Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/12/2017

  • Número del document CLT/2969/2017

  • Número de control 17361096

  • Organisme emissor Institut Català de les Empreses Culturals

    CVE CVE-DOGC-A-17361096-2017

Dades del DOGC
  • Número 7525

  • Data 29/12/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/2969/2017, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, adoptat en sessió de 20 de desembre de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 20 de desembre de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 21 de desembre de 2017

 

Maria Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d'Administració

 

 

ACORD

del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 20 de desembre de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

Vista la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió dels ajuts en règim de concurrència que han estat modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 20 de juliol de 2016, publicat per Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol, i per l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de 19 de juliol de 2017, publicat per Resolució CLT/2143/2017, de 4 de setembre;

Vistos els articles 87 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb l'article 7.2.i) dels Estatuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril, el Consell d'Administració acorda:

1. Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals, que consten en l'annex d'aquest Acord.

2. Derogar les bases publicades mitjançant la Resolució CLT/502/2017, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

 

Annex

 

1 Objecte

1. L'objecte d'aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, de la cultura digital i de l'arquitectura, en les modalitats següents:

1.1 Consultoria cultura preferent. La consultoria cultura preferent té tres submodalitats segons l'objecte:

- La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s'ofereixen.

- La digitalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s'ofereixen.

- L'elaboració d'un pla estratègic o la redefinició del model de negoci.

La consultoria cultura preferent s'ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria i ha d'incloure una definició de l'estratègia i de les accions necessàries per assolir els objectius establerts, així com una planificació de les accions en el temps.

1.2 Consultoria cultura específica. La consultoria cultura específica té per objecte entrar en detall en línies d'actuació que contribueixin a millorar l'organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses i de les entitats culturals.

La consultoria cultura específica s'ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria i ha d'incloure una definició de l'estratègia i de les accions necessàries per assolir els objectius establerts, així com una planificació de les accions en el temps.

2. No s'admeten sol·licituds en qualsevol de les modalitats anteriors que tinguin un objecte substancialment igual que el de les consultories per a les quals a la persona sol·licitant li hagi estat concedit un ajut de l'Institut Català de les Empreses Culturals durant els tres anys anteriors al de concessió de l'ajut objecte d'aquestes sol·licituds, o quan aquell ajut hagi estat concedit, en el termini indicat, a una persona jurídica en el capital social de la qual la persona sol·licitant participi en més d'un 15% o quan aquesta darrera participi en la decisió dels òrgans de govern de la persona jurídica d'una manera directa o indirecta.

3. Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

 

—2 Persones beneficiàries

1. Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l'àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, de la cultura digital i de l'arquitectura, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.

2. Així mateix, poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l'activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d'un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

3. No poden optar-hi les entitats amb participació orgànica majoritàriament pública.

 

—3 Requisits i condicions

Per poder optar a les subvencions s'han de complir els requisits i les condicions següents, a banda dels que preveu la base general 3:

1. Requisits comuns per a ambdues modalitats de consultoria:

a) L'ha d'elaborar una empresa de consultoria externa a l'empresa o entitat sol·licitant, que tingui una solvència tècnica, consistent en haver dut a terme, almenys, dues consultories a favor d'empreses o d'entitats terceres durant els dos anys anteriors al de presentació de la sol·licitud.

b) S'ha de fer durant l'any de concessió de l'ajut i ha de finalitzar com a màxim el 30 de novembre del mateix any.

2. En el cas de la consultoria cultura preferent, la consultoria proposada també ha de complir amb el requisit d'estar pressupostada o facturada per un import d'entre 2.500,00 i 3.500,00 euros, sense impostos.

 

—4 Quantia

1. Per fer una consultoria cultura preferent, la subvenció es concedeix tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració que estableix la base 7, sempre que l'import acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública, atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

El percentatge màxim de l'import de subvenció atorgat en referència al pressupost total de la consultoria el determina la forquilla de puntuació següent:

1. De 81 punts a 100 punts: fins al 70% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

2. De 61 punts a 80 punts: fins al 60% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

3. De 41 punts a 60 punts: fins al 50% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

4. De 31 punts a 40 punts: fins al 40% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

 

2. Per fer la consultoria cultura específica, la subvenció es concedeix tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració que estableix la base 7.

El percentatge màxim de l'import de subvenció atorgat en referència al pressupost total de la consultoria el determina la forquilla de puntuació següent:

1. De 81 punts a 100 punts: fins al 60% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

2. De 61 punts a 80 punts: fins al 50% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

3. De 41 punts a 60 punts: fins al 40% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

3. De 31 punts a 40 punts: fins al 30% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

 

L'import de la subvenció té una quantia màxima de 3.500,00 euros, sempre que l'import acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública, atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

4. Una mateixa empresa o entitat pot presentar, per a una mateixa convocatòria, com a màxim dues sol·licituds de qualsevol de les modalitats que estableix la base 1.

 

—5 Despeses subvencionables

Només es consideren subvencionables les despeses de contractació de l'empresa de consultoria externa per a la realització de les consultories, que en cap cas poden incloure les despeses d'implementació de les accions recomanades per la consultoria ni les despeses per al desenvolupament de programari o d'aplicacions informàtiques.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

A més de la documentació i de les declaracions que estableix la base general 7, la persona sol·licitant ha de presentar la documentació següent:

a) Document justificatiu en què consti una exposició dels motius pels quals es considera necessària la consultoria cultura preferent o específica objecte de la sol·licitud, d'acord amb el model que estableix l'Institut Català de les Empreses Culturals, que està disponible a l'adreça d'Internet: http://cultura.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-realitzacio-de-consultories-per-a-empreses-o-entitats-culturals?evolutiuTramit=1.

b) Pla de treball de l'empresa de consultoria externa contractada en què s'expliciti amb detall la metodologia, el calendari de treball (amb indicació de les fases del projecte i del nombre d'hores dedicades a cada fase) i el pressupost desglossat (amb detall del preu/hora).

 

—7 Criteris de valoració

1. Les sol·licituds són valorades d'acord amb els criteris i la puntuació següents:

1.1 Per a la consultoria cultura preferent:

a) Grau d'impacte dins l'empresa o l'entitat i dins del sector o de l'àmbit d'actuació de l'empresa o de l'entitat sol·licitant (màxim 40 punts).

b) Grau d'impacte de l'empresa o de l'entitat en l'àmbit cultural i/o lingüístic català (màxim 40 punts).

c) Coherència entre la proposta de consultoria cultura preferent plantejada i el pla de treball, el calendari, les fases del projecte i el cost econòmic de la consultoria, depenent de la magnitud del projecte (màxim 20 punts).

1.2 Per a la consultoria cultura específica:

a) Que la consultoria es refereixi als aspectes estratègics següents: pla de viabilitat, planificació estratègica, nous mercats, transformació digital, nous productes i gestió comercial, màrqueting i comunicació, anàlisi i estratègies de públics, i plans de sostenibilitat ambiental (màxim 30 punts).

b) Grau d'impacte de l'empresa o de l'entitat en l'àmbit cultural i lingüístic català (màxim 30 punts).

c) Grau d'impacte dins l'empresa o l'entitat i dins del sector o de l'àmbit d'actuació de l'empresa o de l'entitat sol·licitant (màxim 30 punts).

d) Coherència entre la proposta de consultoria cultura específica plantejada i el pla de treball, el calendari, les fases del projecte i el cost econòmic de la consultoria, depenent de la magnitud del projecte (màxim 10 punts).

2. Per poder ser beneficiària d'una subvenció cal que la persona sol·licitant obtingui, almenys, 31 punts en la valoració dels criteris anteriors, sens perjudici que en el procés de concessió es pugui exigir una puntuació mínima superior, depenent de la disponibilitat pressupostària.

 

—8 Comissió de valoració

La comissió de valoració, per a totes les modalitats, té la composició següent:

a) Presidència: la persona titular de la direcció de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial de l'Institut Català de les Empreses Culturals, que presideix i coordina les reunions.

b) Vocalies: tres persones externes a l'Institut Català de les Empreses Culturals, expertes en la matèria objecte de l'ajut, i una persona de perfil tècnic de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

c) Secretaria: una persona de perfil tècnic de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial de l'Institut Català de les Empreses Culturals, amb veu i sense vot.

 

—9 Proposta de resolució provisional i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta de resolució provisional han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.5, certificats acreditatius que l'empresa de consultoria externa contractada per la persona sol·licitant ha elaborat, almenys, dos informes de consultoria a favor d'empreses o d'entitats terceres durant els dos anys anteriors al de presentació de la sol·licitud. Aquests certificats han de ser emesos per les empreses o les entitats a favor de les quals l'empresa consultora ha elaborat aquests informes anteriors.

 

—10 Pagament

El pagament de la subvenció es tramita de la manera següent:

a) La tramitació del pagament per un import equivalent al 60% de la quantia de la subvenció s'inicia en el moment de la seva concessió. Per al pagament d'aquesta bestreta no s'exigeix la prestació de garantia.

b) La tramitació del pagament per un import equivalent al 40% restant s'inicia amb la presentació dels justificants que preveu la base 11.

 

—11 Justificació

1. El termini per a la presentació de la justificació és fins al 30 de novembre de l'any de concessió de l'ajut, sense que hi hagi possibilitat d'establir pròrrogues.

2. La documentació que s'ha de presentar és la següent:

a) Informe complet de la consultoria realitzada.

b) Factura emesa per l'empresa, persona física o jurídica, que ha prestat el servei de consultoria, i el comprovant de pagament de la factura esmentada. Si en el termini esmentat no es disposa de la documentació acreditativa del pagament, aquesta es pot presentar en el termini addicional de tres mesos posteriors al darrer pagament de l'ajut.

c) Una relació detallada dels altres ingressos o de les subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i de la seva procedència.

 

—12 Modificació de la resolució

En cas que es produeixi un decrement en el cost final respecte del pressupostat, s'aplica allò que estableix la base general 18.

Amunt