Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 22/02/2018

  • Número del document GAH/0291/2018

  • Número de control 18057032

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-18057032-2018

Dades del DOGC
  • Número 7568

  • Data 28/02/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/291/2018, de 22 de febrer, per la qual es dona conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de Perafita.


El dia 20 d'abril de 2016, el Ple de l'Ajuntament de Perafita va acordar iniciar l'expedient d'adopció de l'escut heràldic del municipi.

Aquest Ajuntament va assumir com a escut un que incorpora una fita, senyal parlant, i dues claus passades en sautor, senyal més antic del poble, que simbolitza els atributs de sant Pere.

La proposta es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant l'exposició al tauler d'anuncis de la corporació i la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense que es presentés cap al·legació dins aquest termini.

En la sessió de 19 de setembre de 2017, el Ple de l'Ajuntament de Perafita va aprovar l'escut heràldic municipal amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

El 22 de novembre de 2017, l'Ajuntament de Perafita va trametre al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge un certificat de l'acord d'aprovació definitiva juntament amb la còpia de l'expedient administratiu on figura, entre altres documents, una memòria informe justificativa de la correcció del blasonament de l'escut que es proposa, els antecedents heràldics, sigil·logràfics, històrics, geogràfics o altres en els quals es fonamenta la proposta, i la seva representació gràfica.

El 20 de desembre de 2017, la Direcció General d'Administració Local va emetre un informe favorable sobre la correcció de la tramitació del procediment i de la proposta formulada, d'acord amb els criteris fixats en el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, i amb les normes heràldiques.

Finalment, el 19 de gener de 2018, l'Institut d'Estudis Catalans va emetre un informe favorable sobre la proposta d'escut aprovada per l'Ajuntament.

Atès el que disposen els articles 36 i 38 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 39 a 41 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, d'acord amb els informes de la Direcció General d'Administració Local i de l'Institut d'Estudis Catalans, i de conformitat amb la Resolució de 15 de desembre de 2017 d'avocació del coneixement dels assumptes la resolució dels quals correspon a la Direcció General d'Administració Local en la Secretaria d'Administracions Locals del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,

 

Resolc:

 

—1 Donar conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de Perafita, que figura a l'annex, organitzat de la manera següent:

Escut caironat: de gules, una fita d'argent ressaltant sobre dues claus passades en sautor, la d'or en banda i per damunt de la d'argent en barra. Per timbre, una corona de poble.

 

—2 Inscriure l'escut del municipi de Perafita en el Registre del sector públic local de Catalunya del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

—3 Publicar aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, l'ens local interessat pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, pot formular un requeriment en els termes previstos en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 22 de febrer de 2018

 

Joaquim Ferrer i Tamayo

Secretari d'Administracions Locals

 

 

Annex

Escut del municipi de Perafita

 

file
Amunt