Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 22/01/2018

  • Número del document ENS/0094/2018

  • Número de control 18029043

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18029043-2018

Dades del DOGC
  • Número 7548

  • Data 31/01/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/94/2018, de 22 de gener, per la qual s'obre el procediment d'autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2018-2019.


La Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, va establir els programes de formació i inserció (DOGC núm. 6628, de 22.5.2014).

Posteriorment, la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, va determinar l'estructura i els mòduls formatius que componen els programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014), en concordança amb el fet que aquests programes poden incloure mòduls professionals d'un títol de formació professional bàsica i altres mòduls de formació, la superació del quals, sempre que estiguin inclosos en un títol professional bàsic, té un caràcter acumulable per a l'obtenció del títol que correspongui.

El punt 6 de la Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer, que modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig (DOGC núm. 6815, de 20.2.2015), habilita la Direcció General competent per tal que, mentre es segueixin impartint els Programes de Formació i Inserció, en faci la convocatòria anual adreçada a centres i establiments que compleixen els requisits d'acord amb els programes i estructura determinats.

Així mateix, per Resolució ENS/2093/2017, de 28 d'agost, es va fer pública la relació de centres i establiments que ofereixen els programes el curs 2017-2018, (DOGC núm.7447, de 04.09.2017).

Atesa la necessitat d'impartir programes de formació i inserció en el curs 2018-2019 cal fer la convocatòria anual per a centres educatius i establiments,

 

Resolc:

 

-1 Obrir convocatòria per impartir programes de formació i inserció el curs 2018-2019, adreçada a centres, de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament i a establiments, tant als que han ofert els programes el curs 2017-2018, com als que participin de nou en aquesta oferta.

Els models de sol·licitud i de comunicació es troben disponibles al portal de centres d'altres titularitats: http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

 

-2 Per a nous centres i establiments, i per aquells que vulguin modificar els programes que han ofert el curs 2017-18 d'acord amb la Resolució ENS/2093/2017, de 28 d'agost, abans del 23 de febrer de 2018, es requereix:

a) Els centres educatius, han de comunicar als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona els perfils professionals o els nous grups que volen oferir d'entre els que es detallen a l'annex 1 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, i la data prevista d'inici de les activitats.

b) Els establiments han de sol·licitar als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona autorització per als nous programes que volen oferir d'entre els que es detallen a l'annex 1 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, i comunicar la data prevista d'inici de les activitats. Els Serveis Territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona resolen les sol·licituds i les notifiquen als establiments corresponents.

A la comunicació o sol·licitud, segons el model que pertoqui, s'hi inclou la declaració responsable del titular del centre o establiment conforme es compleixen els requisits d'espais i d'equipaments per a impartir els mòduls inclosos en el corresponent títol de formació professional bàsica i conforme el personal compleix els requisits per impartir els mòduls corresponents dels programes de formació i inserció i el que estableix l'apartat 5 de l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

 

-3 Els centres educatius i els establiments que han ofert programes el curs 2017-18 d'acord amb la Resolució ENS/2093/2017, de 28 d'agost, abans del 23 de febrer de 2018, han de comunicar als Serveis Territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona, els programes de formació i inserció que volen oferir el curs 2018-2019, d'entre els que, tenien inclosos en l'esmentada Resolució i la data prevista d'inici.

A la comunicació, segons el model normalitzat, s'hi inclou una declaració responsable del titular del centre o establiment, conforme es compleixen i mantenen els requisits i el personal compleix els requisits per impartir els mòduls corresponents dels programes de formació i inserció i el que estableix l'apartat 5 de l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener.

 

-4 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial ha de fer pública al DOGC la relació de centres i establiments que oferiran els programes de formació i inserció per al curs 2018-2019.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Conselleria d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposa l'article 76 de a Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediments de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 112.1 i 121.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 22 de gener de 2018

 

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

P. s. (Ordre del ministre d'Educació, Cultura i Esport de 27 de novembre de 2017)

Joan Mateo i Andrés

Secretari de Polítiques Educatives

Amunt