Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Reial decret

  • Data del document 09/03/2018

  • Número del document 127/2018

  • Número de control 18071131

  • Organisme emissor Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

    CVE CVE-DOGC-A-18071131-2018

Dades del DOGC
  • Número 7577

  • Data 13/03/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

REIAL DECRET 127/2018, de 9 de març, pel qual es disposa, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d'octubre de 2017 pel Ple del Senat respecte de la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució, el cessament de la senyora Susanna Bouis Gutiérrez com a directora general de Funció Pública del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (publicat al BOE núm. 63, de 13 de març).


Tal com assenyala l'Acord del Consell de Ministres de 21 d'octubre de 2017, pel qual, en aplicació del que es disposa en l'article 155 de la Constitució, es té per no atès el requeriment plantejat al M.H. Sr. President de la Generalitat de Catalunya, perquè la Generalitat de Catalunya procedís al compliment de les seves obligacions constitucionals i a la cessació de les seves actuacions greument contràries a l'interès general, i es proposen al Senat per a la seva aprovació les mesures necessàries per garantir el compliment de les obligacions constitucionals i per a la protecció de l'esmentat interès general; i l'Acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució (tots dos publicats en el «BOE» n.º 260, de 27 d'octubre de 2017), entre altres mesures, s'autoritza al Govern de la Nació a «Acordar el nomenament, el cessament, o la substitució temporal amb assumpció de les funcions corresponents de qualssevol autoritats, càrrecs públics i personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya -d'acord amb el règim jurídic que li sigui aplicable-, així com els de qualssevol organismes, ens i entitats vinculades o dependents de la mateixa, i del seu sector públic empresarial.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 26.h) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

En virtut d'això, en aplicació de l'habilitació conferida per l'Acord adoptat pel Ple del Senat amb data 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, a proposta del ministre d'Hisenda i Funció Pública i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 9 de març de 2018,

Disposo el cessament de la Sra. Susanna Bouis Gutiérrez com a directora general de Funció Pública del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge agraint-li els serveis prestats.

Aquest reial decret produirà efectes des de la primera publicació d'aquest en un diari oficial.

 

Madrid, 9 de març de 2018

 

FELIPE R.

 

Cristóbal Montoro Romero

Ministre d'Hisenda i Funció Pública

Amunt