Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/02/2018

  • Número del document CLT/0266/2018

  • Número de control 18052069

  • Organisme emissor Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

    CVE CVE-DOGC-A-18052069-2018

Dades del DOGC
  • Número 7565

  • Data 23/02/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/266/2018, de 19 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió de 19 de febrer de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 19 de febrer de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 19 de febrer de 2018

 

Maria Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 

 

Acord

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 19 de febrer de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic.

 

L'article 127.1 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de cultura, que comprèn, en tot cas, el foment de la cultura. Mitjançant la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, es va crear l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que té com a objecte concentrar les iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de les entitats adscrites, excepte l'Institut Català de les Empreses Culturals, que transitòriament manté les funcions d'aprovar les bases i convocatòries i gestionar els ajuts.

Així, d'acord amb el que disposa l'article 4 dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats mitjançant el Decret 7/2012, de 10 de gener, correspon a aquesta entitat aprovar les bases reguladores i les convocatòries d'ajuts en matèria cultural, a proposta del departament competent en matèria de cultura o de les entitats competents per raó de la matèria, així com tramitar i resoldre els procediments de concessió d'ajuts en matèria cultural.

La creació de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural s'emmarca en el projecte de finestreta única que té l'origen en la necessitat d'unificar en un sol portal d'accés tot el sistema de subvencions dels òrgans del Departament de Cultura i de les entitats públiques adscrites, per tal de facilitar els processos a les persones interessades, optimitzar els recursos disponibles i impulsar la tramitació electrònica. A fi d'assolir aquests objectius, es facilita per via telemàtica l'accés a la informació, a la presentació de sol·licituds, a l'aportació de documentació i a conèixer l'estat de tramitació; amb la gestió unificada de la tramitació de subvencions, s'han modernitzat també els procediments i simplificat els requisits, els documents i els formularis, i s'ha reduït el termini de concessió i pagament. Aquest canvi substancial en el model de gestió de les polítiques de foment del Departament de Cultura es veu reflectit en l'aprovació d'unes bases reguladores generals aplicables a totes les línies de subvencions en matèria cultural, tret de les que són competència de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Les bases generals s'han aprovat per acord del Consell d'Administració de l'OSIC de 6 de febrer de 2017, publicades mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20 de febrer de 2017). Aquestes bases han estat modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió de 28 de novembre de 2017, publicat mitjançant la Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre (DOGC núm. 7511, de 5 de desembre de 2017).

El projecte de finestreta única ha evolucionat amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, que estableix la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública adreçats a persones jurídiques, públiques o privades, a persones físiques empresàries i a determinats col·lectius de persones físiques.

Aquest any s'ha optat novament per aprovar les bases específiques de les línies de subvencions agrupades per àmbits en diferents acords. Aquest Acord té com a objecte aprovar les 7 línies de subvencions de l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada;

D'acord amb l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener, a proposta del Departament de Cultura, el Consell d'Administració acorda:

 

—1 Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, que consten a l'annex d'aquest Acord.

 

—2 Derogar l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 22 de febrer de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, publicat mitjançant la Resolució CLT/605/2017, de 23 de març.

 

 

Annex

Bases específiques de l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic

 

Índex

1. Producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

2. Federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.

3. Producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

4. Desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

5. Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.

6. Activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

7. Activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

 

1. Bases específiques de subvencions per a la producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és donar suport a la producció de nous espectacles d'arrel tradicional i a l'organització d'exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

1.2 Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) La producció d'espectacles inèdits d'arrel tradicional.

b) La producció d'exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.

1.3 Queden excloses d'aquesta línia de subvencions:

a) La producció d'espectacles i d'exposicions amb finalitats comercials o vinculades a festes, fires o celebracions comercials o de promoció turística.

b) Les activitats que no utilitzin el català o l'aranès en els seus continguts.

c) La filmació o enregistrament de l'espectacle.

d) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o les que, per raó de l'activitat o el destinatari, siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya, així com les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.

2.2 No poden optar a aquestes subvencions les federacions d'entitats.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Cada sol·licitant només pot presentar un projecte per a cadascuna de les dues modalitats que estableix la base 1.2 i cal que el presenti en dues sol·licituds, una per a cada modalitat. Només en el cas que un mateix projecte inclogui les dues modalitats es pot presentar mitjançant una única sol·licitud.

3.2 Les activitats s'han de fer dins de l'any natural de concessió de l'ajut, però es pot incloure en el projecte la despesa feta durant el darrer quadrimestre de l'any anterior a la seva concessió, sempre que estigui inequívocament vinculada a l'activitat subvencionada.

3.3 L'estrena dels espectacles i la inauguració de les exposicions objecte d'aquestes subvencions s'han de dur a terme durant l'any natural de concessió de la subvenció.

 

—4 Quantia

4.1 La subvenció mínima per projecte s'estableix en 400,00 euros.

4.2 S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 400,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior als 800,00 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 400,00 euros.

 

—5 Despeses subvencionables

5.1 Són despeses subvencionables les següents:

a) Pel que fa a la producció d'espectacles:

- L'obra (guió, adaptació, etc.).

- La música (composició, arranjament, enregistrament de banda sonora, etc.).

- La direcció.

- La coreografia.

- L'escenografia.

- El disseny tècnic (llum, so, gràfic).

- La compra, la confecció o el lloguer de vestuari directament relacionat amb l'espectacle objecte de subvenció.

- La producció de material sonor i audiovisual, sempre que sigui necessari per al procés creatiu de l'espectacle.

b) Pel que fa a la producció d'exposicions:

- El comissariat.

- El projecte de l'exposició.

- L'elaboració dels textos de l'exposició.

- El disseny i la construcció dels elements expositius.

- La producció i digitalització de materials sonors i audiovisuals que formin part de l'exposició.

- La realització del catàleg.

- Les activitats complementàries a l'activitat principal com tallers, xerrades, conferències, etc., que tinguin per objecte la dinamització de l'exposició, incloses les de difusió i la comunicació.

5.2 S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte en relació amb les despeses subvencionables que estableix l'apartat anterior i d'acord amb la base general 6.3.

5.3 En el cas d'associacions, s'accepten les despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern, sempre que compleixin els requisits establerts en la base general 6.10.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 8, un document de compromís de les entitats interessades en l'exhibició de l'espectacle o exposició, si escau.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 La valoració dels projectes s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:

a) L'interès del projecte, tenint en compte la seva qualitat, la transmissió de valors i les possibilitats d'incidència en l'increment de públics o la captació de nous públics en l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana (fins a 4 punts).

b) El tractament de temàtiques poc difoses en l'àmbit de la cultura popular i tradicional o el patrimoni etnològic de Catalunya (fins a 3 punts).

c) La repercussió del projecte, segons el pla d'explotació de l'espectacle o l'itinerari i la difusió previstos, en el cas de les exposicions (fins a 2 punts).

d) Trajectòria de l'entitat o empresa sol·licitant en l'àmbit de la producció d'espectacles o exposicions (fins a 0,5 punts).

e) Finançament previst al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 0,5 punts):

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut sol·licitat a l'OSIC, igual o superior a un 80% del seu cost (0,5 punts).

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut sol·licitat a l'OSIC, entre el 60% i menys del 80% del seu cost (0,25 punts).

7.2 En funció de les sol·licituds que es rebin i de la dotació màxima de la convocatòria, es pot acordar que, per optar als ajuts, sigui suficient obtenir un percentatge de puntuació inferior al que estableix la base general 10.4.

 

—8 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, el document d'acceptació de la subvenció.

 

—9 Justificació

9.1 Les corporacions locals i els ens beneficiaris que en depenen que disposin d'intervenció han de presentar el compte justificatiu que preveu la base general 17.1.b) (compte justificatiu amb aportació de certificat de la intervenció). Les altres persones beneficiàries han de presentar el compte justificatiu que preveu la base general 17.1.c) (compte justificatiu simplificat) o el de la base general 17.1.d) (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), en funció de l'import de la subvenció.

9.2 En el cas de contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

9.3 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

 

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han d'incloure el logotip del Departament de Cultura i l'expressió “amb el suport del Departament de Cultura” en el catàleg i en tot el material promocional de l'exposició o de l'espectacle, d'acord amb la base general 18.g).

 

 

2. Bases específiques de subvencions a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és promoure les activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana, organitzades o impulsades per federacions.

1.2 Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Activitats organitzades directament per federacions.

b) Activitats impulsades per federacions, però efectuades per associacions membres de la federació impulsora.

1.3 Queden excloses d'aquesta línia de subvencions:

a) Les activitats esportives.

b) Les programacions artístiques en què participin principalment artistes professionals.

c) Els àpats populars, excepte els que siguin a favor dels membres de grups o entitats que participen en els festivals o trobades fent espectacles o actuacions de cultura popular i tradicional sense cobrar caixet per la seva participació.

d) Les activitats adreçades a la promoció comercial d'empreses o grups d'empreses.

e) L'adquisició de béns mobles que suposin un increment en el patrimoni de l'entitat.

f) Els projectes que no utilitzin el català o l'aranès en la difusió de les seves activitats.

g) Les festes majors i altres festes tradicionals de caràcter local.

h) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o les que, per raó de l'activitat o el destinatari, siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les federacions amb domicili social a Catalunya.

2.2 Als efectes d'aquestes bases, s'entén per federació la unió d'associacions d'acord amb l'article 321-6 del Codi civil de Catalunya (Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques).

2.3 Les associacions membres de les federacions que es comprometin a efectuar totalment o parcialment les activitats objecte de la sol·licitud de subvenció en nom i per compte de les federacions també tenen la consideració de beneficiàries.

2.4 No poden optar a aquestes subvencions les confederacions. Als efectes d'aquestes bases s'entén per confederació la unió de federacions, d'acord amb l'article 321-6 del Codi civil de Catalunya (Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques).

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Cada sol·licitant només pot presentar un projecte per a cadascuna de les dues modalitats que estableix la base 1.2, i cal que el presenti en dues sol·licituds, una per a cada modalitat.

3.2 Les associacions federades que es comprometin a fer activitats en nom i per compte de la federació han de complir els requisits que preveu la base general 4. A més, responen solidàriament de l'obligació de reintegrament de l'entitat beneficiària en relació amb les activitats subvencionades que s'hagin compromès a efectuar.

 

—4 Despeses subvencionables

4.1 Les federacions poden imputar a l'activitat subvencionada costos generals o indirectes amb un límit del 30% del cost total del projecte, els quals s'acrediten d'acord amb la base general 6.5.

4.2 S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d'acord amb la base general 6.3.

4.3 S'accepten les despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern, sempre que compleixin els requisits establerts en la base general 6.10.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

5.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 8, una declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, de ser una federació, d'acord amb l'article 321-6 del Codi civil de Catalunya (Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques).

5.2 En el cas que preveu la base 2.3, cal que el projecte d'actuació especifiqui les associacions federades corresponents i quines activitats faran. Així mateix, s'han de presentar les declaracions a què fa referència la base general 8.2 respecte a cadascuna de les associacions federades esmentades, així com una declaració en què es comprometen a fer les activitats del projecte per compte i en nom de la federació.

 

—6 Criteris de valoració

6.1 La valoració dels projectes s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:

a) L'interès cultural del projecte, tenint en compte la seva qualitat, la transmissió de valors i les possibilitats d'incidència en l'increment de públics o la captació de nous públics en l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana o de l'associacionisme cultural (fins a 3 punts).

b) Programació d'activitats directament vinculades amb la celebració del Dia de l'Associacionisme Cultural (fins a 1 punt).

c) Les propostes innovadores en l'àmbit de la cultura popular i tradicional, enteses com a propostes creatives, de millora o de perfeccionament (fins a 2 punts).

d) La repercussió territorial del projecte (fins a 2 punts).

e) Les accions d'inclusió social destinades a afavorir l'accés a la cultura popular i tradicional catalana per part dels col·lectius més vulnerables o amb més dificultat com la tercera edat, les persones amb discapacitat i els col·lectius amb risc d'exclusió social (fins a 1 punt).

f) Finançament previst al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 1 punt):

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut sol·licitat a l'OSIC, igual o superior a un 80% del seu cost (1 punt).

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut sol·licitat a l'OSIC, entre el 60% i menys del 80% del seu cost (0,5 punts).

6.2 En funció de les sol·licituds rebudes i de la dotació màxima de la convocatòria, es pot acordar que, per optar als ajuts, sigui suficient obtenir un percentatge de puntuació inferior al que estableix la base general 10.4.

 

—7 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, els documents següents:

a) El document d'acceptació de la subvenció.

b) La relació de les associacions que integren la federació sol·licitant de la subvenció.

 

—8 Justificació

8.1 Les persones beneficiàries han de presentar un compte justificatiu d'acord amb les bases generals 17.1.c) (compte justificatiu simplificat) o 17.1.d) (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), en funció de l'import de la subvenció.

8.2 En el cas de contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

8.3 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

 

 

3. Bases específiques de subvencions per a la producció i l'edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és donar suport a la producció i l'edició de llibres en llengua catalana o aranesa i de fonogrames, relacionats amb la difusió de la cultura popular i tradicional catalana o del patrimoni etnològic de Catalunya.

1.2 Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Producció i edició de llibres en llengua catalana o aranesa.

b) Producció i edició de fonogrames.

1.3 L'edició dels llibres i els fonogrames es pot fer en suport físic —paper o disc compacte (CD)— o en format digital.

1.4 Queden exclosos d'aquesta línia de subvencions:

1.4.1 Respecte a la modalitat a) de la base 1.2:

a) Les publicacions periòdiques i els butlletins interns d'institucions i d'associacions.

b) Les obres destinades a l'ensenyament. Com a tal es consideren els llibres de text, els llibres amb propostes d'exercicis adreçats a l'alumnat i, en general, qualsevol material editat exclusivament per ser utilitzat en el sistema educatiu.

c) Els llibres considerats de bibliòfil i aquells amb l'edició limitada i numerada.

d) Les obres actualitzables, les editades en fascicles i les editades en fulls no relligats, canviables o suprimibles sense detriment del seu conjunt.

e) Les reimpressions, les autoedicions i les edicions no venals.

f) Les obres publicades per encàrrec d'altri.

g) Les obres que només siguin assequibles a socis o subscriptors, les editades exclusivament per a la venda a terminis o a domicili i, en qualsevol cas, aquelles de distribució o venda limitades. Als efectes d'aquestes bases, es considera que un llibre és de distribució o venda limitada si existeix qualsevol condició o mesura que en restringeixi la compra per part de qualsevol persona interessada en l'obra.

L'exhauriment dels exemplars editats no es considera limitació.

h) Els àlbums, retallables, llibres de pintar i acolorir, quaderns amb proposta d'exercicis i, en general, totes les obres en què s'hagi de treballar, els contes estampats amb motlle i les obres sense text.

i) Els catàlegs d'exposicions, en qualsevol cas, i els catàlegs d'art i altres de similars el contingut literari dels quals sigui minoritari.

j) La confecció o el manteniment de pàgines web.

1.4.2. Respecte a la modalitat b) de la base 1.2:

a) Les autoedicions i els fonogrames no venals.

b) Els enregistraments que només siguin assequibles als socis o subscriptors, els editats exclusivament per a la venda a terminis o a domicili i els de distribució o venda limitades.

Als efectes d'aquestes bases, es considera que un fonograma és de distribució o venda limitada si existeix qualsevol condició o mesura que en restringeixi la compra per part de qualsevol persona interessada en l'obra.

L'exhauriment dels exemplars editats no es considera limitació.

1.5. Així mateix, en queden exclosos els llibres o fonogrames que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o els que, per raó de l'activitat o dels destinataris de la subvenció, siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya, així com les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.

2.2 No poden optar a aquestes subvencions les federacions d'entitats.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Per poder optar a les subvencions, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, s'han de complir els següents:

3.1.1. Respecte a la modalitat a) de la base 1.2:

a) Han de ser primeres edicions, o bé reedicions de títols l'edició anterior dels quals dati de més de 10 anys.

b) Tots els exemplars de l'obra han de disposar dels números de l'ISBN i del dipòsit legal, i aquest darrer ha de correspondre a l'any de concessió de les subvencions.

c) L'obra ha d'estar redactada, com a mínim, en català o aranès. En el cas d'utilitzar altres llengües, la llengua catalana o l'aranesa han d'ocupar, sempre en un lloc preferent, la mateixa extensió que la de les altres que s'hi puguin emprar.

3.1.2. Respecte a la modalitat b) de la base 1.2:

a) Tots els exemplars de l'obra han de disposar del número del dipòsit legal, que ha de correspondre a l'any de concessió de les subvencions.

b) La documentació informativa que s'adjunta al fonograma i la presentació tipogràfica han de ser, com a mínim, en català o en aranès.

3.2 Cada sol·licitant només pot presentar un únic projecte per a cadascuna de les dues modalitats que estableix la base 1.2 i cal que presenti una sol·licitud per a cada modalitat.

3.3 Aquestes subvencions són compatibles amb la compra de novetats en català destinades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya per part del Departament de Cultura. Així mateix, són compatibles amb altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de l'Institut Català de les Empreses Culturals i d'altres entitats adscrites o vinculades al Departament de Cultura o participades per aquest, incloses les de l'Institut Ramon Llull.

3.4 Les edicions han de correspondre a l'any natural de concessió de l'ajut, però es pot incloure en el projecte la despesa feta durant el darrer quadrimestre de l'any anterior a la seva concessió, sempre que estigui inequívocament vinculada a l'activitat subvencionada.

 

—4 Quantia

4.1 La subvenció mínima per projecte s'estableix en 400,00 euros.

4.2 S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 400,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 800,00 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 400,00 euros.

 

—5 Despeses subvencionables

5.1 No es consideren despeses subvencionables les despeses de promoció.

5.2 S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d'acord amb la base general 6.3.

5.3 En el cas d'associacions, s'accepten les despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern, sempre que compleixin els requisits establerts en la base general 6.10.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 8, en el cas de la modalitat a) de la base 1.2, una declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, segons la qual es tracta d'una primera edició o d'una reedició de títols l'edició anterior dels quals data de més de 10 anys.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 La valoració dels projectes s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:

a) L'interès cultural o de referència del projecte, tenint en compte la seva qualitat científica, literària o artística i l'univers al qual s'adreça (fins a 4 punts).

b) El tractament de temàtiques poc difoses sobre aspectes de la cultura popular i tradicional catalana i el patrimoni etnològic de Catalunya (fins a 3 punts).

c) Finançament previst al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 0,5 punts):

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut sol·licitat a l'OSIC, igual o superior a un 80% del seu cost (0,5 punts).

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut sol·licitat a l'OSIC, entre el 60% i menys del 80% del seu cost (0,25 punts).

d) La trajectòria editorial o fonogràfica del sol·licitant en l'àmbit de les activitats objecte de la subvenció (fins a 0,5 punts).

e) Currículum de l'autor o autora, de l'intèrpret i de les altres persones amb responsabilitat en l'edició (fins a 1 punt).

f) El pla de comercialització i difusió del llibre o fonogrames. Es valora que es realitzin presentacions de l'obra en més d'una població. També es valora que l'obra tingui una distribució comercial que permeti la seva adquisició (fins a 1 punt).

7.2 En funció de la disponibilitat pressupostària i en vista de les sol·licituds presentades, es pot acordar que, per optar als ajuts, sigui suficient un percentatge de puntuació inferior al que preveu la base general 10.4.

 

—8 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, el document d'acceptació de la subvenció.

 

—9 Justificació

9.1. Les persones beneficiàries han de presentar el compte justificatiu que preveuen la base general 17.1.c) (compte justificatiu simplificat) o la base general 17.1.d) (compte justificatiu amb informe d'auditor), en funció de l'import de la subvenció.

9.2 En el cas de contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

9.3 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

 

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

10.1 A més de les obligacions que preveu la base general 18, les persones beneficiàries tenen l'obligació de lliurar a la direcció general competent en matèria de cultura popular dos exemplars de l'obra subvencionada. Aquest lliurament s'ha de fer, com a màxim, dins el primer semestre de l'any posterior a l'any de concessió de la subvenció.

10.2 Les persones beneficiàries han d'incloure el logotip del Departament de Cultura i l'expressió “amb el suport del Departament de Cultura” en tot el material promocional i en cada exemplar del llibre o del fonograma subvencionat, d'acord amb la base general 18.g).

 

 

4. Bases específiques de subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és donar suport econòmic a entitats culturals que es desplacin fora de Catalunya per promoure el coneixement de les diferents manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana.

1.2 Queden exclosos d'aquesta línia de subvencions:

a) Els viatges o desplaçaments als Estats Units d'Amèrica.

b) Els viatges de caràcter recreatiu o turístic.

c) Les activitats esportives.

d) Les activitats adreçades prioritàriament a la promoció social de col·lectius.

e) Les activitats de caràcter escolar.

f) Les activitats adreçades a la promoció comercial d'empreses o grups d'empreses.

g) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o les que, per raó de l'activitat o el destinatari, siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya.

2.2 No poden optar a aquestes subvencions les federacions d'entitats.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Cada sol·licitant només pot presentar un únic projecte de desplaçament, que pot ser per a una o diverses poblacions o països.

3.2 El sol·licitant ha d'acreditar que ha estat convidat per un ens de fora de Catalunya per participar en l'activitat cultural objecte del desplaçament o, en el seu cas, per l'entitat catalana responsable de la seva organització.

3.3 En el cas que el projecte comporti el desplaçament a més d'una població o país, aquests desplaçaments s'han de fer de manera encadenada i amb continuïtat temporal, i com a part d'una única gira o d'un programa ininterromput.

 

—4 Quantia

4.1 La subvenció mínima per projecte s'estableix en 400,00 euros.

4.2 S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 400,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 800,00 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 400,00 euros.

 

—5 Despeses subvencionables

5.1 Només es consideren despeses subvencionables les despeses de desplaçament i allotjament dels participants, incloent-hi el transport de la càrrega d'elements, instruments, objectes o imaginari festiu necessari per desenvolupar l'activitat programada.

5.2 No es consideren despeses subvencionables els caixets, les despeses de manutenció i altres despeses de caire complementari.

5.3 S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d'acord amb la base general 6.3.

5.4 En el cas d'associacions, s'accepten les despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern, sempre que compleixin els requisits establerts en la base general 6.10.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 8, el document acreditatiu de l'ens de fora de Catalunya pel qual es convida el sol·licitant de la subvenció a participar en l'activitat cultural objecte del desplaçament, o, en el seu cas, de l'entitat catalana responsable de la seva organització. Cal adjuntar a aquest document un informe amb les dades i informació per valorar la rellevància de l'esdeveniment.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 La valoració dels projectes s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:

a) La repercussió de l'activitat cultural objecte del desplaçament en la difusió de la cultura popular i tradicional catalana: prestigi o importància, projecció internacional, ubicació geogràfica (fins a 3 punts).

b) Qualitat de l'activitat: nombre d'actuacions i participants, durada de l'estada, promoció de sectors amb menor projecció internacional, generació de cooperació a llarg termini (fins a 3 punts).

c) La participació del projecte en el marc d'un festival o esdeveniment cultural (fins a 1 punt).

d) Que el projecte es faci coincidint amb la celebració d'una data o fet significatiu per a l'entitat sol·licitant (fins a 1 punt).

e) Pla de comunicació i difusió previst (fins a 1 punt).

f) Finançament previst al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 1 punt):

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut sol·licitat a l'OSIC, igual o superior a un 80% del seu cost (1 punt).

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut sol·licitat a l'OSIC, entre el 60% i menys del 80% del seu cost (0,5 punts).

7.2 En funció de la disponibilitat pressupostària i en vista de les sol·licituds presentades, es pot acordar que, per optar als ajuts, sigui suficient un percentatge de puntuació inferior al que preveu la base general 10.4.

 

—8 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, el document d'acceptació de la subvenció.

 

—9 Justificació

9.1 Les persones beneficiàries han de presentar un compte justificatiu d'acord amb la base general 17.1.c) (compte justificatiu simplificat) o amb la base general 17.1.d) (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), en funció de l'import de la subvenció.

9.2 En el cas de contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

9.3 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

 

 

5. Bases específiques de subvencions per a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és contribuir al finançament de l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana dins l'àmbit territorial de Catalunya.

1.2 Als efectes d'aquesta línia de subvencions, es consideren festivals de cultura popular i tradicional el conjunt d'activitats artístiques o culturals no professionals organitzades en una mateixa població o àmbit geogràfic i durant un període de temps determinat, relacionades amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural. Així mateix, es consideren trobades nacionals les concentracions territorials d'entitats i grups del mateix àmbit associatiu festiu de cultura popular i tradicional catalana.

1.3 Queden exclosos d'aquesta línia de subvencions:

a) Les activitats artístiques que formin part de les programacions estables professionals municipals i les programacions en equipaments d'arts escèniques que tinguin el suport econòmic del Departament de Cultura a través d'un contracte programa o d'un conveni.

b) Els àpats populars, excepte els que siguin a favor dels membres de grups o entitats que participen en els festivals o trobades fent espectacles o actuacions de cultura popular i tradicional sense cobrar caixet per la seva participació.

c) Les activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.

d) L'adquisició de béns mobles que suposin un increment del patrimoni de l'entitat.

e) Els projectes que no utilitzin el català o l'aranès en la difusió de les seves activitats.

f) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o les que, per raó de l'activitat o el destinatari, siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya.

2.2 No poden optar a aquestes subvencions les federacions d'entitats.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

Cal presentar una sol·licitud per a cada festival o trobada nacional sempre que no formin part d'un únic projecte.

 

—4 Quantia

4.1 La subvenció mínima per projecte s'estableix en 400,00 euros.

4.2 S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 400,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 800,00 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 400,00 euros.

 

—5 Despeses subvencionables

5.1 Les fundacions i les associacions poden imputar a l'activitat subvencionada costos generals o indirectes amb un límit del 30% del cost total del projecte, i els han d'acreditar d'acord amb la base general 6.5. Les corporacions locals o ens que en depenen poden imputar costos generals o indirectes amb el límit del 10% que estableix la base general 6.5.

5.2 S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d'acord amb la base general 6.3.

5.3 En el cas d'associacions, s'accepten les despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern, sempre que compleixin els requisits establerts en la base general 6.10.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 8, la documentació que acrediti la implicació en el projecte d'altres agents, si escau.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 La valoració dels projectes s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:

a) L'interès cultural del projecte, tenint en compte la seva qualitat, la transmissió de valors, el seu grau de consolidació i les possibilitats d'incidència en l'increment de públics o la captació de nous públics en l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana o de l'associacionisme cultural (fins a 4 punts).

b) Les propostes innovadores en l'àmbit de la cultura popular i tradicional enteses com a propostes creatives, de millora o de perfeccionament (fins a 2 punts).

c) Finançament previst al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 1 punt).

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut sol·licitat a l'OSIC, igual o superior a un 80% del seu cost (1 punt).

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut sol·licitat a l'OSIC, entre el 60% i menys del 80% del seu cost (0,5 punts).

d) El fet que en l'organització de l'activitat estiguin implicats diferents agents (fins a 1 punt).

e) El pla de comunicació i difusió previst (fins a 2 punts).

7.2 En funció de la disponibilitat pressupostària i en vista de les sol·licituds presentades, es pot acordar que, per optar als ajuts, sigui suficient un percentatge de puntuació inferior al que preveu la base general 10.4.

 

—8 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, el document d'acceptació de la subvenció.

 

—9 Justificació

9.1 Les corporacions locals i els ens que en depenen beneficiaris que disposin d'intervenció han de presentar el compte justificatiu que preveu la base general 17.1.b) (compte justificatiu amb aportació de certificat de la intervenció). Les altres persones beneficiàries han de presentar el compte justificatiu que preveu la base general 17.1.c) (compte justificatiu simplificat) o el de la base general 17.1.d) (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), en funció de l'import de la subvenció.

9.2 En el cas de contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

9.3 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

 

 

6. Bases específiques de subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és donar suport a activitats formatives i de documentació en les modalitats següents:

a) Activitats formatives vinculades al coneixement o l'aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s'inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i associacions que preveu la base 2.

b) Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

1.2 Als efectes d'aquestes bases es consideren activitats formatives els cursos, els campus d'estiu, els seminaris o els tallers, que tinguin un mínim de 20 hores lectives durant l'any natural de la convocatòria.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per campus d'estiu les activitats formatives adreçades a majors de 16 anys, de caràcter presencial, no relacionades amb la preparació de proves per obtenir qualsevol tipus de titulació oficial, i organitzades entre els mesos de juny i setembre.

1.3 Queden exclosos d'aquesta línia de subvencions:

a) Els congressos, els simposis i les colònies infantils.

b) Qualsevol inversió.

c) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o les que, per raó de l'activitat o el destinatari, siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya, així com les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, que facin activitats o que tinguin fons documentals relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

2.2 Les corporacions locals i ens que en depenen únicament poden optar a la modalitat a) de la base 1.1 (activitats formatives).

2.3 No poden optar a aquestes subvencions les federacions d'entitats.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

Cada sol·licitant només pot presentar un projecte per a cadascuna de les dues modalitats que estableix la base 1.1, i cal que el presenti en dues sol·licituds, una per a cada modalitat.

 

—4 Quantia

4.1 La subvenció mínima per projecte s'estableix en 400,00 euros.

4.2 S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 400,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 800,00 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 400,00 euros.

 

—5 Despeses subvencionables

5.1 En el cas de la modalitat a) de la base 1.1, es consideren despeses subvencionables els costos de professorat, de material docent i de difusió, així com el lloguer dels equips (inclosos els instruments musicals) necessaris per fer l'activitat formativa.

5.2 En el cas de la modalitat b) de la base 1.1, es consideren despeses subvencionables les relatives a les tasques de catalogació, classificació i indexació, digitalització i difusió dels fons documentals especialitzats en cultura popular i tradicional, així com l'adquisició dels materials fungibles necessaris per a la seva preservació.

5.3 S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte en relació amb les despeses subvencionables que estableixen els apartats anteriors i d'acord amb la base general 6.3.

5.4 En el cas d'associacions, s'accepten les despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern, sempre que compleixin els requisits establerts en la base general 6.10.

 

—6 Criteris de valoració

6.1 La valoració dels projectes s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:

Per a la modalitat a) de la base 1.1:

a) L'interès cultural o de referència del projecte formatiu, tenint en compte la seva qualitat i els destinataris (fins a 4 punts).

b) El tractament de temàtiques poc difoses o clau sobre aspectes de la cultura popular i tradicional catalana o de la gestió d'entitats (fins a 1 punt).

c) Finançament previst al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 0,5 punts):

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut sol·licitat a l'OSIC, igual o superior a un 80% del seu cost (0,5 punts).

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut sol·licitat a l'OSIC, entre el 60% i menys del 80% del seu cost (0,25 punts).

d) La trajectòria del sol·licitant en l'àmbit de la formació i el currículum dels formadors previstos (fins a 3 punts).

e) El pla de difusió de l'activitat formativa (fins a 0,5 punts).

f) La repercussió territorial del projecte (fins a 1 punt).

Per a la modalitat b) de la base 1.1:

a) Singularitat i interès del projecte (fins a 4 punts).

b) Metodologia prevista (fins a 2 punts).

c) Pla de difusió dels fons documentals (fins a 2 punts).

d) Solvència acadèmica i tècnica de la persona o empresa que desenvoluparà el projecte (fins a 1,5 punts).

e) Finançament previst al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 0,5 punts):

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut sol·licitat a l'OSIC, igual o superior a un 80% del seu cost (0,5 punts).

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut sol·licitat a l'OSIC, entre el 60% i menys del 80% del seu cost (0,25 punts).

6.2 En funció de la disponibilitat pressupostària i en vista de les sol·licituds presentades, es pot acordar que, per optar als ajuts, sigui suficient un percentatge de puntuació inferior al que preveu la base general 10.4.

 

—7 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, el document d'acceptació de la subvenció.

 

—8 Justificació

8.1 Les corporacions locals i els ens que en depenen beneficiaris que disposin d'intervenció han de presentar el compte justificatiu que preveu la base general 17.1.b) (compte justificatiu amb aportació de certificat de la intervenció). Les altres persones beneficiàries ho han de justificar amb el compte justificatiu que preveu la base general 17.1.c) (compte justificatiu simplificat) o amb el de la base general 17.1.d) (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), en funció de l'import de la subvenció.

8.2 En el cas de contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

8.3 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

 

 

7. Bases específiques de subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

—1 Objecte

1.1 Aquestes bases tenen com a objecte contribuir al finançament d'activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

1.2 El projecte d'activitats pot incloure actuacions d'acord amb la tipologia següent:

a) Les activitats d'identificació, captació, assessorament i coordinació d'iniciatives i projectes d'interès etnològic, tant en l'àmbit territorial català com en l'àmbit temàtic específic de l'entitat.

b) Les activitats que estimulen i potencien la recerca etnològica a Catalunya o dins l'àmbit temàtic específic de l'entitat.

c) Les activitats i projectes que fomentin el treball en xarxa comú.

d) Les activitats de difusió del patrimoni etnològic.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o els ens que en depenen, les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya.

2.2 No poden optar a aquestes subvencions les federacions d'entitats.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Per poder optar a aquestes subvencions les persones sol·licitants han de tenir la condició de membres de la xarxa territorial de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial. La relació de membres es pot consultar a l'enllaç següent: http://cultura.gencat.cat/ca/departament/
estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/02_patrimoni_etnologic/02_observatori/
.

3.2 En el cas de projectes que comportin recerca etnològica, aquesta s'ha de dur a terme d'acord amb els criteris marcats per la direcció general competent en matèria de cultura popular i tradicional, que es poden consultar a http://bit.ly/1HUM046.

 

—4 Quantia

La quantia destinada a cada subvenció no pot superar el 70% del cost subvencionable del projecte.

 

—5 Despeses subvencionables

5.1 Per a les entitats privades sense finalitat de lucre, les despeses generals o indirectes que preveu la base general 6.5 són subvencionables fins al 40% del cost total del projecte i s'han d'acreditar a través dels justificants corresponents segons el compte justificatiu aplicable. Per a la resta de beneficiaris, només es considera subvencionable fins a un 10% del cost total del projecte, d'acord amb la base general 6.5.

5.2 S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d'acord amb la base general 6.3.

5.3 En el cas d'associacions, s'accepten les despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern, sempre que compleixin els requisits establerts en la base general 6.10.

 

—6 Criteris de valoració

6.1 La valoració del projecte d'activitats s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:

a) L'interès de les activitats i els projectes de recerca etnològica duts a terme pel mateix sol·licitant (fins a 3,5 punts).

b) L'interès de les activitats i projectes de recerca etnològica i de conservació i difusió del patrimoni etnològic que es desenvolupin en el territori o dins l'àmbit temàtic específic de l'entitat sol·licitant, i en què aquesta participi mitjançant fórmules com la identificació, la captació, l'assessorament, la coordinació, l'estímul, la potenciació o altres iniciatives similars (fins a 1,5 punts).

c) La coordinació i la participació en els programes de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial o en activitats o projectes desenvolupats en comú amb altres entitats de l'Observatori (fins a 3,5 punts).

d) La participació en projectes o iniciatives de caràcter etnològic d'altres entitats i grups dedicats al patrimoni etnològic no pertanyents a l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial (fins a 1 punt).

e) La difusió en el territori dels serveis, les activitats, les publicacions, etc., a través de webs i xarxes socials pròpies o compartides en el marc de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial (fins a 0,5 punts).

6.2. En funció de les sol·licituds admeses i de la dotació màxima de la convocatòria, es pot establir que, per optar als ajuts, sigui suficient obtenir un percentatge de puntuació inferior al que estableix la base general 10.4.

 

—7 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, el document d'acceptació de la subvenció.

 

—8 Justificació

8.1 Les corporacions locals i els ens que en depenen beneficiaris que disposin d'intervenció han de presentar el compte justificatiu que preveu la base general 17.1.b) (compte justificatiu amb aportació de certificat de la intervenció). Les altres persones beneficiàries ho han de justificar a través del compte justificatiu que preveu la base general 17.1.c) (compte justificatiu simplificat) o el de la base general 17.1.d) (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), en funció de l'import de la subvenció.

8.2 En el cas de contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

8.3 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

 

—9 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 18, les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) En el cas que la subvenció atorgada sigui per dur a terme un projecte de recerca, durant l'any posterior al de la concessió de la subvenció els beneficiaris han de lliurar a la direcció general competent en matèria de cultura popular i tradicional una còpia en format digital del resultat final d'aquesta recerca. Aquesta còpia quedarà dipositada a l'arxiu de la direcció general esmentada, on podrà ser consultada amb finalitats culturals, científiques i de recerca i estudi. El Departament de Cultura pot incorporar aquests materials, parcialment o totalment, a la base de dades de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), esmentant-ne la procedència.

b) En cas que el projecte de recerca subvencionat es faci públic, s'ha de fer constar la col·laboració del Departament de Cultura, i, si s'edita en format paper, la persona beneficiària ha de lliurar-ne dos exemplars a la direcció general competent en matèria de cultura popular i tradicional en el termini màxim d'un mes des de la data de l'edició.

Amunt