Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/02/2018

  • Número del document CLT/0198/2018

  • Número de control 18044036

  • Organisme emissor Institut Català de les Empreses Culturals

    CVE CVE-DOGC-A-18044036-2018

Dades del DOGC
  • Número 7559

  • Data 15/02/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/198/2018, de 9 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d'especial interès cultural o patrimonial (ref. BDNS 385737).


Vista la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que han estat modificades per l'acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol, per l'acord publicat mitjançant la Resolució CLT/2143/2017, de 4 de setembre, i per l'acord publicat mitjançant la Resolució CLT/138/2018, de 2 de febrer;

Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, adoptat en la sessió de 28 de gener de 2015, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d'especial interès cultural o patrimonial;

Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, adoptat en la sessió de 21 de desembre de 2016, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d'especial interès cultural o patrimonial;

D'acord amb el que disposen l'article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 6.3.a) de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l'Institut Català de les Empreses Culturals,

 

Resolc:

 

—1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d'especial interès cultural o patrimonial.

 

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que han estat publicades mitjançant la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre (DOGC núm. 7014, de 9.12.2015), i modificades per l'acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol (DOGC núm. 7170, de 26.7.2016), per l'acord publicat mitjançant la Resolució CLT/2143/2017, de 4 de setembre (DOGC núm. 7454, de 14.9.2017) i per l'acord publicat mitjançant la Resolució CLT/138/2018, de 2 de febrer (DOGC núm. 7555, de 9.2.2018).

b) Les bases específiques de l'Acord del Consell d'Administració de l'ICEC, de 28 de gener de 2015, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir les subvencions per a l'edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d'especial interès cultural o patrimonial, publicat mitjançant la Resolució CLT/465/2015, de 3 de març (DOGC núm. 6832, de 17.3.2015), i modificat per la Resolució CLT/31/2017, de 2 de gener (DOGC núm. 7292, de 23.1.2017).

c) La normativa general de subvencions.

 

—3 Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297, de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o d'actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

 

—4 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 40.000,00 euros, amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2018. La dotació màxima es pot ampliar depenent de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

 

—5 El període per presentar sol·licituds és del 27 de febrer al 20 de març de 2018, ambdós inclosos.

 

—6 L'òrgan instructor és l'Àrea de Música de l'Institut Català de les Empreses Culturals. La persona titular de la direcció de l'Institut elabora la proposta de resolució provisional, d'acord amb l'informe de la comissió de valoració corresponent, si escau, i l'eleva a la persona titular de la presidència del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

La persona titular de la direcció de l'Institut elabora la proposta de resolució definitiva, en vista de la proposta provisional, dels documents presentats i de les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base general 11, i l'eleva a la persona titular de la presidència del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

Prèviament a la concessió dels ajuts, la persona titular de la direcció de l'Institut Català de les Empreses Culturals resol sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds.

Correspon a la persona titular de la presidència del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals resoldre sobre la concessió o la denegació de les subvencions, a través d'una resolució que s'ha de dictar i publicar en el termini màxim de cinc mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les propostes provisionals de concessió i les resolucions de les subvencions es publiquen en el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es puguin fer servir addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes. Transcorregut el termini màxim de cinc mesos sense que s'hagi dictat i publicat l'acord, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

—7 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 9 de febrer de 2018

 

Maria Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d'Administració

Amunt