Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/02/2018

  • Número del document CLT/0373/2018

  • Número de control 18065049

  • Organisme emissor Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

    CVE CVE-DOGC-A-18065049-2018

Dades del DOGC
  • Número 7574

  • Data 08/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/373/2018, de 28 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de segona modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 19 de febrer de 2018, pel qual es va aprovar la segona modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 19 de febrer de 2018, de segona modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que figura com a annex a aquesta Resolució.

 

—2 Contra aquest Acord del Consell d'Administració, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 28 de febrer de 2018

 

Maria Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d'Administració

 

 

Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 19 de febrer de 2018, de segona modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència.

 

El Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar, el 6 de febrer de 2017, les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que van ser publicades mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017).

El Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va modificar, el 28 de novembre de 2017, les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Aquesta modificació va ser publicada mitjançant la Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre (DOGC núm. 7511, de 5.12.2017).

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada, així com l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;

Vistos els informes del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i de la Institució de les Lletres Catalanes;

D'acord amb l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener, a proposta del Departament de Cultura i de les entitats competents per raó de la matèria, el Consell d'Administració acorda:

 

1. Modificar per segona vegada les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència aprovades mitjançant l'Acord del Consell d'Administració, de 6 de febrer de 2017, i publicades mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017), en els termes que consten a continuació.

 

2. Establir que aquest Acord té efectes des del dia 9 de març de 2018.

Els procediments de concessió d'ajuts iniciats amb anterioritat a la data esmentada s'han de regir per la regulació anterior. A aquests efectes, s'entén que els procediments de concessió d'ajuts han estat iniciats si s'ha publicat la convocatòria corresponent.

 

3. Publicar un text refós de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència a la seu electrònica de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural que inclogui les modificacions que s'han aprovat.

Segona modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència

Es modifica la lletra f) de la base general 18, que queda redactada de la manera següent:

“f) Quan l'import de la despesa subvencionable iguali o superi els 40.000,00 euros sense incloure l'IVA, en cas d'obres, o els 15.000,00 euros sense incloure l'IVA, en cas de subministrament o prestació de serveis, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de l'ajut.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.”

Amunt