Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 27/02/2018

  • Número del document ARP/0021/2018

  • Número de control 18061112

  • Organisme emissor Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

    CVE CVE-DOGC-A-18061112-2018

Dades del DOGC
  • Número 7572

  • Data 06/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ARP/21/2018, de 27 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (Ordre de 27 de febrer, publicada al BOE núm. 57, de 6 de març).


El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (d'ara en endavant Reglament MEC), defineix les disposicions generals aplicables a les intervencions comunitàries en el sector de la pesca i l'aqüicultura.

El Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu a l'ajut al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els Reglaments (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006, i (CE) 791/2007 del Consell i el Reglament (UE) 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell (d'ara endavant, Reglament FEMP) i el Programa Operatiu per Espanya del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període de programació 2014-2020, aprovat per la Comissió Europea, mitjançant la Decisió de data 13 de novembre de 2015, estableixen les mesures financeres per a l'aplicació de la Política Pesquera Comuna (PCP), de les mesures pertinents relatives al Dret del Mar, del desenvolupament sostenible de les zones pesqueres i aqüícoles i de la pesca interior, i de la Política Marítima Integrada (PMI).

L'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, va aprovar les bases reguladores dels ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

El Comitè de Seguiment del FEMP, amb data 15 de gener de 2018, ha aprovat per procediment escrit les modificacions dels criteris de selecció per la concessió de les ajudes en el marc del Programa Operatiu FEMP per al període de programació 2014-2020, que afecten els ajuts regulats en l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre.

D'altra banda, també és necessari introduir unes modificacions en els criteris de valoració específics de les línies B.2, B.3, B.4, B.5, B.7 i D.2 en referència al criteri de viabilitat econòmica del projecte, amb l'objectiu de prioritzar les inversions específiques, la maquinària i els equips informàtics i el desenvolupament I+D en detriment de les inversions immobiliàries.

En relació a la línia A13 “Col·laboració entre científics i pescadors”, atenent que tenen l'objectiu de promoure la innovació, la recerca i la transferència de coneixement entre investigadors i el sector pesquer i aqüícola, s'està tramitant una ordre de bases específica per aquest tipus d'ajuts, donada la seva especificitat i peculiaritats concretes i, per tant, es necessari derogar la línia A13 establerta en l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre.

Pels motius exposats anteriorment, es considera necessari modificar les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, per a la seva adaptació a les modificacions del document Criterios de Selección para la concesión de las ayudas en el marco del programa Operativo del FEMP, aprovades pel Comitè de Seguiment del FEMP i també per adequar la puntuació dels criteris de selecció als objectius que es persegueixen.

Conseqüentment, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1. Modificació de les lletres i) i o) de l'apartat 7.3.i) de l'annex 1 de l'Ordre ARP/353/2016.

1.1 es modifica l'apartat 7.3.i) de l'annex 1 de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor en el cas que la convocatòria corresponent s'efectuï amb anterioritat al 9 de març de 2018, o les establertes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, en el cas que la convocatòria sigui posterior a l'esmentada data, la persona beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no hi hagi en el mercat el suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes, que s'hauran d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conformement a criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament l'elecció en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del codi de comerç.

1.2 Es modifica de la lletra o) de l'apartat 7.3 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, que passa a tenir la redacció següent:

“o) Certificat de complir l'establert en el punt 2.2.d) de l'annex 1 d'aquestes bases reguladores o autorització expressa a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims per a la seva consulta en el sistema de Registres Administratius de suport a l'Administració de Justícia (SIRAJ)”.

 

Article 2. Modificació de l'apartat 11 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/353/2016.

S'afegeix un paràgraf 6 a l'apartat 11 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, amb la redacció següent:

“11.6 Com a excepció a l'apartat 12.d), seran subvencionables els honoraris tècnics dels projectes pagats fins a 1 any abans de la data de l'acta de no-inici de les obres.”

 

Article 3. Modificació de la lletra m) de l'apartat 12 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/353/2016.

Es modifica de la lletra m) de l'apartat 12 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, que passa a tenir la redacció següent:

“m) La repoblació directa (excepte que estigui prevista com a mesura de conservació en un acte jurídic de la UE).”

 

Article 4. Modificació dels apartats 5 i 8.g) de la línia d'ajut A.6 Ajut inicial a joves pescadors, de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016.

4.1 Es modifica l'apartat 5 de la línia d'ajut A.6 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, que passa a tenir la redacció següent:

“5. Requisits

Per poder obtenir els ajuts que estableix aquest capítol, el vaixell de pesca ha de complir els requisits següents:

a) Vaixell d'eslora total menor de 24 metres.

b) Equipat per a la pesca marina.

c) Antiguitat entre 5 i 30 anys.

d) La transferència de la propietat del vaixell de pesca haurà de realitzar-se totalment, a un/a o diversos/es pescadors/es.

e) Pertànyer a un segment de flota que es trobi en equilibri d'acord amb l'informe de capacitat pesquera vigent en el moment de la convocatòria de l'ajut.

f) Estar operatiu i inscrit en el Cens de la flota pesquera operativa, i no tenir sol·licitada la baixa definitiva.”

4.2 Es suprimeix l'apartat 8.g).

 

Article 5. Modificació de l'apartat 8 de les línies d'ajut A.7 Inversions en matèria de seguretat, A.8 Inversions en matèria de salut, A.9 Inversions en matèria d'higiene i A.10 Inversions en matèria de condicions laborals, de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016.

Es modifica l'apartat 8 de les línies d'ajut A.7, A.8, A.9 i A.10 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, que passen a tenir la redacció següent:

“8. Documentació que s'ha d'aportar en la fase de justificació:

Caldrà adjuntar a la sol·licitud de pagament, a més de la documentació que estableix l'apartat 14 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, la documentació que es relaciona a continuació:

- Full d'assentament d'inscripció marítima actualitzada del vaixell.

- Informe independent que acrediti que l'operació no contribuirà a incrementar la capacitat de pesca de l'embarcació o que l'equip no augmenta la capacitat de l'embarcació de detectar més peix.”

 

Article 6 .Supressió de la línia d'ajut A13 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016.

Es suprimeix la línia d'ajut A13 Col·laboració entre científics i pescadors de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016.

 

Article 7. Modificació dels apartats 3 i 4.1 de la línia d'ajut A17 Substitució de motors, de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016.

7.1 Es modifica l'apartat 3 de la línia d'ajut A17 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“3. Persones beneficiàries.

Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones propietàries i les persones armadores dels vaixells de pesca.”

7.2 Es modifica l'apartat 4.1 de la línia d'ajut A17 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“4.1 L'ajuda es podrà concedir només a vaixells que pertanyin al segment de la flota que es trobi en equilibri d'acord amb allò previst a l'informe de capacitat pesquera que estableix l'article 22.2 del Reglament (UE) 1380/2013 en el moment de la convocatòria.”

 

Article 8. Modificació de l'apartat 2.2) de la línia d'ajut B.2 Inversions productives en aqüicultura, de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016.

S'afegeix un punt a l'apartat 2.2) de la línia d'ajut B.2 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, amb la redacció següent:

“- Inversions per la construcció o adquisició de noves embarcacions auxiliars per a l'explotació aqüícola.”

 

Article 9. Modificació de l'apartat 4.2 de la línia d'ajut D1 Mesures de comercialització, de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016.

Es modifica l'apartat 4.2. de la línia d'ajut D1 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“4.2 Criteris de valoració específics.

a) Viabilitat econòmica del projecte. Es prioritzarà la màxima aportació de recursos propis (FPP) a la inversió (màxim 10 punts).

b) Viabilitat tècnica del projecte. Valoració de la capacitat de gestió de l'empresa per prioritzar els projectes segons la concreció, coherència i capacitat de l'entitat per desenvolupar-los, atenent la qualitat, el detall i la coherència de la memòria (màxim 5 punts).

c) Abast del projecte: es prioritzaran les accions següents:

- Operacions de comercialització de productes procedents de les captures i aqüicultura local. Producte de proximitat. (5 punts).

- Operacions que promocionin noves presentacions de productes i envasos (5 punts).

En cas d'empat, es tindran en compte en primer lloc les sol·licituds que hagin obtingut major puntuació en el criteri de Viabilitat tècnica del projecte.”

 

Article 10. Modificació dels apartats 3 i 4.2.c) de la línia d'ajut D.2 Transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura, de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016.

10.1 Es modifica de l'apartat 3 la línia d'ajut D.2 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, que passa a tenir la redacció següent:

“3. Persones beneficiàries

Podran ser beneficiaris dels ajuts els operadors del sector pesquer que realitzen la transformació de productes pesquers i aqüícoles. En resten excloses les empreses que no siguin PIME.”

10.2 Es modifica l'apartat 4.2.c) de la línia d'ajut D2 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“c) Abast del projecte: es prioritzaran les inversions per a la transformació de producte de la pesca extractiva i l'aqüicultura local, mesurat com el percentatge de producte local en relació amb el producte total transformat (màxim 5 punts).”

 

Article 11 - Modificació dels apartats 5.2.a) de les línies d'ajut B2, B3, B4, B5, B7 en l'àmbit de la mesura de foment per al desenvolupament sostenible de l'aqüicultura, i l'apartat 4.2.a) de la línia d'ajut D2 Transformació del productes de la pesca i l'aqüicultura, de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016.

Es modifiquen els apartats 5.2.a) de les línies d'ajut B2, B3, B4, B5, B7 i l'apartat 4.2.a) de la línia d'ajut D2 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, que queden redactat de la manera següent:

“a) Viabilitat econòmica del projecte (màxim 20 punts).

- Es valorarà el percentatge de la inversió en immobilitat destinat a actius productius (IAP) (màxim 10 punts): prioritzant les inversions específiques, maquinària i equips informàtics i desenvolupament I+D, en detriment de les inversions immobiliàries d'acord a la fórmula següent i valoracions (màxim 10 punts): IAP=(inversió en actius productius/inversió total en immobilitzat)*100

- IAP<60: 2 punts

- 60<=IAP<70: 6 punts

- 70<=IAP<75: 8 punts

- IAP>=75: 10 punts

- Es valorarà la cobertura financera del projecte (CF) d'acord a la fórmula següent i valoracions (màxim 10 punts): CF((Cash-Flow n-1)/((Immobilitzat material A en terrenys i construccions n-1/18)+(Immobilitzat material en instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material B n-1/10)))

- CF>=1 10 punts

- CF<1 0 punts”

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

 

Madrid, 27 de febrer de 2018

 

(De conformitat amb el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Amunt