Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/01/2018

  • Número del document ENS/0012/2018

  • Número de control 18015042

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18015042-2018

Dades del DOGC
  • Número 7537

  • Data 17/01/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/12/2018, de 10 de gener, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2017-2018.


Mitjançant la Resolució ENS/2491/2011, d'11 d'octubre (DOGC núm. 5993, de 27.10.2011), es va establir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

Atès que cal fer pública la relació d'escoles i centres que duran a terme, en el curs acadèmic 2017-2018, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

Així mateix, d'acord amb l'apartat 9.2 de l'esmentada Resolució, cal preveure la tramesa a l'Institut Obert de Catalunya de les sol·licituds d'inscripció a la formació a distància de les matèries de la part comuna que no puguin dur a terme la formació presencial en les escoles d'art de titularitat pública;

A proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial, de conformitat amb l'article 6 del Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designen òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per l'Acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, amb l'article 45.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, i amb l'article 13 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,

 

Resolc:

 

—1 Objecte

Fer pública la relació d'escoles i centres que duran a terme, en el curs acadèmic 2017-2018, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, la qual es conté:

a) A l'annex 1, per a les escoles d'art i superior de disseny i les escoles d'art, de titularitat pública, que preparen per a l'accés a grau mitjà.

b) A l'annex 2, per a les escoles d'art i superior de disseny i les escoles d'art, de titularitat pública, que preparen per a l'accés a grau superior.

 

—2 Tramesa a l'Institut Obert de Catalunya

Les escoles d'arts, de titularitat pública, tramitaran a l'Institut Obert de Catalunya les sol·licituds d'inscripció a la formació a distància de les matèries de la part comuna. A la tramesa de les sol·licituds d'inscripció s'hi ha d'adjuntar el certificat amb la informació mínima que consta a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

 

—3 Certificació

A l'annex 4 s'estableix el contingut del model de certificació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau (mitjà/superior) del curs 2017-2018.

 

Barcelona, 10 de gener de 2018

 

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

 

Per suplència (Ordre del Ministre d'Educació, Cultura i Esport de 27 de novembre de 2017)

Joan Mateo i Andrés

Secretari de Polítiques Educatives

 

 

Annex 1

Escoles d'art que en el curs acadèmic 2017-2018 ofereixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi: 08046475

Denominació: Escola d'Art de la Garriga

Municipi: la Garriga

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Codi: 08044041

Denominació: Escola d'Art Edra

Municipi: Rubí

 

 

Annex 2

Escoles d'art i escoles d'art i superiors de disseny que en el curs acadèmic 2017-2018 ofereixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi: 08038545

Denominació: Escola d'Art Arsenal

Municipi: Vilafranca del Penedès

 

Codi: 08038569

Denominació: Escola d'Art de Vilanova i la Geltrú

Municipi: Vilanova i la Geltrú

 

Serveis Territorials a Catalunya Central

 

Codi: 08038569

Denominació: Escola d'Art de Manresa

Municipi: Manresa

 

Codi: 08035003

Denominació: EASD Vic

Municipi: Vic

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Codi: 43006253

Denominació: Escola d'Art Tarragona

Municipi: Tarragona

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Codi: 08044041

Denominació: Escola d'Art Edra

Municipi: Rubí

 

Codi: 08040011

Denominació: Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès

Municipi: Sant Cugat del Vallès

 

Codi: 08038557

Denominació: Escola d'Art de Terrassa

Municipi: Terrassa

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi: 08046475

Denominació: Escola d'Art de la Garriga

Municipi: La Garriga

 

 

Annex 3

Matèries de la part comuna a distància

 

Certificació de la manca d'oferta de les matèries de la part comuna de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i/o de grau superior.

Identificació de l'escola d'art o de l'escola d'art i superior de disseny, de titularitat pública, o del centre autoritzat d'arts plàstiques i disseny de titularitat privada (nom, adreça i codi).

Els alumnes i les alumnes que s'indiquen han fet la inscripció en aquesta escola o centre per a seguir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà o de grau superior prevista a la Resolució ENS/12/2018, de 10 de gener, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2017-2018.

 

 

Annex 4

Model de certificació

 

Certificació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau (mitjà/superior). Curs 2017-2018

Aquest centre participa en l'aplicació de la Resolució ENS/2491/2011, d'11 d'octubre (DOGC núm. 5993, de 27.10.2011) de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

Identificació del centre (nom, adreça i codi)

 

Aquest centre imparteix la formació d'acord amb la Resolució ENS/12/2018, de 10 de gener, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2017-2018.

 

Número de certificat:

(nom i cognoms), com (a secretari/ària del centre)

segons les dades dipositades en aquesta secretaria

 

Certifico

Que l'alumne/a (nom i dos cognoms),

amb DNI/Passaport

amb data de naixement

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà, en la qual ha seguit les següents matèries comunes i específiques: (indiqueu-les) o

 

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior, en la qual ha seguit les següents matèries comunes i específiques: (indiqueu-les).

 

L'alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres decimals)

 

La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

 

I perquè consti on convingui, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat amb el vistiplau del/de la directora/a del centre

 

El/la secretari/ària

Vist i plau del/de la director/a

Amunt