Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/02/2018

  • Número del document ARP/0311/2018

  • Número de control 18058052

  • Organisme emissor Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

    CVE CVE-DOGC-A-18058052-2018

Dades del DOGC
  • Número 7569

  • Data 01/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/311/2018, de 27 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm, corresponents a la campanya 2017-2018 (ref. BDNS 387089) (Resolució de 27 de febrer, publicada al BOE núm. 53, d'1 de març).


El Reglament (UE) 1308/2013, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats de productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, regula en la secció 4 del capítol II del títol I de la part II els programes de suport en el sector vitivinícola, i entre d'altres qüestions, la seva presentació i contingut, així com les mesures de suport especifiques, entre les quals hi ha la destil·lació de subproductes.

El Reglament (CE) núm. 555/2008, de la Comissió, de 27 de juny, estableix normes de desplegament en relació amb els programes de suport, el comerç amb països tercers, el potencial productiu i els controls del sector vitivinícola.

L'article 52 del Reglament (UE) 1308/2013 regula la mesura de destil·lació de subproductes i estableix que es podrà donar suport a la destil·lació voluntària o obligatòria de subproductes de la viticultura que s'hagi realitzat d'acord amb les condicions fixades en l'annex VIII, part II, secció D de l'esmentat Reglament.

El Reglament Delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referit als programes nacionals de suport en el sector vitivinícola i es modifica el Reglament (CE) núm. 555/2008 de la Comissió.

El Reglament d'execució (UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referit als programes nacionals de suport en el sector vitivinícola.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.8 l'exercici de la competència en matèria d'indústria agroalimentària i les polítiques d'alimentació al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, disposa com a funcions de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries planificar les línies d'ajuts a la transformació i comercialització de productes agraris i alimentaris.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector vitivinícola mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1. Convocar els ajuts per a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/12/2017, de 30 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts (DOGC núm. 7302, de 6.02.2017).

 

2. Les sol·licituds d'ajut es poden presentar fins al 20 de juliol de 2018. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

 

3. D'acord amb el Pla financer presentat per l'Estat espanyol, per a aquesta mesura hi haurà un import màxim previst de 31.800.000 euros per a l'any 2018, que va a càrrec de la partida pressupostària D/470000100/6130/0000 FAGFEAGA dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 2018 amb un import d'1.600.000 Euros. En el cas que l'Administració General de l'Estat aprovi distribuir una quantitat superior, aquesta es podrà distribuir entre les persones beneficiàries en el marc de la present convocatòria.

En el supòsit que es sol·licituds presentades superin aquest import, es reduirà proporcionalment l'import unitari de l'ajut per a ajustar l'import de les sol·licituds a l'import màxim previst.

Aquest ajuts es financen íntegrament a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i es realitzarà de conformitat amb l'article 4 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comunitària.

 

4. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris (SERMA).

 

5. L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la direcció general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

 

6. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant finalitzarà el 15 d'octubre de 2018. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considerarà desestimada per silenci administratiu.

 

7. Contra la resolució de la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la persona titular del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

 

8. Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

9. Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control, de seguiment i avaluació, d'acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A tal efecte, els assisteixen els drets continguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

10. Aquests ajuts finançats amb el FEAGA es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Madrid, 27 de febrer de 2018

 

(De conformitat amb el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Amunt