Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 27/02/2018

  • Número del document ARP/0022/2018

  • Número de control 18061111

  • Organisme emissor Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

    CVE CVE-DOGC-A-18061111-2018

Dades del DOGC
  • Número 7572

  • Data 06/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Organismes Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ARP/22/2018, de 27 de febrer, de creació del preu públic per al pupil·latge i la cura de vedells al Centre de Testatge de les Races Autòctones Bovines Catalanes, ubicat a l'Escola Agrària del Pirineu (Ordre de 27 de febrer, publicada al BOE núm. 57, de 6 de març).


L'article 1.3-2 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que la creació, la modificació i la derogació dels preus públics, llevat dels referits a l'ensenyament universitari, que s'ha de fixar per decret, s'han d'efectuar mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria.

La disposició vigent en matèria de preus públics de les escoles agràries és l'Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s'aproven els preus públics de les escoles agràries.

Atesa la necessitat de crear un nou preu públic per la prestació d'un servei addicional a l'Escola Agrària del Pirineu, per la creació en les seves instal·lacions del Centre de Testatge de les Races Autòctones Bovines Catalanes, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, d'acord amb els informes de la Intervenció Delegada i del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Creació

Aprovar el preu públic per al pupil·latge i la cura de vedells de races autòctones bovines al Centre de Testatge de les Races Autòctones Bovines Catalanes de l'Escola Agrària del Pirineu, adscrita al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que es regula en aquesta Ordre.

 

Article 2

Subjectes obligats al pagament

Són subjectes obligats al pagament del preu establert en aquesta Ordre les associacions, federacions o agrupacions de criadors de bestiar boví de races autòctones catalanes beneficiàries del servei prestat.

 

Article 3

Exigibilitat i pagament

3.1 El preu públic creat és exigible abans de la prestació del servei.

3.2 Les quantitats obtingudes d'acord amb aquesta Ordre s'han d'ingressar al compte corrent de l'Escola Agrària del Pirineu, que les gestionarà d'acord amb el Decret 255/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula el règim d'autonomia econòmica de les escoles i centres de capacitació agrària i nauticopesquera i dels espais naturals de protecció especial gestionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

3.3 L'impagament d'aquest preu públic pot donar lloc a la no-prestació del servei.

 

Article 4

Preu públic per al pupil·latge i la cura de vedells

El servei de pupil·latge i cura de vedells, previ acord amb l'Escola Agrària del Pirineu del nombre de vedells i dates d'ingrés, té el preu següent: 150 € per cap ingressat, exempt d'IVA.

 

 

Disposició final

Aquest preu entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

 

Madrid, 27 de febrer de 2018

 

(De conformitat amb el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Amunt