Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 04/01/2018

  • Número de control 18004027

  • Organisme emissor Ajuntament de Banyoles

    CVE CVE-DOGC-A-18004027-2018

Dades del DOGC
  • Número 7532

  • Data 10/01/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre convocatòria de la 4a borsa d'auxiliars administratius.


De conformitat amb el que disposa l'article 76 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, es fa púbic que per Decret d'Alcaldia núm. 2017DECR003534 de data 20 de desembre de 2017, s'han aprovat les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la formació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d'auxiliar d'administració general a l'Ajuntament de Banyoles, el text íntegre de les quals s'ha publicat en el Butlletí oficial de la província de Girona núm. 3, de 4 de gener de 2018.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí oficial de la Província de Girona.

 

Banyoles, 4 de gener de 2018

 

Miquel Noguer Planas

Alcalde

Amunt