Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 03/01/2018

  • Número de control 18004010

  • Organisme emissor Ajuntament de Calafell

    CVE CVE-DOGC-A-18004010-2018

Dades del DOGC
  • Número 7533

  • Data 11/01/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI relatiu a la convocatòria del concurs oposició lliure per a la cobertura de 5 places d'agent de la Policia Local.


La Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 2 de gener de 2018, va acordar aprovar les bases que regiran el concurs oposició lliure per a la cobertura de cinc (5) places d'agent de la Policia Local de Calafell, incloses a l'Oferta Pública de l'any 2017, alhora que la seva convocatòria.

Les bases que regeixen el procediment, són les següents:

 

“BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ACCÉS MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE DE 5 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL INTEGRADES A L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, GRUP C, SUBGRUP C2 DE TITULACIÓ, INCLOSES A L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2017 (codi convocatòria: RH/17/010)

 

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, de cinc (5) places d'agent de la Policia Local de Calafell, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, grup C2 de titulació, de l'escala bàsica, segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies locals de Catalunya, incloses a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.

En el cas que en el moment de cobertura de les places d'aquesta convocatòria, aquestes estiguin ocupades de forma interina, s'estableix com a criteri de cobertura, que les places que hagin estat ocupades en darrer lloc seran les primeres en ser cobertes.

 

SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS

 2.1. Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, de conformitat amb les lleis vigents.

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat màxima de jubilació forçosa, abans que finalitzi el termini de presentació d'instàncies.

c) Tenir una alçada mínima de 1,60 m. les dones, i 1,65 m. els homes.

d) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

f) No tenir antecedents penals, ni estar inhabilitat per a l'exercici de funcions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.

g) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari.

h) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B, en vigor.

i) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.

j) No trobar-se afectat per causa d'incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

k) Conèixer la llengua catalana en el nivell intermedi (B2) de la Direcció General de Política Lingüística.

l) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

m) Complir amb l'establert el que disposa la base 7.6.2. d'aquestes bases, sobre comprovació de tatuatges.

2.2. Per poder ser admès en aquesta convocatòria, les persones participants han de complir totes aquestes condicions el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a excepció de l'apartat h).

El requisit de l'apartat 2.1.h) s'ha de complir dins del termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 8.1., prèviament a la realització de la fase de concurs.

En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

 

TERCERA.- PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA

3.1. Termini de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPT.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l'Ajuntament (www.calafell.cat).

La documentació per la valoració de mèrits en la fase de concurs s'aportarà quan ho determini l'òrgan qualificador, una vegada finalitzada la fase d'oposició.

3.2. Presentació de sol·licituds.

a) Presentació presencial

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar a l'Ajuntament de Calafell i s'han de formalitzar en el model que s'adjunta com Annex 4 en aquestes bases i han d'estar signades per la persona aspirant.

Les persones aspirants amb la presentació de la instància manifesten en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona i es comprometen a prestar jurament o promesa tal com estableix l'article 6 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:

- Un currículum vitae actualitzat de la persona,

- Fotocòpia del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona, i

- Comprovant de pagament dels drets d'examen o justificant de la seva exempció.

b) Presentació telemàtica

Les persones aspirants que optin per la presentació telemàtica de la sol·licitud per prendre part en aquesta convocatòria ho han de fer a través de la instància genèrica que poden trobar a: www.calafell.org

Les persones aspirants amb la presentació de la instància manifesten en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona i es comprometen a prestar jurament o promesa tal com estableix l'article 6 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

Aquesta instància genèrica ha d'anar acompanyada de:

- Un currículum vitae actualitzat de la persona,

- Fotocòpia del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona, i

- Comprovant de pagament dels drets d'examen o justificant de la seva exempció.

c) Altres formes de presentació

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

- En aquest supòsit la persona aspirant haurà de comunicar-ho de forma immediata a l'Ajuntament de Calafell, via fax (977.69.91.55) o mail (recursoshumans@calafell.org), adjuntant la còpia de la presentació de la sol·licitud normalitzada (Annex 4) i del comprovant de pagament dels drets d'examen o justificant de la seva exempció.

3.3. Drets d'examen.

L'import dels drets d'examen d'acord amb les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Calafell és de 15,41 €.

Els drets d'examen han de ser satisfets prèviament per les persones aspirants, que han d'adjuntar el comprovant de pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud.

El pagament dels drets d'examen no substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud de participació en el termini i les formes de presentació establerts a la base 3.2..

La manca de pagament, el pagament incomplet del dret d'examen o la no acreditació de la seva exempció comporten l'exclusió de la persona participant de la convocatòria.

No és procedent la devolució de la taxa d'inscripció en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per una causa imputable a la persona participant.

3.4. Formes de pagament del dret d'examen.

a) Als caixers físics ubicats als diferents punts d'informació del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Calafell situats a la Pl. Catalunya núm. 1 (Calafell poble), Carrer Sant Pere núm. 29 (Calafell platja), i Carrer Joan Maragall núm. 30-32 (Segur de Calafell).

b) Fer mail a recursoshumans@calafell.org sol·licitant l'autoliquidació de la taxa corresponent per poder fer el pagament, fent constar nom i cognoms de la persona aspirant, DNI, import del dret d'examen i el número de registre de la convocatòria (RH/17/010). Aquesta autoliquidació, un cop abonada, s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud.

Els drets d'examen han de ser satisfets prèviament per les persones aspirants, que han d'adjuntar la corresponent carta de pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud o abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

3.5. Exempció del pagament del dret d'examen.

L'article 5.1.1.2 de l'Ordenança fiscal de l'Ajuntament de Calafell estableix la següent exempció en el pagament de les taxes:

“Els drets d'examen per ocupar places i llocs de treball de l'Ajuntament, per les persones que estiguin en atur i no siguin perceptors de cap quantitat en concepte de subsidi.”

Aquest extrem s'acreditarà mitjançant certificat emès per la corresponent oficina d'ocupació, de data posterior a la publicació de la convocatòria.

3.6. Motius d'exclusió

És motiu d'exclusió la no presentació de la documentació següent:

- Instància degudament signada.

- Fotocòpia del DNI.

- El justificant de pagament dels drets d'examen, o certificat d'exempció d'abonament dels drets d'examen, de data posterior a la publicació de la convocatòria.

3.7. Consulta i comprovació de dades i documents

La sol·licitud de participació en aquesta convocatòria comporta l'autorització perquè l'òrgan convocant, i en nom de la persona participant, faci les consultes de les dades del document d'identificació, de les dades del Registre Central de Penats i dels documents que permeten, si escau, l'exempció de la taxa d'examen.

No obstant això, la persona participant pot fer constar, a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació, l'oposició expressa a la consulta de les dades i dels documents esmentats anteriorment. En aquest cas, haurà d'aportar, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació, el document d'identificació (DNI/NIE) i els documents justificatius que permeten l'exempció de la taxa d'examen. Pel que fa al certificat del Registre Central de Penats, l'haurà d'aportar quan el tribunal qualificador ho requereixi.

3.8. Protecció de dades de caràcter personal

La presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria es considera com un consentiment de la persona participant per al tractament de les seves dades de caràcter personal, necessàries per gestionar la convocatòria.

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que facilitin les persones participants en les seves sol·licituds de participació, així com en altra documentació que puguin aportar i, si s'escau, les que es puguin generar com a conseqüència de la seva participació en aquesta convocatòria, s'inclouran en el fitxer automatitzat del registre de documents i en la base de dades del departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Calafell per fer-ne el tractament informàtic per a les finalitats que s'hi preveuen, i podran ser cedides d'acord amb la normativa aplicable.

Les persones participants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Calafell o al registre telemàtic habilitat al web www.calafell.org.

Les persones aspirants, en base a la Llei de Protecció de dades, en tots els tràmits del procés de selecció seran nomenats amb les 3 darreres xifres i la lletra del seu DNI/NIF, així com el número de registre d'entrada a l'Ajuntament de la sol·licitud per participar en el procés.

 

QUARTA.- LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS

4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la Corporació, o autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes de persones aspirants admeses i excloses provisional que es publicarà en el BOPT i en el tauler d'anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l'Ajuntament (www.calafell.cat)). En aquesta mateixa resolució s'inclourà la llista completa de les persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria, i els motius d'exclusió, en el seu cas.

4.2. Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució indicada en el BOPT per formular davant de l'òrgan que va dictar resolució les reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació per la qual hagin estat excloses. Se les adverteix què, en el cas que no esmenin dins d'aquest termini, el defecte a elles imputable, que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

4.3. Una vegada finalitzat el termini previst en l'apartat anterior, la Corporació aprovarà, mitjançant una resolució, la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses. Aquesta resolució determinarà també el lloc, data i hora de la celebració del primer exercici del procés selectiu, i donarà a conèixer els noms dels membres titulars i suplents de l'òrgan qualificador. En cas que no es presentés cap al·legació, esdevindrà definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses.

4.4. Als efectes d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat de les mateixes. La Corporació podrà requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, les quals podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.

 

CINQUENA.- ÒRGAN QUALIFICADOR

5.1. L'òrgan qualificador es constituirà de la manera següent:

President:

Titular: Sra. Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de la Corporació

Suplent: Sr. Carles Badel Domingo, director de Serveis Jurídics de la Corporació

Vocals:

Titular: Sr. Sergio González Pérez, sergent de la Policia Local de Calafell

Suplent: Sr. Josep Ma Cobo Olivé, sergent l'Ajuntament de Calafell

Titular: El tècnic que designi l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Suplent: El tècnic suplent que designi l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Titular: El tècnic que designi la Direcció General de Seguretat Ciutadana

Suplent: El tècnic suplent que designi la Direcció General de Seguretat Ciutadana

Titular: El/la tècnic/a extern/a que designi aquesta Corporació

Suplent: El/la tècnic/a extern/a que designi aquesta Corporació

Secretari/ària, amb veu però sense vot:

Titular: Persona que designi aquesta Corporació

Suplent: Persona que designi aquesta Corporació

5.2. La designació de l'òrgan qualificador s'ha de fer públic com a mínim 10 dies naturals abans de les proves.

5.3. L'abstenció i recusació dels membres de l'òrgan qualificador s'han d'ajustar al que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.4. El tribunal qualificador no es pot constituir ni actuar sense l'assistència, com a mínim, de tres dels seus membres.

5.5. De totes les sessions del tribunal qualificador se n'ha d'estendre l'acta corresponent.

5.6. Les persones que formen part de l'òrgan qualificador i el personal col·laborador en la realització de les proves tenen dret a percebre les assistències previstes en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. L'òrgan qualificador es classifica en la categoria segona.

5.7. L'òrgan qualificador pot disposar de la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions de l'òrgan qualificador, les qüestions que se'ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

5.8. L'òrgan qualificador aprovarà els criteris tècnics per valorar les diferents fases d'aquesta convocatòria.

5.9. L'òrgan qualificador pot convocar personalment les persones participants per tal d'aclarir punts dubtosos de les capacitats o altres aspectes de la documentació que hagin aportat, quan ho consideri convenient.

5.10. L'òrgan qualificador pot exigir a les persones participants la seva identificació, en qualsevol moment de la convocatòria.

5.11. L'òrgan qualificador, si té coneixement que una de les persones participants no posseeix la totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria o ha pogut incórrer en inexactituds o falsedats, proposarà a l'òrgan competent de la Corporació l'exclusió de la persona participant de la convocatòria. Les inexactituds o falsedats comprovades es posaran en coneixement de les autoritats competents a l'efecte pertinent.

5.12. L'òrgan qualificador pot esmenar en qualsevol moment de la convocatòria els errors materials, de fet i aritmètics.

5.13. A més del que estableix la base 7.6., en qualsevol moment de la convocatòria i amb caràcter previ al nomenament de funcionari de carrera, les persones participants podran ser sotmeses a totes les proves mèdiques o psicotècniques que siguin necessàries per tal de comprovar l'adequació al quadre d'exclusions mèdiques de l'Annex 3. Si de les proves practicades o de les aportades per la persona participant s'acredita que incorre en alguna de les causes d'exclusió mèdica, el tribunal qualificador proposarà a l'òrgan competent de la Corporació l'exclusió de la persona participant de la convocatòria.

5.14. L'òrgan qualificador exclourà automàticament de la convocatòria les persones participants que durant el transcurs de la convocatòria realitzin conductes contràries a la bona fe o orientades a desvirtuar els principis d'equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de la convocatòria.

5.15. En els casos en què s'hagi incoat un procediment penal o s'hagi obert un expedient disciplinari contra una persona participant, l'òrgan qualificador podrà acordar la suspensió de la realització de la fase de formació o de la fase de pràctiques, o el seu ajornament si encara no s'han iniciat, fins a conèixer el resultat del procediment penal o de l'expedient disciplinari.

 

SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés de selecció serà la fase de concurs-oposició, que consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell d'experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents, el curs de formació i el període de pràctiques.

El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d'anuncis, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l'Ajuntament (www.calafell.cat), juntament amb el llistat de persones admeses i excloses.

La previsió per a la realització de les proves és el primer trimestre de 2018.

La data, l'hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats per l'òrgan qualificador i se'n donarà publicitat al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l'Ajuntament (www.calafell.cat), juntament amb els resultats de la prova anterior. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l'oportuna notificació als interessats.

L'ordre d'actuació de les persones aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament serà per ordre del registre d'entrada de la seva sol·licitud.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

 

SETENA.- FASE D'OPOSICIÓ: PROVES SELECTIVES DE CARÀCTER OBLIGATORI I ELIMINATORI

7.1. Primer Exercici. Coneixement de la llengua catalana.

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana corresponents al nivell intermedi de català (B2).

Queden exempts de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.

També queden exempts de realitzar la prova de català els següents:

- Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori. Aquest document és la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després de l'any 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol Institut d'Educació Secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

- Les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació de 2017.

- Les persones aspirants que, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s'hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

Per realitzar aquesta prova, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.

Aquesta prova es qualificarà d'apte o no apte, d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Les persones que no superin aquesta prova quedaran excloses de la convocatòria.

7.2. Segon Exercici. Prova cultural. Màxim: 10 punts

Consisteix en contestar, en un període màxim de 50' (cinquanta minuts) un qüestionari de 40 preguntes tipus test, que seran proposades per l'òrgan qualificador i en la proporció següent: 20 preguntes sobre coneixements de cultura general, i 20 preguntes sobre coneixements de l'actualitat social, cultural i política, i del municipi de Calafell.

La valoració es realitzarà segons el següent barem: 0,25 punts per cada resposta correcta i -0,0625 punts per cada resposta incorrecta, i 0 punts per cada resposta en blanc.

Per superar aquesta prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

7.3. Tercer Exercici. Prova d'aptitud física. Màxim 10 punts

Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d'altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l'aspirant. Consta de les subproves que s'especifiquen en l'annex 2 d'aquestes bases.

Per a la realització d'aquesta prova les persones aspirants s'hi ha de presentar amb roba i calçat esportius i lliurar a l'òrgan qualificador, EL MATEIX DIA DE LA PROVA, UN CERTIFICAT MÈDIC OFICIAL amb una antiguitat màxima d'expedició de 3 mesos, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d'aquest certificat comporta l'exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu.

Per realitzar aquestes proves, l'òrgan ha de comptar amb l'assessorament de professionals especialitzats en educació física.

La correcció per edats d'aquesta prova es calcularà d'acord amb l'edat que tingui la persona aspirant en el moment de la realització d'aquesta prova.

El resultat final serà la mitja de totes les proves, i caldrà una puntuació mínima total de 5 punts per superar-la. No obstant això, si una subprova és puntuada amb 1 punt o menys comportarà l'exclusió del procés selectiu.

Aspirants embarassades: les aspirants convocades a la realització de la prova física que acreditin que estan embarassades o que no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill, poden sol·licitar l'ajornament de la prova física, que hauran de realitzar a la següent convocatòria d'accés a la categoria d'agent.

La sol·licitud d'ajornament s'ha d'adreçar a l'òrgan qualificador i s'ha de presentar davant de l'Ajuntament per qualsevol dels mitjans establerts a la base 3.2. abans de la data de realització de la prova física, i haurà d'anar acompanyada, obligatòriament, d'un certificat mèdic que ho acrediti.

Concedit per l'òrgan qualificador l'ajornament de la prova física, les aspirants mantindran la reserva de la puntuació obtinguda en la prova cultural i no realitzaran la resta de proves de la convocatòria.

A la següent convocatòria que es realitzi per part de la Corporació les aspirants hauran de presentar la sol·licitud de participació, complir els requisits i les condicions que s'hi estableixin i fer la prova física i la resta de proves amb les condicions i barems establerts a la convocatòria, restant exemptes de la prova cultural.

Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

7.4. Quart Exercici. Adequació psicoprofessional.

L'òrgan qualificador aprovarà i farà pública la llista amb les persones aspirants que hagin resultat aptes en la prova física. Al mateix temps elaborarà una llista amb les persones aspirants ordenades segons la puntuació resultant del sumatori de la puntuació obtinguda a les proves anteriors, de més a menys puntuació. D'aquesta llista, les 50 persones aspirants més ben classificades seran convocades per realitzar la prova d'adequació psicoprofessional. En cas d'empat de puntuació en la posició 50, seran convocades a la realització d'aquest exercici totes les persones empatades amb aquesta puntuació. La resta de personal aspirant que no sigui convocat per no trobar-se en aquesta posició quedarà exclòs d'aquest procés.

La prova d'adequació psicoprofessional consisteix en la realització d'un test psicotècnic i d'una entrevista orientats a avaluar l'adequació de les característiques de la persona participant en relació amb les funcions a desenvolupar.

Les proves psicotècniques han de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per a l'exercici de les funcions policials.

Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Per realitzar aquestes proves, l'òrgan qualificador ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.

A les entrevistes hi ha de ser present, com a mínim, un membre de l'òrgan qualificador.

La falsedat demostrada en les respostes comporta l'eliminació de l'aspirant.

Aquesta prova és obligatòria per aquesta convocatòria.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte. Per superar-la s'ha d'obtenir la qualificació d´apte/a.

Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

7.5. Cinquè Exercici. Prova pràctica. Màxim: 14 punts

Consisteix en resoldre, en un període màxim d'una hora, un cas pràctic relacionat amb el lloc de treball a desenvolupar proposat per l'òrgan qualificador en base al temari especificat a l'annex 1 d'aquestes bases.

L'òrgan qualificador pot disposar que cada persona aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els aclariments que consideri oportuns.

Per superar aquesta prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 7 punts.

Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

7.6. Sisè Exercici. Reconeixement mèdic.

Les persones aspirants duran a terme una revisió mèdica consistent en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'Annex 3 d'aquesta convocatòria.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants seran convocades individualment amb expressió de la data, hora i lloc on es portaran a terme.

No obstant el que disposa aquest apartat, aquest exercici es durà a terme una vegada finalitzada la fase de concurs, i l'òrgan qualificador cridarà a les persones aspirants que hagin obtingut la millor puntuació en el procés selectiu resultant del sumatori de la fase de concurs i puntuació del sumatori de les proves anteriors de la fase d'oposició, ordenades de més a menys puntuació. D'aquesta llista, les 7 persones aspirants més ben classificades seran convocades per realitzar aquesta prova. En cas d'empat de puntuació en la posició 7, seran convocades per a la realització d'aquest exercici totes les persones empatades amb aquesta puntuació.

La realització de les proves mèdiques implica el consentiment de les persones participants perquè se'ls facin fotografies de les lesions dermatològiques i perquè els resultats de les proves mèdiques es posin a disposició de l'òrgan qualificador a fi que serveixin de fonament per a l'avaluació de la prova.

La revisió mèdica tindrà caràcter obligatori i eliminatori i es qualificarà com a apte o no apte. Serà necessari la qualificació d'apte per continuar amb el procediment selectiu.

Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

7.6.1. Comprovació del requisit d'alçada mínima

La comprovació de les dades antropomètriques es farà en el moment de la prova mèdica.

Les persones participants que no compleixin el requisit d'alçada establerta seran excloses automàticament de la convocatòria.

En el supòsit que les persones participants no compleixin aquest requisit en una primera observació, l'equip mèdic responsable farà un segona observació per tal de verificar l'alçada.

7.6.2. Comprovació de tatuatges.

La comprovació de tatuatges es farà en el moment de la prova mèdica durant la realització de la comprovació de les causes d'exclusió mèdica.

Comportarà l'exclusió de la convocatòria el fet de tenir tatuatges que compleixin alguna de les característiques següents:

- Situats als braços i on, amb la uniformitat d'estiu i per a cada braç, la seva part visible superi, de manera individual per a cada tatuatge o en el seu conjunt, els 70 centímetres quadrats d'extensió en el seu contorn.

- Situats al coll o al clatell que superin, en còmput total, els 15 centímetres quadrats d'extensió en el seu contorn.

- Situats al cap.

- Amb un contingut contrari als principis, valors i competències establerts en el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya (Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer).

La comprovació dels tatuatges implica el consentiment de les persones participants perquè se'ls facin fotografies d'aquests a fi de posar-les a disposició de l'òrgan qualificador per a la seva avaluació.

La puntuació total de la fase de l'oposició serà la suma de tots els exercicis puntuats d'aquesta fase. Total: 34 punts.

 

VUITENA.- DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS

8.1. Aportació documentació de la fase de concurs

Només aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició, amb excepció de la prova mèdica que es durà a terme amb posterioritat d'acord amb el que disposa la base setena, hauran de presentar els documents acreditatius dels mèrits avaluables mitjançant original o fotocòpia degudament compulsada, així com una relació d'aquests mèrits que han de confeccionar les persones aspirants, en el termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) de l'anunci dels resultats obtinguts en la fase d'oposició.

La fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, serà posterior a la fase d'oposició.

8.2. Criteris de valoració de la fase de concurs

La valoració de la fase de concurs tindrà els següents barems:

A) Antiguitat: fins a un màxim de 5,25 punts.

Es valora d'acord amb el temps de serveis prestats en cossos policials. El temps de serveis prestats simultàniament només es computen una vegada.

A.1) Per haver exercit com agent de la policia local a l'Ajuntament de Calafell, per cada mes complet: 0,100 punts. Màxim: 2,50 punts.

A.2) Per haver exercit com agent de la policia local en altres ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, diferents del municipi de Calafell, per cada mes complet: 0,060 punts. Màxim: 1 punt.

A.3) Per haver exercit com agent de la policia local en altres ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, per cada mes complet: 0,050 punts. Màxim: 0,50 punts.

A.4) Per haver prestat serveis en altres cossos i forces de seguretat, per cada mes complet: 0,070 punts. Màxim: 1 punt.

A.5) Per exercir funcions de vigilant, segons l'article 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals: per cada mes complert, 0,10 punts. Màxim: 0,25 punts.

No es computaran els serveis prestats simultàniament amb d'altres igualment al·legats.

Els aspirants han d'acreditar documentalment amb un certificat de serveis prestats l'experiència laboral o qualsevol altra document justificatiu que acrediti el temps i la categoria.

B) Titulacions acadèmiques relacionades en l'àmbit de la seguretat i rellevants per als coneixements requerits: fins a un màxim d' 1 punt.

B.1) Batxillerat, CFGS, o equivalent: 0,50 punts

B.2) Diplomatura universitària: 0,75 punts

B.3) Llicenciatura universitària: 0,75 punts

B.4) Estudis de grau universitari: 0,75 punts

B.5) Postgrau: 1 punt

B.6) Màster universitari: 1 punt

B.7) Altres titulacions pròpies universitàries considerades per l'òrgan qualificador com a rellevants en relació a les places a cobrir: 1 punt

Es computarà una única titulació acadèmica, la de més puntuació.

C) Recompenses i distincions: fins a un màxim d'1 punt

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la categoria d'agent, a raó de 0,40 punts per cada recompensa o distinció atorgada.

D) Formació professional: fins a un màxim de 1,5 punts.

D.1) Per jornades o cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya o altres organismes oficials similars homologats, relacionats amb el lloc convoca, sense que pugui comptabilitzar-se el curs específic per accés a les categories d'agent.

- D'una durada de fins a 4 hores: 0,10 punts per curs

- D'una durada de 5 a 10 hores: 0,15 punts per curs

- D'una durada d'11 a 20 hores: 0,20 punts per curs

- D'una durada de 21 a 40 hores: 0,25 punts per curs

- D'una durada de 41 a 100 hores: 0,35 punts per curs

- D'una durada de més de 100 hores: 0,50 punts per curs

D.2) Cursos de formació o perfeccionament relacionats en temes d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones: es valoraran d'acord amb els paràmetres següents:

- D'una durada fins a 20 hores: a raó de 0,10 punts cadascun

- D'una durada fins a 40 hores: a raó de 0,20 punts cadascun

- D'una durada fins a 60 hores: a raó de 0,30 punts cadascun

- D'una durada superior a 60 hores: a raó de 0,40 punt cadascun

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si no ho fan així és computaran com a jornades o cursos d'una durada de fins a 4 hores.

En cas de presentació del mateix curs amb edicions diferents per actualitzacions o similars, només es computarà el darrer.

E) Nivell de coneixement de la llengua catalana: fins a un màxim d'1 punt.

Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, segons aquest barem:

Nivell de suficiència de català (C1): 0,50 punts

Nivell superior de català (D): 0,50 punts

F) Altres mèrits a valorar: fins a un màxim d'1 punt.

F.1) Per certificats de nivell emesos per l'Escola Oficial d'Idiomes o titulacions oficials reconegudes equivalents de coneixement de la llengua anglesa i/o francesa:

Nivell A1: 0,15 punts

Nivell A2: 0,20 punts

Nivell B1: 0,25 punts

Nivell B2: 0,30 punts

Nivell C1: 0,40 punts

Nivell C2: 0,50 punts

F.2) Per certificats emesos per centre diferents de l'Escola Oficial d'idiomes o de les titulacions oficials reconegudes equivalents, per coneixement de la llengua anglesa i/o francesa:

Nivell A1: 0,075 punts

Nivell A2: 0,100 punts

Nivell B1: 0,125 punts

Nivell B2: 0,150 punts

Nivell C1: 0,200 punts

Nivell C2: 0,250 punts

En el cas de presentar més d'un nivell del mateix idioma només es computarà el de nivell superior.

G) Entrevista: fins a un màxim de 5 punts.

Consisteix en mantenir una entrevista personal per competències amb l'òrgan qualificador per determinar la idoneïtat de les persones aspirants amb el perfil professional, així com aclarir o ampliar aspectes i temes relacionats amb el perfil professional, i valorar l'adequació a les característiques de la plaça convocada, i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats.

Els mèrits informats per la persona aspirant que no hagin estat documentalment acreditats no es computaran a efectes de la fase de concurs.

La puntuació total de la fase de concurs serà la suma de tots els exercicis d'aquesta fase, i no pot ser, en cap cas, superior als 15,75 punts.

 

NOVENA.- QUALIFICACIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT

9.1 La qualificació final de cada persona aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d'oposició, les obtingudes a la fase de concurs.

9.2 L'òrgan de selecció farà pública la llista amb la puntuació final del procés selectiu, ordenada de major a menor puntuació, al tauler d'anuncis, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l'Ajuntament (www.calafell.cat). No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d'aspirants superior al de les places convocades.

9.3 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.

9.4 Les persones aspirants que siguin considerades aptes en la prova mèdica seran proposades a l'Alcaldia per al seu nomenament. El nombre d'aspirants proposats serà igual al de places convocades.

9.5 Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.

9.6 Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

9.7 En el moment de la realització del curs de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i durant el període de pràctiques seran nomenats funcionaris en pràctiques. El nombre d'aspirants proposats no podrà ser superior al de places convocades.

9.8 Durant el curs de formació o el període de pràctiques, o a l'acabar aquest període, les persones aspirants poden ser sotmeses a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar la seva salut física i psíquica. Si de les proves practicades es dedueix l'existència d'alguna causa d'exclusió, l'òrgan responsable ha de proposar, d'acord amb la gravetat de la malaltia o defecte físic, la seva exclusió del procés selectiu i, en aquest cas, correspon a l'òrgan competent per efectuar els nomenaments d'adoptar la resolució corresponent, que en cap cas donarà dret a indemnització.

9.9 Les persones aspirants que hagin superat el curs selectiu i el període de pràctiques seran proposats a l'Alcaldia, o a l'òrgan competent, per a ser nomenats funcionaris de carrera.

EMPATS EN LA PUNTUACIÓ FINAL:

Els possibles empats en la puntuació final es resoldran aplicant els criteris següents:

- En els casos de concurs-oposició, es desfà l'empat a favor de la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació a la fase d'oposició.

- Si persisteix l'empat, es desfarà l'empat a favor de la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en l'exercici que l'òrgan qualificador consideri més important de tot el procés selectiu.

- En cas de persistir l'empat en els casos de concurs-oposició, l'òrgan selectiu acordarà la realització d'una prova extraordinària d'aptitud relacionada amb les funcions pròpies de la plaça convocada i s'haurà d'anunciar a les persones aspirants amb antelació suficient, com a mínim de 48 hores.

 

DESENA. CURS ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES

10.1. Curs de formació.

Consisteix en la superació del curs de formació per a l'accés a la categoria d'agent que organitza l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Queda exempt de fer-lo la persona aspirant que acrediti, mitjançant la certificació corresponent, que ha superat amb anterioritat un de contingut igual o similar, impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Durant la seva estada a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya l'alumnat resta sotmès al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de la normativa que li sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.

La realització d'aquest curs forma part del procediment selectiu per a l'accés a la categoria d'agent, i per tant, no dóna dret a cap tipus de compensació horària.

La qualificació del curs selectiu serà d'apte o no apte. La persona aspirant declarada no apte o que no el realitzi en les dates que l'Ajuntament determini sense la concurrència de causa de força major degudament justificada i lliurement apreciada per l'òrgan qualificador, quedarà exclosa del procés selectiu.

10.2. Període de pràctiques.

Un cop finalitzat el curs de formació, les persones aspirants que hagin resultat aptes, iniciaran un període de pràctiques de dotze mesos al municipi.

Les persones aspirants que hagin resultat exemptes de realitzar el curs de formació, per haver acreditat degudament la seva realització amb anterioritat, passaran directament a iniciar el període pràctiques de dotze mesos al municipi.

El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d'apte o no apte. Les persones aspirants que obtinguin la qualificació de no apte quedaran excloses del procés selectiu.

Per a la qualificació de les persones aspirants l'òrgan qualificador comptarà amb l'assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que presentaran una proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol.

Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, les persones aspirants seran nomenades funcionaris en pràctiques i hauran de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la normativa vigent.

Les persones aspirants que hagin superat el període de pràctiques seran proposats a l'alcaldia, u òrgan delegat, per a ser nomenats funcionaris de carrera.

 

ONZENA.- INCIDÈNCIES

L'òrgan qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

 

DOTZENA.- ESTABLIMENT DE LA BORSA DE REPOSICIÓ

La borsa de reposició estarà formada per totes les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu i que no hagin obtingut plaça, per rigorós ordre de puntuació, la qual serà publicada al tauler d'anuncis, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l'Ajuntament, www.calafell.cat).

El manteniment de l'ordre en la llista estarà condicionat a la superació de la prova mèdica en el moment de la crida.

La inclusió a la llista no garanteix cap nomenament, atès que això dependrà de les necessitats que es puguin donar en cada moment.

Arribada la necessitat de cobrir una vacant, es cridarà per ordre de puntuació a les persones aspirants necessàries per tal que realitzin el sisè exercici de la fase d'oposició, que correspon a revisió mèdica, sempre que hagin acceptat l'oferta. En cas contrari, se seguiran les instruccions de funcionament establertes per aquesta borsa de reposició.

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori per la qual cosa cal obtenir el resultat d'apte. És necessari la qualificació d'apte per ser nomenat i mantenir-se a la borsa. En cas de no ser apte comportarà l'exclusió automàtica de la borsa.

Els professionals als quals s'encarregui la realització d'aquesta prova entregarà a l'òrgan qualificador l'informe de valoració corresponent.

En cas que la persona aspirant no ho superi, l'òrgan qualificador cridarà a les següents persones de la llista per rigorós ordre de puntuació per tal que realitzi la prova corresponent.

La persona aspirant que sigui considerada apta serà proposada a l'Alcaldia per al seu nomenament com a agent interí, i haurà de presentar a la Secretaria de la Corporació, en el termini màxim que s'estableixi, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.

Si dins del termini establert, i tret dels casos de força major, la persona aspirant proposada no presenta la documentació o no reuneix els requisits exigits, no podrà ser nomenada i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què pugui haver incorregut per falsedat.

12.1. El funcionament de la borsa de reposició es regirà per les següents normes:

La posició que inicialment es designi a cada persona candidata, d'acord amb la puntuació obtinguda en el procés selectiu, es mantindrà durant tota la vigència d'aquesta borsa de reposició, excepte el que disposa els apartats següents:

a) Si la persona aspirant al ser cridada en temps i forma per la Corporació per un nomenament superior a sis mesos renuncia o no compareix, no se l'exclourà de la borsa, però es mourà el seu lloc dins de la llista i passarà a l'última posició. Si per segona vegada refusa una oferta, quedarà exclosa de la llista. També quedarà exclosa la persona que un cop finalitzat el seu nomenament rebi un informe negatiu del responsable del servei.

b) Si la persona és cridada per cobrir una baixa per incapacitat temporal indeterminada i renuncia restarà en la mateixa posició. En cas de renuncies per nomenaments inferiors a sis mesos es mantindrà en la mateixa posició. No obstant, això no seria d'aplicació en cas que concorrin causes degudament justificades que impossibilitin la incorporació immediata, com per exemple circumstàncies que posin en risc la salut.

c) La crida al personal aspirant serà per contacte telefònic, amb dos intents en hores diferents i enviament d'un correu electrònic, si aquest ha estat facilitat en la instància. Si a la segona trucada no s'ha pogut establir el contacte i/o no s'ha contestat al correu electrònic en un màxim de 24 hores des del seu enviament, es donarà avís a la següent persona de la llista.

d) Si una persona aspirant causa baixa per no superar el període de pràctiques automàticament quedarà exclosa de la borsa de treball.

e) Si una persona aspirant renuncia al lloc mentre es troba en situació activa a la Corporació, no se l'exclourà de la borsa, però passarà a l'última posició, a excepció del que disposa el següent paràgraf. No obstant això, si renuncia dues vegades a un nomenament que estigui desenvolupant, se l'exclourà de la borsa.

f) Si una persona aspirant es troba en situació activa a la Corporació i sorgeix una oferta de treball en el mateix Consistori amb condicions laborals més beneficioses per a la persona (major durada de nomenament, major dedicació, per exemple) se li donarà opció a escollir entre les dues ofertes de treball abans de cridar a la persona aspirant següent de la llista. En el cas que hi hagi més d'una persona aspirant en situació d'actiu a la Corporació, tindrà preferència a escollir la persona aspirant que es trobi en la posició més alta, i si aquesta renuncia a la nova oferta restarà en la mateixa posició, i se li ofertarà a la persona aspirant següent en actiu, i així successivament. En el cas que la persona aspirant en actiu li sigui d'interès el nou lloc de treball ofertat, causarà baixa voluntària del lloc on es trobi en actiu, si bé aquesta baixa voluntària no suposarà moure-la a l'última posició de la llista, sinó que romandrà en la mateixa posició en la qual es trobava inicialment.

g) Quan la persona aspirant finalitzi el seu nomenament s'incorporarà novament a la posició de la borsa que li correspon.

h) No s'efectuarà la crida si del nou nomenament se superessin els períodes màxims d'acumulació de nomenaments de personal funcionari interí previstos a la legislació vigent.

12.2. Vigència de la borsa de reposició

Aquesta borsa de reposició estarà vigent fins a que sigui substituïda per una altra posterior.

No obstant això, i pel cas que aquesta borsa de reposició quedi esgotada i sigui necessari cobrir alguna vacant, es farà servir la borsa de treball d'agents interins aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2017.

 

TRETZENA.- RECURSOS

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

ANNEX 1.- TEMARI

 

1. La Constitució espanyola: drets i deures fonamentals i llibertats públiques. La funció policial en el marc constitucional.

2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: Competències de la Generalitat en matèria de seguretat pública i policia judicial.

3. Normativa estatal sobre les bases del règim local i normativa catalana sobre el règim local de Catalunya.

4. Dret administratiu: règim jurídic

5. El procediment administratiu comú. Fases.

6. La Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. Normes de comportament a la circulació. Senyals de circulació. Classificació de les senyals. Senyals als vehicles. Competències en matèria de trànsit, circulació i seguretat vial.

7. Infraccions i sancions, mesures cautelars i responsabilitat en matèria de trànsit, circulació i seguretat vial. Procediment sancionador i recursos.

8. La policia local: accidents de trànsit. Delictes contra la seguretat del trànsit. Documentació de vehicles i conductors. Immobilitzacions i retirada de vehicles.

9. Funcions de la policia judicial. L'atestat. Dipòsit de detinguts. Identificació i detenció de persones. Habeas corpus. Assistència lletrada al detingut.

10. Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. La jurisdicció penal: òrgans i competències. Les parts del procés penal. La denúncia: Classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la denúncia. La detenció: Concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. Manera de practicar una detenció. Els drets del detingut. La detenció de menors. Específics en relació amb la policia local.

11. La Policia de Proximitat. El model de la policia de proximitat en municipis turístics. Característiques del patrullatge de proximitat.

12. La mediació. Eines per identificar, analitzar i gestionar el conflicte.

13. Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

14. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

15. Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

16. El servei públic de policia. Deontologia policial. Normes bàsiques d'actuació

17. Observació i anàlisis del territori i detecció de riscos. L'entorn social: La societat actual i les minories de risc. Victimologia.

18. Objectius, funcions i estructura d'un servei de policia local. Documentació policial i tramitació: El registre, els informes, les actes i els atestats. Els fitxers automatitzats de caràcter policial.

19. La policia local i els altres cossos de seguretat. Competències exclusives i compartides. Les juntes locals de seguretat. Els Plans Locals de Seguretat.

20. Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

21. Armament: Tipus d'armes. Ús de l'arma de foc. Condicions per poder dur arma de foc i mesures de control.

22. El transport de mercaderies perilloses. Regulació i control. El transport de viatgers. Regulació i control. Especial referència als transports d'escolars.

23. Espectacles, activitats recreatives i establiments públics. El comerç i la venda ambulant

24. Els animals domèstics. Regulació i control

25. Ordenances municipals de l'Ajuntament de Calafell

 

 

ANNEX 2.- Proves físiques

 

1. Course Navette

Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres.

2. Abdominals en 1 minut

L' objectiu d'aquest exercici és valorar la força dinàmica del tronc. La persona executant es col·locarà assegut a terra amb les cames flexionades 90 graus, els peus una mica separats i els dits de les mans entrellaçats darrere del clatell, un ajudant li subjectarà els peus i els fixarà a terra, després del senyal, l'aspirant haurà d'intentar realitzar el major nombre de vegades el cicle de flexió i extensió del maluc durant seixanta segons, i haurà de tocar amb els colzes els genolls, en la flexió, i el terra amb l'esquena, en l'extensió. Les cames hauran de mantenir-se flexionades 90 graus durant tota la prova. Així mateix, els dits de les mans s'hauran de mantenir entrellaçats fins a l'acabament de l'exercici. Es farà en un sol intent i les abdominals realitzades incorrectament no computaran.

3. Llançament de pilota medicinal

L'objectiu d'aquest exercici es mesurar la potència dels principals músculs superiors. Per fer aquesta prova es necessita pilota medicinal de 3 kg. La posició inicial exigeix situar-se per darrera la línia on comença el recompte de la distància amb els peus alineats a terra,simètrics i amb una separació equivalent a l'amplària de les espatlles i mirant tot el cos cap a la zona de llançament. La pilota s'ha de llançar amb les dues mans elevant-la per damunt i darrere el cap de forma simètrica i mirant cap a la zona de llançament. En cap moment no es pot trepitjar la línia indicada de llançament.

Amb el llançament podrà estendre's el tronc, flexionar braços i cames, elevant els talons, però sense desenganxar de cap manera la puntera del sòl. Una vegada fet el llançament, es compta la distància entre la línia de sortida i la marca de la pilota. Per fer aquesta prova es permeten dos intents. Si un és nul es computarà com a intent i només li mancarà un. Es considerarà la millor marca dels dos intents.

4. Velocitat

Consisteix en córrer, al màxim de les possibilitats, al llarg de 50 metres. El resultat es mesurarà en segons. La posició de sortida és de dret, sense contacte de les mans a terra i amb els peus darrere la línia de sortida, sense tacs. La persona testadora ordenarà “Preparats”, farà una pausa breu i un toc de xiulet. A aquest senyal, les persones participants han d'iniciar la cursa. Es permet una sortida nul·la per persona aspirant; a la segona sortida nul·la, quedarà eliminat de la prova.

Barem d'aptitud física homes

 

Punts

Course Navette

Abdominals

Llançament

Velocitat

10

12

65

12

6,70'

9

11

60

11

7,05'

8

10

55

10.5

7,34'

7

9

50

10

7,66'

6

8

45

9

7,98'

5

7.5

40

8

8,30'

4

7

35

7.5

8,62'

3

6.5

30

7

8,94'

2

6

25

6.5

9,26'

1

5.5

20

6

9,60'

 

Barem d'aptitud física dones

 

Punts

Course Navette

Abdominals

Llançament

Velocitat

10

9

55

8

7,50'

9

8

50

7

7,82'

8

7

45

6.5

8,14'

7

6.5

40

6

8,46'

6

6

35

5.8

8,78'

5

5.5

30

5.5

9,10'

4

5

25

5

9,42'

3

4.5

20

4.5

9,74'

2

4

15

4

10,06'

1

3.5

10

3.5

10,38'

 

Correcció per edats i punts

(Homes i dones)

De 18 a 25 anys: 0

De 26 a 33 anys: 1

De 34 a 39 anys: 1,5

De 40 anys en endavant: 2

 

 

ANNEX 3.- QUADRE D'EXCLUSIONS MÈDIQUES

 

I. ANTROPOMETRIA:

- La comprovació de les dades antropomètriques d'alçada.

- La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.

- La capacitat vital, obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes, i als 3 litres en les dones.

 

II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:

— 1 Aparell circulatori

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.

1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.

1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.

1.5 Insuficiència coronària.

1.6 Pericarditis activa o residual.

1.7 Insuficiència arterial perifèrica.

1.8 Insuficiència venosa perifèrica.

1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.

1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

— 2 Aparell respiratori

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

— 3 Aparell genitourinari

3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.

3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.

3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.

— 4 Aparell digestiu

4.1 Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.

4.4 Úlcera gastroduodenal.

4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.

— 5 Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de la funció policial.

— 6 Aparell locomotor

6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l'exercici de les funcions policials.

—7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós

7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i laboral.

7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.

7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.

7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d'intoxicació exògena (detecció de metabòlits de drogues d'abús en l'orina).

7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.

7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

7.8 Tremolor. Tics o espasmes.

7.9 Trastorns de la son.

— 8 Glàndules endocrines

8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

8.2  Diabetis mellitus.

— 9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

—10 Òrgans dels sentits

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.

10.3 Queratotomia radial.

10.4 Despreniment de retina.

10.5 Estrabisme manifest i no corregit.

10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

10.7 Discromatòpsies.

10.8 Glaucoma.

10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de manera important l'agudesa visual.

10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35  dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

10.11 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.

10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.

10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.

—11 Pell, fàneres i glàndules exocrines

11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar la identificació.

11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.

11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.

11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.

11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de la funció policial.

—12 Altres

12.1 Processos neoplàsics.

12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques

12.3 Malalties autoimmunes.

12.4 Diàtesi al·lèrgica.

12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

—13 Comprovació de tatuatges

 

 

ANNEX 4.- INSTÀNCIA”

(Vegeu la imatge al final del document)

 

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

 

Calafell, 3 de gener de 2018

 

El secretari

Amunt