Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord

  • Data del document 22/12/2017

  • Número del document 067/2017

  • Número de control 17361001

  • Organisme emissor Institut Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-17361001-2017

Dades del DOGC
  • Número 7525

  • Data 29/12/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d’Administració, pel qual s’aprova per a l’any 2017 l’oferta d’ocupació pública addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l’Institut Català de la Salut i la seva distribució per categories.


L'Acord 25/2017, de 25 de maig, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut va aprovar la distribució per categories de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2017, d'acord amb l'oferta de places fixades a l'Acord de Govern GOV/48/2017, de 18 d'abril.

Posteriorment, la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, va desenvolupar les regles bàsiques de càlcul i distribució per sectors i àmbits de la taxa de reposició d'efectius, i va establir per a determinats sectors la possibilitat de disposar d'una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclou fins al 90% de les places que, dotades pressupostàriament, haguessin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016. Així mateix, va autoritzar les administracions públiques a disposar, en els exercicis 2017 a 2019, d'una taxa addicional per a la consolidació d'ocupació temporal de les places que, en els termes previstos en la disposició transitòria quarta del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, estiguessin dotades pressupostàriament i, des d'una data anterior a l'1 de gener de 2005, hagessin estat ocupades ininterrompudament de forma temporal.

D'acord amb aquestes previsions, l'Acord GOV/145/2017, de 17 d'octubre, va fixar una taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de 9.307 places de personal estatutari dels serveis de salut, taxa que d'acord amb la seva exposició de motius ha de ser objecte d'oferta d'ocupació pública.

L'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal per a l'any 2017 i la seva distribució per categories ha estat negociada en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat en la sessió del dia 30 de novembre de 2017.

La Llei de l'Institut Català de Salut estableix com una de les funcions del Consell d'Administració aprovar les ofertes públiques d'ocupació, funció que ha estat delegada en la Comissió Executiva per mitjà de l'Acord 3/2013, de 28 de febrer, del Consell d'Administració pel qual es deleguen funcions d'aquest Consell en la Comissió Executiva (DOGC núm. 6353 d'11.4.2013).

En ús de la delegació de competències efectuada pel Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut, la Comissió Executiva de l'Institut Català de la Salut adopta el següent

 

Acord:

 

-1 Aprovar l'oferta d'ocupació pública corresponent a la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut per a l'any 2017 en 7.692 llocs de treball.

Aquesta oferta d'ocupació pública addicional i l'oferta d'ocupació pública aprovada a l'Acord 25/2017 sumen 10.092 llocs de treball que es distribueixen per categories segons el que figura a l'annex d'aquest Acord.

 

-2 D'acord amb el que estableix el punt 3 de l'Acord GOV/145/2017, de 17 d'octubre, les convocatòries dels processos selectius que es deriven de l'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal aprovada en aquest Acord s'hauran d'autoritzar per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya.

 

-3 D'acord amb el Decret 66/1999, de 9 de marc, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat, i amb els equips de valoració multiprofessional, les persones discapacitades han de ser admeses en igualtat de condicions que la de les altres persones aspirants.

Les convocatòries no han d'establir exclusions per limitacions psíquiques, físiques o sensorials, si no es tracta de supòsits incompatibles amb el desenvolupament de les tasques o funcions corresponents.

A les proves selectives s'han d'establir, per a les persones discapacitades que ho sol·licitin, les adaptacions necessàries per a la seva realització. Les persones interessades hauran de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.

En el global de les convocatòries s'ha d'establir una reserva de places del 7% de les previstes en aquesta oferta, per a les persones que tenen reconeguda la condició legal de discapacitats, d'acord amb la valoració realitzada per l'equip multiprofessional competent, amb la finalitat que el 2% de la plantilla orgànica de l'Administració de la Generalitat sigui coberta amb persones discapacitades.

 

-4 La resolució de les convocatòries corresponents a aquesta oferta d'ocupació ha de comportar el cessament del personal interí corresponent, sense que, en cap cas, es pugui produir un increment global de dotació de personal estatutari.

 

-5 S'autoritza la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut a determinar la distribució dels llocs de treball de facultatius/ives especialistes d'hospitals entre les diferents especialitats i centres hospitalaris de l'Institut Català de la Salut.

 

Barcelona, 22 de desembre de 2017

 

David Elvira Martínez

President del Consell d'Administració

 

Eladi Medina Tejada

Secretari del Consell d'Administració

 

 

Annex

 

CATEGORIA PACTE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL

OPO Especial 2017

OPO
Ordinària 2017
Total
OPO Ordinària + OPO Especial

Diplomat/ada sanitari/ària infermeria

2.621

680

3.301

Tècnic/a especialista grau mitjà sanitari cures auxiliar d'infermeria

1.263

325

1.588

Auxiliar administratiu/iva

1.078

226

1.304

Zelador/a

374

100

474

Facultatiu/iva especialista medicina familiar i comunitària

1.054

289

1.343

Facultatiu/iva especialista pediatria

 

149

149

Facultatiu/iva especialista farmàcia hospitalària

 

15

15

Facultatiu/iva especialista farmacologia clínica

 

9

9

Facultatiu/iva especialista medicina preventiva i salut pública

 

26

26

Tècnic/a especialista grau superior sanitari laboratori diagnòstic clínic

150

20

170

Tècnic/a especialista grau superior sanitari imatge per al diagnòstic

111

20

131

Diplomat/ada fisioteràpia

94

25

119

Diplomat/ada especialista infermeria obstetrícia i ginecologia

160

25

185

Auxiliar d'hoteleria

81

 

81

Facultatiu/iva especialista (diferents especialitats d'hospitals)

706

337

1.043

Tècnic/a titulat/ada mitjà treball social

 

50

50

Tècnic/a especialista grau superior sanitari anatomia patològica i citologia

 

60

60

Tècnic/a de prevenció de riscos laborals – nivell superior (grup A1)

 

22

22

Tècnic/a de prevenció de riscos laborals – nivell superior (grup A2)

 

12

12

Tècnic/a titulat/da superior (àrea de gestió i serveis)

 

10

10

Total

7.692

2.400

10.092

Amunt