Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 07/11/2017

  • Número de control 17338068

  • Organisme emissor Institut Municipal de Formació de Vilafranca del Penedès

    CVE CVE-DOGC-A-17338068-2017

Dades del DOGC
  • Número 7516

  • Data 14/12/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria de selecció d'un/a professor/a de CFGM i CFGS de joieria artística de l’escola municipal d’art Arsenal.


BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ PER CONCURS DE MÈRITS, AMB PROVA SELECTIVA I ENTREVISTA, D'UN/A PROFESSOR/A DE CFGM I CFGS DE LA FAMÍLIA DE JOIERIA ARTÍSTICA DE L'ESCOLA MUNICIPAL D'ART ARSENAL, AMB SEU A VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

 

Ref. A_20171004

ENS QUE CONVOCA EL LLOC DE TREBALL: Entitat Pública Empresarial Local “Institut Municipal de Formació”, de Vilafranca del Penedès, organisme públic subjecte al dret privat dependent de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

LLOC A COBRIR: Professor/a de l'Escola Municipal d'Art Arsenal, amb seu a Vilafranca del Penedès.

DOTACIÓ: 1 lloc de treball.

DURADA: Fins a la provisió definitiva de la plaça, amb facultat de desistiment empresarial amb indemnització legal.

TIPUS: Contracte indefinit no fix, amb incorporació immediata a la finalització del procés selectiu.

HORARI: 31 h/set. Horari partit i flexible.

RETRIBUCIÓ: Sou brut anual de 25.936,20 €, abonats en 12 pagues.

 

SISTEMA DE SELECCIÓ:

Concurs de mèrits (fins a 40 punts, dels quals fins a 24 punts per l'experiència professional amb 3 punts per a cada any d'experiència o fracció superior als 6 mesos, i fins a 16 punts per les titulacions i coneixements vinculats), prova selectiva de programació d'una unitat o mòdul formatiu (fins a 20 punts) i entrevista personal (fins a 40 punts).

 

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL:

Donar classes dels mòduls:

Volum, Projectes, Taller i Obra final del cicle formatiu de grau mitjà de Procediments de joieria artística.

Modelat i maquetisme, Història de la Joieria, Projectes, Taller i Projecte final del cicle formatiu de grau superior de Joieria artística.

Altres tasques vinculades a la formació com poden ser tutories, coordinacions, ...

Domini dels mitjans informàtics necessaris tant per la pròpia funció docent com per a les especialitats a impartir.

 

REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS:

Tenir legalment la nacionalitat espanyola o ser ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o persona inclosa en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la UE i ratificats per Espanya en els que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, o ciutadà estranger no comunitari o assimilable, en els termes previstos a l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Cal aportar còpia de DNI, passaport, document identificatiu i autorització de residència, si s'escau.

Tenir com a mínim setze anys i no superar l'edat de jubilació legalment establerta.

Tenir coneixements de la Llengua Catalana, amb certificat de nivell de suficiència (C1) o equivalent. S'exigeix justificació documental i, si no és possible, s'indicarà, i s'admetrà que els aspirants se sotmetin a una prova eliminatòria de nivell de català que dirigiran els serveis adscrits a l'Ajuntament de Vilafranca, i que emetrà la qualificació d'apte o no apte.

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Aquest punt s'ha de fer constar amb una declaració sota promesa o jurada signada per la persona interessada.

D'acord amb la Llei 26/2015 de Protecció a la Infància i l'Adolescència, aportar certificació negativa de no haver estat condemnat per sentència ferma per un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Tenir la formació següent (fins a 6 punts):

Llicenciatura o Grau universitari més el títol de Tècnic/a Superior en Joieria Artística.

Formació i experiència de tècniques i procediments específics (fins a 5 punts), com ara: Taller joier, Encastat, Ceres, Microfusió, Esmalts, ...

Experiència docent acreditada a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior d'Arts Plàstiques i Disseny (fins a 24 punts).

També es valorarà, tot i no ser imprescindible:

Tenir formació i coneixements de la llengua anglesa (fins a 2 punts) que habilitin a impartir la formació de les matèries dels cicles formatius en aquest idioma.

Experiència i formació en coneixements vinculats a la joieria (fins a 3 punts), com ara:

Disseny i prototipat 3D

Gemmologia

Disseny de producte

Moda i complements

Experiència docent acreditada d'altres especialitats.

Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar al Registre General de l'Ajuntament, dins del termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé mitjançant alguna de les altres formes previstes per l'article 38.4 de la Llei 39/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Es dirigirà una sol·licitud amb un currículum documentat (els mèrits i els requisits exigits s'han d'acreditar documentalment) adreçada a la presidència de l'ens (EPEL) Institut Municipal de Formació, que es podrà presentar a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, C/ de la Cort, 14, en horari oficial de registre. També es pot presentar per correu, sempre que la documentació tingui entrada abans de la finalització del termini establert.

En la sol·licitud els aspirants han d'indicar una adreça de correu electrònic a l'efecte de rebre avisos i notificacions relatius al procés selectiu. Les trameses de correus a l'adreça indicada es considera mitjà idoni de comunicació.

La documentació acreditativa dels mèrits i requisits al·legats al currículum vitae s'haurà de lliurar juntament amb la sol·licitud.

No podran ser objecte de valoració ni tinguts en compte, segons el cas, els mèrits i requisits al·legats que no es posseeixin a la finalització del termini de sol·licituds ni aquells que no siguin acreditats mitjançant la corresponent documentació de forma adequada i clara. No s'admetrà cap documentació referida a mèrits un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

 

ÒRGAN DE SELECCIÓ:

La valoració dels mèrits, la prova selectiva i l'entrevista la realitzaran la Direcció de l'Escola Municipal d'Art Arsenal, la Gerència administració general de l'Institut Municipal de Formació i els Recursos Humans de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Les persones no contractades restaran com a candidates a cobrir temporalment possibles vacants de l'especialitat, essent cridades d'acord amb l'ordre de puntuació o valoració obtinguda.

Aquestes Bases han estat aprovades definitivament pel Consell d'Administració de l'EPEL Institut Municipal de Formació, a Vilafranca del Penedès, el dia 7 de novembre de 2017.

 

Vilafranca del Penedès, 7 de novembre de 2017

 

Josep Anton Cuscó i Palau

Administrador general

Amunt