Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/12/2017

  • Número del document CLT/3013/2017

  • Número de control 18008014

  • Organisme emissor Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

    CVE CVE-DOGC-A-18008014-2018

Dades del DOGC
  • Número 7532

  • Data 10/01/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/3013/2017, de 15 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts pel qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2018.


Atès l'Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts adoptat en la sessió del 15 de desembre de 2017, pel qual es va aprovar la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2018,

 

RESOLC:

 

Que es publiqui íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, de 15 de desembre de 2017, pel qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2018.

 

Barcelona, 15 de desembre de 2017

 

Carles Duarte i Montserrat

President en funcions

 

 

Acord

del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, de 15 de desembre de 2017, pel qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2018.

 

Els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya han estat creats amb la finalitat de reconèixer les persones, les entitats o les institucions de qualsevol àmbit territorial per la seva contribució singular a la cultura catalana i a l'enaltiment d'aquesta.

L'article 2 del Decret 148/2013, de 2 d'abril, dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya preveu la necessitat de fer una convocatòria d'aquests premis per permetre presentar candidatures, la qual s'ha de fer pública anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i almenys en un diari de gran difusió a l'Estat espanyol.

D'acord amb l'article 2 del Decret 148/2013, de 2 d'abril, i els articles 4.l) i 6.1 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el Plenari adopta els acords següents:

 

—1 Obrir la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2018.

 

—2 Aquests premis es regeixen per les bases que consten en l'annex d'aquest Acord i pel Decret 148/2013, de 2 d'abril, dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

—3 La dotació màxima de la convocatòria és de 150.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7970D/226001000/4411 del pressupost del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts del 2018. La concessió dels premis resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment del seu atorgament.

 

—4 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a partir de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Annex

Bases

 

—1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2018.

 

—2 Persones i entitats que hi poden ser candidates

1. Poden ser candidates als Premis Nacionals de Cultura les persones, les entitats o les institucions de qualsevol àmbit territorial que siguin mereixedores d'un reconeixement institucional per la seva contribució singular a la cultura catalana i a l'enaltiment d'aquesta.

2. No s'admeten les candidatures següents:

a) Candidatures presentades per persones que sol·liciten el premi per a elles mateixes o per a les organitzacions que representen.

b) Candidatures a favor de membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

c) Candidatures a favor d'administracions públiques o entitats que hi estan vinculades o en les quals aquestes participen.

 

—3 Requisits i condicions

1. S'atorguen un màxim de deu premis.

2. Una mateixa persona, entitat o institució només pot rebre un Premi Nacional de Cultura a la seva trajectòria artística o cultural. No s'han de tenir en compte els Premis Nacionals de Cultura atorgats amb anterioritat a l'any 2013.

3. En cap cas, la concessió dels premis no implica la cessió o la limitació dels drets de propietat intel·lectual de l'autor o de l'autora.

 

—4 Presentació de candidatures

1. Poden presentar candidatures als Premis Nacionals de Cultura les persones o entitats següents:

a) Les persones membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

b) Les persones guardonades en convocatòries anteriors.

c) Les associacions o les entitats culturals relacionades amb activitats artístiques o culturals.

2. El model de sol·licitud es pot obtenir en el portal Tràmits gencat http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Premis-Nacionals-de-Cultura-de-la-Generalitat-de-Catalunya o bé a la seu del CoNCA, al carrer de la Portaferrissa, número 1 (Palau Moja), 08002 de Barcelona. Les sol·licituds s'han d'adreçar al Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) i es poden presentar per via telemàtica a través el portal esmentat, fent servir els sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica o bé presencialment als llocs següents:

a) A l'oficina d'assistència en matèria de registres del Departament de Cultura (Palau Marc, rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona), als serveis territorials del Departament de Cultura (Casa Solterra, carrer dels Ciutadans, 18, Girona; rambla d'Aragó, 8, Lleida; carrer Major, 14, Tarragona; carrer de Jaume Ferran, 4, Tortosa; i plaça Major, 37, Vic).

b) A qualsevol altre lloc dels que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent:

a) Quan s'actuï en nom d'altri:

Còpia de la documentació acreditativa de la representació amb què actua si no s'ha inscrit en un registre públic. No cal aportar aquesta documentació si la signatura electrònica acredita que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.

b) Proposta raonada dels mèrits que hi donen suport, d'acord amb l'annex del model normalitzat. A la proposta, s'hi poden adjuntar els documents que puguin aportar dades rellevants o informació complementària sobre la candidatura, així com un màxim de deu avals acreditats mitjançant un document subscrit per la persona o l'entitat avaladora.

4. No cal aportar la documentació prevista en la lletra a) de l'apartat anterior en cas que la persona sol·licitant ja l'hagi presentat anteriorment al CoNCA o a l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar i que no hagi sofert cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o la dependència davant la qual es va presentar i el procediment al qual feia referència.

5. El CoNCA ha de comprovar d'ofici les dades següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) En cas de persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica i la seva capacitat d'obrar, i la representació amb què actua la persona signant quan aquesta estigui inscrita en un registre públic.

Es presumeix que la consulta d'aquestes dades està autoritzada per la persona signant, tret que consti en la sol·licitud la seva oposició expressa. En cas d'oposició, cal aportar, juntament amb la sol·licitud, una còpia dels documents acreditatius corresponents.

 

—5 Termini de presentació

El termini de presentació de les candidatures és de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—6 Jurat

1. El Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es constitueix en jurat dels Premis Nacionals de Cultura. La presidència i la secretaria del jurat les exerceixen la presidència i la secretaria del Plenari, respectivament.

2. El Plenari pot demanar l'assessorament de persones expertes de prestigi i de competència reconeguda en l'àmbit de la cultura.

3. Correspon a la presidència del jurat convocar les reunions de concessió dels premis, ordenar els debats i garantir les deliberacions.

4. El jurat ha de valorar totes les candidatures presentades que compleixin els requisits establerts.

 

—7 Criteris de valoració

1. Per a la concessió dels Premis Nacionals de Cultura, s'ha de valorar preferentment l'excel·lència, la innovació, la trajectòria i la projecció. A més a més, cal tenir present la contribució singular de les persones o de les entitats candidates a la cultura catalana i a l'enaltiment d'aquesta durant l'any 2017.

2. S'ha de tenir una cura especial a prendre en consideració les obres que emprin el català o l'occità —aranès a l'Aran— com a llengua d'expressió, si escau, per la naturalesa artística o creativa.

 

—8 Concessió

1. Correspon al Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts la concessió, degudament motivada, dels Premis Nacionals de Cultura.

2. Els noms de les persones guardonades s'han de fer públics en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—9 Contingut del premi

1. Cada premi nacional consisteix en un diploma acreditatiu, una peça o un objecte que simbolitza el guardó i una dotació de 15.000,00 euros.

2. Els Premis Nacionals de Cultura es lliuren en un acte públic institucional.

Amunt