Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/02/2018

  • Número del document ARP/0274/2018

  • Número de control 18053053

  • Organisme emissor Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

    CVE CVE-DOGC-A-18053053-2018

Dades del DOGC
  • Número 7566

  • Data 26/02/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/274/2018, de 13 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2018 (ref. BDNS 386570) (Resolució de 13 de febrer, publicada al BOE núm. 50, de 26 de febrer).


 

L’Ordre AAM/97/2015, de 20 d’abril, modificada per l’Ordre ARP/33/2016, de 23 de febrer, estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts, i també sobre la gestió i el control d’aquests pagaments en el marc del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, que estableix normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d’ajuda inclosos en el marc de la Política Agrària Comuna i deroga els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell, amb la qual cosa estableix un nou règim de pagaments directes basat en el règim de pagament bàsic i altres règims d’ajut.

El Reglament delegat (UE) núm. 639/2014 de la Comissió, d’11 de març, que completa el Reglament (UE) núm. 1307/2013, estableix determinades normes per al funcionament correcte dels nous règims d’ajut, i completa també el marc jurídic en relació amb determinades disposicions generals del règim de pagament bàsic, del pagament a les persones agricultores que utilitzen pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient, del pagament als joves agricultors que comencen la seva activitat agrícola, i de l’ajut associat.

L’aplicació de la normativa europea esmentada es va concretar en el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, que regula a partir de 2015 els pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut, i també la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural (BOE núm. 307, de 20 de desembre de 2014); el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre l’assignació de drets de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna (BOE núm. 307, de 20 de desembre de 2014); el Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles, i el Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir les persones beneficiàries que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.

Les normes esmentades han estat modificades pel Reial decret 1172/2015, de 29 de desembre (BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2015), el Reial decret 745/2016, de 30 de desembre (BOE núm. 316, de 31 de desembre de 2016), que introdueix diversos ajustaments tècnics, i recentment el Reial decret 980/2017, de 10 de novembre (BOE núm. 274, d’11 de novembre de 2017).

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agrari, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

 

Resolc:

 

1. Convocar per a la campanya 2018 els ajuts que es detallen a continuació, que es regeixen per l’Ordre AAM/97/2015, de 20 d’abril, per la qual s’estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts, i també sobre la gestió i el control d’aquests pagaments (DOGC 6859, de 27.4.2015), i les seves modificacions, i obrir el termini per a la realització dels tràmits relacionats, d’acord amb les condicions del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, i les seves modificacions.

1.1  Règim de pagament bàsic

Ajut de pagament bàsic.

Pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient.

Pagament complementari per als/a les joves agricultors/es.

Sol·licitud de drets de la reserva nacional de pagament bàsic.

1.2 Règim de petits agricultors

1.3 Ajuts associats per a les persones agricultores

Ajut associat al cultiu de l’arròs.

Ajut associat als cultius proteics.

Ajut associat als fruits de closca i les garrofes.

Ajut associat als llegums de qualitat.

1.4 Ajuts associats per a les persones ramaderes

Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants.

Ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix.

Ajut associat per a les explotacions de boví de llet.

Ajut associat per a les explotacions d’oví.

Ajut associat per a les explotacions de cabrum.

Ajut associat als ramaders de boví de llet que van mantenir drets especials l’any 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.

Ajut associat als ramaders de boví d’engreix que van mantenir drets especials l’any 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.

Ajut associat als ramaders d’oví i cabrum que van mantenir drets especials l’any 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.

 

2. Els ajuts i tràmits de la sol·licitud única 2018 s’han de formalitzar d’acord amb l’article 3 de l’Ordre que regula la declaració única agrària de 2018, i es poden presentar des de l’1 de febrer al 30 d’abril de 2018. Això no obstant, s’admetran sol·licituds d’ajuts i sol·licituds de drets de la reserva de pagament bàsic dins els 25 dies naturals següents a la data límit fixada al paràgraf anterior. Durant aquest període, l’import dels ajuts es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil de retard. En el cas de la reserva de pagament bàsic, l’import dels drets es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 3% per cada dia hàbil de retard.

Les sol·licituds presentades transcorreguts els 25 dies naturals esmentats no s’admetran a tràmit.

 

3. Els ajuts convocats són finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en el 100% de la despesa i són a càrrec de la partida D/470000100/6120/0000 FAGFEAGA dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. L’import d’aquests ajuts consignat com a límit màxim en l’àmbit de tot l’Estat espanyol per a aquesta campanya 2018 és de 4.941.000.000 euros d’acord amb l’annex III del Reglament (UE) 1307/2013.

 

4. Els ajuts directes no podran superar el límit establert en l’apartat 3 precedent ni el límit global establert a l’annex II del Reglament núm. (UE) 1307/2013. En el cas de superar-lo, el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) establirà mitjançant resolució els coeficients de reducció corresponents als imports a pagar per a cada règim d’ajut, o l’import unitari a aplicar, si s’escau.

 

5. L’òrgan instructor dels expedients de pagaments directes és el Servei de Control Integrat i Pagaments de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

La resolució dels expedients dels ajuts convocats mitjançant aquesta Ordre correspon a la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

 

6. La notificació de la resolució i el pagament dels ajuts s’han d’efectuar entre l’1 de desembre de 2018 i el 30 de juny de 2019. Figuraran en la resolució de concessió, com a mínim, la procedència dels fons amb què es finança l’ajut (FEAGA) i també l’advertiment que les dades personals seran tractades d’acord amb el que preveu l’article 8 i publicades d’acord amb l’article 23 de l’Ordre AAM/97/2015. La resolució de concessió es notificarà a les persones beneficiàries mitjançant la publicació d’un edicte al DOGC i al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), on s’informarà de l’accés a la base de dades de Consulta Publica PUNIC (https://aplicacions.agricultura.gencat.cat/dar_punic) en què figurarà el contingut complet de la resolució. L’accés serà restringit mitjançant identificació amb el codi d’usuari i la contrasenya que facilita el DARP a totes les persones agricultores en el moment de presentar la DUN. Prèviament a la publicació en el Tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar a la sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d’informar la persona beneficiària potencial de quan s’efectuarà aquesta notificació, que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

 

7. Contra la resolució, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En el cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant la persona titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l’endemà en què s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l’apartat anterior.

 

8. Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

9. Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control i de seguiment i avaluació, d’acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A aquest efecte, assisteixen a les persones beneficiàries els drets continguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

10. Aquests ajuts es tramiten d’acord amb les funcions d’organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula l’organització i el funcionament de l’organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat, i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes.

 

 

Madrid, 13 de febrer de 2018

 

 

(De conformitat amb el Reial decret 944/2017, de 27 d’octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Amunt