Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 29/12/2017

  • Número de control 17363059

  • Organisme emissor Ajuntament de Tortosa

    CVE CVE-DOGC-A-17363059-2018

Dades del DOGC
  • Número 7531

  • Data 09/01/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre nomenament de personal eventual com a cap de Gabinet de l'Alcaldia.


Per resolució d'alcaldia 2977/2017, de data 29 de desembre; en virtut de l'atribució ostentada que estableix l'article 21.1.h) i 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i l'acordat al Ple municipal en sessió de data 29 de desembre de 2017; s'ha nomenat per exercir, amb caràcter no permanent, el lloc de treball de Cap de Gabinet de l'Alcaldia, expressament qualificat de confiança o assessorament especial, reservat el seu desenvolupament al personal eventual, amb dedicació plena i les característiques i retribucions brutes anuals que es detallen, a la persona amb el següent DNI:

 

DNI

Denominació lloc

Subgrup

Nivell CD

Retribucions brutes anuals

47821505C

Cap de Gabinet de l’Alcaldia

C1

22

42.130,86 EUR.

 

 

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement i als efectes que correspongui.

 

Tortosa, 29 de desembre de 2017

 

Ferran Bel i Accensi

Alcalde

Amunt