Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/03/2018

  • Número del document ENS/0447/2018

  • Número de control 18073025

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18073025-2018

Dades del DOGC
  • Número 7580

  • Data 16/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/447/2018, de 12 de març, de modificació de la Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults.


Mitjançant la Resolució de 14 de juny de 2016 de la directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament, es modifica la Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments d'informàtica d'aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament, per adaptar-los als continguts aprovats per l'Ordre PRE/18/2016, de 8 de febrer, per la qual es revisen i s'actualitzen els continguts de les competències digitals detallats a l'annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

D'acord amb l'article 117 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament, el Servei d'Ordenació Curricular d'Adults té, entre d'altres funcions, la d'elaborar els criteris d'avaluació i establir indicadors de qualitat dels centres de formació d'adults i fer propostes de mesures correctores. Així, ha fet una proposta relativa al procediment d'avaluació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults, en concordança amb la modificació esmentada al paràgraf anterior i d'acord amb els treballs tècnics duts a terme per diferents agents de la comunitat educativa dels centres de formació d'adults.

En aquesta modificació es redefineix el procediment d'avaluació i certificació del curs COMPETIC Inicial. Igualment, s'augmenta la qualificació mínima de l'alumnat de COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3 per obtenir el certificat de superació corresponent. També s'expliciten alguns conceptes referits als projectes finals.

Per tot això,

 

Resolc:

 

─1 Modificar l'annex “Procediment d'avaluació” de la Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril, d'aplicació als centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament, d'acord amb el que s'especifica en l'annex d'aquesta Resolució.

 

─2 Aplicar les modificacions introduïdes en l'annex als centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament a partir del curs 2018-2019.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant l'òrgan superior jeràrquic en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per defensar-ne els interessos.

 

Barcelona, 12 de març de 2018

 

Rosa Maria Artigal i Valls

Directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 

 

Annex

 

─ El primer paràgraf del punt 2.1, Avaluació contínua, queda redactat així:

“Consisteix a recollir sistemàticament informació de l'evolució dels alumnes amb l'objecte de fer el seguiment del seu procés d'aprenentatge, conèixer el grau d'assoliment dels objectius d'aprenentatge i detectar els aspectes que els generen més dificultats per poder intervenir-hi”.

 

─ El punt 2.2, Projecte final, queda redactat de la següent manera:

“El Departament d'Ensenyament dissenyarà anualment un projecte de caràcter global que contindrà els elements necessaris per evidenciar l'assoliment, per part dels alumnes, de cadascuna de les competències en funció del nivell avaluat, d'acord amb el que estableix la Resolució de 14 de juny de 2016. Així mateix, fixarà els criteris de correcció per a cada nivell. El professorat de cada centre vetllarà per la realització dels projectes i es farà càrrec de l'avaluació.

Per al curs de COMPETIC Inicial, cada centre decidirà si la realització d'un projecte final ha de formar part del procés avaluador dels alumnes. El Departament d'Ensenyament publicarà les orientacions per dur a terme l'avaluació final dels alumnes d'aquest nivell.

Les competències avaluades en el projecte final de COMPETIC 1 són les C1, C2, C3, C4, C5 i C6.

Les competències avaluades en el projecte final de COMPETIC 2 són les C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 i C8.

En el COMPETIC 3 es realitzarà un projecte per cada competència treballada durant el trimestre corresponent, d'acord amb el currículum vigent.

Els projectes s'han de realitzar presencialment al centre on els alumnes estiguin cursant els ensenyaments. El còmput màxim d'hores per projecte, sense comptar la contextualització i la revisió final, és:

COMPETIC 1: 9 hores.

COMPETIC 2: 12 hores.

COMPETIC 3: 3 hores.

Els projectes de COMPETIC 1 i 2 es realitzaran a partir de mitjans de maig de cada curs. Els projectes de COMPETIC 3 es realitzaran abans de finalitzar cada trimestre.

D'acord amb el calendari i les hores establertes, cada centre pot organitzar la realització dels diferents projectes atenent a criteris i necessitats pedagògiques.

Cada centre ha de conservar els projectes elaborats pels seus alumnes i tenir-los a disposició de l'administració educativa.

Els alumnes obtindran una nota entre 0 i 10 punts, amb dos decimals, pel resultat del projecte.

Seran positives les qualificacions iguals o superiors a 6. Aquesta nota tindrà un valor del 40% del valor de la nota global.”

 

─ L'última frase del punt 3, Qualificacions, queda redactada així:

“Per obtenir la qualificació d'apte/a cal que la nota sigui igual o superior a 6,5.”.

Amunt