Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/01/2018

  • Número del document ENS/0060/2018

  • Número de control 18022037

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18022037-2018

Dades del DOGC
  • Número 7542

  • Data 24/01/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/60/2018, de 19 de gener, de nomenament de funcionaris en pràctiques dels aspirants seleccionats en el concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, i de declaració de les exempcions de la realització de la fase de pràctiques.


De conformitat amb el que estableix la base 8 de la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març (DOGC núm. 7345, de 6.4.2017), de convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.

D'acord amb l'article 6 i l'apartat sisè de l'annex del Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa a òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures adreçades al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per Acord del Ple del Senat de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, el ministre d'Educació, Cultura i Esport resta habilitat per l'exercici de les funcions i per a l'adopció dels acords, resolucions i disposicions que corresponguin al conseller o consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d'acord amb la legislació autonòmica d'aplicació.

A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

—1 Nomenar funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors d'educació els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, els quals consten inclosos a l'annex 1 d'aquesta Resolució, d'acord amb la llista definitiva d'aspirants seleccionats en les fases d'oposició i concurs feta pública el 14 de desembre de 2017 per la comissió de selecció.

 

—2 Declarar exempts de la realització de la fase de pràctiques als aspirants seleccionats que es nomenen funcionaris en pràctiques amb excepció dels que s'inclouen a l'annex 2, que no compleixen els requisits per estar-ne exempts, d'acord amb el que s'estableix a la base 10.2 de la resolució de convocatòria.

 

—3 El nomenament com a funcionaris en pràctiques té efectes econòmics i administratius d'1 de febrer de 2018. La fase de pràctiques tindrà una durada superior a un trimestre i finalitzarà a l'acabar el curs escolar 2017-2018.

 

—4 Si de la revisió de la documentació presentada pels aspirants que han superat el procediment selectiu es dedueix que els manca algun dels requisits que assenyala la base 2 de la convocatòria, es deixaran sense efecte els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu i no podran ser nomenats funcionaris de carrera del cos d'inspectors d'educació, sens perjudici de la responsabilitat en què han pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

 

—5 La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics adoptarà les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 19 de gener de 2018

 

P. a.

Íñigo Méndez de Vigo y Montojo

Ministre d'Educació, Cultura i Esport

 

Lluís Baulenas i Cases

Secretari general (Ordre de 15 de desembre de 2017)

 

 

Annex 1

Funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors d'educació

 

Número ordre

Cognoms i nom

Puntuació global

1

Cerdà Morera, Montserrat

9,6800

2

Garcia Lopez, Amparo

9,2800

3

Arrufat Vilaginés, Gemma

9,1437

4

Feixa Altarriba, Josepa

9,1373

5

Solans Benavent, Angel

9,1253

6

Mesalles Rué, Olga

9,0933

7

Gil Molinos, Xavier

8,9607

8

Monjas Manso, Lluís

8,9333

9

Domingo Valls, Manuel

8,9120

10

Serarols Boada, Jordi

8,7853

11

Berengueras Pont, Maria Mercè

8,7757

12

Garcia Balda, Josep Maria

8,7280

13

Oliveras Calveras, Alba

8,7203

14

Reverter Castellà, Amadeu

8,6493

15

Domingo Rigol, Montserrat

8,5970

16

Sais Gruart, Glòria

8,5853

17

Miguel Codorniu, Ismael

8,5733

18

Puig Comas, Núria

8,5120

19

Hernandez Prudencio, Margarita

8,4842

20

Garcia Calatayud, Gemma

8,4067

21

Merí Requena, Antoni

8,3910

22

Roig Sala, Vicent

8,3723

23

Juanola Tornabells, Maria Mercè

8,3587

24

Farriols Salamero, Antoni Jaume

8,3550

25

Solsona Solé, Joan

8,3533

26

Gonzalez Ramirez, Jordi

8,2933

27

Español Salvador, Manuel

8,2770

28

Batalla Canaleta, Caterina

8,2370

29

Martín Guillaumes, Núria

8,2353

30

González Jorge, Mario

8,1830

31

Bartra Pastor, Joan

8,1808

32

Rodriguez Gutierrez, Maria Àngels

8,1517

33

Montané Giralt, Mercè

8,1350

34

Relancio Ballester, Elena

8,1240

35

Matas Rabionet, Carme

8,0955

36

Castaño Montserrat, Eduard

8,0907

37

Ramirez Sunyer, Albert

8,0790

38

Tomàs Itchart, Maria

8,0587

39

Castellà Anglarill, Maria Alba

7,9904

40

Sánchez Tejero, Francisco

7,9773

 

 

Annex 2

Funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors d'educació que no estan exempts de la realització de la fase de pràctiques

 

Tomàs Itchart, Maria

Sánchez Tejero, Francisco

Amunt