docents, prèviament a l'execució de les proves, han de fer públic en el seu tauler d'anuncis i a la seva pàgina web:

a) Els recursos necessaris per fer les proves.

b) Si s'escauen, les orientacions relatives a les proves i els criteris de ponderació de les qualificacions.

c) Les places convocades de cada especialitat o cada àmbit, modalitat i/o itinerari.

8.3 La prova té dues parts, A i B, que se subdivideixen en diversos exercicis, que es poden agrupar en blocs. Les parts A i B es poden dur a terme en qualsevol ordre.

La part A té per objecte comprovar la possessió, en grau suficient, dels coneixements i habilitats adequats per accedir als ensenyaments corresponents.

La part B té per objecte comprovar la possessió de les capacitats necessàries per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents.

8.4 La qualificació final de la prova, a excepció dels ensenyaments de música i dansa, és la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les dues parts (A i B) de la prova, expressada en l’escala el 0 al 10 amb tres xifres decimals. La qualificació de cada una de les parts es calcula segons la ponderació establerta per a cada ensenyament, i es pot consultar a les bases específiques a què es refereix el punt 2 d'aquesta Resolució. La prova d'accés es considera superada si s'ha obtingut una puntuació igual o superior a 5 en cadascuna de les parts.

8.5 En els ensenyaments de música i dansa les persones que no posseeixen el títol de grau professional corresponent han de realitzar a més un exercici específic.

Per a aquests ensenyaments, la qualificació final es determina:

a) Per a les persones que posseeixen el títol de grau professional i han superat les dues parts de la prova, la nota final es determina ponderant les dues parts de la prova (A i B) un 95% i afegint-hi 0,5 punts. En aquest cas, caldrà presentar la documentació acreditativa d’estar en possessió del títol esmentat abans de la publicació de les llistes provisionals de qualificacions de la prova.

b) Per a les persones que no posseeixen el títol de grau professional i han superat les dues parts de la prova, la nota final es determina ponderant les dues parts de la prova (A i B) un 95% i afegint-hi la qualificació, entre 0 i 10 punts sense decimals, de l'exercici per a les persones que no posseeixen el títol de grau professional ponderat al 5%.

8.6 En els ensenyaments de conservació i restauració de bens culturals, les persones que han realitzat i superat la fase general obligatòria queden exemptes de realitzar l'exercici 1 de l'apartat A i les persones que han realitzat i superat la fase específica de modalitat a les proves d'accés a la universitat, queden exemptes de realitzar l'exercici 2 de l'apartat A de la prova específica d'accés i es reconeixen les qualificacions obtingudes a efectes de ponderació de nota final, sempre i quan es compleixin les bases específiques de la prova d'accés prevista per al centre superior corresponent.

8.7 En els ensenyaments de disseny, les persones que han realitzat i superat la fase general obligatòria a les proves d'accés a la universitat queden exemptes de realitzar l'exercici 1 de l'apartat A i les persones que han realitzat i superat la fase específica de modalitat a les proves d'accés a la universitat, queden exemptes de realitzar l'exercici 2 de l'apartat A de la prova específica d'accés i es reconeixen les qualificacions obtingudes a efectes de ponderació de nota final, sempre i quan es compleixin les bases específiques de la prova d'accés prevista per al centre superior corresponent.

 

9. Calendari, horari i lloc de realització de les proves.

9.1 Les proves es duen a terme en els centres que imparteixen aquests ensenyaments, el quals es fan públics al web del Departament d'Ensenyament (www.gencat.cat/ensenyament), i han d'haver-se publicat les qualificacions definitives abans del 13 de juliol de 2018.

9.2 Cada centre publica els anuncis de totes les actuacions relatives a les proves, indicant la data, lloc, hora, durada i elements de la seva execució. En el cas de les convocatòries de realització de cada una de les parts de la prova, la informació es publica amb una antelació mínima de 48 hores respecte del seu inici.

Els centres donen publicitat de la informació esmentada en els seus taulers d'anuncis i a les seves pàgines web.

 

10. Publicació de resultats i certificació.

10.1 Cada centre dóna publicitat al seu tauler de:

a) La llista de qualificacions provisionals, amb indicació de la qualificació de cada part i de cada apartat, i del termini per presentar reclamacions per escrit davant de la comissió avaluadora, que és de tres dies hàbils.

b) La llista de qualificacions definitives de la prova, amb la indicació del termini per presentar recurs d'alçada o reclamació.

Les persones aspirants tenen dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes.

La presentació de la reclamació contra la qualificació definitiva d'una part de la prova permet a la persona interessada dur a terme, de forma condicional, l'altra part de la prova.

10.2 Contra les qualificacions definitives dels centres públics, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El recurs s'ha de presentar al centre on l'aspirant s'ha examinat. El/la secretari/ària de la comissió avaluadora o en el seu defecte, el/la secretari/ària del centre acusarà rebut del recurs i l'enviarà als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona, juntament amb una còpia de l'expedient de la persona aspirant. La Inspecció d'Educació n'emetrà l'informe corresponent. Aquest informe analitzarà les al·legacions presentades, així com els aspectes procedimentals que s'han seguit en el tractament de la primera reclamació i farà la proposta que correspongui. Posteriorment la Inspecció d'Educació trametrà la documentació a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa per a la seva resolució.

Contra les qualificacions definitives dels centres privats, les persones interessades poden presentar reclamació davant la direcció dels serveis territorials corresponents o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació.

L'escrit de reclamació es pot presentar al centre on l'aspirant s'ha examinat, dins l'horari d'atenció al públic, als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona. El/la secretari/ària de la comissió avaluadora o, el en seu defecte, el/la director/a del centre acusarà rebut de la reclamació i adjuntarà una còpia de l'expedient de la persona reclamant i l'enviarà als seus serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. La Inspecció d'Educació n'emetrà l'informe corresponent, i la direcció dels serveis territorials corresponents o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, resoldrà la reclamació i n'informarà la persona interessada.

10.3 El resultat de les proves se certifica d'acord amb el model que consta a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

 

11. Efectes.

La superació de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors, juntament amb la possessió del requisit acadèmic d'accés, permet participar en el procediment d'admissió en l'ensenyament per al qual s'ha superat la prova, únicament per al curs acadèmic 2018-2019.

La superació de les proves específiques d'accés a un ensenyament artístic superior tan sols faculta per matricular-s'hi. En cap cas equival a la possessió d'una titulació acadèmica ni a la superació de cap matèria de batxillerat.

Les persones aspirants que hagin superat la prova però no hagin obtingut plaça en aquesta convocatòria i continuïn estant interessats a accedir als ensenyaments, poden repetir la prova en la seva totalitat, en el cas que hi hagi una convocatòria extraordinària el mateix any.

 

12. Convocatòria extraordinària de setembre.

Un cop finalitzada la convocatòria ordinària i efectuada la matriculació, si resten places vacants, cada centre pot fer la segona convocatòria de proves específiques obrint un nou període d'inscripció i fent públiques les dates de les proves, amb la comunicació prèvia a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament.

A la convocatòria extraordinària es poden oferir tant places vacants de la convocatòria ordinària com places no ofertes fins al moment.

 

13. Publicitat de les dades.

A les publicacions previstes en aquesta convocatòria que continguin dades de les persones participants, hi constaran el nom i cognoms (o les seves inicials) i, a fi d'evitar possibles confusions respecte de la identitat dels participants, el DNI amb la numeració parcial.

 

14. Conservació de la documentació i tramesa d'informació.

Els centres on s'hagin constituït les comissions avaluadores han de conservar permanentment les actes, una còpia del certificat emès als participants que superin la prova d'accés i la documentació relativa a les reclamacions i recursos. La resta de la documentació generada s'ha de conservar únicament durant els 6 mesos següents a la finalització del procés.

Així mateix, cada centre ha de fer arribar a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, abans del 5 d'octubre de 2018, el nombre d'aspirants inscrits, aprovats, suspesos i no presentats.

 

 

Annex 2

Bases generals que regeixen la prova per a les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic d'accés als ensenyaments artístics superiors.

 

1. Objectiu de les proves.

L'objectiu de la prova per a les persones que no tenen el requisit acadèmic per a l'accés als ensenyaments artístics superiors és que acreditin que posseeixen la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat.

 

2. Requisits de participació.

La prova s'adreça a les persones més grans de 18 anys, o que compleixin els 18 anys durant l'any 2018, que volen accedir als ensenyaments artístics superiors sense complir el requisit acadèmic d'accés. Excepcionalment, també s’hi podran presentar els alumnes majors de 16 anys que estiguin cursant 6è curs d’ensenyaments professionals de música o dansa, o que hagin superat la prova d’accés a 6è curs de grau professional, i vulguin accedir als estudis artístics superiors de música o dansa, d’acord amb la disposició addicional vuitena del Reial decret 1614/2009 de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificat pel Reial decret 21/2015, de 23 de gener.

 

3. Procediment d'inscripció i pagament.

3.1 La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic, mitjançant l'aplicació informàtica disponible al web del Departament d'Ensenyament (www.gencat.cat/ensenyament), a partir de les 9:00 h del 3 d'abril fins al 18 d'abril de 2018.

La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard de la inscripció, que pot obtenir en el moment de la inscripció i que també rebrà al correu electrònic que indiqui en el formulari d'inscripció.

La sol·licitud d'inscripció també es pot presentar en qualsevol dels registres presencials que es mantenen actius i per la resta de mitjans establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3.2 La taxa d'inscripció és la que estableix el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i l'import és el legalment establert en el moment de la inscripció.

3.3 Estan exempts del pagament de la taxa, amb la presentació de la documentació oficial que ho acrediti:

a) Les persones membres de família nombrosa de categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

e) Els membres d’unitats familiars que perceben la renda garantida de ciutadania.

f) Les víctimes de violència de gènere.

g) Les persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d’edat.

h) Els infants o adolescents en acolliment familiar.

Així mateix, tenen dret a una bonificació del 50% de l'import les persones que tenen un títol de família nombrosa de categoria general o un títol de família monoparental de categoria especial o general, i a una bonificació del 10% aquelles persones que facin la sol·licitud per mitjans electrònics.

3.4 Un cop obtinguda la carta de pagament, la taxa s'ha de pagar a l'entitat Caixabank SA, ”la Caixa”, per un d'aquests mitjans: per pagament telemàtic des de la pàgina web de l'entitat, o bé mitjançant ServiCaixa.

L'últim dia de pagament és el 19 d'abril de 2018, abans de les 22 hores.

3.5 La inscripció es formalitza en el moment de fer efectiu el pagament, sempre que s'hagi presentat la sol·licitud en la forma i en el termini previst.

La manca de pagament dins del termini, el pagament incomplet, o el pagament realitzat en una entitat bancària que no sigui Caixabank SA, “la Caixa”, és motiu d'exclusió de la convocatòria.

A efectes de bonificació o exempció de la taxa, amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants poden autoritzar el Departament d'Ensenyament a obtenir de les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, si escau, la pertinença a una família nombrosa o monoparental o bé tenir una discapacitat igual o superior al 33%.

En el cas que no s'autoritzi la consulta o que hi hagi incidències en relació amb l'acreditació fefaent de la condició de família nombrosa o monoparental o discapacitat, s'indicarà en el resguard d'inscripció que la persona sol·licitant ha de presentar la documentació acreditativa corresponent en els terminis i llocs establerts en aquesta convocatòria.

3.6 D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides s'incorporen al fitxer Proves d'accés, la gestió de la planificació, organització i execució de les proves d'accés adreçades a l'alumnat i a la ciutadania que convoca el Departament. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Es pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l'òrgan responsable, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona.

 

4. Persones aspirants amb necessitats educatives específiques.

4.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin la declaració legal de disminució, poden sol·licitar una adaptació de la prova, així com els recursos addicionals necessaris per desenvolupar-la mitjançant la sol·licitud d'inscripció a les proves (marcant la casella de suport corresponent).

Així mateix, han de fer arribar a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202, de Barcelona) abans del 20 d'abril de 2018, la documentació següent:

a) El certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda, o certificat mèdic oficial.

b) Si escau, un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.

c) Si escau, dictamen d'escolarització del Departament d'Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

4.2 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina, si escau, les mesures o recursos addicionals, ho notifica a la persona interessada i n'informa la comissió avaluadora corresponent. La persona interessada pot presentar una reclamació contra les mesures o recursos addicionals adoptats, en el termini de tres dies a partir de la notificació.

 

5. Llista de persones admeses i excloses.

5.1 Les persones aspirants han de comprovar l'estat de la seva inscripció i l'estat del pagament de les taxes a les llistes provisional i definitiva de persones inscrites. Aquesta informació es pot consultar en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) a partir de les dates següents:

- Data de publicació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos: 25 d'abril de 2018.

- Data de publicació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos: 3 de maig de 2018.

5.2 En cas que resultin excloses a la llista provisional per no haver-se validat la informació indicada en la inscripció, les persones aspirants han de presentar al centre seu de la prova (en horari d'atenció al públic), durant els tres dies següents a la publicació:

a) Fotocòpia de document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què s'han inscrit a les proves, només en el cas que hagi resultat exclòs per no haver-se validat el requisit de participació en la prova

b) Fotocòpia del document justificatiu de la bonificació o l'exempció de la taxa, en el cas que no s'hagi validat la condició de família nombrosa, família monoparental o bé la discapacitat igual o superior al 33%.

En cas que les persones aspirants no acreditin els requisits de participació o del dret a la bonificació o exempció de la taxa al centre examinador dins del termini establert per fer-ho, quedaran excloses de la convocatòria.

La documentació es pot presentar per correu administratiu, per correu electrònic o en mà.

 

6. Supervisió.

6.1 La Inspecció d'Educació supervisa i assessora el desenvolupament de les proves.

6.2 En el decurs de l'execució de les proves d'accés les persones participants han d'acreditar la seva identitat mitjançant la presentació de l'original del DNI, passaport o NIE, a sol·licitud de la Inspecció d'Educació o de les persones membres de les comissions avaluadores.

 

7. Comissió avaluadora.

7.1 La comissió avaluadora es constitueix en el centre designat per realitzar la prova i és nomenada per la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, amb la funció d'organitzar les proves i desenvolupar-les. Està formada per:

a) Un/a president/a, que serà un/a inspector/a del Departament d'Ensenyament o bé el/la director/a del centre on es realitza la prova.

b) Quatre professors, nomenats a proposta de la direcció del centre on es realitza la prova, que actuen com a vocals, tret d'un que n'és el secretari. Les persones nomenades com a vocals han de tenir l'especialitat docent corresponent a cada matèria.

7.2 La indemnització corresponent al personal que depèn del Departament d'Ensenyament està regulada en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

7.3 La composició específica de la comissió avaluadora es publica en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), amb una antelació mínima de deu dies a la realització de les proves.

7.4 Els membres de les comissions avaluadores estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.5 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa aprova les instruccions per a l'execució de les proves.

 

8. Estructura i qualificació de la prova per a les persones aspirants que no tenen el requisit d'accés acadèmic.

8.1 La prova, elaborada per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, consta de quatre exercicis:

a) Llengua catalana.

b) Llengua castellana.

c) Llengua estrangera (alemany, anglès o francès).

d) Comentari de text.

8.2 Cada exercici es puntua de 0 a 10. Les persones aspirants que no obtinguin una qualificació mínima de 4 a cadascun dels exercicis es declaren no aptes.

La qualificació final de la prova és la mitjana aritmètica de les qualificacions dels exercicis.

Totes les qualificacions s'expressen amb dos decimals i s'arrodoneix a la mateixa centèsima, per defecte fins a 4 mil·lèsimes, i per excés a partir de 5 mil·lèsimes a la centèsima superior.

Les persones que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 5 es consideren aptes.

8.3 La informació respecte dels criteris d'avaluació i les mostres de les proves es pot consultar al web del Departament d'Ensenyament (www.gencat.cat/ensenyament).

 

9. Exempcions.

9.1 Per sol·licitar exempcions de la prova d'accés cal utilitzar el model corresponent disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (www.gencat.cat/ensenyament), i aportar els documents justificatius corresponents.

La presentació als exàmens comporta automàticament la renúncia, en aquesta convocatòria, a l'exempció concedida.

9.2 Exempció de la matèria de competència en llengua catalana.

La pot sol·licitar qui acrediti menys de dos anys de residència a Catalunya fins al moment de presentar la sol·licitud d'exempció i no hagi estudiat català en la seva escolarització. Se sol·licita al Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, planta 2C, Barcelona) fins al 20 d'abril de 2018 i s'acredita mitjançant certificat d'empadronament històric individual i expedient acadèmic de l'interessat.

9.3 Exempció de la prova d'accés que han de fer les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic.

9.3.1 Tenen dret a l'exempció de la prova d'accés que han de fer les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic en el procediment d'accés als ensenyaments artístics superiors, les persones que hagin superat la part comuna de les proves d'accés als cicles de grau superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, o de formació professional inicial o dels ensenyaments esportius.

9.3.2 Per a fer efectiva l'exempció han de presentar, en el centre escollit per fer les proves i dins el termini d'inscripció de la prova específica d'accés als ensenyaments artístic superiors, la sol·licitud d'exempció adjuntant l'acreditació d'haver superat la part comuna de les proves d'accés abans esmentades.

 

10. Calendari, horari i lloc de realització de la prova.

El centre seu de realització de la prova és l'Institut Joan Boscà, de Barcelona, ubicat a l'Avinguda d'Esplugues, 40.

La prova es realitza el 16 de maig de 2018 i comença a les 16.00 hores. Cal ser-hi present 30 minuts abans. El temps de realització és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun, amb un descans de 30 minuts:

a) Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana.

b) Segon bloc: llengua estrangera i comentari de text.

A l'inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves, que ha de fer i lliurar al final del bloc corresponent.

 

11. Publicació de resultats i certificació.

11.1 Les qualificacions es poden consultar en el tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), a partir de les dates següents:

- Qualificacions provisionals: a partir del 25 de maig de 2018.

- Qualificacions definitives: a partir de l'1 de juny de 2018.

11.2 Les persones aspirants tenen dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes així com a presentar una reclamació, per mitjà d'un escrit presentat al centre dins l'horari d'atenció al públic adreçat a la comissió avaluadora, durant els tres dies hàbils següents al de la publicació de les qualificacions provisionals.

11.3 Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'escrit d'interposició es presentarà al centre on l'aspirant s'ha examinat dins l'horari d'atenció al públic. El/la secretari/ària de la comissió avaluadora o, en el seu defecte, el/la director/a del centre, acusarà rebut del recurs i adjuntarà una còpia de l'expedient de la persona reclamant i l'enviarà al Consorci d'Educació de Barcelona. La Inspecció d'Educació n'emetrà l'informe corresponent i el trametrà a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que el resoldrà i n'informarà la persona interessada.

11.4 El resultat de la prova se certifica d'acord amb el model que consta a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

 

12. Efectes.

Les proves d'accés superades tenen validesa permanent a tot l'Estat espanyol.

La superació de la prova per a les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic d'accés als ensenyaments artístics superiors només faculta per matricular-s'hi i no equival a la possessió de cap titulació acadèmica, ni a la superació de cap àrea de l'educació secundària obligatòria, ni de cap matèria de batxillerat.

 

13. Convocatòria d'incidències.

Les persones inscrites a les proves que justifiquin davant la comissió avaluadora la impossibilitat d'assistir a la prova el dia establert, per causa de força major, poden presentar-se a la convocatòria d'incidències, que es realitzarà a l'Institut Joan Boscà, de Barcelona.

És necessari que la persona inscrita presenti una sol·licitud al centre no més tard de les 12 hores del 22 de maig de 2018. La comissió avaluadora resol la sol·licitud i la relació de persones aspirants admeses es publica al tauler d'anuncis del centre no més tard del 23 de maig de 2018.

La prova es realitza el 24 de maig de 2018 i comença a les 9.30h. Cal ser-hi present 30 minuts abans.

 

14. Publicitat de les dades.

A les publicacions previstes en aquesta convocatòria que continguin dades de les persones participants, hi constaran el nom i cognoms (o les seves inicials) i, a fi d'evitar possibles confusions respecte de la identitat dels participants, el DNI amb la numeració parcial.

 

15. Conservació de la documentació i tramesa d'informació.

El centre on s'ha constituït la comissió avaluadora ha de conservar permanentment les actes, una còpia del certificat emès als participants que superin la prova d'accés i la documentació relativa a les reclamacions i recursos. La resta de la documentació generada s'ha de conservar únicament durant els 6 mesos següents a la finalització del procés.

Així mateix, el centre ha de fer arribar a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, abans del 15 de juny de 2018, el nombre d'aspirants inscrits, aprovats, suspesos i no presentats.

 

 

Annex 3

Prova específica d'accés als ensenyaments artístics superiors. Certificat acreditatiu de superació.

 

Resolució (indicar la Resolució de convocatòria de les proves), DOGC núm. (indicar-lo), de data (indicar-la), per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2018-2019.

(Nom i cognoms) del/de la secretari/ària de la comissió avaluadora constituïda al centre (nom del centre) de (indicar-hi la població), per a la realització de la prova específica d'accés als ensenyaments artístics superiors, i d'acord amb les actes elaborades,

 

Certifico:

 

Que el senyor/la senyora (nom i cognoms), amb document d'identificació personal (número), nascut en data (dia, mes i any de naixement), ha superat la prova específica d'accés als ensenyaments artístics superiors, en la convocatòria de referència, amb la qualificació de (qualificació numèrica de 5 a 10 amb tres xifres decimals)

La prova específica d'accés superada possibilita accedir, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés previstos a la normativa vigent, a cursar els ensenyaments artístics superiors, exclusivament en el curs acadèmic 2018-2019.

 

I, perquè consti, signo aquest certificat a (indicar localitat i data).

 

El/la secretari/ària

(signatura, nom i cognoms)

 

El/la president/a

(signatura, nom i cognoms)

 

 

Annex 4

Prova per les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic d'accés als ensenyaments artístics superiors. Certificat acreditatiu de superació.

 

Resolució (indicar la Resolució de convocatòria de les proves), DOGC núm. (indicar-lo), de data (indicar-la), per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2018-2019.

(Nom i cognoms) del/de la secretari/ària de la comissió avaluadora constituïda al centre (nom del centre) de (indicar-hi la població), per a la realització de la prova d'accés als ensenyaments artístics superiors per a les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic, i d'acord amb les actes elaborades,

 

Certifico:

 

Que el senyor/la senyora (nom i cognoms), amb document d'identificació personal (número), nascut en data (dia, mes i any de naixement), ha superat la prova per a les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic d'accés als ensenyaments artístics superiors, en la convocatòria de referència, amb la qualificació de (qualificació numèrica de 5 a 10 amb dues xifres decimals), fet que li permet accedir als ensenyaments artístics superiors, sempre i quan compleixi la resta de requisits d'accés previstos a la normativa vigent.

 

I, perquè consti, signo aquest certificat a (indicar localitat i data).

 

El/la secretari/ària

(signatura, nom i cognoms)

 

El/la president/a

(signatura, nom i cognoms)

Amunt