Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 02/11/2017

  • Número de control 17331128

  • Organisme emissor Consorci Port de Mataró

    CVE CVE-DOGC-A-17331128-2017

Dades del DOGC
  • Número 7517

  • Data 15/12/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre les condicions marc per a l'atorgament de concessions i autoritzacions al port esportiu de Mataró i les tarifes corresponents.


 

En data 2 de novembre de 2017 el Consell de Govern del Consorci Port de Mataró, va prendre, entre d'altres, per unanimitat de tots els assistents, el següent Acord:

1. Aprovar les Condicions Marc per a l'atorgament de concessions i autoritzacions d'elements portuaris al port esportiu de Mataró.

2. Aprovar les Tarifes per a les noves concessions i autoritzacions.

3. Facultar al Gerent del Consorci Port de Mataró per a la tramitació de les diferents autoritzacions i concessions d'amarradors que se sol·licitin a instància de part d'acord amb la normativa marc aprovada i per signar els contractes i els documents públics i privats que, a l'efecte, siguin necessaris, en nom del Consorci.

4. Publicar les Condicions Marc per l'atorgament de concessions i autoritzacions d'elements portuaris al port esportiu de Mataró i les Tarifes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Per aquest motiu, adjunt us trametem les Condicions Marc per a l'atorgament de concessions i autoritzacions d'elements portuaris al port esportiu de Mataró i les Tarifes per a les noves concessions i autoritzacions per a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Mataró, 2 de novembre de 2017

 

Joan Bellavista i Solà

Gerent del Consorci Port de Mataró

 

 

CONSORCI PORT DE MATARÓ

CONDICIONS MARC PER A L'ATORGAMENT DE CONCESSIONS I AUTORITZACIONS D'ELEMENTS PORTUARIS AL PORT ESPORTIU DE MATARÓ

 

Aprovades pel Consell de Govern del Consorci Port de Mataró el 2 de novembre de 2017

 

AMARRAMENTS

CONDICIONS MARC PER A LA GESTIÓ I ÚS D'AMARRADORS D'EMBARCACIONS AL PORT DE MATARO i PROCEDIMENT PER A L'ASSIGNACIÓ D'AMARRADORS aprovades pel Consell de Govern del Consorci Port Mataró en data 2 de novembre de 2017

 

1. Objecte

Les presents condicions de gestió dels amarradors d'embarcacions al Port de Mataró recullen els criteris i procediments objectius a que s'atén per l'assignació i ús d'amarradors i la resolució d'incidències, sota els principis de lliure concurrència, equitat i publicitat. També regulen el procediment per a formular les sol·licituds i el règim aplicable.

 

2. Assignació i ús dels amarradors

2.1. L'usuari d'amarrador del Port de Mataró gaudeix de la prestació del servei de posta a disposició d'un amarrador d'una eslora i mànega determinada, amb subjecció a les presents condicions i al Reglament d'explotació i policia del Port de Mataró.

2.2. L'assignació d'amarrador es realitzarà a favor de persona física única o persona jurídica , que en qualsevol cas haurà de designar persona física, d'acord amb el que es determina en les presents normes.

2.3. L'amarrador sols podrà ser utilitzat durant la vigència de la seva assignació i per la mateixa embarcació per la que es va autoritzar, la qual haurà de mantenir inalterades la seva eslora, màniga, calat i restants característiques físiques, tècniques i d'ús que possibiliten la correcta utilització de l'amarrador. Qualsevol canvi d'embarcació haurà de ser degudament autoritzada pel Consorci, d'acord amb el que s'estableix a les presents normes.

2.4. Els usuaris podran sol·licitar l'ús i gaudi d'amarradors per als següents terminis:

2.4.1. Atribució d'ús d'amarradors per a terminis inferiors a 3 anys

2.4.1.1. Estades per a transeünts (trànsit)

2.4.1.2. Lloguer d'amarradors per a termini inferior a 1 any (lloguer mensual)

2.4.1.3. Lloguer d'amarradors per a 1, ó 3 anys (forfait anual o forfait triennal)

Per al lloguer d'amarradors s'atorgarà la corresponent autorització per part del Consorci Port de Mataró a instància de part, prèvia sol·licitud, segons model normalitzat.

S'obrirà el període de sol·licitud cada mes, coincidint amb els períodes mensuals. El Consorci podrà modificar o suspendre la convocatòria i el període de sol.licitud en funció de la demanda o disponibilitat i per raons organitzatives o d'explotació.

2.4.2. Atribució d'ús d'amarrador per a terminis superiors a 3 anys

2.4.2.1. Atribució per a períodes de 6 ó 8 anys, amb possibilitat de pròrroga de 3 a 4 anys, respectivament. (concessió de mitjà termini)

2.4.2.2. Atribució d'ús d'amarradors per a terminis de 12 anys, 16 anys, 20 anys fins a un màxim de 25 anys amb possibilitat de pròrroga de 5 anys. (concessió de llarg termini)

Per a l'atribució d'ús d'amarradors per a terminis superiors a 3 anys s'atorgarà la corresponent concessió administrativa, a instància de part, prèvia sol·licitud, segons model normalitzat.

2.5. Podran formular la corresponent sol·licitud d'atribució d'ús d'amarrador:

a) Les persones físiques, majors d'edat i les persones jurídiques.

En el cas de que dos o més persones físiques, o persones jurídiques, societats, comunitats o agrupacions de qualsevol tipus, ostentin la titularitat d'una mateixa embarcació, haurien de designar una sola persona física, que en el cas de les persones jurídiques, societats, comunitats o agrupacions , haurà de formar part o ser accionista de les mateixes, la quan serà la titular de l'autorització d'ús d'amarrador.

Si amb posterioritat aquesta persona, designada com a titular de l'autorització d'ús de l'amarrador, deixés de formar part o ser accionista de la persona jurídica, societat, comunitat o agrupació, l'autorització d'ús de l'amarrador es transferirà, prèvia autorització de l'Administració, a una altra persona física, que haurà sempre d'haver format part de la persona jurídica, societat, comunitat o agrupació des del moment de sol.licitar-se per primer cop l'amarrador.

b) Les persones físiques o jurídiques que desitgin portar a terme una activitat econòmica hauran de formular la sol·licitud d'amarrador per a aquesta activitat.

c) Sempre que hi hagi disponibilitat, es podrà sol·licitar l'assignació de més d'un amarrador amb les limitacions del punt 4.4.

d) En qualsevol cas, per a poder tramitar la sol·licitud d'amarrador al Port de Mataró, cal estar al corrent de pagament amb el Consorci Port de Mataró.

2.6. Les sol·licituds es formularan mitjançant model normalitzat, a disposició de tots els usuaris a les oficines del Port o al web http://www.portmataro.org

 

3.Règim econòmic

3.1. Les autoritzacions i les concessions per a l'ús i gaudi d'amarradors del Port de Mataró acreditarà les taxes que es determinen a la Llei de Taxes i preus públics de la Generalitat, i la corresponent repercussió de la nova inversió i dels costos de sistema general, que té naturalesa no tributària, en funció de la superfície de cada element portuari, i del termini d'ocupació més l'IVA legalment vigent.

Els titulars de les autoritzacions i concessions han d'abonar les quotes de manteniment i serveis de tota la infraestructura del Port, que anualment aprovi el CPM més l'IVA legalment vigent. La quota s'abonarà en funció de la superfície i tipologia de l'amarrador.

Aquestes despeses es calcularan i repartiran d'acord amb els pressupostos que anualment aprovi el Consorci Port de Mataró, segons la normativa vigent. Les càrregues comunes del Port són totes aquelles despeses que permeten que el Port compti amb un adequat funcionament i manteniment, a curt, mig i llarg termini. Son despeses relatives a elements comuns, totes aquelles despeses que no son considerades com pròpies de cada element portuari.

S'entén que son despeses comunes, a incloure en la quota de manteniment: Despeses de conservació i manteniment general; manteniment i reparació del port i zona portuària; marineria; despeses aigua i electricitat; despeses de vigilància i seguretat general de les instal·lacions; despeses de neteja; provisió d'obligacions tributàries; impost de béns immobles, i impostos o taxes corresponents a les zones comunes, despeses d'administració; despeses assegurances generals, despeses mediambientals vinculades al manteniment de la dinàmica litoral, inclòs la repercussió de contribucions especials que en el seu cas s'imposin al Consorci; amortització instal·lacions i serveis generals i altres; despeses de promoció i dinamització; i aquelles que resultin d'aplicació per aprovació del Consell de Govern del Consorci Port de Mataró.

Aquesta quota s'actualitzarà anualment per Acord del Consell de Govern del Consorci Port de Mataró amb l'aprovació dels pressupostos.

En el cas que per raó de les obres d'adequació que es portin a terme, les làmines d'aigua dels amarradors resultin superiors a les actuals, la quota de manteniment s'abonarà en funció d'aquesta nova superfície de làmina d'aigua de l'amarrador resultant.

3.2. La manca de pagament de les obligacions econòmiques del titular de tres mensualitats consecutives o cinc alternes, podrà donar lloc a la suspensió dels serveis i impedir en el seu cas l' utilització de l'espai portuari, i la revocació de l'autorització/concessió.

La mora en el pagament facultarà al Consorci al cobrament d'un interès de demora que s'estableix al tipus del 5%. Les despeses de reclamació per impagament o per mora, i les despeses que generin en el seu cas, inclòs si procedeix un expedient de caducitat de la concessió, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

3.3. Forma de pagament del preu en cas de concessió (contractes de més de 3 anys):

El concessionari haurà d'abonar el total import de la taxa d'ocupació per tot el termini concessional i l'import corresponent a la repercussió dels costos de sistemes generals i nova inversió, per endavant, més l'IVA que correspongui.

El pagament del total preu es podrà fer, en el moment de la signatura del contracte de concessió administrativa, o bé de manera fraccionada, a elecció del concessionari, d'acord amb les següents modalitats:

- Pagament de la totalitat dels imports corresponents en el moment de la formalització del contracte de concessió administrativa. En aquest cas el concessionari gaudirà d'una bonificació financera en el preu ofertat d'un 4% anual, des de la data de formalització del contracte a la data d'inici del termini concessional, en cas que la data de signatura del contracte sigui anterior a l'1 de maig de 2018. A partir d'aquesta data el pagament al comptat gaudirà d'una bonificació única del 8% en el moment de la signatura i pagament de la totalitat del preu.

- Pagament fraccionat de la totalitat dels imports corresponents als apartats a) i b). El preu serà abonat de la següent manera:

- La resta del preu del contracte, s'abonarà, de manera fraccionada, en 36 quotes mensuals, iguals, des de la data del contracte concessional.. El pagament de les quotes mensuals es faran de l'1 al 5 de cada mes, i seran domiciliats via bancària. Als pagaments fraccionats abonats mitjançant quotes mensuals, se'ls aplicarà l'IVA que correspongui.

3.4 Règim econòmic en cas de pròrroga de la concessió. En cas de pròrroga de la concessió la taxa i preus a pagar pel concessionari serà proporcional a l'increment que representi la pròrroga sobre el termini inicial de concessió amb una actualització anual del preu del 0,75%.

3.5. Forma de pagament del preu en cas d'autorització ( fins a un màxim de 3 anys)

L’autoritzat haurà d’abonar el total import de la taxa d’ocupació per tot el termini autoritzat i l’import corresponent a la repercussió dels costos de sistemes generals i nova inversió i les quotes de manteniment i serveis, en el moment de l’acceptació de les condicions de l’autorització, o bé de manera fraccionada,  d’acord amb les modalitats següents:

- Pagament avançat de la totalitat dels imports corresponents (forfaits de 1 ó 3 anys), més l’IVA que correspongui, en el moment de l’acceptació de les condicions de l’autorització administrativa. En aquest cas el titular gaudirà d’una bonificació  financera en el preu ofertat d’un 4% anual, des de la data de formalització de l’autorització a la data d’inici del termini autoritzat, en cas que la data de formalització de l’autorització sigui anterior a l’1 de maig de 2018. A partir d’aquesta data el pagament al comptat gaudirà d’una bonificació única del 8% en el moment de la signatura acceptació de les condicions i pagament de la totalitat del preu en el cas de contracte de 3 anys, i del 4% en el cas de contractes de 1 any. El pagament inclourà les quotes de manteniment i serveis corresponents al període contractat.

- Pagament fraccionat (lloguer mensual) de la totalitat dels imports corresponents. El preu serà abonat de manera fraccionada, des de la data del contracte fins a la seva finalització. El pagament de les quotes mensuals es faran de l’1 al 5 de cada mes, i seran domiciliats via bancària amb domiciliació SEPA o sistema vigent equivalent. El pagament inclourà les quotes de manteniment i serveis corresponents. Als pagaments fraccionats abonats mitjançant quotes mensuals, se’ls aplicarà l’IVA que correspongui.

 

4. Llista d'espera i criteris d'adjudicació

4.1.Les sol·licituds s'atendran en rigorós ordre d'entrada al Consorci, i seran ateses en funció de la disponibilitat dins de cada segment que per trams d'eslora i mànega s'hagin establert. En cas que no hi hagi amarradors disponibles es formularà una llista d'espera. Les sol·licituds en espera s'atendran per rigorós ordre d'alta dins el segment que els correspongui, conforme en vagin quedant disponibles en el port, i en qualsevol cas tindran prioritat sobre un mateix amarrador, el sol·licitant que oferti un termini més llarg i/o una millora en l'oferta econòmica del preu d'acord amb el barem de puntuació que s'estableix al punt 4.4.

4.2.La inscripció a la llista d'espera es produirà d'ofici quan es formuli i no pugui ser atesa, i s'acrediti el compliment dels requisits establerts en les presents condicions per a la gestió del servei.

Les sol·licituds es formularan segons model normalitzat. En la sol·licitud s'indicarà la ubicació preferent que es desitja.

4.3. Alta i baixa en la llista d'espera

L'alta en la llista es produirà en la data en que sigui presentada tota la documentació necessària per la sol·licitud de forma correcta, segons model normalitzat.

la baixa en la llista d'espera podrà produir-ser per una de les següents causes:

   1. Assignació d'amarrador al port

   2. Renúncia del peticionari

   3. No acceptació de l'amarrador assignat o de les condicions d'atorgament, per un termini màxim de 15 dies, en especial la manca de pagament o constitució de la garantia.

   4. Nova alta del mateix titular amb una altra embarcació o de la mateixa embarcació amb un titular en la llista d'espera.

   5. D'ofici, per constar a l'administració portuària el canvi de titularitat de l'embarcació, o no acreditar-se aquesta degudament a requeriment de l'administració portuària.

4.4.Criteris d'adjudicació

4.4.1 Preferència de les concessions sobre les autoritzacions. Primer s'adjudicaran les concessions i després les autoritzacions, dins de cada segment d'eslora, d'acord amb els criteris següents:

Puntuació en cas de sol·licitud concessió amarrador: Total puntuació 100 punts

   - Termini: S'atorgaran 50 punts als sol·licitants d'una concessió que s'incrementaran en un punt més per cada any de concessió sol·licitat fins a un màxim de 75 punts.

   - Oferta econòmica: Màxim 25 punts. Per millora de l'oferta de l'import total resultant €/m2 del preu total (la suma de l'import €/m2 de la taxa d'ocupació inicial i l'import €/m2 corresponent a la repercussió costos sistemes generals i nova inversió, en funció de la superfície de l'amarratge i anys de concessió als que s'opten, segons s'estableix a l'Annex de Tarifes d'aquest plec) , fins a 25 punts més.

La puntuació s'atorgarà de manera proporcional a l'increment percentual de la quantia del valor €/m2 a partir de la tarifa bàsica oficial, segons aquest barem:

Per cada 1% de millora percentual del preu un punt (1 punt) fins a un màxim de 25 punts.

Així, per exemple:

Millora del 25% del preu en €/m2: 25 punts

Millora del 0% del preu en €/m2: 0 punts

   - Ordre cronològic d'entrada per registre de la sol·licitud definitiva en cas d'empat: Les sol·licituds definitives s'ordenaran cronològicament per ordre d'entrada numèricament i se'ls assignarà un número d'ordre que els donarà una preferència en cas d'empat en la puntuació.

Puntuació en cas de sol·licitud autorització : Total puntuació 53 punts

   - Termini: S'atorgaran 25 punts als sol·licitants d'una autorització per un termini igual o superior a 1 any que s'incrementaran en un punt més per cada any d'autorització sol·licitat fins a un màxim de 3 anys (màxim 28 punts). Les autoritzacions per menys d'un any (lloguers per mesos o temporada, etc) tindran 0 punts.

   - Oferta econòmica: Màxim 25 punts. La puntuació s'atorgarà de manera proporcional a l'increment percentual de la quantia del valor €/m2 a partir de la tarifa bàsica oficial, segons aquest barem:

Per cada 1% de millora percentual del preu un punt (1 punt) fins a un màxim de 25 punts.

Així, per exemple:

Millora del 10% del preu en €/m2: 10 punts

Millora del 0% del preu en €/m2: 0 punts

4.4.2. Ordre cronològic : A igualtat de punts tindrà preferència, tant en les concessions com en les autoritzacions, el que primer s'hagi donat d'alta a la llista d'espera dins el segment que li correspongui.

4.4.3. També s'atorgarà un dret preferent a l'antic titular del dret d'ús, en igualtat de condicions, en front a un tercer, si formula la sol·licitud abans que s'extingeixi el dret d'ús del que és titular i estigui al corrent de pagament amb el Consorci Port de Mataró. Aquest criteri prevaldrà davant del criteri cronològic en cas d'empat.

4.5.Ubicació preferent: Els sol·licitants podran optar per una ubicació preferent d'amarrador dins de cada classe (segons eslora) que els serà adjudicada preferentment si tenen la màxima puntuació entre els sol·licitants d'aquella mateixa ubicació. En cas que no puguin accedir a aquesta ubicació preferent se'ls assignarà un amarrador d'iguals característiques dins de la classe sol·licitada. En cas que no sigui del seu interès la ubicació alternativa el sol·licitant podrà renunciar a l'adjudicació.

4.6. Garantia provisional o fiança provisional: Per a formular la sol·licitud a la llista d'espera serà preceptiu dipositar una garantia provisional en un import equivalent al 2% del preu de l'amarrador sol·licitat en funció del període sol·licitat. L'exigència de la garantia provisional es justifica per tal que els licitadors responguin del manteniment de les seves ofertes fins a l'adjudicació del contracte. El Consorci podrà eliminar l'exigència de la garantia provisional quan per raons d'interès general sigui necessari agilitar la tramitació dels procediments de contractació

Garantia definitiva o fiança definitiva: La garantia definitiva serà del 5% en el cas de les autoritzacions fins a un màxim de 3 anys i del 5% en les concessions de més de 3 anys durant el període de pagament fraccionat. Un cop abonat el total import del pagament fraccionat la garantia definitiva es reduirà fins al 3% fins a la finalització del contracte. Els que optin per al pagament al comptat hauran de dipositar una garantia definitiva del 3% fins a la finalització del contracte.

4.7. Limitació en el nombre d'amarradors a sol·licitar: cada interessat només pot optar a un màxim de 20 amarradors i en qualsevol cas, a un màxim de 500m2 en superfície d'amarratge. Aquest límit opera de forma acumulativa sobre el conjunt de les sol.licituds que pertanyin a un grup empresarial o persones físiques o jurídiques amb vinculació. El Consorci podrà modificar aquesta limitació per raons d'interès públic.

 

5. Règim d'utilització dels amarradors

5.1. Els propietaris i patrons d'embarcacions, i demés membres de la tripulació, que amarrin al Port de Mataró utilitzaran les instal·lacions portuàries d'acord amb les prescripcions de la Llei de Ports de Catalunya, dels seu Reglament, del Decret 206/2001 de 24 de juliol pel que s'aprova el Reglament de Policia Portuària, de les presents condicions, del Reglament particular d'explotació i policia del Port de Mataró, i les instruccions de la Direcció i personal del port.

5.2. L'autorització/concessió per l'ús d'amarradors atorga al seu titular el dret a l'ocupació i utilització o aprofitament, de manera preferent, d'un espai d'aigua destinat a amarrador, al Port de Mataró i dins la seva zona de servei, de les mides que figurin a la sol·licitud, i pel termini que s'indiqui, per ser destinat a l'amarratge de les embarcacions esportives o de lleure, prèviament identificades. També atorga al seu titular el dret a fer ús i gaudir de les instal·lacions generals del port que donen servei a l'amarrador, col·laborant en el manteniment general del port, segons disposa en l'apartat 3 relatiu al Règim econòmic i previ pagament, si s'escau, de les corresponents tarifes.

5.3. L'atorgament de l'autorització/ concessió no eximeix al seu titular de l'obtenció i manteniment en vigor de les llicències, permisos i d'altres autoritzacions legalment exigibles, i resta obligat al pagament dels impostos que, en el seu cas, li siguin d'aplicació, inclòs l'impost sobre béns immobles (IBI) que correspon a l'element portuari, i a la repercussió de l'IBI de la part d'elements comuns del port, a partir de la data d'inici del termini atorgat per a l'ús de l'amarrador.

5.4. Aquesta autorització/concessió no faculta al seu titular per ocupar ni portar a terme activitats auxiliars fora dels seus límits, sense la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró.

5.5. El titular queda obligat a conservar l'espai concedit en perfecte estat d'utilització, neteja, i higiene. El Consorci Port de Mataró podrà inspeccionar en tot moment l'estat de conservació de la instal·lació i de les embarcacions.

5.6. El titular resta obligat a pagar les taxes i quotes a que s'ha fet referència en l'apartat Tercer relatiu al Règim Econòmic.

5.7. No es podrà fer un ús residencial de l'amarrador, ni empadronar-se a l'amarrador.

5.8. El titular ha d'indicar al Consorci l'embarcació que vol amarrar i haurà de presentar la documentació que se li requereixi, en especial el que fa referència a l'assegurança, nom de la Companyia d'assegurances, número de pòlissa i data de venciment de l'assegurança, i pagament anual de la prima. L'assegurança ha d'incloure el risc de reflotament i remoció de restes en el cas de sinistre.

Qualsevol canvi en l'embarcació designada a la sol·licitud o en alguna dada de les consignades en la sol·licitud haurà de ser degudament notificat al Consorci. En cas de canvi de mida de l'embarcació, caldrà l'autorització del Consorci, als efectes de comprovar l'adequació de la nova embarcació a les mides de l'amarrador assignat.

5.9. L'embarcació estarà sempre en les degudes condicions de conservació i manteniment per la seva correcta utilització, i haurà de complir totes les normes de seguretat, estabilitat i règim de funcionament segons la normativa vigent.

El titular serà responsable de dotar a l'embarcació de les adequades defenses, dels seus corresponents elements d'atracada i de la resta d'elements de seguretat i higiene que la direcció assenyali, que no podran superar les mides concessionades.

Les embarcacions han de connectar-se a les escomeses elèctriques i d'aigua amb els mitjans del Port. En cas de mantenir-se connectats en absència de la tripulació, l'embarcació ha de disposar d'elements de protecció necessaris per evitar el risc d'incendi o protegir els seus equips. El Consorci no és responsable de les avaries produïdes per una pujada accidental de tensió o curtcircuits en cas de tempesta o per qualsevol altra circumstància. Les embarcacions amb casc metàl·lic hauran de controlar el potencial de la presa de terra de l'escomesa elèctrica per protegir correctament la corrosió per electròlisi.

Pe mantenir-se connectat al subministrament elèctric per terra per carregar bateries el vaixell ha de disposar d'un sistema de seguretat que talli el subministrament en cas de qualsevol deficiència.

5.10. La utilització de les instal·lacions i serveis es farà amb cura i respecte per evitar danys i desperfectes a aquestes, així com a d'altres embarcacions. Qualsevol utilització inadequada de les instal·lacions, així com l'incompliment de les directrius de la direcció tècnica del port, serà causa suficient per la revocació de l'assignació, sense dret a indemnització.

A aquests efectes, el titular ha d'acreditar davant el Consorci Port de Mataró que disposa de la corresponent pòlissa de responsabilitat civil general, de danys i perjudicis a tercers, que cobreixi suficientment la instal·lació concessionada i les conseqüències que es puguin derivar de l'objecte d'aquesta autorització/concessió, degudament complimentada, amb companyia asseguradora de reconeguda solvència, quedant obligat al pagament de les primes corresponents, des de l'inici del termini concessional i per tot el temps de durada de la concessió.

5.11. Qualsevol embarcació que, a judici del Consorci, tingui perill d'enfonsament, o pel seu estat o condicions d'amarrador pugui causar danys a d'altres embarcacions o a les instal·lacions, podrà ser retirada pel personal del Consorci, corrent a càrrec del seu propietari les despeses que això origini.

5.12.El titular podrà designar a una persona que en la seva absència es farà responsable de l'embarcació, constant la conformitat d'aquest últim en el document corresponent presentat davant l'autoritat del port. El representant haurà de ser fàcilment localitzable en tot moment. En cas de no ser possible la localització del titular i la que persona responsable no acudeixi en un període màxim d'una hora, el Consorci, representat pel personal d'explotació destinat en el port, s'entendrà facultada per actuar davant qualsevol emergència o acció inspectora en la seva embarcació. En casos de força major, el Consorci queda, en qualsevol cas , facultat per portar a terme les actuacions que siguin necessàries.

5.13. El Consorci, per necessitats de l'explotació o d'optimització i racionalització de la làmina d'aigua, podrà canviar la ubicació de l'espai concedit o, en el supòsit que l'amarrador estigui buit, podrà utilitzar-lo en favor de transeünts o tercers, sense que aquest fet meriti cap quantitat a favor del titular. També en el supòsit de realització d'obres, o celebracions d'esdeveniments esportius, socials o culturals que es desenvolupin al port, es podrà canviar la ubicació de l'amarrador, sense que cap d'aquests supòsit, doni dret a indemnització.

En qualsevol cas, sempre es garantirà a favor del titular l'entrada a port i l'assignació d'un Amarrador de les mateixes mides que el que és objecte de la corresponent autorització/concessió.

5.14. En el cas que el titular vulgui destinar l'amarrador a una activitat econòmica, caldrà que ho sol·liciti prèviament al Consorci, que ho haurà de resoldre, tenint en compte la seva congruència amb els usos establerts en el Pla d'usos del port o Pla Especial. En el seu cas, l'autorització contindrà les condicions d'utilització.

Per a que procedeixi el canvi d'ús cal estar al corrent de pagament amb el Consorci Port de Mataró. La denegació de canvi d'ús haurà d'estar degudament motivada.

5.15. L'intercanvi d'amarradors entre usuaris haurà de ser autoritzat expressament pel Consorci Port de Mataró.

5.16. Els usuaris del port prendran les mesures i precaucions necessàries i raonablement adequades per preservar el medi ambient i prevenir la contaminació.

No es podran desenvolupar a la Zona de Servei del port, activitats molestes o perilloses, o no permeses per la legislació medi ambiental, ni l'emmagatzematge de matèries perilloses.

Les deixalles i els residus tòxics s'hauran de dipositar en les instal·lacions de la dàrsena destinades a aquesta finalitat.

Els abocaments de les aigües residuals i de les procedents de rentat de dipòsits o de vessament superficial hauran de complir les normes vigents en matèria d'abocaments. Quan les instal·lacions no compleixin les normes aplicables, el titular està obligat a realitzar, en el termini que se l'indiqui, les correccions necessàries fins que, a judici de l'autoritat competent, es compleixin les esmentades normes. Les deixalles i els residus tòxics s'hauran de dipositar en les instal·lacions del port destinades a aquesta finalitat.

5.17. Els titulars, els usuaris i el personal afectat haurà de conèixer i donar compliment al Reglament particular d'explotació i policia del Port de Mataró i el pla d'autoprotecció del port (PAU) corresponent i el protocol d'actuació a seguir en el cas d'emergència.

5.18. En el cas que els patrons o usuaris dels amarradors contracti personal per a realitzar treballs a l'embarcació, ho haurà de comunicar a la Direcció del port, i disposar de la corresponent autorització dels patrons o armadors. Totes les persones que tinguin autoritzada la seva entrada al recinte portuari per a l'exercici d'alguna funció, tasca o treball, o prestació de servei, han de complir les prescripcions en matèria de prevenció de riscos laborals, especialment pel que fa referència a la coordinació d'activitats. També han d'estar cobertes per les pertinents assegurances d'accidents de treball, de responsabilitat civil i d'incendis que cobreixin la reparació dels danys que puguin causar, així com els perjudicis ocasionats per paralitzacions de serveis, avaries o males maniobres dels elements disposats per la prestació del servei de que es tracti. En cas que ho sol·liciti el personal del Consorci, estan obligats a exhibir la justificació documental de les indicades assegurances.

El Port de Mataró sols compta amb un servei de vigilància de caràcter general de les instal·lacions, i en cap cas de servei de vigilància individualitzada que, per ser un servei de prestació opcional segons l'article 88 de la Llei de Ports de Catalunya, no es presta pel Consorci Port de Mataró. Per tant, aquest i el seus agents, no respon ni dels danys ni dels furts ni dels robatoris que puguin sofrir les embarcacions o els seus accessoris i efectes o els vehicles aparcats dins del recinte portuari, ni dels seus continguts, corresponent a llurs titulars adoptar les mesures de seguretats necessàries per evitar uns i altres i en especial dotar-se d'una assegurança que cobreixi aquests riscos.

L'acceptació d'un servei portuari o l'acceptació de l'autorització/ concessió, implica l'acceptació d'aquesta exoneració de responsabilitat.

El Consorci Port de Mataró pot instal·lar càmeres de vídeo i gravació al recinte portuari, i així ho accepta el titular, donant la deguda publicitat als accessos del port, d'acord amb la normativa vigent.

5. 19. Suspensió del servei: En cas d'incompliment per part del titular de qualsevol de les obligacions assumides, derivades del títol d'atorgament o de les presents condicions, o de les normes contingudes en el Reglament particular d'explotació i policia del port, normes portuàries i altra normativa dictada pel CONSORCI PORT DE MATARÓ, aquest , podrà acordar la suspensió del servei, d'acord amb el que estableix el Decret 206/ 2001 de 24 de juliol d'aprovació del Reglament de policia portuària, sens perjudici de que pugui procedir la declaració de caducitat de l'autorització / concessió.

El Consorci, previ requeriment per escrit per a que es rectifiqui la conducta en el termini de vint dies naturals a comptar de la notificació, un cop transcorregut aquest termini sense que s'esmeni l'anomalia, queda facultat per retirar de l'amarrador l'embarcació i dispositar-la en sec a la zona que cregui més oportuna, o immobilitzar-la en el propi amarrador, i/o, en el seu cas bloquejar l'accés a l'amarrador.

En aquest cas, les despeses que s'originin, incloses les de remolc, pujada, transport, treure de l'aigua l'embarcació i estada i retirada de la mateixa, aniran a compte i càrrec del titular.

Entre els serveis que poden ser objecte de suspensió, es troba l'accés rodat a les instal·lacions portuàries i el servei de recollida de brossa, i subministraments, si és el cas.

5.20. Transmissió autoritzacions d'ús

5.20.1.Les autoritzacions no seran transmissibles per actes inter vivos

5.20.2. En cas de mort del titular de l'assignació, aquell que acrediti la seva condició de causahavent, a títol d'herència o llegat, podrà subrogar-se en els drets i obligacions del causant com titular, si ho sol·licita en el termini de sis mesos. Transcorregut aquest termini sense manifestació expressa al Consorci, s'entendrà que renuncia a l'assignació de l'amarrador. La transmissió no serà eficaç fins que no s'hagi acreditat pel nou titular el compliment de les presents condicions i estar al corrent de pagament de les tarifes i quotes corresponents.

5.21. Transmissió concessions i constitució garanties

5.21.1. Les concessions, podran transmetre's per actes "inter vivos", prèvia autorització expressa del Consorci Port de Mataró, i s'entendrà que qui es subrogui en els seus drets assumirà també les obligacions que s'imposin en les clàusules d'aquesta concessió, en especial en el pagament de les despeses generals de manteniment i serveis del port. El Consorci Port de Mataró podrà exercir els drets de tempteig i retracte.

No es podrà procedir a la transmissió de la concessió fins que no estigui pagat, en la seva totalitat, el preu pactat i els acords assumits per l'adjudicatari.

5.21.2. En cas de defunció del titular de la concessió, els seus causahavents, a títol d'herència o llegat, es podran subrogar en els drets d'aquell en el termini d'un any. Transcorregut aquest termini, sense manifestació expressa al Consorci Port de Mataró, s'entendrà que renuncien a la concessió. Si fossin diversos hereus, aquest designaran un representant a efectes de les relacions entre la comunitat hereditària i el Consorci Port de Mataró.

5.21.3. El concessionari pot cedir l'ús de l'amarrador a tercers, de manera temporal, a partir de l'inici del termini concessional, essent necessària la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró, i sempre que estigui al corrent de pagament amb el Consorci Port de Mataró. El cessionari haurà de subrogar-se en tots els drets i obligacions del concessionari i en especial en el pagament de les despeses generals de manteniment i serveis del port. La cessió no podrà excedir del termini concessional.

En qualsevol cas serà el concessionari el responsable directe davant el Consorci del compliment de els obligacions derivades del títol concessional.

5.21.4.Les transmissions de les concessions i les cessions del dret d'ús donaran dret al Consorci, si s'escau, a cobrar la corresponent taxa o tarifa.

5.21.5. La constitució d'hipoteques i altres drets de garantia sobre les concessions requerirà l'autorització prèvia del Consorci Port de Mataró. En el supòsit d'adjudicació de la concessió mitjançant execució judicial, el Consorci Port de Mataró podrà exercir el dret de retracte en el termini de tres mesos a comptar des del moment en què tingui coneixement de l'adjudicació.

5.22. Manca d'utilització continuada de l'amarrador. Sens perjudici del que s'ha establert a la Condició 5.12 la manca d'utilització continuada de l'amarrador en règim d'autorització, sense comunicar la seva absència, per termini superior a tres mesos, podrà donar lloc, prèvia audiència al seu titular, a la revocació de l'assignació per part del Consorci, sense dret a indemnització, sempre que no concorri justa causa.

Als efectes anteriors, no es considerarà falta d'utilització de l'amarrador el fet que l'embarcació autoritzada estigui en sec en el propi port, si bé aquesta circumstància haurà de ser comunicada al concessionari.

La manca d'utilització continuada de l'amarrador, en règim de concessió, durant un període d'un any, durant el termini concessional, serà motiu de caducitat de la concessió si no respon a una causa justa. Correspon al Consorci Port de Mataró en cada cas concret qualificar les causes al·legades per la concessionària per justificar la manca d'ús de les obres i bens concedits. Amb aquesta finalitat la concessionària queda obligada, abans que transcorri n els dos anys, a posar en coneixement del Consorci Port de Mataró les circumstàncies que motiven la manca d'utilització. Si aquesta considera injustificada les causes al·legades per la concessionària, incoarà l'expedient de caducitat de la concessió.

5.23. Extinció i revocació d'autoritzacions i concessions

5.23.1 El dret d'ocupació del domini públic s'extingirà per:

   a) venciment del termini d'atorgament

   b) revisió d'ofici en els casos previst a la legislació vigent

   c) revocació per l'Administració quan es tracti d'autoritzacions

   d) revocació de les concessions per alteració dels supòsits físics existents en el moment de l'atorgament, quan no sigui possible la modificació del títol

   e) Mutu acord entre l'Administració i l'adjudicatari

   f) Extinció de la concessió de servei públic del que el títol demanial sigui suport

   g) Caducitat

   h) Rescat

   i) Incorre en prohibició de contractar

   j) Falta de la comunicació expressa prevista en el cas de transmissions mortis causa de les concessions o mort del/de la titular de la concessió sense successió

   k) Dissolució o extinció de la societat mercantil titular de la concessió, llevat quan es fusioni amb una altra societat o quan se'n creï una de nova

   l) Falta de pagament del preu de la concessió o de qualsevol de les seus pagaments fraccionats o qualsevol altre incompliment greu de les obligacions del titular de la concessió, declarat per l'òrgan que va atorgar la concessió.

   m) Manca d'autorització del Consorci en els supòsits que, d'acord amb la present normativa, sigui preceptiva.

El termini per notificar la resolució del procediment pel que es declara l'extinció del dret a l'ocupació del domini públic serà de 18 mesos.

5.23.2. El Consorci Port de Mataró, prèvia audiència del titular, declararà la caducitat en els següents casos:

a) La manca de pagament dels imports corresponents a la taxa d'ocupació, repercussió per serveis generals i obres d'inversió, i en el seu cas, cànon d'activitat, en els termes acordats , i en especial d'una o més quotes mensuals que corresponen al pagament fraccionat del preu de la concessió, en cas que l'adjudicatari s'hagi acollit a aquesta modalitat de pagament.

b) La manca de pagament de les quotes generals de manteniment i serveis del port durant un període superior a un any en el cas de les concessions i de 6 mesos en el cas de les autoritzacions..

c) Abandonament o manca d'utilització de les instal·lacions i béns de domini públic concedits durant un període d'un any en cas de concessions i de tres mesos en cas d'autoritzacions, si no és per una causa justa.

d) La modificació de la destinació o finalitat de la concessió sense la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró.

e) La transmissió de la concessió o de l'autorització contravenint les presents normes, i la constitució d'hipoteques i altres drets de garantia sobre la concessió sense l'autorització del Consorci Port de Mataró.

f) L'incompliment de les condicions establertes en el títol d'atorgament, i en les presents normes, la inobservança de les quals estigui expressament sancionada amb la caducitat.

   a) En els demés supòsits d'incompliment o en cas d'infracció greu conforme la legislació vigent, el Consorci Port de Mataró podrà declarar la caducitat, prèvia audiència del titular i demés tràmits reglamentaris.

5.23.3.L'expedient de caducitat de la concessió es tramitarà d'acord amb allò que estableixen les disposicions vigents sobre la matèria, i en tot cas, s'ha de donar audiència prèvia al titular de la concessió administrativa.

Incoat l'expedient de caducitat, el Consorci podrà disposar la suspensió immediata de l'ús, prèvia audiència del titular afectat i una vegada desestimades les seves al·legacions.

La declaració de caducitat comportarà la pèrdua de la fiança o garantia definitiva i, si escau, del dipòsit constituït.

La declaració de caducitat i extinció de la concessió de l'autorització, per causa de manca de pagament de pagaments fraccionats del preu, comportarà la pèrdua de les quantitats lliurades fins a la data, sens perjudici de la pèrdua de la fiança o garantia definitiva i dipòsit constituït.

5.23.4. A la data d' extinció de l'autorització o concessió , el Consorci, sense més tràmit, prendrà possessió de l'amarrador i podrà suspendre el servei que correspongui a l'amarrador, entre d'altres llum, aigua, telefonia, etc..

El titular en el moment de l'extinció haurà d'haver retirat l'embarcació de l'amarrador i deixar-lo lliure i a disposició del Consorci.

 

 

PALLOLS

CONSORCI PORT DE MATARÓ

CONDICIONS MARC PER A L'OCUPACIÓ DE PALLOLS AL PORT DE MATARÓ I PROCEDIMENT D'ASSIGNACIÓ DE PALLOLS aprovades pel Consell de Govern del Consorci Port Mataró en data 2 de novembre de 2017

 

Els pallols podran atorgar-se en concessió/ autorització, a instància de part o mitjançant la convocatòria del corresponent concurs públic. En ambdós casos el procediment haurà de garantir els principis de publicitat i concurrència.

 

1 Assignació i ús dels PALLOLS

1.1. L'usuari d'un pallol del Port de Mataró gaudeix de la prestació del servei de posta a disposició d'un pallol amb subjecció a les presents condicions i al Reglament d'explotació i policia del Port de Mataró.

1.2 L'assignació del pallol es realitzarà a favor de persona física única o a persona jurídica , que en qualsevol cas haurà de designar persona física, d'acord amb el que es determina en les presents normes.

1.3 Els usuaris podran sol·licitar l'ús i gaudi dels pallols per als següents terminis:

1.3.1. Atribució d'ús de pallols per a terminis inferiors a 3 anys

1.3.1.1. Lloguer de pallols per a termini inferior a 1 any (lloguer mensual)

1.3.1.2. Lloguer de pallols per a 1, ó 3 anys (forfait anual o forfait triennal)

Per al lloguer de pallols s'atorgarà la corresponent autorització per part del Consorci Port de Mataró a instància de part, prèvia sol·licitud, segons model normalitzat.

S'obrirà el període de sol·licitud cada mes, coincidint amb els períodes mensuals. El Consorci podrà modificar o suspendre la convocatòria i el període de sol.licitud en funció de la demanda o disponibilitat i per raons organitzatives o d'explotació.

1.3.2 Atribució d'ús de pallols per a terminis superiors a 3 anys

1.3.2.1. Atribució per a períodes de 6 ó 8 anys, amb possibilitat de pròrroga de 3 a 4 anys, respectivament. (concessió de mitjà termini)

1.3.2.2. Atribució d'ús de pallols per a terminis de 12 anys, 16 anys, 20 anys fins a un màxim de 25 anys amb possibilitat de pròrroga de 5 anys. (concessió de llarg termini)

Per a l'atribució d'ús de pallols per a terminis superiors a 3 anys s'atorgarà la corresponent concessió administrativa, a instància de part, prèvia sol·licitud, segons model normalitzat

1.4. En qualsevol cas, per raons motivades de l'explotació, es podrà canviar la ubicació del pallol, a un altre de les mateixes característiques, el més proper possible de l'inicialment assignat, sense que aquest fet doni dret a indemnització.

   

2 Sol·licitud:

2.1.Podran formular la corresponent sol·licitud d'atribució d'ús de pallol:

Les persones físiques, majors d'edat i les persones jurídiques.

En el cas de que dos o més persones físiques, o persones jurídiques, societats, comunitats o agrupacions de qualsevol tipus, ostentin la titularitat de la sol·licitud, haurien de designar una sola persona física, que en el cas de les persones jurídiques, societats, comunitats o agrupacions, haurà de formar part o ser accionista de les mateixes, la quan serà la titular de l'autorització d'ús d'amarrador.

Si amb posterioritat aquesta persona, designada com a titular de l'autorització d'ús del pallol, deixés de formar part o ser accionista de la persona jurídica, societat, comunitat o agrupació, l'autorització d'ús del pallol es transferirà, prèvia autorització de l'Administració, a una altra persona física, que haurà sempre d'haver format part de la persona jurídica, societat, comunitat o agrupació des del moment de sol·licitar-se per primer cop l'amarrador.

Sempre que hi hagi disponibilitat, es podrà sol·licitar l'assignació de més d'un pallol amb les limitacions del punt 4.4.

2.2. En qualsevol cas, tant si la sol·licitud és a instància de part com mitjançant concurs públic, i sens perjudici del que en cada cas s'acordi, la documentació general que s'ha d'aportar és la següent:

   a) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat d'actuar del sol·licitant, i relativa al pallol que es sol·licita

   b) Manifestació en la que es concreta el pallol al que s'opta i el destí del mateix, segons model normalitzat

   c) Solvència econòmica i financera i tècnica :

Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència econòmica i financera, segons el que en cada cas s'indiqui. En qualsevol cas, haurà de comprometre concretar, una assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys i perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de l'explotació.

   d) Declaració responsable, d'acord amb el Model que es proporcioni, conforme l'empresa no està inclosa en cap de les prohibicions de contractar amb l'Administració determinades en l'article 60 del TRLCSP i , especialment, de trobar-se al corrent del compliment d'obligacions tributàries, laborals i amb la Seguretat Social, així com també que compleix la normativa d'obertura, instal·lació i funcionament legal, i en particular, tota la normativa de prevenció de riscos laborals. (model a omplir on line i per presentar imprès, degudament signat pel licitador)

   e) En el cas que el sol·licitant sigui titular d'un dret d'ús de pallol al port de Mataró, s'adjuntarà el corresponent títol. Els licitadors que tinguin un deute pendent amb el Consorci Port de Mataró no podran participar en el procediment per a l'atorgament de la concessió administrativa.

2.3. Propostes a presentar

Proposta de termini concessional o d'autorització.

Proposició econòmica amb l'oferta de millora de l'import total resultant €/m2 de la suma de la taxa d'ocupació i de la repercussió costos sistemes generals i nova inversió, segons la superfície del pallol i el termini de durada de concessió a la que s'opta.

 

3. Règim econòmic

3.1. Les autoritzacions i les concessions per a l'ús i gaudi de pallols del Port de Mataró acreditarà les taxes que es determinen a la Llei de Taxes i preus públics de la Generalitat, i la corresponent repercussió de la nova inversió i dels costos de sistema general, que té naturalesa no tributària, en funció de la superfície de cada element portuari, i del termini d'ocupació.

També abonaran les quotes de manteniment de tota la infraestructura del Port, que anualment aprovi el CPM. La quota s'abonarà en funció de la superfície del pallol.

Aquestes despeses es calcularan i repartiran d'acord amb els pressupostos que anualment aprovi el Consorci Port de Mataró, d'acord amb la normativa vigent. Les càrregues comunes del Port són totes aquelles despeses que permeten que el Port compti amb un adequat funcionament i manteniment, a curt, mig i llarg termini. Son despeses relatives a elements comuns, totes aquelles despeses que no son considerades com pròpies de cada element portuari.

S'entén que son despeses comunes, a incloure en la quota de manteniment: Despeses de conservació i manteniment general; manteniment i reparació del port i zona portuària; marineria; despeses aigua i electricitat; despeses de vigilància i seguretat general de les instal·lacions; despeses de neteja; provisió d'obligacions tributàries; impost de béns immobles i impostos o taxes corresponents a les zones comunes , despeses d'administració; despeses assegurances generals, despeses mediambientals vinculades al manteniment de la dinàmica litoral, inclòs la repercussió de contribucions especials que en el seu cas s'imposin al Consorci; amortització instal·lacions i serveis generals i altres; despeses de promoció i dinamització; i aquelles que resultin d'aplicació per aprovació del Consell de Govern del Consorci Port de Mataró.

Aquesta quota s'actualitzarà anualment per Acord del Consell de Govern del Consorci Port de Mataró amb l'aprovació dels pressupostos.

3.2.La manca de pagament de les tarifes de tres mensualitats consecutives o cinc alternes, podrà donar lloc a la suspensió dels serveis i impedir en el seu cas l' utilització de l'espai portuari, i la revocació de l'autorització/concessió.

La mora en el pagament facultarà al Consorci al cobrament d'un interès de demora que s'estableix al tipus del 5%. Les despeses de reclamació per impagament o per mora, i les despeses que generin en el seu cas, inclòs si procedeix un expedient de caducitat de la concessió, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

3.3. Forma de pagament del preu en cas de concessió (contractes de més de 3 anys):

El concessionari haurà d'abonar el total import de la taxa d'ocupació per tot el termini concessional i l'import corresponent a la repercussió dels costos de sistemes generals i nova inversió, per endavant.

El pagament del total preu es podrà fer, en el moment de la signatura del contracte de concessió administrativa, o bé de manera fraccionada, a elecció del concessionari, d'acord amb les següents modalitats:

   - Pagament de la totalitat dels imports corresponents en el moment de la formalització del contracte de concessió administrativa. En aquest cas el concessionari gaudirà d'una bonificació financera en el preu ofertat d'un 4% anual, que correspon al tipus de l' interès legal del diner en aquest moment vigent, des de la data de formalització del contracte a la data d'inici del termini concessional, en cas que la data de signatura del contracte sigui anterior a l'1 de maig de 2018. A partir d'aquesta data el pagament al comptat gaudirà d'una bonificació única del 8% en el moment de la signatura i pagament de la totalitat del preu.

   - Pagament fraccionat de la totalitat dels imports corresponents als apartats a) i b). El preu serà abonat de manera fraccionada, en 36 quotes mensuals, iguals, des de la data del contracte concessional.. El pagament de les quotes mensuals es faran de l'1 al 5 de cada mes, i seran domiciliats via bancària. Als pagaments fraccionats abonats mitjançant quotes mensuals, se'ls aplicarà l'IVA que correspongui.

3.4 Règim econòmic en cas de pròrroga de la concessió. En cas de pròrroga de la concessió la taxa i preus a pagar pel concessionari serà proporcional a l'increment que representi la pròrroga sobre el termini inicial de concessió amb una actualització anual del preu del 0,75%.

3.5. Forma de pagament del preu en cas d’autorització (fins a un màxim de 3 anys)

El pagament del total preu (taxa per ocupació per tot el termini autoritzat i import corresponent a repercussió de costos de sistemes generals i nova inversió i les quotes de manteniment i serveis) es podrà fer, en el moment d’acceptació de les condicions de l’autorització administrativa, o bé de manera fraccionada, d’acord amb les següents modalitats:

- Pagament avançat de la totalitat dels imports corresponents (forfaits de 1 ó 3 anys) en el moment de l’acceptació de les condicions de l’autorització administrativa. En aquest cas l’autoritzat gaudirà d’una bonificació financera en el preu ofertat d’un 4% anual, que correspon al tipus de l’ interès legal del diner en aquest moment vigent, des de la data de formalització del contracte a la data d’inici del termini autoritzat, en cas que la data de signatura del contracte sigui anterior a l’1 de maig de 2018. A partir d’aquesta data el pagament al comptat gaudirà d’una bonificació única del 8% en el moment de la signatura i pagament de la totalitat del preu en el cas de contracte de 3 anys, i del 4% en el cas de contractes de 1 any. El pagament inclourà les quotes de manteniment i serveis corresponents al període contractat.

- Pagament fraccionat (lloguer mensual) de la totalitat dels imports corresponents. El preu serà abonat de  manera fraccionada, des de la data del contracte fins a la seva finalització. El pagament de les quotes mensuals es faran de l’1 al 5 de cada mes, i seran domiciliats via bancària amb domiciliació SEPA o sistema vigent equivalent. El pagament inclourà les quotes de manteniment i serveis corresponents. Als pagaments fraccionats abonats mitjançant quotes mensuals, se’ls aplicarà l’IVA que correspongui.

   

4. Garanties

Garantia provisional o fiança provisional: Per a formular la sol·licitud a la llista d'espera serà preceptiu dipositar una garantia provisional en un import equivalent al 2% del preu de l'amarrador sol·licitat en funció del període sol·licitat. L'exigència de la garantia provisional es justifica per tal que els licitadors responguin del manteniment de les seves ofertes fins a l'adjudicació del contracte. El Consorci podrà eliminar l'exigència de la garantia provisional quan per raons d'interès general sigui necessari agilitar la tramitació dels procediments de contractació

Garantia definitiva o fiança definitiva: La garantia definitiva serà del 5% en el cas de les autoritzacions fins a un màxim de 3 anys i del 5% en les concessions de més de 3 anys durant el període de pagament fraccionat. Un cop abonat el total import del pagament fraccionat la garantia definitiva es reduirà fins al 3% fins a la finalització del contracte. Els que optin per al pagament al comptat hauran de dipositar una garantia definitiva del 3% fins a la finalització del contracte.

 

5. Llista d'espera

Les sol·licituds s'atendran en rigorós ordre d'entrada al Consorci, i seran ateses en funció de la disponibilitat. En cas que no hi hagi pallols disponibles es formularà una llista d'espera. Les sol·licituds en espera s'atendran per rigorós ordre d'alta dins el segment que els correspongui, conforme en vagin quedant disponibles en el port. En qualsevol cas, tindran prioritat sobre un mateix pallol, el sol·licitant que oferti un termini més llarg i/o una millora en l'oferta econòmica del preu d'acord amb el barem de puntuació que s'estableixi.

També s'atorgarà un dret preferent a l'antic titular del dret d'ús, en igualtat de condicions, en front a un tercer.

La inscripció a la llista d'espera es produirà d'ofici quan es formuli i no pugui ser atesa, i s'acrediti el compliment dels requisits establerts en les presents condicions per a la gestió del servei.

Les sol·licituds es formularan segons model normalitzat. En la sol·licitud s'indicarà la ubicació preferent que es desitja.

5.1. Alta: L'alta en la llista es produirà en la data en que sigui presentada tota la documentació necessària per la sol·licitud de forma correcta, segons model normalitzat.

5.2. Baixa: la baixa en la llista d'espera podrà produir-ser per una de les següents causes:

  - Assignació de pallol al port

  - Renúncia del peticionari

  - No acceptació del pallol assignat o de les condicions d'atorgament, per un termini màxim de 15 dies, en especial la manca de pagament o la no formalització de les garanties.

  - Nova alta del mateix titular amb una altra sol·licitud de pallol amb un titular en la llista d'espera.

5.3.Limitació en el nombre de pallols a sol·licitar: cada interessat només pot optar a un màxim de 20 pallols i en qualsevol cas, a un màxim de 180 m2 en superfície de pallol. Aquest límit opera de forma acumulativa sobre el conjunt de les sol·licituds que pertanyin a un grup empresarial o persones físiques o jurídiques amb vinculació. El Consorci podrà modificar aquesta limitació per raons d'interès públic.

 

6. Criteris d'adjudicació:

Es tindran en compte els següents criteris objectius , ordenats per ordre decreixent:

6.1 Preferència de les concessions sobre les autoritzacions. Primer s’adjudicaran les concessions i després les autoritzacions d’acord amb els criteris següents criteris  d’adjudicació:

6.2 Primer s’adjudicaran les concessions i després les autoritzacions, d’acord amb els criteris següents:

Puntuació en cas de sol·licitud concessió : Total puntuació 100 punts

· Termini: S’atorgaran 50 punts als sol·licitants d’una concessió  que s’incrementaran en un punt més per cada any de concessió sol·licitat fins a un màxim de 75 punts.

· Oferta econòmica:  Màxim 25 punts. Per millora de l’oferta de l’import total resultant €/m2 del preu total (la  suma de l’import €/m2 de la taxa d’ocupació inicial i l’import €/m2 corresponent a la repercussió costos  sistemes generals i nova inversió, en funció dels anys de concessió als que s’opten, segons s’estableix a l’Annex de Tarifes d’aquest plec) , fins a 25 punts més.

La puntuació s’atorgarà de manera proporcional a l’increment percentual de la quantia del valor €/m2 a partir de la tarifa bàsica oficial, segons aquest barem:

Per cada 1% de millora percentual del preu un punt (1 punt) fins a un màxim de 25 punts.

Així, per exemple:

Millora del 25% del preu en €/m2: 25 punts

Millora del 0% del preu en €/m2: 0 punts

· Ordre cronològic d’entrada per registre de la sol·licitud definitiva en cas d’empat: Les sol·licituds definitives s’ordenaran cronològicament per ordre d’entrada numèricament  i se’ls assignarà un número d’ordre que els donarà una preferència en cas d’empat en la puntuació.

Puntuació en cas de sol·licitud autorització : Total puntuació 53 punts

· Termini: S’atorgaran  25 punts  als sol·licitants d’una autorització per un termini igual o superior a 1 any  que s’incrementaran en un punt més per cada any d’autorització sol·licitat fins a un màxim de 3 anys (màxim 28 punts). Les autoritzacions per menys d’un any (lloguers per mesos o temporada, etc) tindran 0 punts.

· Oferta econòmica: Màxim 25 punts. La puntuació s’atorgarà de manera proporcional a l’increment percentual de la quantia del valor €/m2 a partir de la tarifa bàsica oficial, segons aquest barem:

Per cada 1% de millora percentual del preu un punt (1 punt) fins a un màxim de 25 punts.

Així, per exemple:

Millora del 10% del preu en €/m2: 10 punts

Millora del 0% del preu en €/m2: 0 punts

6.3. Ordre cronològic d'entrada per registre de la sol·licitud en cas d'empat. Les sol·licituds s'ordenaran cronològicament per ordre d'entrada numèricament i se'ls assignarà un número d'ordre que els donarà una preferència en cas d'empat en la puntuació.

6.4 També s'atorgarà un dret preferent a l'antic titular del dret d'ús, en igualtat de condicions, en front a un tercer, si formula la sol·licitud abans que s'extingeixi el dret d'ús del que és titular i estigui al corrent de pagament amb el Consorci Port de Mataró. Aquest criteri prevaldrà davant del criteri cronològic en cas d'empat.

6.5. Ubicació preferent: Els sol·licitants podran optar per una ubicació preferent de pallol que els serà adjudicada preferentment si tenen la màxima puntuació entre els sol·licitants d'aquella mateixa ubicació. En cas que no puguin accedir a aquesta ubicació preferent se'ls assignarà un pallol d'iguals característiques. En cas que no sigui del seu interès la ubicació alternativa el sol·licitant podrà renunciar a l'adjudicació.

 

7. Règim d'utilització dels pallols

7.1. Les concessions/autoritzacions per a l'ocupació de pallols no impliquen cessió del domini públic ni de les facultats demanials a ell inherents, i s'atorguen amb subjecció a allò que disposa la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya i la resta de disposicions legals i reglamentàries que en resultin d'aplicació.

7.2. La present concessió/autorització atorga al seu titular el dret a l'ocupació i utilització o aprofitament d'un pallol al Port de Mataró per ser destinat a espai per dipositar estris i materials de les embarcacions o emmagatzematge. En cap cas faculta al titular per ocupar o portar a terme activitats auxiliars fora dels seus límits, sense la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró.

També atorga al seu titular el dret a fer ús i gaudir de les instal·lacions generals del port que donen servei al pallol, col·laborant en el manteniment general del port, previ pagament, si s'escau, de les corresponents tarifes.

7.3. La persona titular resta obligada a complir les disposicions vigents i a prendre les mesures necessàries per adequar-se a les que més endavant es dictin, que afectin al domini públic portuari concedit i a les obres i activitats que s'hi desenvolupin.

L'atorgament d'aquesta concessió/ autorització no eximeix al seu titular de l'obtenció i manteniment en vigor de les llicències, permisos i d'altres autoritzacions legalment exigibles, ni del pagament dels impostos que li siguin d'aplicació, inclòs l'impost sobre béns immobles (IBI) sobre l'element portuari objecte de concessió, a partir de la data d'inici del termini concessional.

7.4. En el cas que durant el termini autoritzat es portin a terme obres dins els pallol, requerirà comunicació prèvia al Consorci Port de Mataró, acompanyada del corresponent projecte, que les haurà d'autoritzar amb caràcter previ. No es podran portar a terme obres que afectin l'estructura del pallol ni les seves instal·lacions, sense l'autorització prèvia i expressa del Consorci, en especial qualsevol manipulació de la instal·lació elèctrica.

Les obres es portaran a terme sota l'exclusiu risc i responsabilitat del concessionari. El concessionari haurà de complir les obligacions de coordinació d'activitats empresarials, en qualitat del centre de treball d'acord amb la normativa de riscos laborals.

El Consorci pot inspeccionar en tot moment l'execució de qualsevol obra que es porti a terme dins el pallol.

El Consorci podrà exigir la constitució d'una garantia addicional en cas d'obres.

7.5. La persona titular queda obligada, durant el termini autoritzat, a conservar els terrenys i instal·lacions concedits en perfecte estat d'utilització, neteja, higiene i ornamentació, havent de realitzar a càrrec seu les reparacions ordinàries i extraordinàries que siguin precises.

El Consorci Port de Mataró podrà inspeccionar en tot moment l'estat de conservació de pallol i instal·lacions concedits i assenyalar les reparacions que s'hagin de realitzar, restant obligada la concessionària a executar-les a càrrec seu en el termini que se li assenyali. Les despeses que s'originin pel reconeixement de les obres, així com per raó de la inspecció i vigilància, són a càrrec de la concessionària.

Quan la titular obligada no porti a terme les obres de conservació i manteniment indicades pel Consorci Port de Mataró, es podrà procedir, d'acord amb els articles 95 i 98 de la Llei 30/1992, previ advertiment, a l'execució subsidiària de les obres, essent l'import de les despeses, així com els danys i perjudicis, a càrrec de la concessionària.

Amb independència del que disposen els dos apartats anteriors, si la persona titular no realitza les reparacions en el termini establert, es podrà incoar l'expedient sancionador corresponent, de conformitat amb el Llibre IV, Títol II, de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya. Si la concessionària no executés les reparacions, es procedirà a instruir expedient de caducitat de la concessió.

7.6. La destrucció de totes o de la major part de les instal·lacions incloses en aquesta concessió, sempre que es degui a cas fortuït o força major, donarà dret a la persona titular entre l'extinció de la concessió sense dret a indemnització o a la reconstrucció de les instal·lacions en la forma i termini que se li indiqui.

Si la destrucció succeís per culpa o dol de la persona titular o persones que en depenguin, l'opció anteriorment establerta correspondrà al Consorci Port de Mataró, que podrà en tot cas obligar a la titular a la reconstrucció de les instal·lacions, sense perjudici de les altres responsabilitats que li fossin exigibles.

7.7. La persona titular abonarà al Consorci Port de Mataró la taxa d'ocupació del domini públic portuari (TO1), per tot el termini autoritzat, i l'import corresponent a la repercussió dels costos per sistemes generals i per nova inversió que es portarà a terme al Port de Mataró, i despeses generals de manteniment i serveis del port, d'acord amb el que s'ha determinat a l'apartat referent al Règim econòmic, en funció de la superfície edificada.

7.8. El pallol es destinarà a l'objecte previst en el contracte concessional. No es podran destinar les instal·lacions en domini públic concedides ni les obres que s'hi executin a usos diferents dels expressats a la concessió. La persona titular es farà càrrec de les despeses corresponents a subministraments i recollida d'escombraries, així com la contractació dels serveis, les escomeses i el pagament dels drets corresponents.

En cap cas s'admetrà un ús habitacional

7.9. La persona titular ha d'adoptar les mesures de seguretat i de protecció mediambiental i de sostenibilitat oportunes en l'ús del pallol.

Els abocaments de les aigües residuals i de les procedents de rentat de dipòsits o de vessament superficial hauran de complir les normes vigents en matèria d'abocaments. Quan les instal·lacions no compleixin les normes aplicables, la concessionària estarà obligada a realitzar, en el termini que se l'indiqui, les correccions necessàries fins que, a judici de l'autoritat competent, es compleixin les esmentades normes. Les deixalles i els residus tòxics s'hauran de dipositar en les instal·lacions de la dàrsena destinades a aquesta finalitat.

No es podran desenvolupar a la Zona de Servei del port, activitats molestes o perilloses, o no permeses per la legislació medi ambiental, ni l'emmagatzematge de matèries perilloses.

7.10. El titular acreditarà davant el Consorci Port de Mataró l'establiment d'una pòlissa de responsabilitat civil general, de danys i perjudicis a tercers, que cobreixi suficientment la instal·lació autoritzada i les conseqüències que es puguin derivar de l'objecte d'aquesta autorització, degudament complimentada, amb companyia asseguradora de reconeguda solvència, quedant obligat al pagament de les primes corresponents, des de l'inici del termini autoritzat i per tot el temps de durada del titol d'ocupació.

7.11. La titular i el personal afectat haurà de conèixer i donar compliment al Reglament particular d'explotació i policia del Port de Mataró i el pla d'autoprotecció del port (PAU) corresponent i el protocol d'actuació a seguir en el cas d'emergència, als que es sotmetran expressament.

7.12. La manca d'utilització, durant un període de sis mesos de les instal·lacions i béns de domini públic concedits, un cop iniciat el termini concessional, serà motiu de caducitat del títol si no respon a una causa justa.

Correspon al Consorci Port de Mataró en cada cas concret qualificar les causes al·legades per la titular per justificar la manca d'ús.

7.13. En cas d'incompliment per part de l'autoritzat de qualsevol obligació derivada del títol que se li ha atorgat, o incompliment de les normes contingudes en el Reglament particular d'explotació i policia del port, normes portuàries i altra normativa dictada pel CONSORCI PORT DE MATARÓ, aquest , podrà acordar la suspensió del servei, d'acord amb el que estableix el Decret 206/ 2001 de 24 de juliol d'aprovació del Reglament de policia portuària, sens perjudici de que pugui procedir la declaració de caducitat de la concessió. Entre d'altres serveis que se li poden suspendre, és l'accés rodat a les instal·lacions portuàries, i el servei de recollida de brossa, si és el cas.

El titular garantirà l'accés del personal del Consorci al pallol quan fos necessari per raons de seguretat o pel compliment de les funcions que aquest té atribuïdes.

7.14. Transmissions autoritzacions d'ús

7.14.1. Les autoritzacions no seran transmissibles per actes inter vivos.

7.14.2. En cas de mort del titular de l'autorització, aquell que acrediti al seva condició de causahavent, a títol d'herència o llegat es podran subrogar en els drets d'aquell, si ho sol·licita, en el termini de 6 mesos. Transcorregut aquest termini sense manifestació expressa al Consorci Port de Mataró, s'entendrà que renuncien a l'autorització. Si fossin diversos hereus, aquests designaran un representant a efectes de les relacions entre la comunitat hereditària i el Consorci Port de Mataró.

La transmissió no serà eficaç fins que no s'hagi acreditat pel nou titular el compliment de les presents condicions i estar al corrent de pagament de les tarifes i quotes corresponents.

7.15. Transmissió concessions i constitució garanties

7.15.1.De conformitat amb el que disposa l'article 83.1 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya, la concessionària podrà transmetre per actes "inter vivos" la concessió atorgada, prèvia autorització expressa del Consorci Port de Mataró, i s'entendrà que qui se subrogui en els seus drets assumirà també les obligacions que s'imposin en les clàusules d'aquesta concessió, en especial en el pagament de les quotes de manteniment. El Consorci Port de Mataró podrà exercir els drets de tempteig i retracte.

No es podrà procedir a la transmissió de la concessió fins que no estigui pagat, en la seva totalitat, el preu ofertat i els acords assumits pel concessionari.

7.15.2.Quan la persona jurídica titular d'una concessió es transformi, es fusioni amb una altra o s'escindeixi, es considerarà que s'ha produït un canvi de titularitat, essent per tant necessària l'autorització expressa a què es refereix el paràgraf anterior.

Si la societat titular canvia únicament de denominació social, només estarà obligada a notificar-ho al Consorci Port de Mataró.

7.15.3.En cas de defunció del/de la titular de la concessió, els seus causahavents, a títol d'herència o llegat, es podran subrogar en els drets d'aquell en el termini d'un any. Transcorregut aquest termini sense manifestació expressa al Consorci Port de Mataró, s'entendrà que renuncien a la concessió. Si fossin diversos hereus, aquests designaran un representant a efectes de les relacions entre la comunitat hereditària i el Consorci Port de Mataró.

7.15.4. La concessionària podrà cedir l'ús del pallol a tercers, a partir de l'inici del termini concessional, de manera temporal, essent necessària la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró, i sempre que estigui al corrent de pagament amb el Consorci Port de Mataró. El cessionari haurà de subrogar-se en tots els drets i obligacions del concessionari, en especial en el pagament de les quotes de manteniment. La cessió no podrà excedir del termini concessional.

En qualsevol cas serà el concessionari el responsable directe davant el Consorci del compliment de els obligacions derivades del títol concessional.

7.15.5. Les transmissions de concessions i les cessions del dret d'ús meritaran la corresponent tarifa.

7.15.6. La constitució d'hipoteques i altres drets de garantia sobre les concessions requerirà l'autorització prèvia del Consorci Port de Mataró.

En el supòsit d'adjudicació de la concessió mitjançant execució judicial, el Consorci Port de Mataró podrà exercir el dret de retracte en el termini de tres mesos a comptar des del moment en què tingui coneixement de l'adjudicació.

7.16. Extinció del títol

7.16.1.La concessió/autorització s'extingiran per les causes previstes en la legislació reguladora del domini públic marítim-terrestre i, específicament, les següents:

   a) Venciment del termini d'atorgament

   b) Revisió d'ofici en els supòsits previstos en la legislació vigent

   c) Rescat

   d) Mort del/de la titular sense successió

   e) Dissolució o extinció de la societat mercantil titular, llevat quan es fusioni amb una altra societat o quan se'n creï una de nova

   f) Revocació del títol per alteració dels supòsits físics existents en el moment de l'atorgament, quan no sigui possible la modificació del títol

   g) Caducitat

   h) Mutu acord entre el Consorci Port de Mataró i el titular.

   i) Falta de pagament del preu o de qualsevol de les seus pagaments fraccionats, o qualsevol altre incompliment greu de les obligacions del titular, declarat per l'òrgan que va atorgar el títol d'ocupació.

7.16.2. En el termini de quinze (15) dies, a partir de la data de venciment d'aquest títol, el seu titular haurà de retirar els materials i equips de la seva propietat, aixecar les instal·lacions o restaurar la realitat física alterada, reposant el domini públic ocupat al seu estat anterior. En cas de no retirar-se en aquest termini, ho farà amb càrrec al titular. Del compliment d'aquesta obligació respondrà el dipòsit constituït a l'efecte.

7.16.3. En el supòsit d'extinció per venciment del termini autoritzat, les instal·lacions es lliuraran gratuïtament i sense càrregues al Consorci Port de Mataró en la data de venciment, en estat de conservació i funcionament adequats, i la titular podrà retirar aquells elements que no figuren en l'acta de reconeixement aixecada, sempre que no estiguin units de manera fixa a l'immoble i amb això no es produeixi transgressió ni deteriorament d'aquest.

De la recepció per part del Consorci Port de Mataró de les instal·lacions, s'aixecarà la corresponent acta de lliurament en presència de la titular si hi comparegués. En l'acta s'indicarà l'estat de conservació dels béns revertits, especificant, si escau, els deterioraments que presentin.

Si existissin deterioraments, l'acta servirà de base per instruir el corresponent expedient, en el qual es concretarà l'import de les reparacions necessàries que s'exigirà a la titular. Si aquest no complís aquesta obligació, s'utilitzarà, si cal, el procediment d'execució subsidiària, de conformitat amb el que disposen els articles 95 i 98 de la Llei 30/1992.

En el cas que la titular no abonés voluntàriament les despeses de demolició i retirada de les instal·lacions realitzades subsidiàriament pel Consorci Port de Mataró, i el dipòsit no fos suficient, es podrà utilitzar el procediment coercitiu corresponent.

7.16.4. Seran causa de caducitat del títol les previstes en la legislació reguladora del domini públic marítim-terrestre i, específicament, les següents:

   a) La manca de pagament dels imports corresponents a la taxa d'ocupació i repercussió per serveis generals i obres d'inversió en els termes acordats i en especial d'una o més quotes mensuals que corresponen al pagament fraccionat del preu de la concessió, en cas que l'adjudicatari s'hagi acollit a aquesta modalitat de pagament.

   b) La manca de pagament de les quotes generals de manteniment i serveis del port durant un període superior a un any.

   c) La manca d'utilització de les instal·lacions i béns de domini públic concedits durant un període de dos anys, si no és per una causa justa.

   d) La modificació o ampliació de les obres durant la vigència del títol, sense la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró.

   e) La modificació de la destinació o finalitat de l'autorització/ concessió sense la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró.

   f) La no consignació del dipòsit previst.

   g) L'arrendament de la concessió, llevat que es trobi expressament previst en el títol concessional i sigui prèviament autoritzat pel Consorci Port de Mataró.

   h) L'incompliment de les condicions establertes en el plec, la inobservança de les quals estigui expressament sancionada amb la caducitat.

També podran donar lloc a la declaració de caducitat del títol els supòsits següents:

   1. La transmissió de la concessió sense la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró, quan aquesta autorització sigui exigible.

   2. La constitució d'hipoteques i altres drets de garantia sobre la concessió sense l'autorització del Consorci Port de Mataró.

7.16.5. L'expedient de caducitat del títol es tramitarà d'acord amb allò que estableixen les disposicions vigents sobre la matèria, i en tot cas, s'ha de donar audiència prèvia al/a la titular de la concessió administrativa.

La declaració de caducitat comportarà la pèrdua de la fiança definitiva i, si escau, del dipòsit constituït.

La declaració de caducitat i extinció del títol per causa de manca de pagament de pagaments fraccionats del preu ofertat de la concessió/autorització, comportarà la pèrdua de les quantitats lliurades fins a la data, sens perjudici de la pèrdua de la fiança o garantia definitiva i dipòsit constituït.

7.16.6. A l'extinció del títol el Consorci Port de Mataró prendrà possessió de les instal·lacions, podent obtenir de les empreses subministradores d'energia elèctrica, aigua, gas i telefonia, la suspensió dels subministraments.

7.16.7. Una vegada extingida la concessió/autoritzacio quedaran extingits automàticament els drets reals o personals que poguessin exercir terceres persones sobre el domini públic concedit i sobre les obres i instal·lacions objecte de la reversió.

7.16.8. L'incompliment de les condicions de la concessió/autorització, sens perjudici de la seva caducitat, podrà ser constitutiu d'infracció, de conformitat amb el que preveu el Llibre IV, Títol II, de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya.

El/La titular de la concessió podrà ser sempre sancionat per les infraccions que s'estableixin a la Llei 5/1998 abans esmentada, amb independència d'altres responsabilitats que, si fos procedent, serien exigibles i de la seva caducitat, si escau.

Les infraccions seran sancionades prèvia instrucció de l'expedient administratiu, en la forma establerta en la legislació reguladora del procediment administratiu.

 

 

APARCAMENTS

CONSORCI PORT DE MATARÓ

CONDICIONS MARC PER A L'OCUPACIÓ D'APARCAMENTS AL PORT DE MATARÓ I PROCEDIMENT D'ASSIGNACIÓ aprovades pel Consell de Govern del Consorci Port Mataró en data 2 de novembre de 2017

 

Les places d'estada a terra podran atorgar-se en concessió/ autorització, a instància de part o mitjançant la convocatòria del corresponent concurs públic. En ambdós casos el procediment haurà de garantir els principis de publicitat i concurrència.

 

1. Assignació i ús dels APARCAMENTS

1.1. L'usuari d'un aparcament del Port de Mataró gaudeix de la prestació del servei de posta a disposició d'un aparcament amb subjecció a les presents condicions i al Reglament d'explotació i policia del Port de Mataró.

1.2. L'assignació del aparcament es realitzarà a favor de persona física única o a persona jurídica , que en qualsevol cas haurà de designar persona física, d'acord amb el que es determina en les presents normes.

1.3. Els usuaris podran sol·licitar l'ús i gaudi dels aparcaments per als següents terminis:

1.3.1. Atribució d'ús d'aparcaments per a terminis inferiors a 3 anys

1.3.1.1. Lloguer d'aparcaments per a termini inferior a 1 any (lloguer mensual)

1.3.1.2. Lloguer d'aparcaments per a 1, ó 3 anys (forfait anual o forfait triennal)

Per al lloguer d'aparcaments s'atorgarà la corresponent autorització per part del Consorci Port de Mataró a instància de part, prèvia sol·licitud, segons model normalitzat.

S'obrirà el període de sol·licitud cada mes, coincidint amb els períodes mensuals. El Consorci podrà modificar o suspendre la convocatòria i el període de sol.licitud en funció de la demanda o disponibilitat i per raons organitzatives o d'explotació.

1.3.2 Atribució d'ús de pallols per a terminis superiors a 3 anys

1.3.2.1. Atribució per a períodes de 6 ó 8 anys, amb possibilitat de pròrroga de 3 a 4 anys, respectivament. (concessió de mitjà termini)

1.3.2.2. Atribució d'ús d'aparcaments per a terminis de 12 anys, 16 anys, 20 anys fins a un màxim de 25 anys amb possibilitat de pròrroga de 5 anys. (concessió de llarg termini)

Per a l'atribució d'ús d'aparcaments per a terminis superiors a 3 anys s'atorgarà la corresponent concessió administrativa, a instància de part, prèvia sol·licitud, segons model normalitzat

1.4. En qualsevol cas, per raons motivades de l'explotació, es podrà canviar la ubicació de l'aparcament, a un altre de les mateixes característiques, el més proper possible de l'inicialment assignat, sense que aquest fet doni dret a indemnització.

 

2. Sol·licituds

2.1. Podran formular la corresponent sol·licitud d'atribució d'ús d'aparcament

a) Les persones físiques, majors d'edat i les persones jurídiques.

En el cas de que dos o més persones físiques, o persones jurídiques, societats, comunitats o agrupacions de qualsevol tipus, ostentin la titularitat de la sol·licitud, haurien de designar una sola persona física, que en el cas de les persones jurídiques, societats, comunitats o agrupacions , haurà de formar part o ser accionista de les mateixes, la quan serà la titular de l'autorització d'ús d'amarrador.

Si amb posterioritat aquesta persona, designada com a titular de l'autorització d'ús de l'aparcament, deixés de formar part o ser accionista de la persona jurídica, societat, comunitat o agrupació, l'autorització d'ús del aparcament es transferirà, prèvia autorització de l'Administració, a una altra persona física, que haurà sempre d'haver format part de la persona jurídica, societat, comunitat o agrupació des del moment de sol·licitar-se per primer cop l'aparcament.

b) Les persones físiques o jurídiques que desitgin portar a terme una activitat econòmica hauran de formular la sol·licitud de aparcament per a aquesta activitat, que podrà ser concedida o no a criteri del Consorci amb les limitacions que s'escaiguin per a l'interès general.

c) Sempre que hi hagi disponibilitat, es podrà sol·licitar l'assignació de més d'un aparcament amb les limitacions del punt 4.4.

2.2. En qualsevol cas, tant si la sol·licitud és a instància de part com mitjançant concurs públic, i sens perjudici del que en cada cas s'acordi, la documentació general que s'ha d'aportar és la següent:

a) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat d'actuar del sol·licitant, i relativa al aparcament que es sol·licita

b) Manifestació en la que es concreta l'aparcament al que s'opta i el destí del mateix, segons model normalitzat

c) Solvència econòmica i financera i tècnica :

Els sol·licitants hauran d'acreditar la seva solvència econòmica i financera, segons el que en cada cas s'indiqui. En qualsevol cas, haurà de comprometre concretar, una assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys i perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de l'explotació.

d) Declaració responsable, d'acord amb el Model que es proporcioni, conforme l'empresa no està inclosa en cap de les prohibicions de contractar amb l'Administració determinades en l'article 60 del TRLCSP i , especialment, de trobar-se al corrent del compliment d'obligacions tributàries, laborals i amb la Seguretat Social, així com també que compleix la normativa d'obertura, instal·lació i funcionament legal, i en particular, tota la normativa de prevenció de riscos laborals. (model a omplir on line i per presentar imprès, degudament signat pel licitador)

e) En el cas que el sol·licitant sigui titular d'un dret d'ús d'aparcament al port de Mataró, s'adjuntarà el corresponent títol. Els licitadors que tinguin un deute pendent amb el Consorci Port de Mataró no podran participar en el procediment per a l'atorgament de la concessió o autorització administrativa.

f) Propostes a presentar

   - Proposta de termini concessional o d'autorització.

   - Proposició econòmica amb l'oferta de millora de l'import total resultant €/m2 de la suma de la taxa d'ocupació i de la repercussió costos sistemes generals i nova inversió, segons la superfície del aparcament i el termini de durada de concessió a la que s'opta.

 

3. Règim econòmic

3.1. Les autoritzacions i les concessions per a l'ús i gaudi d'aparcaments del Port de Mataró acreditarà les taxes que es determinen a la Llei de Taxes i preus públics de la Generalitat, i la corresponent repercussió de la nova inversió i dels costos de sistema general, que té naturalesa no tributària, en funció de la superfície de cada element portuari, i del termini d'ocupació.

També abonaran les quotes de manteniment de tota la infraestructura del Port, que anualment aprovi el CPM. La quota s'abonarà en funció de la superfície de l'aparcament.

Aquestes despeses es calcularan i repartiran d'acord amb els pressupostos que anualment aprovi el Consorci Port de Mataró, d'acord amb la normativa vigent. Les càrregues comunes del Port són totes aquelles despeses que permeten que el Port compti amb un adequat funcionament i manteniment, a curt, mig i llarg termini. Son despeses relatives a elements comuns, totes aquelles despeses que no son considerades com pròpies de cada element portuari.

S'entén que son despeses comunes, a incloure en la quota de manteniment: Despeses de conservació i manteniment general; manteniment i reparació del port i zona portuària; marineria; despeses aigua i electricitat; despeses de vigilància i seguretat general de les instal·lacions; despeses de neteja; provisió d'obligacions tributàries; impost de béns immobles i impostos o taxes corresponents a les zones comunes , despeses d'administració; despeses assegurances generals, despeses mediambientals vinculades al manteniment de la dinàmica litoral, inclòs la repercussió de contribucions especials que en el seu cas s'imposin al Consorci; amortització instal·lacions i serveis generals i altres; despeses de promoció i dinamització; i aquelles que resultin d'aplicació per aprovació del Consell de Govern del Consorci Port de Mataró.

Aquesta quota s'actualitzarà anualment per Acord del Consell de Govern del Consorci Port de Mataró amb l'aprovació dels pressupostos.

3.2. La manca de pagament de les tarifes de tres mensualitats consecutives o cinc alternes, podrà donar lloc a la suspensió dels serveis i impedir en el seu cas l' utilització de l'espai portuari, i la revocació de l'autorització/concessió.

La mora en el pagament facultarà al Consorci al cobrament d'un interès de demora que s'estableix al tipus del 5%. Les despeses de reclamació per impagament o per mora, i les despeses que generin en el seu cas, inclòs si procedeix un expedient de caducitat de la concessió, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

3.3. Forma de pagament del preu en cas de concessió (contractes de més de 3 anys):

El concessionari haurà d'abonar el total import de la taxa d'ocupació per tot el termini concessional i l'import corresponent a la repercussió dels costos de sistemes generals i nova inversió, per endavant.

El pagament del total preu es podrà fer, en el moment de la signatura del contracte de concessió administrativa, o bé de manera fraccionada, a elecció del concessionari, d'acord amb les següents modalitats:

   - Pagament de la totalitat dels imports corresponents en el moment de la formalització del contracte de concessió administrativa. En aquest cas el concessionari gaudirà d'una bonificació financera en el preu ofertat d'un 4% anual, des de la data de formalització del contracte a la data d'inici del termini concessional, en cas que la data de signatura del contracte sigui anterior a l'1 de maig de 2018. A partir d'aquesta data el pagament al comptat gaudirà d'una bonificació única del 8% en el moment de la signatura i pagament de la totalitat del preu.

   - Pagament fraccionat de la totalitat dels imports corresponents als apartats a) i b). El preu serà abonat de manera fraccionada, en 36 quotes mensuals, iguals, des de la data del contracte concessional. El pagament de les quotes mensuals es faran de l'1 al 5 de cada mes, i seran domiciliats via bancària. Als pagaments fraccionats abonats mitjançant quotes mensuals, se'ls aplicarà l'IVA que correspongui.

Règim econòmic en cas de pròrroga de la concessió. En cas de pròrroga de la concessió la taxa i preus a pagar pel concessionari serà proporcional a l'increment que representi la pròrroga sobre el termini inicial de concessió amb una actualització anual del preu del 0,75%.

3.4. Forma de pagament del preu en cas d’autorització (fins a un màxim de 3 anys)

L’autoritzat haurà d’abonar el total import de la taxa d’ocupació per tot el termini autoritzat i l’import corresponent a la repercussió dels costos de sistemes generals i nova inversió i les quotes de manteniment i serveis o bé de manera fraccionada, en el moment de l’acceptació de les condicions de l’autorització,  d’acord amb les modalitats següents:

- Pagament avançat de la totalitat dels imports corresponents (forfaits de 1 ó 3 anys), més l’IVA que correspongui, en el moment de l’acceptació de les condicions de l’autorització administrativa. En aquest cas l’autoritzat gaudirà d’una bonificació  financera en el preu ofertat d’un 4% anual, des de la data de formalització del contracte a la data d’inici del termini autoritzat, en cas que la data de signatura del contracte sigui anterior a l’1 de maig de 2018. A partir d’aquesta data el pagament al comptat gaudirà d’una bonificació única del 8% en el moment de la signatura i pagament de la totalitat del preu en el cas de contracte de 3 anys, i del 4% en el cas de contractes de 1 any. El pagament inclourà les quotes de manteniment i serveis corresponents al període contractat.

- Pagament fraccionat (lloguer mensual) de la totalitat dels imports corresponents. El preu s’abonarà, de manera fraccionada, des de la data del contracte fins a la seva finalització. El pagament de les quotes mensuals es faran de l’1 al 5 de cada mes, i seran domiciliats via bancària amb domiciliació SEPA o sistema vigent equivalent. El pagament inclourà les quotes de manteniment i serveis corresponents. Als pagaments fraccionats abonats mitjançant quotes mensuals, se’ls aplicarà l’IVA que correspongui.

 

4. Llista d'espera

Les sol·licituds s'atendran en rigorós ordre d'entrada al Consorci, i seran ateses en funció de la disponibilitat. En cas que no hi hagi aparcaments disponibles es formularà una llista d'espera. Les sol·licituds en espera s'atendran per rigorós ordre d'alta dins el segment que els correspongui, conforme en vagin quedant disponibles en el port. En qualsevol cas, tindran prioritat sobre un mateix aparcament, el sol·licitant que oferti un termini més llarg i/o una millora en l'oferta econòmica del preu d'acord amb el barem de puntuació que s'estableixi.

També s'atorgarà un dret preferent a l'antic titular del dret d'ús, en igualtat de condicions, en front a un tercer.

La inscripció a la llista d'espera es produirà d'ofici quan es formuli i no pugui ser atesa, i s'acrediti el compliment dels requisits establerts en les presents condicions per a la gestió del servei.

Les sol·licituds es formularan segons model normalitzat. En la sol·licitud s'indicarà la ubicació preferent que es desitja.

4.1. Alta: L'alta en la llista es produirà en la data en que sigui presentada tota la documentació necessària per la sol·licitud de forma correcta, segons model normalitzat.

4.2. Baixa: la baixa en la llista d'espera podrà produir-ser per una de les següents causes:

  - Assignació d' aparcament al port

  - Renúncia del peticionari

  - No acceptació de l'aparcament assignat o de les condicions d'atorgament, per un termini màxim de 15 dies, en especial la manca de pagament o de la no formalització de les garanties.

  - Nova alta del mateix titular amb una altra sol·licitud d'aparcament amb un titular en la llista d'espera.

4.3. Garanties

Garantia provisional o fiança provisional: Per a formular la sol·licitud a la llista d'espera serà preceptiu dipositar una garantia provisional en un import equivalent al 2% del preu de l'amarrador sol·licitat en funció del període sol·licitat. L'exigència de la garantia provisional es justifica per tal que els licitadors responguin del manteniment de les seves ofertes fins a l'adjudicació del contracte. El Consorci podrà eliminar l'exigència de la garantia provisional quan per raons d'interès general sigui necessari agilitar la tramitació dels procediments de contractació

Garantia definitiva o fiança definitiva: La garantia definitiva serà del 5% en el cas de les autoritzacions fins a un màxim de 3 anys i del 5% en les concessions de més de 3 anys durant el període de pagament fraccionat. Un cop abonat el total import del pagament fraccionat la garantia definitiva es reduirà fins al 3% fins a la finalització del contracte. Els que optin per al pagament al comptat hauran de dipositar una garantia definitiva del 3% fins a la finalització del contracte

4.4.Limitació en el nombre d'aparcaments a sol·licitar: cada interessat només pot optar a un màxim de 20 aparcaments i en qualsevol cas, a un màxim de 250 m2 en superfície de l'aparcament. Aquest límit opera de forma acumulativa sobre el conjunt de les sol·licituds que pertanyin a un grup empresarial o persones físiques o jurídiques amb vinculació. El Consorci podrà modificar aquesta limitació per raons d'interès públic.

 

5. Criteris d'adjudicació:

Es tindran en compte els següents criteris objectius , ordenats per ordre decreixent:

Preferència de les concessions sobre les autoritzacions. Primer s'adjudicaran les concessions i després les autoritzacions d'acord amb els criteris següents:

Puntuació en cas de sol·licitud concessió : Total puntuació 100 punts

   - Termini: S'atorgaran 50 punts als sol·licitants d'una concessió que s'incrementaran en un punt més per cada any de concessió sol·licitat fins a un màxim de 75 punts.

   - Oferta econòmica: Màxim 25 punts. Per millora de l'oferta de l'import total resultant €/m2 del preu total (la suma de l'import €/m2 de la taxa d'ocupació inicial i l'import €/m2 corresponent a la repercussió costos sistemes generals i nova inversió, en funció dels anys de concessió als que s'opten, segons s'estableix a l'Annex de Tarifes d'aquest plec) , fins a 25 punts més.

La puntuació s'atorgarà de manera proporcional a l'increment percentual de la quantia del valor €/m2 a partir de la tarifa bàsica oficial, segons aquest barem:

Per cada 1% de millora percentual del preu un punt (1 punt) fins a un màxim de 25 punts.

Així, per exemple:

Millora del 25% del preu en €/m2: 25 punts

Millora del 0% del preu en €/m2: 0 punts

   - Ordre cronològic d'entrada per registre de la sol·licitud definitiva en cas d'empat: Les sol·licituds definitives s'ordenaran cronològicament per ordre d'entrada numèricament i se'ls assignarà un número d'ordre que els donarà una preferència en cas d'empat en la puntuació.

Puntuació en cas de sol·licitud autorització : Total puntuació 53 punts

   - Termini: S'atorgaran 25 punts als sol·licitants d'una autorització per un termini igual o superior a 1 any que s'incrementaran en un punt més per cada any d'autorització sol·licitat fins a un màxim de 3 anys (màxim 28 punts). Les autoritzacions per menys d'un any (lloguers per mesos o temporada, etc) tindran 0 punts.

   - Oferta econòmica: Màxim 25 punts. La puntuació s'atorgarà de manera proporcional a l'increment percentual de la quantia del valor €/m2 a partir de la tarifa bàsica oficial, segons aquest barem:

Per cada 1% de millora percentual del preu un punt (1 punt) fins a un màxim de 25 punts.

Així, per exemple:

Millora del 10% del preu en €/m2: 10 punts

Millora del 0% del preu en €/m2: 0 punts

c)Ordre cronològic d'entrada per registre de la sol·licitud en cas d'empat. Les sol·licituds s'ordenaran cronològicament per ordre d'entrada numèricament i se'ls assignarà un número d'ordre que els donarà una preferència en cas d'empat en la puntuació.

També s'atorgarà un dret preferent a l'antic titular del dret d'ús, en igualtat de condicions, en front a un tercer, si formula la sol·licitud abans que s'extingeixi el dret d'ús del que és titular i estigui al corrent de pagament amb el Consorci Port de Mataró. Aquest criteri prevaldrà davant del criteri cronològic en cas d'empat.

d) Ubicació preferent: Els sol·licitants podran optar per una ubicació preferent d'aparcament que els serà adjudicada preferentment si tenen la màxima puntuació entre els sol·licitants d'aquella mateixa ubicació. En cas que no puguin accedir a aquesta ubicació preferent se'ls assignarà un aparcament d'iguals característiques. En cas que no sigui del seu interès la ubicació alternativa el sol·licitant podrà renunciar a l'adjudicació.

 

6. Règim d'utilització de les places d'aparcament

6.1. Les concessions/autoritzacions per a l'ocupació de places d'aparcament no impliquen cessió del domini públic ni de les facultats demanials a ell inherents, i s'atorguen amb subjecció a allò que disposa la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya i la resta de disposicions legals i reglamentàries que en resultin d'aplicació.

6.2. La present concessió/autorització atorga al seu titular el dret a l'ocupació i utilització o aprofitament d'una plaça d'aparcament al Port de Mataró per ser destinat a espai per aparcar vehicles. En cap cas faculta al titular per ocupar o portar a terme activitats auxiliars fora dels seus límits, sense la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró.

També atorga al seu titular el dret a fer ús i gaudir de les instal·lacions generals del port que donen servei a l'aparcament, col·laborant en el manteniment general del port, segons disposa l'apartat del Règim Econòmic, i previ pagament, si s'escau, de les corresponents tarifes.

6.3. La persona titular resta obligada a complir les disposicions vigents i a prendre les mesures necessàries per adequar-se a les que més endavant es dictin, que afectin al domini públic portuari concedit i a les obres i activitats que s'hi desenvolupin.

L'atorgament d'aquesta concessió/ autorització no eximeix al seu titular de l'obtenció i manteniment en vigor de les llicències, permisos i d'altres autoritzacions legalment exigibles, ni del pagament dels impostos que li siguin d'aplicació, inclòs l'impost sobre béns immobles (IBI) sobre l'element portuari objecte de concessió, a partir de la data d'inici del termini concessional.

6.4. La persona titular queda obligada, durant el termini autoritzat, a conservar els terrenys i instal·lacions concedits en perfecte estat d'utilització, neteja, i higiene.

6.5. La destrucció de totes o de la major part de les instal·lacions incloses en aquesta autorització/concessió, sempre que es degui a cas fortuït o força major, donarà dret a la persona titular entre l'extinció de la concessió sense dret a indemnització o a la reconstrucció de les instal·lacions en la forma i termini que se li indiqui.

Si la destrucció succeís per culpa o dol de la persona titular o persones que en depenguin, l'opció anteriorment establerta correspondrà al Consorci Port de Mataró, que podrà en tot cas obligar a la titular a la reconstrucció de les instal·lacions, sense perjudici de les altres responsabilitats que li fossin exigibles.

6.6. La persona titular abonarà al Consorci Port de Mataró la taxa d'ocupació del domini públic portuari (TO1), per tot el termini autoritzat, i l'import corresponent a la repercussió dels costos per sistemes generals i per nova inversió que es portarà a terme al Port de Mataró, i despeses generals de manteniment i serveis del port, d'acord amb el que s'ha determinat a l'apartat referent al Règim econòmic, en funció de la superfície edificada.

6.7. L'aparcament es destinarà a l'objecte previst en el títol. No es podran destinar les instal·lacions en domini públic concedides ni les obres que s'hi executin a usos diferents dels expressats a la concessió.

6.8. La persona titular ha d'adoptar les mesures de seguretat i de protecció mediambiental i de sostenibilitat oportunes en l'ús de l' aparcament.

Els abocaments de les aigües residuals i de les procedents de rentat de dipòsits o de vessament superficial hauran de complir les normes vigents en matèria d'abocaments. Quan les instal·lacions no compleixin les normes aplicables, la concessionària estarà obligada a realitzar, en el termini que se l'indiqui, les correccions necessàries fins que, a judici de l'autoritat competent, es compleixin les esmentades normes. Les deixalles i els residus tòxics s'hauran de dipositar en les instal·lacions de la dàrsena destinades a aquesta finalitat.

No es podran desenvolupar a la Zona de Servei del port, activitats molestes o perilloses, o no permeses per la legislació medi ambiental, ni l'emmagatzematge de matèries perilloses.

6.9. El titular acreditarà davant el Consorci Port de Mataró l'establiment d'una pòlissa de responsabilitat civil general, de danys i perjudicis a tercers, que cobreixi suficientment la instal·lació autoritzada i les conseqüències que es puguin derivar de l'objecte d'aquesta autorització, degudament complimentada, amb companyia asseguradora de reconeguda solvència, quedant obligat al pagament de les primes corresponents, des de l'inici del termini autoritzat i per tot el temps de durada del titol d'ocupació.

6.10. La titular i el personal afectat haurà de conèixer i donar compliment al Reglament particular d'explotació i policia del Port de Mataró i el pla d'autoprotecció del port (PAU) corresponent i el protocol d'actuació a seguir en el cas d'emergència, als que es sotmetran expressament.

6.11. La manca d'utilització, durant un període de sis mesos de les instal·lacions i béns de domini públic concedits, un cop iniciat el termini concessional, serà motiu de caducitat del títol si no respon a una causa justa.

Correspon al Consorci Port de Mataró en cada cas concret qualificar les causes al·legades per la titular per justificar la manca d'ús.

6.12. En cas d'incompliment per part de l'autoritzat de qualsevol obligació derivada del títol que se li ha atorgat, o incompliment de les normes contingudes en el Reglament particular d'explotació i policia del port, normes portuàries i altra normativa dictada pel CONSORCI PORT DE MATARÓ, aquest , podrà acordar la suspensió del servei, d'acord amb el que estableix el Decret 206/ 2001 de 24 de juliol d'aprovació del Reglament de policia portuària, sens perjudici de que pugui procedir la declaració de caducitat de la concessió. Entre d'altres serveis que se li poden suspendre, és l'accés rodat a les instal·lacions portuàries, i el servei de recollida de brossa, si és el cas.

El titular garantirà l'accés del personal del Consorci a l'aparcament quan fos necessari per raons de seguretat o pel compliment de les funcions que aquest té atribuïdes.

6.13. Transmissions autoritzacions d'ús

6.13.1. Les autoritzacions no seran transmissibles per actes inter vivos.

6.13.2. En cas de mort del titular de l'autorització, aquell que acrediti al seva condició de causahavent, a títol d'herència o llegat es podran subrogar en els drets d'aquell, si ho sol·licita, en el termini de 6 mesos. Transcorregut aquest termini sense manifestació expressa al Consorci Port de Mataró, s'entendrà que renuncien a l'autorització. Si fossin diversos hereus, aquests designaran un representant a efectes de les relacions entre la comunitat hereditària i el Consorci Port de Mataró.

La transmissió no serà eficaç fins que no s'hagi acreditat pel nou titular el compliment de les presents condicions i estar al corrent de pagament de les tarifes i quotes corresponents.

6.15. Transmissió concessions i constitució garanties

6.15.1.De conformitat amb el que disposa l'article 83.1 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya, la concessionària podrà transmetre per actes "inter vivos" la concessió atorgada, prèvia autorització expressa del Consorci Port de Mataró, i s'entendrà que qui se subrogui en els seus drets assumirà també les obligacions que s'imposin en les clàusules d'aquesta concessió, en especial en el pagament de les quotes de manteniment. El Consorci Port de Mataró podrà exercir els drets de tempteig i retracte.

No es podrà procedir a la transmissió de la concessió fins que no estigui pagat, en la seva totalitat, el preu ofertat i els acords assumits pel concessionari.

6.15.2.Quan la persona jurídica titular d'una concessió es transformi, es fusioni amb una altra o s'escindeixi, es considerarà que s'ha produït un canvi de titularitat, essent per tant necessària l'autorització expressa a què es refereix el paràgraf anterior.

Si la societat titular canvia únicament de denominació social, només estarà obligada a notificar-ho al Consorci Port de Mataró.

6.15.3.En cas de defunció del/de la titular de la concessió, els seus causahavents, a títol d'herència o llegat, es podran subrogar en els drets d'aquell en el termini d'un any. Transcorregut aquest termini sense manifestació expressa al Consorci Port de Mataró, s'entendrà que renuncien a la concessió. Si fossin diversos hereus, aquests designaran un representant a efectes de les relacions entre la comunitat hereditària i el Consorci Port de Mataró.

6.15.4. La concessionària podrà cedir l'ús de l'aparcament a tercers, a partir de l'inici del termini concessional, de manera temporal, essent necessària la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró, i sempre que estigui al corrent de pagament amb el Consorci Port de Mataró. El cessionari haurà de subrogar-se en tots els drets i obligacions del concessionari, en especial en el pagament de les quotes de manteniment. La cessió no podrà excedir del termini concessional.

En qualsevol cas serà el concessionari el responsable directe davant el Consorci del compliment de els obligacions derivades del títol concessional.

6.15.5. Les transmissions de concessions i les cessions del dret d'ús meritaran la corresponent tarifa.

6.15.6. La constitució d'hipoteques i altres drets de garantia sobre les concessions requerirà l'autorització prèvia del Consorci Port de Mataró.

En el supòsit d'adjudicació de la concessió mitjançant execució judicial, el Consorci Port de Mataró podrà exercir el dret de retracte en el termini de tres mesos a comptar des del moment en què tingui coneixement de l'adjudicació.

6.16.Extinció del títol

6.16.1.La concessió/autorització s'extingiran per les causes previstes en la legislació reguladora del domini públic marítim-terrestre i, específicament, les següents:

   j) Venciment del termini d'atorgament

   k) Revisió d'ofici en els supòsits previstos en la legislació vigent

   l) Rescat

   m) Mort del/de la titular sense successió

   n) Dissolució o extinció de la societat mercantil titular, llevat quan es fusioni amb una altra societat o quan se'n creï una de nova

   o) Revocació del títol per alteració dels supòsits físics existents en el moment de l'atorgament, quan no sigui possible la modificació del títol

   p) Caducitat

   q) Mutu acord entre el Consorci Port de Mataró i el titular.

   r) Falta de pagament del preu o de qualsevol de les seus pagaments fraccionats, o qualsevol altre incompliment greu de les obligacions del titular, declarat per l'òrgan que va atorgar el títol d'ocupació.

6.16.2. En el termini de quinze (15) dies, a partir de la data de venciment d'aquest títol, el seu titular haurà de retirar els materials i equips de la seva propietat, aixecar les instal·lacions o restaurar la realitat física alterada, reposant el domini públic ocupat al seu estat anterior. En cas de no retirar-se en aquest termini, ho farà amb càrrec al titular. Del compliment d'aquesta obligació respondrà el dipòsit constituït a l'efecte.

6.16.3. En el supòsit d'extinció per venciment del termini autoritzat, les instal·lacions es lliuraran gratuïtament i sense càrregues al Consorci Port de Mataró en la data de venciment, en estat de conservació i funcionament adequats, i la titular podrà retirar aquells elements que no figuren en l'acta de reconeixement aixecada, sempre que no estiguin units de manera fixa a l'immoble i amb això no es produeixi transgressió ni deteriorament d'aquest.

De la recepció per part del Consorci Port de Mataró de les instal·lacions, s'aixecarà la corresponent acta de lliurament en presència de la titular si hi comparegués. En l'acta s'indicarà l'estat de conservació dels béns revertits, especificant, si escau, els deterioraments que presentin.

Si existissin deterioraments, l'acta servirà de base per instruir el corresponent expedient, en el qual es concretarà l'import de les reparacions necessàries que s'exigirà a la titular. Si aquest no complís aquesta obligació, s'utilitzarà, si cal, el procediment d'execució subsidiària, de conformitat amb el que disposen els articles 95 i 98 de la Llei 30/1992.

En el cas que la titular no abonés voluntàriament les despeses de demolició i retirada de les instal·lacions realitzades subsidiàriament pel Consorci Port de Mataró, i el dipòsit no fos suficient, es podrà utilitzar el procediment coercitiu corresponent.

6.16.4. Seran causa de caducitat del títol les previstes en la legislació reguladora del domini públic marítim-terrestre i, específicament, les següents:

   a) La manca de pagament dels imports corresponents a la taxa d'ocupació i repercussió per serveis generals i obres d'inversió en els termes acordats i en especial d'una o més quotes mensuals que corresponen al pagament fraccionat del preu de la concessió, en cas que l'adjudicatari s'hagi acollit a aquesta modalitat de pagament.

   b) La manca de pagament de les quotes generals de manteniment i serveis del port durant un període superior a un any.

   c) La manca d'utilització de les instal·lacions i béns de domini públic concedits durant un període de dos anys, si no és per una causa justa.

   d) La modificació o ampliació de les obres durant la vigència del títol, sense la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró.

   e) La modificació de la destinació o finalitat de l'autorització/ concessió sense la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró.

   f) La no consignació del dipòsit previst.

   g) L'arrendament de la concessió, llevat que es trobi expressament previst en el títol concessional i sigui prèviament autoritzat pel Consorci Port de Mataró.

   h) L'incompliment de les condicions establertes en el plec, la inobservança de les quals estigui expressament sancionada amb la caducitat.

També podran donar lloc a la declaració de caducitat del títol els supòsits següents:

   1) La transmissió de la concessió sense la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró, quan aquesta autorització sigui exigible.

   2) La constitució d'hipoteques i altres drets de garantia sobre la concessió sense l'autorització del Consorci Port de Mataró.

6.16.5. L'expedient de caducitat del títol es tramitarà d'acord amb allò que estableixen les disposicions vigents sobre la matèria, i en tot cas, s'ha de donar audiència prèvia al/a la titular de la concessió administrativa.

La declaració de caducitat comportarà la pèrdua de la fiança definitiva i, si escau, del dipòsit constituït.

La declaració de caducitat i extinció del títol per causa de manca de pagament de pagaments fraccionats del preu ofertat de la concessió/autorització, comportarà la pèrdua de les quantitats lliurades fins a la data, sens perjudici de la pèrdua de la fiança o garantia definitiva i dipòsit constituït.

6.16.6. A l'extinció del títol el Consorci Port de Mataró prendrà possessió de les instal·lacions, podent obtenir de les empreses subministradores d'energia elèctrica, aigua, gas i telefonia, la suspensió dels subministraments.

6.16.7. Una vegada extingida la concessió/autoritzacio quedaran extingits automàticament els drets reals o personals que poguessin exercir terceres persones sobre el domini públic concedit i sobre les obres i instal·lacions objecte de la reversió.

6.16.8. L'incompliment de les condicions de la concessió/autorització, sens perjudici de la seva caducitat, podrà ser constitutiu d'infracció, de conformitat amb el que preveu el Llibre IV, Títol II, de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya.

El/La titular de la concessió podrà ser sempre sancionat per les infraccions que s'estableixin a la Llei 5/1998 abans esmentada, amb independència d'altres responsabilitats que, si fos procedent, serien exigibles i de la seva caducitat, si escau.

Les infraccions seran sancionades prèvia instrucció de l'expedient administratiu, en la forma establerta en la legislació reguladora del procediment administratiu.

 

 

LOCALS COMERCIALS

MODEL TIPUS AUTORITZACIÓ PROVISIONAL PER A L'OCUPACIÓ DE LOCAL COMERCIAL AL PORT DE MATARÓ I PLEC DE CONDICIONS

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

ANTECEDENTS

 

   I. El Sr./a és titular d'un contracte de cessió del dret d'ús del local comercial/sol.licitant/ que gira sota el nom comercial  (...) situat a (...) del Port de Mataró, el qual finalitza en data 30 d'abril del 2018.

   II. En data (...) el Sr./a (...) va presentar una sol·licitud amb número de Registre (...) per continuar ocupant l'esmentat local comercial, per un termini de 18 mesos, a partir de l'1 de maig de 2018 i que finalitzarà per tot el dia 31 octubre de 2019.

 

FONAMENTS DE DRET

   1. Vist el que disposa l'article 71 de la Llei 5/1998 de 17 d'abril, de ports de Catalunya (LPC), en quant a la utilització del domini públic portuari en gestió directa per a usos en què concorrin circumstàncies especials d'exclusivitat, d'intensitat, de perillositat o de rendibilitat, o que requereixin l'execució d'obres i instal·lacions, s'ha d'exigir sempre l'atorgament de l'autorització o concessió administrativa corresponent.

   2. Vist que d'acord amb el que disposa l'article 71.2 de la LPC l'ús és compatible amb el planejament portuari i congruent amb els usos i finalitats pròpies d'aquest domini públic

   3. Considerant que ha vençut en data 30 d'abril 2018, per expiració del termini, el títol de cessió del dret d'ús del que era titular el sol·licitant.

   4. Atès que el Sr. (...) ha sol.licitat poder continuar ocupant el local comercial que actualment ocupa, durant un termini de 18 mesos, prorrogable fins a 36 mesos.

   5. Considerant que és d'interès del Consorci Port de Mataró, atorgar, mentre s'implementa el Pla Estratègic a la zona comercial del Port, autoritzacions temporals per garantir la continuïtat dels operadors que fins ara han ocupat els locals, en les noves condicions que s'estableixin i seguint el procediment legalment establert

   6. Pel que fa al règim econòmic per a l'ocupació del local, s'haurà d'acreditar a favor del Consorci Port de Mataró:

   - Taxa per a l'ocupació pel domini públic portuari (TO1) de conformitat amb el previst pels articles 25 i següents de la Llei de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

Superfície del local (...)

(...) €/m2 mensual

Total: (...) € més IVA al tipus legalment vigent

   - Repercussió costos sistemes generals i nova inversió

S'han de fer càrrec IBI

(...) €/m2 mensual

Total: : (...) € més IVA al tipus legalment vigent

   - Tarifa de quotes de manteniment i serveis

(...) €/m2 mensual

Total: (...) € més IVA al tipus legalment vigent

El titular haurà de fer-se càrrec de l'IBI (impost de béns immobles) que correspongui a l'element portuari del que és titular, durant el termini de vigència de l'ocupació.

   7. Cal tenir present que el titular haurà d'obtenir i mantenir en vigor les llicències municipals, permisos i altres autoritzacions legalment exigibles en relació a l'activitat i usos autoritzats. En tot cas, l'eficàcia del títol atorgat resta condicionada a l'obtenció dels permisos exigibles i al pagament de les taxes i impostos establerts en la legislació de règim local, de conformitat amb el que disposa l'article 39.4 del Reglament de la LPC.

   8. Vist que l'autorització sol·licitada restarà subjecte a les condicions d'explotació previstes en el Reglament particular d'explotació i policia del port de Mataró i en la legislació portuària vigent, principalment la Llei 5/1998 de 17 d'abril, de ports de Catalunya, al Decret 258/2003, de 21 d'octubre, d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei portuària i al Decret 206/2001 de 24 de juliol, d'aprovació del Reglament de policia portuària

En virtut de les facultats que s'estableixen en l'article 10,l) dels Estatuts del Consorci Port de Mataró aprovats per Decret 236/1997 de 2 de setembre

 

RESOLEM

 

AUTORITZAR a (...) l'ocupació del local comercial situat al Port de Mataró, (...), per un termini de 18 mesos a comptar de l'1 de maig de 2018, és a dir fins a 31 d'octubre de 2019, prorrogable fins a 36 mesos, amb subjecció al règim econòmic previst en la Llei de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i amb les condicions d'explotació previstes en la legislació portuària vigent i en el Reglament particular d'explotació del port de Mataró.

S'atorga un termini de 10 dies a comptar de l'endemà de la recepció d'aquest escrit per tal que el peticionari accepti expressament la totalitat de les condicions que figuren en el Plec de condicions que seguidament es transcriu.

Si el peticionari no fa cap manifestació en aquest termini o no accepta les condicions i prescripcions establertes, es declararà conclòs l'expedient per desistiment d'aquest.

S'informa al titular que en compliment del que disposen els articles 4,5, 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD), les dades que el titular ens lliuri voluntàriament, seran introduïdes a la base de dades general d'administració del Consorci Port de Mataró, registrada en el RGFP de la AEPD.

El responsable és el Consorci Port de Mataró, i la finalitat del tractament de la informació és la gestió administrativa i empresarial del Consorci.

 

 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS PER A L'ATORGAMENT DE LA PRESENT AUTORITZACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE LOCAL COMERCIAL AL PORT DE MATARÓ

 

0.-Sol.licitud: Les sol.licituds s'hauran de tramitar davant del Consorci Port de Mataró mitjançant el formulari tipus que s'estableixi.

S'obrirà el període de sol·licitud cada mes, coincidint amb els períodes mensuals. El Consorci podrà modificar o suspendre la convocatòria i el període de sol.licitud en funció de la demanda o disponibilitat i per raons organitzatives o d'explotació.

 

1a.- Aquesta autorització, que no implica cessió del domini públic ni de les facultats demanials a ell inherents, s'atorga amb subjecció a allò que disposa la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya i la resta de disposicions legals i reglamentàries que en resultin d'aplicació.

La present autorització atorga al seu titular el dret a l'ocupació i utilització o
aprofitament d'un local del Consorci Port de Mataró de la Generalitat de Catalunya que es detalla a l'autorització, amb les superfícies que s'hi especifiquen, i per ser destinats a l'activitat que en cada cas s'especifica.

Aquesta autorització també atorga al seu titular el dret a fer ús i a gaudir de les instal·lacions generals del port que donen servei al local, col·laborant en el manteniment general del port, segons disposa la condició 9a i previ pagament, si s'escau, de les corresponents tarifes.

 

2a.- Aquesta autorització s'atorga per un termini de 18 mesos, a comptar des de l'1 de maig de 2018, prorrogable fins a 36 mesos.

 

3a.- La persona titular de l'autorització resta obligada a complir les disposicions vigents i a prendre les mesures necessàries per adequar-se a les que més endavant es dictin, que afectin al domini públic portuari concedit i a les obres i activitats que s'hi desenvolupin, especialment les corresponents a llicències i prescripcions urbanístiques, en els extrems que li resultin d'aplicació.

L'atorgament d'aquesta autorització no eximeix al seu titular de l'obtenció i manteniment en vigor de les llicències, permisos i d'altres autoritzacions legalment exigibles, ni del pagament dels impostos que li siguin d'aplicació, inclòs l'impost sobre béns immobles (IBI) sobre el local objecte de concessió, a partir de la data d'inici del termini de l'autorització.

 

4a.- Aquesta autorització no faculta al seu titular per portar a terme activitats auxiliars fora dels seus límits, tal com aplecs, emmagatzematge o dipòsits de residus de l'activitat.

Tampoc faculta al seu titular a utilitzar les terrasses, que requeriran, en el seu cas, una autorització específica per a la seva ocupació, previ pagament de les taxes o quantitats que corresponguin.

 

Execució d'obres

5a.- En cas d'execució d'obres, serà necessari que es presenti el corresponent Projecte al Consosrci Port de Mataró, que n'ha de donar la seva expressa autorització. Les obres han d'ajustar-se al projecte autoritzat i es portaran a terme sota l'exclusiu risc i responsabilitat de l'autoritzat, que haurà de complir les obligacions de coordinació d'activitats empresarials, en qualitat del centre de treball d'acord amb la normativa de riscos laborals.

El Consorci pot inspeccionar en tot moment l'execució de l'obra, per comprovar que les mateixes s'ajusten al projecte presentat.

 

Fiança i dipòsit

6a.- En cas d'execució d'obres es constituirà una garantia per l'import corresponent a un 5% del pressupost de les obres a realitzar, a dipositar en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent al que hagi rebut la persona titular el requeriment, i a retornar una vegada finalitzada l'obra i practicada, en el seu cas, l'Acta de reconeixement final.

En garantia de l'explotació i del compliment de les obligacions assumides, es constituirà un dipòsit per import equivalent al 5% de la contraprestació total a pagar per l'autorització concedida durant la vigència de l'autorització. Caldrà acreditar el seu pagament en el termini que s'atorgui per a l'acceptació de les condicions de l'autorització.

 

Obligacions de conservació i manteniment

7a.- La persona titular de l'autorització queda obligada, durant el termini de la seva vigència, a conservar el local concedit en perfecte estat d'utilització, neteja, higiene i ornamentació, havent de realitzar a càrrec seu les reparacions que siguin precises, derivades de l'ús del local.

El Consorci Port de Mataró podrà inspeccionar en tot moment l'estat de conservació de local i instal·lacions concedits.

 

Taxes i tarifes

 

8a.- La persona titular abonarà al Consorci Port de Mataró, l’import de la taxa d’ocupació del domini públic portuari (TO1), per tot el termini autoritzat, calculada d’acord amb el que s’estableix a la Llei de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, en funció de la superfície edificada.

Igualment abonarà, l’import corresponent a la repercussió dels costos per sistemes generals i per nova inversió que es portarà a terme al Port de Mataró. Aquest import s’ha calculat, en base als principis d’autosuficiència  i rendibilitat que imperen en la gestió del Consorci, en funció del termini autoritzat, i de la superfície del local.

A aquestes quantitats se’ls aplicarà l’IVA (impost sobre el valor afegit) legalment vigent.

 

9a.- La persona titular abonarà, a partir de l’inici del període autoritzat i per tot el termini de l’autorització,  les quotes per despeses generals de manteniment i serveis del port, en  funció de la superfície del local, segons descripció que obra a la declaració d’obra nova i parcel·lació horitzontal del port a cada entitat.

Aquestes despeses es calcularan i repartiran d’acord amb els pressupostos que anualment aprovi el Consorci Port de Mataró, d’acord amb la normativa vigent. Les cargues comuns del Port son totes aquelles despeses que permeten que el Port compti amb un adequat funcionament i manteniment, a curt, mig i llarg termini. Són despeses relatives a elements comuns, totes aquelles despeses que no son considerades com pròpies de cada local o element portuari. S’entén que són despeses comunes, a incloure en la quota de manteniment: Despeses de conservació i manteniment general; manteniment i reparació del port i zona portuària; marineria; despeses aigua i electricitat; despeses vigilància i seguretat general de les instal·lacions; despeses de neteja; provisió d’obligacions tributàries; impost de béns immobles i impostos o taxes corresponents a les zones comunes , despeses d’administració; despeses assegurances generals, despeses mediambientals vinculades al manteniment de la dinàmica litoral, inclòs la repercussió de contribucions especials que en el seu cas s’imposin al Consorci; amortització instal·lacions i serveis generals i altres; despeses de promoció i dinamització; i aquelles que resultin d’aplicació per aprovació del Consell de Govern del Consorci Port de Mataró.

A aquestes quantitats se’ls aplicarà l’IVA (impost sobre el valor afegit) legalment vigent.

 

12a.-  El Consorci repercutirà l’impost sobre béns immobles (IBI) del local, que es meriti durant el temps de vigència de l’ocupació.

 

13a.- El titular de l’autorització està obligat a satisfer les tarifes vigents pels diferents serveis portuaris, generals o específics, que li siguin prestats pel Consorci Port de Mataró.

El preu s’abonarà, de manera fraccionada en quotes mensuals de l’1 al 5 de cada mes, i seran domiciliats via bancària amb domiciliació SEPA o sistema vigent equivalent. El pagament inclourà les quotes de manteniment i serveis corresponents. Als pagaments fraccionats abonats mitjançant quotes mensuals, se’ls aplicarà l’IVA que correspongui.

Es podrà fer el pagament per avançat de 12 mesos ó 18 mesos (forfaits). En aquest cas es realitzarà una bonificació del 4% (en el pagament de 12 mesos avançats) i del 5% (en el pagament de 18 mesos avançats) sobre el total de lloguer per al període contractat d’acord amb l’escalat de preus previst vigent en el moment de la contractació.

 

Ús i explotació

 

14a.- Queda expressament prohibit destinar el domini públic ocupat per a usos diferents a l'autoritzat, així com el lloguer o cessió a tercers de l'ús del local.

En cap cas s'admetrà un ús habitacional.

 

15a.- El titular de l'autorització gestionarà l'activitat autoritzada pel seu compte i risc, sense que en cap cas el Consorci Port de Mataró sigui responsable de les obligacions que pugui contraure, o els danys i perjudicis causats per aquesta a terceres persones, i la vigilància anirà al seu càrrec.

Tot el personal necessari per a l'explotació de l'activitat serà per compte i a càrrec de la persona titular, que s'haurà de dotar dels elements de seguretat del personal que indiqui la legislació vigent, en especial la relativa a prevenció de riscos laborals.

També seran al seu càrrec les despeses d'electricitat, aigua, servei telefònic, recollida d'escombraries, i qualsevol altre servei necessari per al desenvolupament de l'activitat, i totes les despeses que aquesta ocasioni, així com la contractació dels serveis, les escomeses i el pagament dels drets corresponents.

 

16a.- El titular de l'autorització ha d'adoptar les mesures de seguretat i de protecció mediambiental i de sostenibilitat oportunes per desenvolupar l'activitat.

Els abocaments de les aigües residuals i de les procedents de rentat de dipòsits o de vessament superficial hauran de complir les normes vigents en matèria d'abocaments. Quan les instal·lacions no compleixin les normes aplicables, la persona titular està obligada a realitzar, en el termini que se l'indiqui, les correccions necessàries fins que, a judici de l'autoritat competent, es compleixin les esmentades normes. Les deixalles i els residus tòxics s'han de dipositar en les instal·lacions de la dàrsena destinades a aquesta finalitat.

No es poden desenvolupar a la Zona de Servei del port, activitats molestes o perilloses, o no permeses per la legislació medi ambiental, ni l'emmagatzematge de matèries perilloses.

 

17a.- La persona titular ha de donar compliment a la normativa aprovada pel Consorci, d'ordenació paisatgística en qualsevol tancament, rètol o tendal que vulgui instal·lar, i es requereix prèvia autorització del Consorci.

La Direcció del port determina els horaris hàbils i les zones de circulació de vehicles per a les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies. Fora de les rutes i les hores indicades no es poden dur a terme aquestes operacions, llevat que, atesa l'excepcionalitat, ho autoritzi expressament per escrit i amb caràcter particular la Direcció.

Els horaris per exercir l'activitat en cada local és el que determina la normativa general en funció del tipus d'activitat o, en el seu cas l'específica que es fixi en el Pla d'usos del port i en el Reglament particular d'explotació i policia del port, en funció de l'activitat del local comercial.

Els altaveus i aparells emissors de música i megafonia només son permesos en l'interior del propi local i en tot cas, s'ha de respectar la normativa sobre contaminació acústica d'aplicació. La infracció d'aquesta condició faculta a la Direcció a formular la corresponent denuncia davant l'autoritat competent per incoar l'expedient sancionador.

 

18a.- El titular acreditarà davant el Consorci Port de Mataró l'establiment d'una pòlissa de responsabilitat civil general, de danys i perjudicis a tercers, que cobreixi suficientment la instal·lació concessionada i les conseqüències que es puguin derivar de l'activitat objecte de l'autorització, degudament complimentada, amb companyia asseguradora de reconeguda solvència, quedant obligat al pagament de les primes corresponents, per tot el termini de vigència de l'autorització.

 

19a.- La persona titular i el personal afectat ha de conèixer i donar compliment al Reglament particular d'explotació i policia del Port de Mataró i el pla d'autoprotecció del port (PAU) corresponent i el protocol d'actuació a seguir en el cas d'emergència, als que es sotmeten expressament.

 

Suspensió del servei

20a. En cas d'incompliment per part de la persona titular de qualsevol obligació derivada de l'autorització atorgada, del present plec o incompliment de les normes contingudes en el Reglament particular d'explotació i policia del port, normes portuàries i altra normativa dictada pel CONSORCI PORT DE MATARÓ, aquest , podrà acordar la suspensió del servei, d'acord amb el que estableix el Decret 206/ 2001 de 24 de juliol d'aprovació del Reglament de policia portuària, sens perjudici de que pugui procedir la revocació de l'autorització. Entre d'altres serveis que se li poden suspendre, és l'accés rodat a les instal·lacions portuàries, i el servei de recollida de brossa, si és el cas.

La persona titular garantirà l'accés del personal del Consorci al local quan fos necessari per raons de seguretat o pel compliment de les funcions que aquest té atribuïdes.

 

Extinció de l'autorització

 

21a. El Consorci Ports de Mataró podrà unilateralment revocar l'autorització, prèvia audiència del titular, si els terrenys de domini públic fossin necessaris per a l'execució d'obres declarades d'utilitat pública, o resulti incompatible amb obres o plans aprovats amb posterioritat, entorpeix l'activitat portuària o impedeix la utilització de l'espai portuari per a activitats de major interès. Correspondrà al Consorci Port de Mataró apreciar les circumstàncies anteriors mitjançant resolució que, en tot cas, serà motivada. La revocació en aquestes circumstàncies, no dóna dret a indemnització.

 

22a.- La manca d'utilització del local, durant un període ininterromput de 6 mesos, serà motiu de caducitat de l'autorització, si no respon a causa justa.
Correspon al Consorci Port de Mataró en cada cas concret qualificar les causes al·legades per la concessionària per justificar la manca d'ús dels locals.

 

23a. Qualsevol altre ús de la instal·lació diferent d'aquell pel qual ha estat autoritzada i l'incompliment de qualsevol de les condicions anteriorment esmentades per causes imputables al titular, en especial l'impagament de les quantitats acordades, determinarà la resolució immediata d'aquesta autorització, prèvia audiència del titular, sense dret a indemnització ni a devolució de cap quantitat, i sens perjudici de l'expedient sancionador que sigui procedent.

 

24a.- En el supòsit d'extinció per venciment del termini de l'autorització, les instal·lacions es lliuraran gratuïtament i sense càrregues al Consorci Port de Mataró en la data de venciment, en estat de conservació i funcionament adequats.25a.- En el termini màxim de quinze (15) dies, a partir de la data de venciment d'aquest títol, el seu titular haurà de retirar els materials i equips de la seva propietat, aixecar les instal·lacions o restaurar la realitat física alterada, reposant el domini públic ocupat al seu estat anterior. En cas de no retirar-se en aquest termini, ho farà amb càrrec al titular. Del compliment d'aquesta obligació respondrà el dipòsit constituït a l'efecte.

 

26a.- Una vegada extingida l'autorització quedaran extingits automàticament els drets reals o personals que poguessin exercir terceres persones sobre el domini públic autoritzat.

 

Sancions

 

27a.- L'incompliment de les condicions de l'autorització, sens perjudici de la seva caducitat, podrà ser constitutiu d'infracció, de conformitat amb el que preveu el Llibre IV, Títol II, de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya.

El/La titular de la concessió podrà ser sempre sancionat per les infraccions que s'estableixin a la Llei 5/1998 abans esmentada, amb independència d'altres responsabilitats que, si fos procedent, serien exigibles i de la seva caducitat, si escau.

Les infraccions seran sancionades prèvia instrucció de l'expedient administratiu, en la forma establerta en la legislació reguladora del procediment administratiu.

 

28a. – En compliment del que disposen els articles 4,5,6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD), les dades que el titular ens lliuri voluntàriament, seran introduïdes a la base de dades general d'administració del Consorci Port de Mataró, registrada en el RGFP de la AEPD.

El responsable és el Consorci Port de Mataró, i la finalitat del tractament de la informació és la gestió administrativa i empresarial del Consorci.

 

Prescripcions complementàries

   1.- El titular haurà d'obtenir i mantenir en vigor les llicències municipals, permisos i d'altres autoritzacions legalment exigibles en relació a l'activitat i les obres autoritzades. En tot cas, l'eficàcia del títol resta condicionada a l'obtenció dels permisos exigibles i al pagament de les taxes i impostos establerts en la legislació de règim local, en el moment de l'inici de l'activitat.

 

Prescripció addicional primera

El titular de l'autorització s'obliga a atendre les indicacions que amb caràcter general o particular li siguin fetes pel Consorci Port de Mataró i a col.laborar amb aquesta en totes les circumstàncies que, per no haver estat previstes de forma expressa, sigui necessari fer-ho per un interès general.

 

Prescripció addicional segona

El Consorci, atenent als criteris que s'esmenten, podrà resoldre desfavorablement la sol.licitud d'autorització d'ocupació dels locals comercials (tant del sol.licitant com de persones físiques o jurídiques vinculades): acumulació de deutes amb el Consorci i/o les administracions consorciades, ocupacions indegudes del domini públic, expedients sancionadors, reiteració d'infraccions del reglament d'explotació i policia portuària del port de Mataró i resta de normativa i legislació portuària, irregularitats o acumulació d'incidències en matèria de llicència d'activitats/ambiental, seguretat i ordre públic, horaris d'obertura, soroll, i en casos d'incompatibilitat de l'activitat amb la planificació estratègica del port , activitats molestes, sorolloses, insalubres, perilloses, contaminants, etc .

 

 

CONDICIONS MARC PER A L'OCUPACIÓ DE LOCALS COMERCIALS AL PORT DE MATARÓ I PROCEDIMENT D'ASSIGNACIÓ DE LOCALS EN RÈGIM DE CONCESSIÓ

 

Els locals comercials podran atorgar-se en concessió, a instància de part o mitjançant la convocatòria del corresponent concurs públic. En ambdós casos el procediment haurà de garantir els principis de publicitat i concurrència.

 

1. Termini de la concessió per a la ocupació de locals comercials

El licitador pot optar als següents terminis concessionals per a l'ocupació dels locals comercials, que en principi s'estableixen en 6 anys (amb possible pròrroga de 3 anys) , 8 anys (amb possible pròrroga de 4 anys) , 12 anys (amb possible pròrroga de 5 anys), 16 anys (amb possible pròrroga de 5 anys), 20 anys (amb possible pròrroga de 5 anys), i 25 anys (amb possible pròrroga de 5 anys), sens perjudici de que per interès del Consorci es puguin establir altres terminis. Els terminis començaran a comptar a partir del 1 de maig del 2018 si la data d'atorgament és anterior o a partir de la data d'atorgament si aquesta és posterior a l'1 de maig de 2018.

La pròrroga s'atorgarà per acord de l'òrgan de contractació, en funció del compliment de les obligacions concessionals, i en funció de la nova inversió i de l'assoliment de noves actuacions d'interès portuari. La sol·licitud de pròrroga s'ha de formalitzar per part del concessionari dins els darrers tres anys de la concessió.

En qualsevol cas, per sol·licitar una pròrroga caldrà estar al corrent del compliment de les obligacions derivades de la concessió.

 

2. Condicions econòmiques

2.1.El concessionari explotarà el negoci al seu risc i ventura.

2.2.Per a l'ocupació i explotació del local haurà d'ingressar al Consorci Port de Mataró els següents imports pels conceptes que seguidament s'especifiquen.

a)Per l'ocupació privativa del domini públic portuari del local, la taxa d'aplicació és la T01, de conformitat amb el previst pels articles 25 i següents de la Llei de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya segons Annex de Tarifes. L'import es determina segons Annex de Tarifes.

La taxa d'ocupació corresponent a tot el termini concessional, es pagarà, en la seva totalitat, per endavant, el dia de la formalització del contracte de concessió administrativa.

b) Per la repercussió costos sistemes generals i nova inversió:

L'import es determina segons Annex de Tarifes.

Aquest import es pagarà per endavant, el dia de la formalització del contracte de concessió administrativa.

En resum , el preu total de la concessió pels conceptes a) i b) és el que es determina en l'Annex de Tarifes.

(*) S'aplicarà l' IVA al tipus general legalment vigent en el moment de la signatura del contracte

c) Cànon activitat, d'acord amb el que estableix l'article 92 de la Llei de Ports de Catalunya, es podrà establir un cànon d'activitat en una quantia corresponent fins a l'1% de la facturació derivada de l'explotació a determinar d'acord amb els criteris establerts a l'esmentat article 92 de la Llei 5/1998 de Ports de Catalunya, exigible a partir de la data d'inici de l'activitat.

La liquidació del cànon d'activitat es realitza per anualitats vençudes, durant la primera quinzena del mes d'abril corresponent a l'any anterior que es merita, i d'acord amb els ingressos dels comptes d'explotació degudament auditats, i es cobrarà mitjançant domiciliació bancària.

El cànon d'activitat podrà ser modificat anualment per Acord de l'òrgan de contractació, dins els pressupostos del Consorci Port de Mataró, i, en qualsevol cas, dins el límit de l'1% fixat, en funció dels objectius econòmics i els criteris comercials de l'entitat, la quantia de la inversió i el seu interès general per al conjunt del port esportiu.

d) El titular concessional restarà obligat a satisfer al Consorci Port de Mataró, al llarg de tot el termini concessional, la quota de participació en les despeses generals, de manteniment i serveis del port, que abonarà en funció del superfície del local, segons descripció que obra a la declaració d'obra nova i parcel·lació horitzontal del port per a cada entitat o en el seu cas en l'Acta de reconeixement de les obres. Aquestes despeses es calcularan i repartiran d'acord amb els pressupostos que anualment aprovi el Consorci Port de Mataró, segons estableix la normativa vigent. Les cargues comuns del Port son totes aquelles despeses que permeten que el Port compti amb un adequat funcionament i manteniment, a curt, mig i llarg termini, d'acord amb el model d'explotació i gestió del Consorci.

Són despeses relatives a elements comuns , totes aquelles despeses que no són considerades com pròpies a cada element portuari. S'entén que són despeses comunes a incloure en la quota de manteniment: despeses de conservació i manteniment general, manteniment i reparació del port i zona portuària, marineria, despeses d'aigua, electricitat i subministraments, despeses de vigilància i seguretat general de les instal.lacions, despeses de neteja, provisió d'obligacions tributàries, impost de bésn immobles i impostos i taxes corresponents a les zones comunes, despeses d'administració, despeses d'assegurances generals, despeses mediambientals vinculades al manteniment de la dinàmica litoral, inclòs la repercussió de les contribucions especials que en el seu cas s'imposin al Consorci; amortització d'instal.lacions i serveis generals i altres, despeses de promoció i dinamització, i aquelles que resultin d'aplicació per aprovació del Consell de Govern del Consorci Port de Mataró.

El titular de la concessió del local ha de fer-se càrrec de l'impost de béns immobles del mateix.

La quota de participació en les despeses generals, de manteniment i serveis del port es meritarà, per trimestres avançats, i s'abonarà mitjançant domiciliació bancària.

Es podrà també imputar al concessionari, a incloure a la quota de manteniment, segons aprovi anualment el Consorci, mitjançant l'aprovació dels seus pressupostos, un import per fer front a les despeses de dinamització i promoció del port i la dinàmica del litoral i mesures mediambientals.

La quota de despeses generals, de manteniment i serveis del port, s'actualitza anualment per Acord del Consell de Govern del Consorci Port de Mataró amb l'aprovació dels seus pressupostos, segons la normativa vigent i es publica, per a cada exercici, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web del Port de Mataró.

2.3 .Forma de pagament del preu

El concessionari haurà d'abonar el total import de la taxa d'ocupació per tot el termini concessional i l'import corresponent a la repercussió dels costos de sistemes generals i nova inversió, detallats en l'apartat a) i b) precedents, per endavant.

El pagament del total preu es podrà fer, en el moment de la signatura del contracte de concessió administrativa, o bé de manera fraccionada, a elecció del concessionari, d'acord amb les següents modalitats:

   - Pagament de la totalitat dels imports corresponents als apartat a) i b) en el moment de la formalització del contracte de concessió administrativa. En aquest cas el concessionari gaudirà d'una bonificació financera en el preu ofertat d'un 4% anual, que correspon al tipus de l' interès legal del diner en aquest moment vigent, des de la data de formalització del contracte a la data d'inici del termini concessional, en cas que la data de signatura del contracte sigui anterior a l'1 de maig de 2018. A partir d'aquesta data el pagament al comptat gaudirà d'una bonificació única del 8% en el moment de la signatura i pagament de la totalitat del preu.

   - Pagament fraccionat de la totalitat dels imports corresponents als apartats a) i b). El preu serà abonat de la següent manera:

- La resta del preu del contracte, s'abonarà, de manera fraccionada, en 36 quotes mensuals, iguals, des de la data del contracte concessional.. El pagament de les quotes mensuals es faran de l'1 al 5 de cada mes, i seran domiciliats via bancària. Als pagaments fraccionats abonats mitjançant quotes mensuals, se'ls aplicarà l'IVA que correspongui.

2.4. Règim econòmic en cas de pròrroga de la concessió. En cas de pròrroga de la concessió la taxa i preus a pagar pel concessionari serà proporcional a l'increment que representi la pròrroga sobre el termini inicial de concessió amb una actualització anual del preu del 0,75%.

 

3. Prescripcions tècniques o d'explotació

El concessionari s'obliga a complir tota la legislació vigent i a l'obtenció dels permisos i llicències necessaris per al desenvolupament de l'activitat. Així mateix, s'obliga a donar compliment al Reglament Particular d'explotació i policia del port de Mataró.

El concessionari no pot destinar la superfície del domini públic ocupat ni les instal·lacions existents, a usos diferents dels assenyalats a la concessió.

El concessionari es fa càrrec, a partir de l'inici de l'activitat, de la neteja i manteniment del local. Així mateix resta obligat a mantenir totes les instal·lacions del local en correcte estat de manteniment i disposar de les legalitzacions pertinents. A tal efecte el personal del Consorci Port de Mataró podrà inspeccionar i sol·licitar documentació necessària per a vetllar pel seu compliment.

3.1 Destí dels locals: Els locals podran ser destinats a un ús que sigui congruent amb el Pla Especial i amb el Pla d'usos del Port de Mataró.

3.2.Limitació en el nombre de locals a sol·licitar: Cada interessat només pot optar a un màxim de 20 locals i en qualsevol cas, a un màxim de 1.100m2 en superfície de locals. Aquest límit opera de forma acumulativa sobre el conjunt de les sol.licituds que pertanyin a un grup empresarial o persones físiques o jurídiques amb vinculació. El Consorci podrà modificar aquesta limitació per raons d'especial interès públic.

 

4. Sol·licituds

Les sol.licituds s'hauran de tramitar davant del Consorci Port de Mataró mitjançant el formulari tipus que s'estableixi. S'obrirà el període de sol·licitud cada mes, coincidint amb els períodes mensuals. El Consorci podrà modificar o suspendre la convocatòria i el període de sol.licitud en funció de la demanda o disponibilitat i per raons organitzatives o d'explotació.

En qualsevol cas, tant si la sol·licitud és a instància de part com mitjançant concurs públic, i sens perjudici del que en cada cas s'acordi, la documentació general que s'ha d'aportar és la següent:

   a) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat d'actuar del sol·licitant, i relativa al local que es sol·licita

   b) Manifestació en la que es concreta el local al que s'opta i el destí del mateix, segons model normalitzat

   c) Solvència econòmica i financera i tècnica :

Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència econòmica i financera, segons el que en cada cas s'indiqui. En qualsevol cas, haurà de comprometre concretar, una assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys i perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de l'explotació.

Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència tècnica i professional per tots els mitjans que s'indiquen a continuació:

   - Currículum del sol·licitant o l'empresa, amb indicació de l'experiència comercial en l'àmbit al que vol destinar l'explotació del local, aportant la documentació acreditativa adient i en particular amb indicació dels principals treballs executats durant els darrers cinc anys, amb indicació del seu import, dates i destinataris.

   d) Declaració responsable, d'acord amb el Model que es proporcioni, conforme l'empresa no està inclosa en cap de les prohibicions de contractar amb l'Administració determinades en l'article 60 del TRLCSP i , especialment, de trobar-se al corrent del compliment d'obligacions tributàries, laborals i amb la Seguretat Social, així com també que compleix la normativa d'obertura, instal·lació i funcionament legal, i en particular, tota la normativa de prevenció de riscos laborals. (model a omplir on line i per presentar imprès, degudament signat pel licitador)

   e) En el cas que el sol·licitant sigui titular d'un dret d'ús de local al port de Mataró, s'adjuntarà el corresponent títol. Els licitadors que tinguin un deute pendent amb el Consorci Port de Mataró no podran participar en el procediment per a l'atorgament de la concessió administrativa.

Actuacions a realitzar pel concessionari:

   a) Adequació del local a l'activitat prevista

   b) Distribució interior de serveis

   c) Condicionar Lavabos

   d) Aire condicionat i ventilació

   e) Revestiments i paviments

   f) Elements de retolació d'acord amb la normativa aprovada pel Consorci

   g) Tancaments exteriors, i adequació de les façanes, que hauran de donar compliment a la normativa que en cada tipologia de local determini el Consorci

   h) En cas que estigui interessat en obtenir també l'autorització per a l'ús de la terrassa, haurà de fer el paviment i tendals, que haurà de donar compliment a la normativa aprovada pel Consorci.

   f) Documentació tècnica

Es podran establir tipologies de locals, en funció dels usos, i determinar-ne les condicions per a cada tipologia.

Les terrasses no estaran integrades dins l'àmbit concessional. El local tindrà preferència en la sol·licitud de la corresponent autorització per a l'ús de les terrasses, front al local.

Documentació tècnica:

   a) Projecte tècnic amb detall de les instal·lacions en la seva totalitat, amb el programa d'execució i legalització de serveis ( elèctrica, contra incendis, clavegueram...) amb pressupost estimat desglossat, si s'escau. Així mateix, es presentarà un disseny gràfic que permeti avaluar l'ordenació volumètrica i integració amb el conjunt d'instal·lacions. Es farà indicació expressa de les dates límit d'inici i fi de les actuacions a realitzar.

També es farà una relació detallada de l'equipament del local i de la maquinària mínima amortitzable per a l'explotació. També s'adjuntarà tipus de mobiliari i quantitat, valorant-se la millora de la qualitat del mobiliari i decoració complementària.

   b) Projecte d'explotació amb especificació de la tipologia de l'establiment i dels serveis a realitzar; horari i dies a l'any d'obertura , millores previstes en les instal·lacions per optimitzar l'explotació; millores en matèria d'eficiència energètica optimització de recursos, reducció de consums i gestió de residus, serveis de neteja, seguretat, manteniment i conservació. Es farà indicació expressa de la data límit en que posarà en funcionament l'explotació concessional.

   c) Programa de manteniment de les instal.lacions i l'entorn, on s'indicaran previsions de neteja, conservació, gestió de residus, seguretat i vigilància

   d) Mesures ambientals i d'integració en l'entorn: mesures en eficiència, optimització de recursos i minimització d'impactes.

   g) Proposta econòmica :

   a) La proposta econòmica ha d'incloure el detall valorat de la inversió inicial que s'amortitzarà durant el termini concessional en concordança amb l'estudi econòmic- financer presentat.

La inversió mínima a realitzar serà la que es detalla a continuació en funció del termini concessional al que s'opti, i es destinarà de manera prioritària a l'adequació de la façana del local, millora d'espais públics portuaris relacionats amb el local, retolació, instal·lacions, i actuacions en paisatge urbà, d'acord amb la normativa del Consorci.

   - Inversió mínima per una concessió: 20 euros/m2-any de concessió més IVA.

   b) Proposició econòmica amb l'oferta de millora de l'import total resultant €/m2 de la suma de la taxa d'ocupació i de la repercussió costos sistemes generals i nova inversió, segons la superfície del local i el termini de durada de concessió a la que s'opta. i en concordança amb l'Estudi econòmic financer de l'explotació presentat.

   c) Proposta de termini concessional entre 6, 8, 12, 16, 20 i 25 anys.

   d) Estudi econòmic financer de l'explotació detallat, que justifiqui la viabilitat de l' inversió a fer en funció del termini previst. L'esmentat estudi ha d'incloure, com a mínim:

         - La projecció del compte de pèrdues i guanys per a tot el període concessional amb el desglossament màxim de tots els ingressos i despeses que l'integren amb especial referència a les hipòtesis que han donat lloc a les estimacions realitzades i criteris d'actualització i la projecció del compte de tresoreria per a tot el període concessional.

         - Manteniment i reparació de la instal·lació durant tot el termini concessional

         - Nombre d'empleats i el cost unitari

 

5. Garantia definitiva

En cas d'execució d'obres es constituirà una garantia per l'import corresponent a un 5% del pressupost de les obres a realitzar.

En garantia de l'explotació i del compliment de les obligacions concessionals, es constituirà un dipòsit o finaça per import equivalent al 5% de la contraprestació total a pagar per la concessió del local, durant tot el termini de la concessió durant el període de pagament fraccionat. Aquesta garantia es reduirà al 3% un cop abonades la totalitat de les quotes de pagament fraccionat, i es mantindrà la llarg de tota la vida del contracte. En cas de pagament al comptat aquesta garantia serà del 3% des de l'inici fins a la finalització del contracte.

 

6. Criteris per valorar la documentació

En la proposició tècnica, la puntuació màxima serà la de 1 a 55 punts:

   - Projecte tècnic i de les actuacions de millora a realitzar al local i el seu equipament, amb detall d'instal·lacions. 1 a 15 punts.

   - Projecte d'explotació : serveis i preus oferts, horaris, millores, amb un apartat específic en relació al pla d'explotació comercial. 1 a 15 punts

   - Mesures de sostenibilitat ambiental, millores en matèria d'eficiència energètica, optimització de recursos, reducció de consums i gestió de residus. 1 a 5 punts.

   - Programa de manteniment 1 a 5 punts

   - En funció de la consideració de l'activitat proposada com activitat estratègica per a la dinamització del port. 1 a 5 punts.

   - En funció de la relació de l'activitat a desenvolupar amb el sector marítim portuari. 1 a 10 punts

En la proposició econòmica, la puntuació màxima serà de 1 a 45 punts

Es tindran en compte els següents criteris, ordenats per ordre decreixent:

   - La proposta econòmica en relació a la inversió a realitzar, de conformitat amb l'estudi econòmic- financer presentat, es valorarà d'1 a 15 punts, en funció de la inversió que es porti a terme.

Inversió mínima de 20€/m2-any : 0 punts

Inversió de 40€/m2-any : 15 punts

Les quantitats intermèdies a invertir es puntuaran de manera proporcional entre aquests dos extrems.

   - Per millora de l'oferta de l'import total resultant €/m2 de la suma de l'import €/m2 de la taxa d'ocupació inicial i l'import €/m2 corresponent a la repercussió costos sistemes generals i nova inversió, en funció de la superfície del local i anys de concessió als que s'opten, segons s'estableix a l'Annex 7 d'aquest plec, fins a 15 punts.

La millora ofertada ha d'estar en concordança amb el Pla Econòmic Financer presentat. La puntuació s'atorgarà de manera proporcional a l'increment de la quantia del valor €/m2 , segons aquest barem.

Millora del 50% de l'increment en €/m2 :15 punts

Millora del 0% de l'increment en €/m2: 0 punts

   - El termini concessional es valorarà segons aquest barem:

   - 0,60 punts per cada any de termini de concessió (puntuació màxima per a 25 anys: 15 punts).

 

 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ PER A LA UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS DEL CONSORCI PORT DE MATARÓ EN EL DOMINI PÚBLIC PORTUARI DINS LA ZONA DE SERVEI DEL PORT DE MATARÓ

 

Disposicions generals

 

1a.- Aquesta concessió que no implica cessió del domini públic ni de les facultats demanials a ell inherents, s'atorga amb subjecció a allò que disposa la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya i la resta de disposicions legals i reglamentàries que en resultin d'aplicació.

La present concessió atorga al seu titular el dret a l'ocupació i utilització o
aprofitament d'una instal·lació del Consorci Port de Mataró de la Generalitat de Catalunya consistent en el local que figuri en el contracte concessional, amb les superfícies que s'hi especifiquen, i per ser destinats al que en cada cas es determini.

Aquesta concessió també atorga al seu titular el dret a fer ús i gaudir de les instal·lacions generals del port que donen servei al local, col·laborant en el manteniment general del port, segons disposa la condició 14a i previ pagament, si s'escau, de les corresponents tarifes.

 

2a.- Aquesta concessió es pot atorgar per un termini de 25 anys, 15 anys o 10 anys, segons sol·licitud que formuli el licitador, prorrogables per un màxim de 5 anys més. El còmput del termini concessional s'inicia a partir del dia 1 de maig de 2018. La ocupació del locals comercials concessionats i l'ús de les instal·lacions generals del port, ho serà a partir de dia 1 de maig de 2018

 

3a.- La concessionària resta obligada a complir les disposicions vigents i a prendre les mesures necessàries per adequar-se a les que més endavant es dictin, que afectin al domini públic portuari concedit i a les obres i activitats que s'hi desenvolupin, especialment les corresponents a llicències i prescripcions urbanístiques, en els extrems que li resultin d'aplicació.

L'atorgament d'aquesta concessió no eximeix al seu titular de l'obtenció i manteniment en vigor de les llicències, permisos i d'altres autoritzacions legalment exigibles, ni del pagament dels impostos que li siguin d'aplicació, inclòs l'impost sobre béns immobles (IBI) sobre l'element portuari objecte de concessió, a partir de la data d'inici del termini concessional.

 

4a.- La concessionària resta obligada a presentar el títol d'aquesta concessió, en el termini de 30 dies comptats des del dia següent a la notificació de l'atorgament, a l'oficina liquidadora que correspongui, a l'efecte de satisfer, si és procedent, qualsevol impost que es pugui acreditar, i a lliurar-ne el justificant al Consorci Port de Mataró.

 

5a.- Aquesta concessió no faculta al seu titular per portar a terme activitats auxiliars fora dels seus límits, tal com aplecs, emmagatzematge o dipòsits de residus de l'explotació, ni per fer publicitat audiovisual, llevat d'aquella que serveixi per indicar el títol i ús de la concessió, prèvia conformitat del Consorci Port de Mataró.

Tampoc faculta al seu titular a utilitzar les terrasses, que requeriran, en el seu cas, una autorització específica per a la seva ocupació, previ pagament de les taxes o quantitats que corresponguin.

 

6a.-Destí dels locals: el concessionari no pot destinar la superfície de domini públic ocupat ni de les instal.lacions existents , a usos diferents dels assenyalats a la concessió. Els locals podran ser destinats a un ús que sigui congruent amb el pla especial del port de Mataró, el pla d'usos del port de Mataró i el pal estratègic del port de Mataró.

 

7a.-Limitació del nombre de locals a sol.licitar: cada interessat només pot optar a un màxim de 20 locals i en qualsevol cas , a un màxim de 1.100 m2 en superfície de locals total. Aquest límit opera de forma acumulativa sobre el conjunt de les sol.licituds que pertanyin a un grup empresarial o persones físiques o jurídiques amb vinculació. El Consorci podrà modificar aquesta limitació per raons d'especial interès públic.

 

Garantia

6a.- En cas d'execució d'obres es constituirà una garantia per l'import corresponent a un 5% del pressupost de les obres a realitzar, a dipositar en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent al que hagi rebut el concessionari adjudicatari el requeriment, i a retornar una vegada aprovada l'Acta de reconeixement final.

En garantia de l'explotació i del compliment de les obligacions concessionals, es constituirà un dipòsit per import equivalent al 5% de la contraprestació total a pagar per la concessió de l'amarrador, durant tot el termini concessional, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent al que hagi rebut l'adjudicatari el requeriment.

 

Execució de les obres

7a.- L'execució de les obres ha d'ajustar-se al projecte i es portaran a terme sota l'exclusiu risc i responsabilitat del concessionari. El concessionari haurà de complir les obligacions de coordinació d'activitats empresarials, en qualitat del centre de treball d'acord amb la normativa de riscos laborals.

El concessionari iniciarà les obres d'adequació del local i les acabarà, en el termini que s'indiqui en el títol concessional.

Si transcorregut el termini senyalat per l'inici de les obres aquestes no s'han iniciat i el concessionari no ha sol·licitat una pròrroga, que li ha estat concedida , l'Administració incoarà el corresponent expedient de caducitat de la concessió, quedant a favor del Consorci la fiança constituïda.

El Consorci pot inspeccionar en tot moment l'execució de l'obra, per comprovar que les mateixes s'ajusten al projecte en base al que s'ha atorgat la concessió.

Si el concessionari incompleix el termini de finalització de les obres sense haver sol·licitat pròrroga serà potestatiu del Consorci concedir-li una pròrroga o incoar expedient de caducitat de la concessió.

Si el concessionari abans d'acabar les obres i instal·lacions , renuncia total o parcialment a la concessió, perdrà la fiança constituïda. A més, excepte per disposició contrària del Departament de Territori i Mobilitat de la Generalitat, el Consorci podrà requerir-lo perquè aixequi les obres realitzades, al seu càrrec.

 

Reconeixement de les obres

8a.- Acabades les obres, el concessionari sol·licitarà per escrit al Consorci Port de Mataró un reconeixement de les mateixes que es practicarà pels serveis tècnics competents del Consorci amb l'assistència del concessionari, aixecant-se acta, amb reportatge fotogràfic, de les mateixes, en tan siguin conformes amb el títol atorgat i el projecte aprovat. La garantia de construcció es retornarà al concessionari, a instància d'aquest, transcorregut un mes, de l'acta de reconeixement final de les obres i sempre que s'hagi constituït la garantia definitiva a que es fa referència a la condició 6a.

Qualsevol obra no contemplada en el projecte que es vulgui portar a terme al local, amb posterioritat, requerirà comunicació prèvia al Consorci Port de Mataró, sens perjudici de la sol·licitud de les oportunes llicències municipals. No es podran portar a terme obres que afectin l'estructura del local sense l'autorització prèvia i expressa del Consorci. En qualsevol cas, s'acompanyarà sempre el corresponent projecte.

 

Obligacions de conservació i manteniment

 

9a.- La concessionària queda obligada, durant el termini concessional, a conservar els terrenys i instal·lacions concedits en perfecte estat d'utilització, neteja, higiene i ornamentació, havent de realitzar a càrrec seu les reparacions ordinàries i extraordinàries que siguin precises.

El Consorci Port de Mataró podrà inspeccionar en tot moment l'estat de conservació de local i instal·lacions concedits i assenyalar les reparacions que s'hagin de realitzar, restant obligada la concessionària a executar-les a càrrec seu en el termini que se li assenyali. Les despeses que s'originin pel reconeixement de les obres, així com per raó de la inspecció i vigilància, són a càrrec de la concessionària.

Quan la concessionària obligada no porti a terme les obres de conservació i manteniment indicades pel Consorci Port de Mataró, es podrà procedir, d'acord amb els articles 95 i 98 de la Llei 30/1992, previ advertiment, a l'execució subsidiària de les obres, essent l'import de les despeses, així com els danys i perjudicis, a càrrec de la concessionària.

Amb independència del que disposen els dos apartats anteriors, si la concessionària no realitza les reparacions en el termini establert, es podrà incoar l'expedient sancionador corresponent, de conformitat amb el Llibre IV, Títol II, de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya. Si la concessionària no executés les reparacions, es procedirà a instruir expedient de caducitat de la concessió.10a.-. La destrucció de totes o de la major part de les instal·lacions incloses en aquesta concessió, sempre que es degui a cas fortuït o força major, donarà dret a la concessionària a optar entre l'extinció de la concessió sense dret a indemnització o a la reconstrucció de les instal·lacions en la forma i termini que se li indiqui.

Si la destrucció succeís per culpa o dol de la concessionària o persones que en depenguin, l'opció anteriorment establerta correspondrà al Consorci Port de Mataró, que podrà en tot cas obligar a la concessionària a la reconstrucció de les instal·lacions, sense perjudici de les altres responsabilitats que li fossin exigibles.

 

Taxes i tarifes

 

11a.- La concessionària abonarà al Consorci Port de Mataró per avançat l'import total ofertat de la taxa d'ocupació del domini públic portuari (TO1), per tot el termini concessional, calculada d'acord amb el que s'estableix a la Base 7 del Plec de Bases d'aquest procediment, en funció de la superfície edificada. La taxa s'abonarà en el moment de la signatura del contracte de concessió administrativa o mitjançant pagament fraccionat segons es detalla a la Condició 7a del Plec de Bases.

 

12a.- Igualment abonarà, per avançat, l'import total ofertat corresponent a la repercussió dels costos per sistemes generals i per nova inversió que es portarà a terme al Port de Mataró. Aquest import s'ha calculat, en base als principis d'autosuficiència i rendibilitat que imperen en la gestió del Consorci, d'acord amb el que s'estableix a la Base 7 del Plec de Bases, en funció del termini concessional i de la superfície del local, atès que en aquesta nova etapa cal afrontar per part del Consorci Port de Mataró obres de millora i adequació del port. Aquest import s'abonarà, en la seva totalitat, el dia de la signatura del contracte de concessió administrativa o mitjançant pagament fraccions segons es detalla a la condició 7a del Plec de Bases del concurs.

 

13a.- Així mateix, el Consorci podrà acordar que s'aboni un cànon d'activitat, d'acord amb el que estableix l'article 92 de la Llei de Ports de Catalunya, en quantia d'un 1% de la facturació derivada de l'explotació, segons l'objecte contractual, exigible a partir de la data de l'inici de l'activitat, d'acord amb el que s'estableix a la Base 7.2.c) d'aquest plec.

 

14a.- El concessionari abonarà, a partir de l'inici del període concessional i per tot el termini de la concessió, les despeses generals de manteniment, i serveis del port, que abonarà, en funció de la superfície del local, segons descripció que obra a la declaració d'obra nova i parcel·lació horitzontal del port a cada entitat.

Aquestes despeses es calcularan i repartiran d'acord amb els pressupostos que anualment aprovi el Consorci Port de Mataró, d'acord amb la normativa vigent. . Les cargues comuns del Port son totes aquelles despeses que permeten que el Port compti amb un adequat funcionament i manteniment, a curt, mig i llarg termini. Son despeses relatives a elements comuns, totes aquelles despeses que no son considerades com pròpies de cada local o element portuari. S'entén que son despeses comunes, a incloure en la quota de manteniment: Despeses de conservació i manteniment general; manteniment i reparació del port i zona portuària; marineria; despeses aigua i electricitat; despeses vigilància i seguretat general de les instal·lacions; despeses de neteja; provisió d'obligacions tributàries; impost de béns immobles i impostos o taxes corresponents a les zones comunes , despeses d'administració; despeses assegurances generals, despeses mediambientals vinculades al manteniment de la dinàmica litoral, inclòs la repercussió de contribucions especials que en el seu cas s'imposin al Consorci; amortització instal·lacions i serveis generals i altres; despeses de promoció i dinamització; i aquelles que resultin d'aplicació per aprovació del Consell de Govern del Consorci Port de Mataró.

 

15a.- Les despeses originades pels anuncis d'informació pública i de la resolució d'atorgament de la concessió seran a càrrec de la concessionària, en la forma i quantia que assenyalin les disposicions vigents.16a.- El titular de la concessió estarà obligat a satisfer les tarifes vigents pels diferents serveis portuaris, generals o específics, que li siguin prestats pel Consorci Port de Mataró.

 

 

Ús i explotació

 

17a.- La concessió es destinarà a l'objecte previst en el contracte concessional. La concessionària no podrà destinar les instal·lacions en domini públic concedides ni les obres que s'hi executin a usos diferents dels expressats a la concessió.

L'ampliació de l'ús o el canvi d'ús a què està destinada aquesta concessió haurà de ser, en qualsevol cas autoritzada pel Consorci Port de Mataró, sempre que sigui congruent amb el pla d'usos del port i el Pla Especial. El Consorci podrà sol·licitar al concessionari documentació acreditativa de la viabilitat de la nova explotació i en el seu cas, el projecte d'adequació del local que procedeixi.

En qualsevol cas, caldrà garantir en el canvi d'ús, el compliment de les obligacions concessionals relatives a la inversió a realitzar.

Durant la vigència de la concessió el seu titular no podrà realitzar cap modificació o ampliació de les instal·lacions sense la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró. L'incompliment d'aquesta condició serà causa de caducitat de la concessió.

En cap cas s'admetrà un ús habitacional.

 

18a.- El titular de la concessió gestionarà l'activitat autoritzada pel seu compte i risc, sense que en cap cas el Consorci Port de Mataró sigui responsable de les obligacions contretes per la concessionària, o els danys i perjudicis causats per aquest a terceres persones, i la vigilància anirà al seu càrrec.

Tot el personal necessari per a l'explotació de la concessió serà per compte i a càrrec de la concessionària. Aquesta s'haurà de dotar dels elements de seguretat del personal que indiqui la legislació vigent, en especial la relativa a prevenció de riscos laborals.

També seran al seu càrrec les despeses d'electricitat, aigua, servei telefònic, recollida d'escombraries, i qualsevol altre servei necessari per al desenvolupament de l'activitat, i totes les despeses que aquesta ocasioni, així com la contractació dels serveis, les escomeses i el pagament dels drets corresponents.

 

19a.- El titular de la concessió ha d'adoptar les mesures de seguretat i de protecció mediambiental i de sostenibilitat oportunes per desenvolupar l'activitat.

Els abocaments de les aigües residuals i de les procedents de rentat de dipòsits o de vessament superficial hauran de complir les normes vigents en matèria d'abocaments. Quan les instal·lacions no compleixin les normes aplicables, la concessionària estarà obligada a realitzar, en el termini que se l'indiqui, les correccions necessàries fins que, a judici de l'autoritat competent, es compleixin les esmentades normes. Les deixalles i els residus tòxics s'hauran de dipositar en les instal·lacions de la dàrsena destinades a aquesta finalitat.

No es podran desenvolupar a la Zona de Servei del port, activitats molestes o perilloses, o no permeses per la legislació medi ambiental, ni l'emmagatzematge de matèries perilloses.

 

20a.- El concessionari haurà de donar compliment a la normativa aprovada pel Consorci, d'ordenació paisatgística en qualsevol tancament, rètol o tendal que vulgui instal·lar, i es requerirà prèvia autorització del Consorci.

La Direcció del port determinarà els horaris hàbils i les zones de circulació de vehicles per a les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies. Fora de les rutes i les hores indicades no es podran dur a terme aquestes operacions, llevat que, atesa l'excepcionalitat, ho autoritzi expressament per escrit i amb caràcter particular la Direcció.

Els horaris per exercir l'activitat en cada local serà el que determina la normativa general en funció del tipus d'activitat o, en el seu cas l'específica que es fixi en el Pla d'usos del port i en el Reglament particular d'explotació i policia del port, en funció de l'activitat del local comercial.

Els altaveus i aparells emissors de música i megafonia només son permesos en l'interior del propi local i en tot cas, s'haurà de respectar la normativa sobre contaminació acústica d'aplicació. La infracció d'aquesta condició faculta a la Direcció a formular la corresponent denuncia davant l'autoritat competent per incoar l'expedient sancionador.

 

21a.- El titular acreditarà davant el Consorci Port de Mataró l'establiment d'una pòlissa de responsabilitat civil general, de danys i perjudicis a tercers, que cobreixi suficientment la instal·lació concessionada i les conseqüències que es puguin derivar de l'objecte d'aquesta concessió, degudament complimentada, amb companyia asseguradora de reconeguda solvència, quedant obligat al pagament de les primes corresponents, des de l'inici del termini concessional i per tot el temps de durada de la concessió.

 

22a.- La concessionària i el personal afectat haurà de conèixer i donar compliment al Reglament particular d'explotació i policia del Port de Mataró i el pla d'autoprotecció del port (PAU) corresponent i el protocol d'actuació a seguir en el cas d'emergència, als que es sotmetran expressament.

 

23a.- La manca d'utilització, durant un període de dos anys de les instal·lacions i béns de domini públic concedits, un cop iniciat el termini concessional, serà motiu de caducitat de la concessió si no respon a una causa justa.
Correspon al Consorci Port de Mataró en cada cas concret qualificar les causes al·legades per la concessionària per justificar la manca d'ús de les obres i bens concedits. Amb aquesta finalitat la concessionària queda obligada, abans que transcorrin els dos anys, a posar en coneixement del Consorci Port de Mataró les circumstàncies que motiven la manca d'utilització. Si aquesta considera injustificada les causes al·legades per la concessionària, incoarà l'expedient de caducitat de la concessió.

 

Suspensió del servei

24a. En cas d'incompliment per part del concessionari de qualsevol obligació derivada del contracte concessional, del present plec o incompliment de les normes contingudes en el Reglament particular d'explotació i policia del port, normes portuàries i altra normativa dictada pel CONSORCI PORT DE MATARÓ, aquest , podrà acordar la suspensió del servei, d'acord amb el que estableix el Decret 206/ 2001 de 24 de juliol d'aprovació del Reglament de policia portuària, sens perjudici de que pugui procedir la declaració de caducitat de la concessió. Entre d'altres serveis que se li poden suspendre, és l'accés rodat a les instal·lacions portuàries,i el servei de recollida de brossa, si és el cas.

El concessionari garantirà l'accés del personal del Consorci al local quan fos necessari per raons de seguretat o pel compliment de les funcions que aquest té atribuïdes.

 

Canvis de titularitat

 

25a.- De conformitat amb el que disposa l'article 83.1 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya, la concessionària podrà transmetre per actes "inter vivos" la concessió atorgada, prèvia autorització expressa del Consorci Port de Mataró, i s'entendrà que qui se subrogui en els seus drets assumirà també les obligacions que s'imposin en les clàusules d'aquesta concessió, en especial en el pagament de les quotes de manteniment i en el cànon d'activitat. El Consorci Port de Mataró podrà exercir els drets de tempteig i retracte.

No es podrà procedir a la transmissió de la concessió fins que no estigui pagat, en la seva totalitat, el preu ofertat, d'acord amb el que s'estableix a la condició 7a del Plec de Bases del concurs i els acords assumits per l'adjudicatari.

En la sol·licitud d'autorització s'haurà d'adjuntar documentació acreditativa de la personalitat del cessionari i de la seva solvència per a l'exercici de l'activitat, amb els mateixos requeriments que s'estableixen en aquest concurs. El Consorci podrà exigir l'aportació d'altres dades i documents complementaris que cregui convenients per tal d'acreditar-ho.

Quan la persona jurídica titular d'una concessió es transformi, es fusioni amb una altra o s'escindeixi, es considerarà que s'ha produït un canvi de titularitat, essent per tant necessària l'autorització expressa a què es refereix el paràgraf anterior.

Si la societat titular canvia únicament de denominació social, només estarà obligada a notificar-ho al Consorci Port de Mataró.

 

26a.- En cas de defunció del/de la titular de la concessió, els seus causahavents, a títol d'herència o llegat, es podran subrogar en els drets d'aquell en el termini d'un any. Transcorregut aquest termini sense manifestació expressa al Consorci Port de Mataró, s'entendrà que renuncien a la concessió. Si fossin diversos hereus, aquests designaran un representant a efectes de les relacions entre la comunitat hereditària i el Consorci Port de Mataró.

 

Cessió del dret d'ús

 

27a.- La concessionària podrà cedir l'ús del local a tercers, a partir de l'inici del termini concessional, de manera temporal, essent necessària la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró, i sempre que estigui al corrent de pagament amb el Consorci Port de Mataró. El cessionari haurà de subrogar-se en tots els drets i obligacions del concessionari, en especial en el pagament de les quotes de manteniment i en el cànon d'activitat. La cessió no podrà excedir del termini concessional.

En qualsevol cas serà el concessionari el responsable directe davant el Consorci del compliment de els obligacions derivades del títol concessional.

 

28a.- Les transmissions de concessions i les cessions del dret d'ús meritaran la corresponent taxa.

 

Constitució d'hipoteques

29a.- La constitució d'hipoteques i altres drets de garantia sobre les concessions requerirà l'autorització prèvia del Consorci Port de Mataró.

En el supòsit d'adjudicació de la concessió mitjançant execució judicial, el Consorci Port de Mataró podrà exercir el dret de retracte en el termini de tres mesos a comptar des del moment en què tingui coneixement de l'adjudicació.

 

Extinció de la concessió

 

30a.- La concessió s'extingirà per les causes previstes en la legislació reguladora del domini públic marítim-terrestre i, específicament, les següents:

   a) Venciment del termini d'atorgament

   b) Revisió d'ofici en els supòsits previstos en la legislació vigent

   c) Rescat

   d) Mort del/de la titular de la concessió sense successió

   e) Dissolució o extinció de la societat mercantil titular de la concessió, llevat quan es fusioni amb una altra societat o quan se'n creï una de nova

   f) Revocació de les concessions per alteració dels supòsits físics existents en el moment de l'atorgament, quan no sigui possible la modificació del títol

   g) Caducitat

   h) Mutu acord entre el Consorci Port de Mataró i el titular de la concessió.

   j) Falta de pagament del preu de la concessió o de qualsevol de les seus pagaments fraccionats, o qualsevol altre incompliment greu de les obligacions del titular de la concessió, declarat per l'òrgan que va atorgar la concessió.

 

31a.- En el termini de quinze (15) dies, a partir de la data de venciment d'aquest títol, el seu titular haurà de retirar els materials i equips de la seva propietat, aixecar les instal·lacions o restaurar la realitat física alterada, reposant el domini públic ocupat al seu estat anterior. En cas de no retirar-se en aquest termini, ho farà amb càrrec al titular. Del compliment d'aquesta obligació respondrà el dipòsit constituït a l'efecte.

 

32a.- En el supòsit d'extinció per venciment del termini concessional, les instal·lacions es lliuraran gratuïtament i sense càrregues al Consorci Port de Mataró en la data de venciment, en estat de conservació i funcionament adequats, i la concessionària podrà retirar aquells elements que no figuren en l'acta de reconeixement aixecada, sempre que no estiguin units de manera fixa a l'immoble i amb això no es produeixi transgressió ni deteriorament d'aquest.

De la recepció per part del Consorci Port de Mataró de les instal·lacions, s'aixecarà la corresponent acta de lliurament en presència de la concessionària si hi comparegués. En l'acta s'indicarà l'estat de conservació dels béns revertits, especificant, si escau, els deterioraments que presentin.

Si existissin deterioraments, l'acta servirà de base per instruir el corresponent expedient, en el qual es concretarà l'import de les reparacions necessàries que s'exigirà a la concessionària. Si aquest no complís aquesta obligació, s'utilitzarà, si cal, el procediment d'execució subsidiària, de conformitat amb el que disposen els articles 95 i 98 de la Llei 30/1992.

En el cas que la concessionària no abonés voluntàriament les despeses de demolició i retirada de les instal·lacions realitzades subsidiàriament pel Consorci Port de Mataró, i el dipòsit no fos suficient, es podrà utilitzar el procediment coercitiu corresponent.

 

33a.- Seran causa de caducitat de la concessió les previstes en la legislació reguladora del domini públic marítim-terrestre i, específicament, les següents:

   a) La manca de pagament dels imports corresponents a la taxa d'ocupació i repercussió per serveis generals i obres d'inversió en els termes acordats, i en especial d'una o més quotes mensuals que corresponen al pagament fraccionat del preu de la concessió, en cas que l'adjudicatari s'hagi acollit a aquesta modalitat de pagament.

   b) La manca de pagament de les quotes generals de manteniment i serveis del port durant un període superior a un any.

   c) La manca d'utilització de les instal·lacions i béns de domini públic concedits durant un període de dos anys, si no és per una causa justa.

   d) La modificació o ampliació de les obres durant la vigència de la concessió, sense la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró.

   e) La modificació de la destinació o finalitat de la concessió sense la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró.

   f) La no consignació del dipòsit previst.

   g) L'arrendament de la concessió, llevat que es trobi expressament previst en el títol concessional i sigui prèviament autoritzat pel Consorci Port de Mataró.

   h) L'incompliment de les condicions establertes en el plec, la inobservança de les quals estigui expressament sancionada amb la caducitat.

També podran donar lloc a la declaració de caducitat de la concessió els supòsits següents:

   3. La transmissió de la concessió sense la prèvia autorització del Consorci Port de Mataró, quan aquesta autorització sigui exigible.

   4. La constitució d'hipoteques i altres drets de garantia sobre la concessió sense l'autorització del Consorci Port de Mataró.

 

34a.- L'expedient de caducitat de la concessió es tramitarà d'acord amb allò que estableixen les disposicions vigents sobre la matèria, i en tot cas, s'ha de donar audiència prèvia al/a la titular de la concessió administrativa.

La declaració de caducitat comportarà la pèrdua de la fiança definitiva i, si escau, del dipòsit constituït.

La declaració de caducitat i extinció de la concessió per causa de manca de pagament de pagaments fraccionats del preu ofertat de la concessió, comportarà la pèrdua de les quantitats lliurades fins a la data, sens perjudici de la pèrdua de la fiança o garantia definitiva i dipòsit constituït.

 

35a- A l'extinció de la concessió el Consorci Port de Mataró prendrà possessió de les instal·lacions, podent obtenir de les empreses subministradores d'energia elèctrica, aigua, gas i telefonia, la suspensió dels subministraments.

 

36a.- Una vegada extingida la concessió quedaran extingits automàticament els drets reals o personals que poguessin exercir terceres persones sobre el domini públic concedit i sobre les obres i instal·lacions objecte de la reversió. El Consorci Port de Mataró no assumirà els contractes de treball que hagués concertat la concessionària per a l'exercici de la seva activitat empresarial, sense que es pugui entendre de cap manera que l'extinció implica la successió d'empresa prevista a l'article 44 del text refós de Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

 

Sancions

37a.- L'incompliment de les condicions de la concessió, sens perjudici de la seva caducitat, podrà ser constitutiu d'infracció, de conformitat amb el que preveu el Llibre IV, Títol II, de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya.

El/La titular de la concessió podrà ser sempre sancionat per les infraccions que s'estableixin a la Llei 5/1998 abans esmentada, amb independència d'altres responsabilitats que, si fos procedent, serien exigibles i de la seva caducitat, si escau.

Les infraccions seran sancionades prèvia instrucció de l'expedient administratiu, en la forma establerta en la legislació reguladora del procediment administratiu.

 

Interpretació del contracte i jurisdicció competent

38a.- El Consorci Port de Mataró ostenta la facultat d'interpretar les clàusules del contracte, així com resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.

Els Acords que dicti l'òrgan de contractació en l'execució de les seves prerrogatives, modificació i resolució seran immediatament executius.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes dels contractes seran resolts per l'òrgan de contractació i els seus Acords posaran fi a la via administrativa.

Contra els acords que posin fi a la via administrativa es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte o bé recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Prescripcions complementàries

1. El titular haurà d'obtenir i mantenir en vigor les llicències municipals, llicències d'activitats, ambientals, permisos i d'altres autoritzacions legalment exigibles en relació a l'activitat i les obres autoritzades. En tot cas, l'eficàcia del títol resta condicionada a l'obtenció dels permisos exigibles i al pagament de les taxes i impostos establerts en la legislació de règim local, en el moment de l'inici de l'activitat.

2. El titular haurà de presentar anualment una memòria relativa a les activitats desenvolupades i els resultats econòmics de l'explotació, als efectes del corresponent control administratiu.

3. El titular de la concessió administrativa haurà de notificar al Consorci Port de Mataró, amb caràcter previ a la seva formalització, qualsevol contracte o canvi de socis o partícips que suposi l'entrada de tercers en l'explotació de la concessió.

 

Prescripcions tècniques

El concessionari, a partir de l'inici del termini concessional, es fa càrrec de la neteja i manteniment del local objecte de la concessió . Així mateix resta obligat a mantenir totes les instal·lacions del local en correcte estat de manteniment i disposar de les legalitzacions pertinents. A tal efecte el personal del Consorci podrà inspeccionar i sol·licitar la documentació necessària per a vetllar pel seu compliment.

 

Consorci Port de Mataró

 

Mataró, 2 de novembre de 2017

 

 

Tarifes de noves concessions i autoritzacions Port de Mataró

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Resum informatiu de tarifes de noves concessions i autoritzacions del Consorci Port de Mataró:

 

A efectes informatius es relaciona a continuació un resum de les tarifes de noves concessions i autoritzacions del Consorci Port de Mataró. Els valors que prevalen són els aprovats pels Acords del Consell de Govern del Consorci i pel Pressupost i Tarifes del Consorci Port de Mataró vigent a cada moment i les disposicions legislatives d'aplicació.

 

Tarifes de concessions:

 

Pagament fraccionat:

Taula : Taula resum de les tarifes per a noves concessions amb pagament fraccionat (€/m2 base impos.)

 

Duració concessió (anys)

6

8

12

16

20

25

Amarraments

86,04 €

114,71 €

172,07 €

229,43 €

286,79 €

358,48 €

Locals

141,86 €

189,14 €

283,71 €

378,28 €

472,85 €

591,07 €

Pallols/aparcaments

129,52 €

172,70 €

259,05 €

345,40 €

431,75 €

539,69 €

 

 

Cal aplicar aquest preu a la superfície en m2 de l'element portuari i sumar-hi l'IVA (impost sobre el valor afegit) legalment vigent.

Aquest preu es pot pagar fraccionadament en 36 mensualitats iguals sense interessos en pagaments per domiciliació bancària SEPA. A l'import de les mensualitats se li afegirà la quota de manteniment i serveis corresponent a l'element portuari.

 

Pagament al comptat:

Si les concessions es paguen al comptat llavors s'aplica una bonificació del 8% en el preu (pagament únic):

Taula : Taula resum de les tarifes per a noves concessions amb pagament al comptat (€/m2 base imp.)

 

Duració concessió (anys)

6

8

12

16

20

25

Amarraments

79,16 €

105,53 €

158,30 €

211,08 €

263,85 €

329,80 €

Locals

130,51 €

174,01 €

261,01 €

348,02 €

435,02 €

543,78 €

Pallols/aparcaments

119,16 €

158,88 €

238,33 €

317,77 €

397,21 €

496,51 €

 

 

Cal aplicar aquest preu a la superfície en m2 de l'element portuari i sumar-hi l'IVA (impost sobre el valor afegit) legalment vigent.

Al preu de la concessió cal afegir la quota mensual de manteniment i serveis, que poden variar anualment i que actualment (*) (2017) són els següents:

Taula : Tarifes de quota de manteniment i serveis (€/m2 al mes, base imposable)

 

 

 

Amarratge

Local

Pallol

Aparcament

Tarifa en €/m2 sense IVA

2,79 €

1,53 €

1,21 €

0,96 €

 

 

Cal aplicar aquest preu a la superfície en m2 de l'element portuari i sumar-hi l'IVA (impost sobre el valor afegit) legalment vigent.

(*) Les quotes de manteniment i serveis s'actualitzen anualment al pressupost del Consorci Port de Mataró i es repercuteixen al titular. Les quotes de manteniment i serveis s'han d'afegir al llarg de tota la durada de la concessió i el seu pagament ha d'estar domiciliat bancàriament d'acord amb la normativa SEPA. Els valors de les quotes de manteniment i serveis que prevalen són els aprovats pel Pressupost i Tarifes del Consorci Port de Mataró vigent a cada moment.

 

Tarifes de lloguer (autoritzacions):

Es proposen els següents preus de referència per a lloguer d'elements portuaris (amarraments, locals, pallols i aparcaments) , que podran canviar anualment en funció del mercat i la sostenibilitat econòmica i financera del Consorci d'acord amb el Pressupost i Tarifes del Consorci Port de Mataró vigent a cada moment.

Taula : Tarifes de lloguer (€/m2 al mes, base imposable)

 

 

 

Amarratge

Local

Pallol

Aparcament

Tarifa €/m2/mes més IVA

5,80 €

5,80 €

4,50 €

4,50 €

 

 

Cal aplicar aquest preu a la superfície en m2 de l'element portuari i sumar-hi l'IVA (impost sobre el valor afegit) legalment vigent.

El lloguer d'elements portuaris es podrà fer amb pagament mensual amb domiciliació SEPA o amb pagament avançat de 1 o 3 anys (forfaits). En aquests casos es farà una rebaixa del 4% i del 8% respectivament.

A més es proposa fer una bonificació regressiva del preu del lloguer pels amarratges durant els primers 6 anys fins arribar al preu objectiu de referència. Amb aquesta bonificació del lloguer d'amarratges els preus durant el període de transició serien els següents:

Taula : Preus bonificats del lloguer d'amarratges durant el període de transició (€/m2 al mes base imp.) (*)

 

Any

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Tarifa (euro/m2/mes)

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

Bonificació període de transició %

45%

37%

30%

22%

15%

7%

0%

0%

Tarifa bonificada (€/m2/mes)

3,190

3,654

4,060

4,524

4,93

5,394

5,800

5,800

IVA 21%

0,67

0,77

0,85

0,95

1,04

1,13

1,22

1,22

Total IVA inclòs al mes

3,86

4,42

4,91

5,47

5,97

6,53

7,02

7,02

 

 

Cal aplicar aquest preu a la superfície en m2 de l'element portuari i sumar-hi l'IVA (impost sobre el valor afegit) legalment vigent.

(*) Bonificació especial a aplicar durant el període 2018-2023. Els preus de referència , les quotes de manteniment i serveis, i la resta de components del cost s'actualitzaran segons el pressupost anual i tarifes del Consorci Port de Mataró o bé per canvis legislatius. Pagament fraccionat amb domiciliació SEPA. El percentatge de bonificació sobre el preu de referència és manté segons aquesta escala. El preu de referència podrà actualitzar-se cada any.

 

FORFAITS:

El lloguer d'elements portuaris es podrà fer amb pagament amb pagament avançat de 1 ó 3 anys (forfaits). En aquests casos es farà una bonificació del 4% ( 1 any amb pagament anticipat) i del 8% (3 anys amb pagament anticipat) respectivament sobre el total de lloguer per al període contractat calculat d'acord amb l'escalat de preus futur previst vigent en el moment de la contractació.

 

LOCALS : PERÍODE TRANSITORI

Per al cas del locals de la zona comercial, es proposa un període transitori de 18 mesos ampliable fins a 3 anys (2018-2021) en el que s'oferirà la possibilitat de fer autoritzacions temporals amb preu bonificat. Amb aquesta bonificació del lloguer de locals els preus durant el període de transició són els següents:

Taula : Preu bonificat del lloguer de locals en període de transició (€/m2 al mes, base imposable)(*)

 

Any

2018-2021

Tarifa (euro/m2/mes)

5,80

Bonificació període de transició %

17,25%

Tarifa bonificada (€/m2/mes)

4,80

IVA 21%

1,01

Total IVA inclòs al mes

5,81

 

 

Cal aplicar aquest preu a la superfície en m2 de l'element portuari i sumar-hi l'IVA (impost sobre el valor afegit) legalment vigent.

(*) Bonificació especial a aplicar durant el període 2018-2021. Els preus de referència , les quotes de manteniment i serveis, i la resta de components del cost s'actualitzaran segons el pressupost anual i tarifes del Consorci Port de Mataró o bé per canvis legislatius. Pagament fraccionat amb domiciliació SEPA. El percentatge de bonificació sobre el preu de referència és manté segons aquesta escala. El preu de referència podrà actualitzar-se cada any

El lloguer de locals en període de transició es podrà fer amb pagament mensual amb domiciliació SEPA o amb pagament avançat de 12 mesos ó 18 mesos (forfaits). En aquests casos es farà una rebaixa del 4% i del 5% respectivament sobre el total de lloguer per al període contractat d'acord amb l'escalat de preus previst vigent en el moment de la contractació.

 

Garanties:

S'aplicarà el règim de garanties següent a tots els contractes (concessions i autoritzacions/lloguers):

Garantia provisional o fiança provisional: Per a formular la sol·licitud a la llista d'espera/sol.licitud d'adjudicació serà preceptiu dipositar una garantia provisional en un import equivalent al 2% del preu de l'element portuari sol·licitat en funció del període sol·licitat. El període minim de càlcul sobre el que s'aplicarà aquest percentatge en cas de lloguers mensuals als efectes de garantia serà d'un any. L'exigència de la garantia provisional es justifica per tal que els licitadors responguin del manteniment de les seves ofertes fins a l'adjudicació del contracte. El Consorci podrà suspendre l'exigència de la garantia provisional quan per raons d'interès general sigui necessari agilitar la tramitació dels exepedients de contractació.

Garantia definitiva o fiança definitiva: La garantia definitiva serà del 5% en el cas de les autoritzacions fins a un màxim de 3 anys i del 5% en les concessions de més de 3 anys durant el període de pagament fraccionat. El període minim de càlcul sobre el que s'aplicarà aquest percentatge en cas de lloguers mensuals als efectes de garantia serà d'un any . Un cop abonat el total import del pagament fraccionat la garantia definitiva es reduirà fins al 3% fins a la finalització del contracte. Els que optin per al pagament al comptat hauran de dipositar una garantia definitiva del 3% fins a la finalització del contracte.

 

Consorci Port de Mataró

Mataró, 2 de novembre de 2017

Amunt