Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/11/2017

  • Número del document ARP/2806/2017

  • Número de control 17335097

  • Organisme emissor Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

    CVE CVE-DOGC-A-17335097-2017

Dades del DOGC
  • Número 7511

  • Data 05/12/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/2806/2017, de 23 de novembre, per la qual es convoquen per a l'any 2017 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02) (Resolució de 23 de novembre de 2017, publicada en el BOE núm. 295, de 5 de desembre) (ref. BDNS 373374).


Els ajuts a la gestió forestal sostenible es regulen mitjançant l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, modificada per l'Ordre ARP/155/2016, de 8 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, aprovades per l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol i per l'Ordre ARP/218/2017, de 22 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), aprovat per la Comissió Europea el 24 de juliol de 2015, amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de 15 de juliol de 2014, preveu dins les mesures M04 d'inversions en actius físics i M08 d'inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos, les operacions següents en relació amb la gestió forestal:

L'operació 04.03.03 Xarxes viàries per a la gestió dels boscos, l'operació 08.03.01 Prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal, l'operació 08.05.01 Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, l'operació 08.05.02 Redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal i l'operació 08.06.02 Inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals.

En el marc de l'article 5 del Reglament (UE) 1305/2013, aquests ajuts responen a la prioritat 2, focus àrea a), pel que fa a les operacions incloses en l'operació 04.03.03 Xarxa viària per a la gestió dels boscos i a les incloses a l'operació 08.06.02 Inversions per la transformació i comercialització dels recursos forestals; a la prioritat 4, focus àrea a), b) i c), pel que fa a l'operació 08.03.01 Prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal; a la prioritat 4, focus àrea a) pel que fa a les operacions 08.05.01 Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics i a l'operació 08.05.02 Redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal, establerts en el Reglament (UE) 1305/2013.

Aquestes operacions estan sotmeses al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell, i el Reglament d'execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, que estableix disposicions d'aplicació de l'esmentat Reglament (UE) 1306/2013.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.7 l'exercici de la competència en matèria de boscos al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, disposa com a funcions de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, dissenyar i dirigir les actuacions en matèria de protecció, prevenció d'incendis forestals, i foment dels terrenys forestals, tot vetllant per la protecció dels ecosistemes de Catalunya.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector forestal mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1. Convocar per a l'any 2017 els ajuts per a la gestió forestal sostenible per a les actuacions següents, que es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol (DOGC núm. 6918, de 22.7.2015) modificades per l'Ordre ARP/155/2016, de 8 de juny (DOGC núm. 7144, de 17.6.2016) i per l'Ordre ARP/218/2017, de 22 de setembre (DOGC núm. 7464, de 29.9.2017).

1.1 En el marc de l'operació 08.05.02 d'ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (IOF) (annex 2 de l'Ordre ARP/222/2015):

- Redacció i revisió de Plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF).

- Redacció i revisió de Plans simples de gestió forestal (PSGF).

- Redacció i revisió de Projectes d'ordenació (PO).

- Redacció i revisió de Projectes d'ordenació forestal d'àmbit municipal o supramunicipal (PFM).

1.2 En el marc de l'operació 04.03.03 d'ajuts a la xarxa viària per a la gestió dels boscos (annex 3 de l'Ordre ARP/222/2015):

- Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.

- Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.

- Actuacions puntuals i construccions d'obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.

Els camins indicats en l'apartat 5.k de l'annex 3 de les bases, s'ajusten a la definició de les vies forestals de l'article 2.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural:

a) Camins forestals, les vies de terra o pavimentades de circulació permanent que serveixen per a la gestió, la vigilància i la defensa de les forests, amb una amplada mitjana de plataforma de 4 metres, que formen la xarxa forestal bàsica. S'entenen com a camins forestals els camins principals i els camins primaris de l'apartat 5.k de l'annex 3 de les bases.

b) Pistes forestals, les vies de terra o pavimentades connectades amb les anteriors i de característiques similars, construïdes primordialment per al transport dels aprofitaments forestals, amb una amplada mitjana de plataforma de 3 metres, que formen la xarxa forestal secundària. S'entenen com a pistes forestals els camins secundaris de l'apartat 5.k de l'annex 3 de les bases.

c) Els camins de desembosc, les vies de terra i de circulació temporal exclusivament construïdes per al transport d'aprofitaments forestals, amb una amplada mitjana de plataforma de 2,5 metres.

1.3 En el marc de l'operació 08.05.01 d'ajuts per a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (annex 4 de l'Ordre ARP/222/2015):

- Aclarida de plançoneda.

- Aclarida de millora.

- Tallada selectiva.

- Selecció de tanys.

- Estassada de sotabosc d'execució conjunta amb alguna actuació anterior.

- Desembosc amb cable aeri i/o tracció animal.

1.4 En el marc de l'operació 08.03.01 d'ajuts per a la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (annex 5 de l'Ordre ARP/222/2015):

Recuperació del potencial forestal (apartat 3.1):

- Tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades per incendi forestal i per danys biòtics.

Infraestructures en la prevenció d'incendis (apartat 3.3):

- Construcció de les vies forestals estratègiques.

- Manteniment de les vies forestals estratègiques.

- Creació dels punts de reserva d'aigua per a extinció d'incendis forestals.

- Manteniment dels punts de reserva d'aigua per a extinció d'incendis forestals.

- Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes in situ.

- Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes en pista.

- Actuacions puntuals i construcció d'obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.

1.5 En el marc de l'operació 08.06.02 d'ajuts a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (annex 6 de l'Ordre ARP/222/2015):

- Obra civil relacionada amb el moviment de la fusta i emmagatzematge d'estella forestal.

- Instal·lacions i obra civil en empreses de recol·lecció i primera transformació de productes forestals no fusters.

- Processadores, autocarregadors i arrossegadors forestals (skidders), així com les adaptacions i complements.

- Equips tractors i les seves adaptacions i complements (cabines reforçades homologades, proteccions forestals a les rodes i baixos, seient giratori, grues, cabrestant i remolcs forestals).

- Eines i complements forestals que permetin un primer tractament dels productes forestals: desbrossadores, escorçadores mòbils, estelladores, empacadores, cabrestants i cables aeris i altres per finalitats similars, en nombre no superior als equips tractors propietat del sol·licitant.

- Camions i plataformes per al transport de la fusta o biomassa i grues que s'hi instal·lin.

- Bàscules, pales carregadores de roll, línies d'escorçat i instal·lacions de classificat de roll.

- Línies de serrat i de primera transformació industrial sempre que la capacitat de producció sigui igual o inferior a 10.000 m3 anuals en rotllo.

 

2. Persones beneficiàries.

2.1 Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones sol·licitants següents que reuneixin els requisits establerts en l'apartat 2 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/222/2015:

a) Els ens locals titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, excepte les diputacions provincials, i els consells comarcals que comptin amb l'autorització dels ens locals corresponents, poden ser beneficiaris dels annexos 2, 3, 4 i 5 de l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol.

b) Les agrupacions de titulars de terrenys forestals públics o privats poden ser beneficiàries del concepte de projectes d'ordenació forestal d'àmbit municipal o supramunicipal (PFM), de l'annex 2 de l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol.

c) Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) poden ser beneficiàries de l'apartat d'Infraestructures en la prevenció d'incendis de l'annex 5 de les bases recollides a l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol.

d) Les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals i les seves associacions poden ser beneficiàries del concepte de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades de l'annex 5 de l'Ordre ARP/222/2015 en el cas d'incendi forestal.

e) Les associacions de persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals poden ser beneficiàries del concepte de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades de l'annex 5 de l'Ordre ARP/222/2015 en el cas de danys biòtics.

f) Les empreses i autònoms amb activitat principal forestal poden ser beneficiàries de l'annex 6 de l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol.

 

3. Condicions per les actuacions subvencionables.

Les actuacions subvencionables s'han d'ajustar als criteris següents:

a) En el cas de l'annex 2 de l'Ordre ARP/222/2015, els IOF corresponents a forests de titularitat pública s'han de presentar mitjançant el formulari dinàmic corresponent que la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi posa a disposició dels usuaris al web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, dins el conjunt d'eines de suport per a la redacció d'instruments d'ordenació forestal en el web agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/planificacio-forestal/instruments-ordenacio-recursos-forestals/eines-suport-redaccio-instruments-ordenacio-forestal/.

b) Pel concepte de construcció de vials de l'annex 3 de l'Ordre ARP/222/2015, només es poden beneficiar aquelles finques amb densitats vials inferiors a 80 metres per hectàrea. Dels camins de desembosc, només se'n considera subvencionable la construcció.

c) En el cas de l'apartat de recuperació del potencial forestal de l'annex 5 de l'Ordre ARP/222/2015, i pel que fa a zones cremades, només s'acceptaran sol·licituds de zones incendiades des del 25 de juliol de 2015 fins al darrer dia de presentació de sol·licituds. El grau d'afectació de l'incendi ha de ser superior al 20% dels peus dins de la zona afectada, per tenir dret a subvenció. L'objecte de l'ajut és la intervenció sobre els peus no comercials. En terrenys amb pendent inferior al 40% de pendent transversal, els arbres i arbustos afectats sense possibilitat de supervivència i sense valor comercial s'han de tallar i trossejar a una mida inferior a 0,5 metres de llargada, deixant les restes aplanades a terra. En el cas de terrenys amb pendent superior al 40%, les restes es disposaran acordonats seguint corbes de nivell.

Pel que fa a zones afectades per danys biòtics, només s'acceptaran sol·licituds de zones incloses en la declaració oficial de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi en la qual es declaren d'interès fitosanitari els treballs sobre masses de pi pinyer afectades en les comarques del Maresme i Vallès Oriental per Tomicus destruens des de l'1 de gener de 2017. Per poder acceptar les sol·licituds, el grau d'afectació ha de ser també superior al 20% dels peus dins de la zona afectada. Les tasques subvencionables són les corresponents al sobrecost produït per l'obligació de trituració o extracció de restes superiors a 7,5 cm de diàmetre i la retirada dels troncs en menys de 30 dies entre l'1 de setembre de 2017 i l'1 de març de 2018. En qualsevol cas, no pot quedar fusta o restes de més de 7,5 cm de diàmetre al bosc sense triturar a partir de l'1 d'abril.

Les condicions tècniques de realització dels punts de reserva d'aigua són les que s'indiquen a la guia facilitada per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i ubicada al web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en base a l'establert en l'apartat 4 de l'annex 5 de l'Ordre ARP/222/2015.

 

4. Termini de presentació de la sol·licitud, tramitació i resolució.

4.1 El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb l'apartat 6 de l'annex 1 de les bases.

4.2 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Gestió Forestal.

4.3 L'òrgan competent per a emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.

A aquests efectes, s'ha de nomenar una comissió de valoració que serà l'encarregada de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel/per la subdirector/a General de Boscos, el/la cap del Servei de Gestió Forestal i el/la cap de Secció d'Ordenació de la Producció Forestal.

4.4 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és de sis mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

4.5 Contra la resolució del/ de la director/a general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es pot interposar en qualsevol moment a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

 

5. Tipus i quantia de l'ajut.

5.1 Els ajuts d'aquesta convocatòria són cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%, per la qual cosa l'aportació del DARP és del 57%.

5.2 La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 5.826.315,79 euros. L'aportació del DARP, per una quantitat de 3.321.000,00 euros té naturalesa de crèdit anticipat i va a càrrec de les partides pressupostàries D/760000100/5510, D/770000100/5510, D/482000100/5510, D/780000100/5510 i D/782000100/5510 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per un import de 0,00 euros per l'any 2017 i de 3.321.000,00 euros per l'any 2018. La resta de finançament, de 2.505.315,79 euros, va a càrrec del fons FEADER.

L'aportació financera del DARP a aquests ajuts té naturalesa d'ajut d'estat, i es sotmeten al règim d'exempció del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, i en el cas dels ajuts i li ha estat assignat el número SA43021.

La concessió dels ajuts resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del DARP de 2018.

5.3 La dotació màxima indicada es distribueix per actuacions, incloses als annexos de l'Ordre ARP/222/2015 de la manera següent:

a) Per a la redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal (PTGMF, PSGF i PO) en el marc de l'annex 2 de l'Ordre ARP/222/2015 (operació 08.05.02): 100.000,00 euros.

b) Per a la redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal municipals i supramunicipals (PMF) en el marc de l'annex 2 de l'Ordre ARP/222/2015 (operació 08.05.02): 29.824,56 euros.

c) Per a la millora de la xarxa viària en el marc de l'annex 3 de l'Ordre ARP/222/2015 (operació 04.03.03): 650.877,19 euros.

d) Per a les actuacions silvícoles de millora en el marc de l'annex 4 de l'Ordre ARP/222/2015 (operació 08.05.01): 678.947,37 euros.

e) Per a la recuperació del potencial forestal per danys biòtics en el marc de l'annex 5 de l'Ordre ARP/222/2015 (operació 08.03.01): 200.000,00 euros

f) Per a la recuperació del potencial forestal per incendis forestals en el marc de l'annex 5 de l'Ordre ARP/222/2015 (operació 08.03.01): 200.000,00 euros.

g) Per a les infraestructures en la prevenció d'incendis ajuntaments en el marc de l'annex 5 de l'Ordre ARP/222/2015 (operació 08.03.01): 1.221.052,63 euros.

h) Per a les infraestructures en la prevenció d'incendis ADF en el marc de l'annex 5 (operació 08.03.01): 1.731.578,95 euros.

i) Per a la transformació i comercialització dels recursos forestals en el marc de l'annex 6 de l'Ordre ARP/222/2015 (operació 08.06.02): 1.014.035,09 euros.

5.4 La Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi pot modificar la dotació màxima indicada en l'apartat anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada annex.

Quan l'import de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària s'ha de mantenir el criteri d'atorgar primer l'ajut per l'annex que tingui suficient dotació pressupostària, traslladant la suficiència de crèdit als altres annexos restants d'acord amb el criteri de prioritat següent: primer: annex 5 (i dins de l'annex 5: 1r infraestructures ajuntaments, 2n infraestructures ADF, 3r recuperació del potencial forestal per incendis forestals i 4t recuperació del potencial forestal per danys biòtics); segon: annex 6; tercer: annex 3; quart: annex 4 i cinquè: annex 2 (1r. PTGMF, PSGF i PO i finalment els PMF).

5.5 La determinació de l'import subvencionable es durà a terme d'acord amb el que figura als annexos respectius de l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a cada tipus d'actuació.

5.6 S'estableix com a import màxim de subvenció per persona beneficiària per l'annex 2 la quantitat de 15.000,00 euros; per als annexos 3 i 4 la quantitat de 25.000,00 euros; per a l'annex 5 la quantitat de 30.000,00 euros per a ajuntaments i consells comarcals i ADF que actuïn en un únic municipi; i fins a 50.000,00 euros per aquells consells comarcals i ADF que actuïn en més d'un municipi; 80.000,00 euros per tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades per danys biòtics; 30.000 euros per tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades per incendi forestal; i per a l'annex 6 la quantitat de 30.000,00 euros.

Per l'annex 3, s'estableix com a import màxim subvencionable pel concepte d'arranjament substancial de vials necessaris per la GFS la quantitat de 9.000 euros i pel concepte de construcció de vials necessaris per a la GFS la quantitat de 20.000 euros.

Per l'annex 5, s'estableix com a import màxim subvencionable pel concepte de millora de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis la quantitat de 9.000 euros per municipi, amb un màxim de 18.000 euros en cas de més d'un municipi (ADF i Consells Comarcals. Pel que fa al concepte de construcció de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis el màxim subvencionable serà de 30.000 euros per municipi amb un màxim de 50.000 euros, en cas de més d'un municipi (ADF i Consells Comarcals. L'import màxim total que es pot concedir a una mateixa persona beneficiària en aquesta convocatòria pels diferents annexos és de 80.000 euros.

5.7 Els percentatges de subvenció per cada annex són els següents:

a) Annex 2, redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (08.05.02):

- 100% per inversions en boscos d'utilitat pública.

- 80% en espais naturals protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000).

- 75% per a la resta de casos.

b) Annex 3, xarxa viària per a la gestió dels boscos (04.03.03):

- 100% en forests d'utilitat pública.

- 85% en espais naturals protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000).

- 80% per a la resta de casos.

c) Annex 4, actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (08.05.01):

- 100% en forests d'utilitat pública.

- 80% en espais naturals protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000).

- 75% per la resta de casos.

d) Annex 5, recuperació del potencial forestal i infraestructures en la prevenció d'incendis (08.03.01): 100% en tots els casos.

e) Annex 6, transformació i comercialització dels recursos forestals (08.06.02): 40% en tots els casos.

5.8 Import mínim subvencionable.

Quan l'import proposat per atorgar en una sol·licitud/expedient sigui inferior a 200 euros, en el cas de l'annex 2, 1.500 euros en el cas dels annexos 3 i 4 (de forma individual per cada annex o conjunta en el cas d'actuacions vinculades entre els dos annexos), 1.500 euros en el cas dels annexos 5 i 6 (excepte el concepte de Tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades per incendi forestal, que serà de 1.000 euros), aquest/a no es tramitarà per qüestions d'eficàcia i d'eficiència administrativa i s'arxivarà l'expedient amb la comunicació prèvia a la persona sol·licitant.

 

6. Criteris de priorització.

D'acord amb el que preveuen les bases reguladores, les sol·licituds d'ajuts admissibles es valoren segons els criteris de priorització i les puntuacions que es detallen a continuació, els quals es valoraran per a cada sol·licitud, segons escaigui, d'acord amb els blocs pressupostaris establerts a l'apartat 5.3. En el cas que a l'últim tram de puntuació amb imports per atorgar s'arribés amb igualtats de punts entre dos o més expedients, s'han d'utilitzar els criteris de desempat indicats per a cada línia d'ajut en els subapartats següents. Els criteris a valorar són els següents:

6.1 Criteri comú.

Un màxim de 3 punts en funció del grau d'execució global en relació a l'import concedit en l'última convocatòria d'ajuts i la puntuació s'atorga de forma proporcional segons el percentatge d'execució: a partir de 95% d'execució la puntuació és de 3 i per sota del 95%, segons el percentatge corresponent (per exemple: 94,5% equival a 2,83 punts: 94,5 x 3/100).

Els beneficiaris obtenen la màxima puntuació en cas de no haver concorregut a la darrera convocatòria a la gestió forestal sostenible o en cas de no haver obtingut l'atorgament d'ajut per manca de disponibilitat pressupostària.

6.2 Criteris específics per les actuacions de redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal (PTGMF, PSGF i PO) en el marc de l'annex 2 de l'Ordre ARP/222/2015 (operació 08.05.02).

a) 3 punts per a revisions d'IOF i 2 punts per a les noves redaccions.

b) Fins a 3 punts en funció del percentatge d'inclusió de l'IOF en una forest d'utilitat pública, tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 3 punts.

c) Fins a 3 punts en funció del percentatge d'inclusió de l'IOF dins la llista de municipis amb limitacions naturals, específiques i zones de muntanya segons l'Annex XI del PDR 2014-2020 i/o en un espai protegit (PEIN, Xarxa Natura 2000), tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge on el 100% equival a 3 punts.

d) Fins a 1 punt per les finques que presentin la sol·licitud d'adscripció a algun sistema de certificació forestal sostenible reconegut i acceptat internacionalment en el moment de presentar la sol·licitud de l'ajut, tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 1 punt. També reben aquesta puntuació aquelles revisions dels IOF encara vigents i que disposin de l'adscripció a algun sistema de certificació forestal sostenible aprovada i vigent. En el primer cas, un cop aprovat l'IOF, serà necessari disposar de la resolució d'adscripció aprovada en el termini d'un mes.

La puntuació màxima que pot assolir una sol·licitud, comptant també amb el criteri comú, és de 13 punts. No obtenen l'ajut aquells expedients amb una puntuació inferior a 3,9.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i no es disposi de suficient pressupost s'aplica com a criteri de desempat les hectàrees proposades a l'informe tècnic com a subvencionables, de major a menor.

6.3 Criteris específics per a les actuacions de redacció i revisió de Projectes d'ordenació forestal d'àmbit municipal o supramunicipal (PFM) en el marc de l'annex 2 de l'Ordre ARP/22/2015 (operació 08.05.02):

a) Fins a 1 punt en funció del percentatge d'inclusió de l'actuació en municipi d'alt risc d'incendi, tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 1 punt.

b) Fins a 5 punts en funció del percentatge de participació de la propietat en forma de superfície en la proposta presentada. La puntuació s'atorga de forma proporcional segons el percentatge de superfície: a partir de 95% de titularitat 5 punts, i per sota del 95% segons el percentatge corresponent (per exemple: 94,5% equival a 4,72 punts (94,5 x 5/100)).

c) Fins a 5 punts en funció del percentatge de planificació prèvia en el municipi en forma de superfície en la proposta presentada. La puntuació s'atorga de forma inversament proporcional segons el percentatge de superfície ja planificada: a partir de 95% de planificació 0 punts, i per sota del 95%, segons el percentatge corresponent (per exemple: 94,5% equival a 0,28 punts, és a dir, 5-(94,5 x 5/100).

d) Fins a 3 punts en funció del percentatge d'inclusió de l'IOF dins la llista de municipis amb limitacions naturals, específiques i zones de muntanya segons l'Annex XI del PDR 2014-2020 i/o en un espai protegit (PEIN, Xarxa Natura 2000), tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge on el 100% equival a 3 punts.

La puntuació màxima que pot obtenir una sol·licitud, comptant el criteri de priorització comú, establert a l'apartat 5.1.b) de l'annex 1 de l'Ordre de bases reguladores, i els criteris específics establerts en els annexos corresponents d'aquesta mateixa Ordre, és de 17 punts. No obtenen l'ajut aquells expedients amb una puntuació inferior a 5,1.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i que no es disposi de suficient pressupost, s'aplica com a criteri de desempat les hectàrees proposades a l'informe tècnic com a subvencionables, de major a menor.

6.4 Criteris específics per a les actuacions de millora de la xarxa viària forestal en el marc de l'annex 3 de l'Ordre ARP/222/2015 (operació 04.03.03).

a) 10 punts per les actuacions sobre camins forestals i les actuacions puntuals i les obres civils i/o de bioenginyeria que s'executin en aquests tipus de camins.

5 punts per les actuacions sobre pistes forestals i les actuacions puntuals i obres civils i/o de bioenginyeria que s'executin en aquest tipus de camins.

b) Fins a 2 punts en funció del percentatge d'inclusió de l'actuació en una forest d'utilitat pública, tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 2 punts.

c) 1 punt quan la memòria estigui signada per un tècnic facultatiu competent, amb el vistiplau de la persona sol·licitant.

d) Fins a 2 punts per la relació dels treballs entre si com a projecte global en el territori, entès com el grau de dependència de les actuacions subvencionades entre si i amb les ja existents per aconseguir una finalitat que no s'aconseguiria de forma aïllada (0 punts per actuacions aïllades o que connectin amb una infraestructura ja existent, 2 punts per actuacions que es recolzin sobre dues o més infraestructures del terreny).

e) Fins a 5 punts si els camins o pistes forestals on es realitzen les actuacions estan incloses en un instrument d'ordenació forestal (IOF) vigent. En cas que només una part dels camins o pistes forestals estiguin previstos en un IOF, la puntuació es redueix proporcionalment a la longitud de pistes que compleixen aquesta condició.

f) Fins a 1 punt per a actuacions subvencionables que estiguin incloses en finques adscrites a algun sistema de certificació forestal acceptat i reconegut internacionalment, en el moment de presentar la sol·licitud. En cas que els camins o les pistes forestals travessin diverses finques unes adscrites a sistema de certificació forestal i altres no, la puntuació es redueix proporcionalment a la longitud de pistes incloses en finques adscrites a un sistema de certificació

g) Fins a 2 punts quan la construcció o millora d'un camí o l'actuació puntual estigui planificada com a xarxa viària bàsica d'un PTGMFc (Pla tècnic de gestió i millora forestal conjunta) o d'un projecte d'ordenació forestal d'àmbit municipal o supramunicipal (PFM) aprovats, tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 2 punts.

h) Fins a 5 punts en funció de la densitat de camins ja existents a la finca. Si l'actuació es sol·licita per zones que ja presenten una densitat igual o superior a 80 m/ha, la puntuació serà 0. En cas que les zones presentin densitats de camins iguals o inferiors a 20 m/ha, la puntuació serà la màxima, 5 punts. Per zones que presentin densitats de camins entre 20 i 80 m/ha, la puntuació s'obtindrà a partir del següent càlcul: 100/densitat m/ha (per exemple Densitat actual = 60 m/ha, 100/60: 1,66 punts; Densitat actual = 40m/ha, 100/40: 2,50 punts, etc.)

La puntuació màxima que pot obtenir una sol·licitud, comptant també amb el criteri comú, és de 31 punts. No obtenen l'ajut aquells conceptes amb una puntuació inferior a 9,3.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i que no es disposi de suficient pressupost, s'apliquen per ordre els criteris següents de desempat de tal manera que, si aplicant el primer es trenca la igualtat en les puntuacions, ja no s'aplicaria el segon:

a) El criteri comú establert a l'apartat 6.1.

b) El volum de la inversió, entès com a l'import sol·licitat, de major a menor.

6.5 Criteris específics per a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics en el marc de l'annex 4 de l'Ordre ARP/222/2015 (operació (08.05.01):

a) 6 punts per aclarida de plançoneda i per selecció de tanys; 5 punts per aclarida de millora i tallada selectiva, 4 punts per estassada de sotabosc i 3 punt per desembosc amb cable aeri i/o tracció animal.

b) Fins a 3 punts quan l'actuació estigui planificada en un IOF vigent, tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 3 punts.

c) Fins a 4 punts en funció del percentatge d'inclusió de l'actuació en una forest d'utilitat pública, tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 4 punts.

d) 1 punt quan la memòria estigui signada per un tècnic facultatiu competent, amb el vistiplau de la persona sol·licitant.

e) Fins a 3 punts en funció del percentatge d'inclusió de l'actuació dins la llista de municipis amb limitacions naturals, específiques i zones de muntanya segons l'Annex XI del PDR 2014-2020 i/o en un espai protegit (PEIN, Xarxa Natura 2000), tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 3 punts.

f) Fins a 1 punt per actuacions subvencionables que estiguin incloses en finques adscrites a algun sistema de certificació forestal acceptat i reconegut internacionalment en el moment de presentar la sol·licitud, tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 1 punt.

La puntuació màxima que pot obtenir una sol·licitud, comptant també amb el criteri comú, és de 21 punts. No obtenen l'ajut aquells expedients amb una puntuació inferior a 6,3.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i que no es disposi de suficient pressupost, s'apliquen per ordre els criteris de desempat següents, de tal manera que, si amb el primer es trenca la igualtat de puntuacions, ja no s'aplica el segon:

a) El criteri comú establert a l'apartat 6.1.

b) El volum de la inversió, entès com a l'import sol·licitat, de major a menor.

6.6 Criteris específics comuns per a les actuacions de recuperació del potencial forestal per danys biòtics en el marc de l'annex 5 de l'Ordre ARP/222/2015 (operació 08.03.01):

a) Fins a 10 punts en funció del grau d'afectació de la superfície forestal afectada del municipi respecte a l'afectació total, d'acord amb el document publicat al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/, considerant 1 punt per cada 1% d'afectació.

b) Fins a 2 punts en funció del percentatge d'inclusió de l'actuació en una forest d'utilitat pública, tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 2 punts.

c) Fins a 2 punts quan l'actuació estigui planificada en un Pla de prevenció d'incendis municipal, en un projecte d'infraestructures estratègiques d'un perímetre de protecció prioritària, en un IOF o en una zona d'actuació urgent, tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 2 punts.

d) 1 punt quan la memòria estigui signada per un tècnic facultatiu competent, amb el vistiplau de la persona sol·licitant.

e) Fins a 2 punts en funció del percentatge d'inclusió de l'actuació dins d'un espai protegit (PEIN, Xarxa Natura 2000), tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 2 punts.

La puntuació màxima que pot obtenir una sol·licitud, comptant també amb el criteri comú, és de 20 punts. No obtenen l'ajut els expedients amb una puntuació inferior a 6.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i no es disposi de suficient pressupost s'apliquen per ordre els criteris de desempat següents, de tal manera que, si amb el primer es trenca la igualtat de puntuacions, ja no s'aplica el segon:

a) El criteri comú establert a l'apartat 6.1.

b) El volum de la inversió, entès com a l'import sol·licitat, de major a menor.

6.7 Criteris específics comuns per a les actuacions de recuperació del potencial forestal per incendis forestals en el marc de l'annex 5 de l'Ordre ARP/222/2015 (operació 08.03.01):

a) Fins a 2 punts en funció del percentatge d'inclusió de l'actuació en una forest d'utilitat pública, tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 2 punts.

b) Fins a 2 punts quan l'actuació estigui planificada en un Pla de prevenció d'incendis municipal, en un projecte d'infraestructures estratègiques d'un perímetre de protecció prioritària o en un IOF, tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 3 punts.

c) 1 punt quan la memòria estigui signada per un tècnic facultatiu competent, amb el vistiplau de la persona sol·licitant.

d) Fins a 2 punts en funció del percentatge d'inclusió de l'actuació dins d'un espai protegit (PEIN, Xarxa Natura 2000), tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 2 punts.

La puntuació màxima que pot obtenir una sol·licitud, comptant també amb el criteri comú, és de 10 punts. No obtenen l'ajut els expedients amb una puntuació inferior a 3.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i no es disposi de suficient pressupost s'apliquen per ordre els criteris de desempat següents, de tal manera que, si amb el primer es trenca la igualtat de puntuacions, ja no s'aplica el segon:

a) El criteri comú establert a l'apartat 6.1.

b) El volum de la inversió, entès com a l'import sol·licitat, de major a menor.

6.8 Criteris específics comuns per a les actuacions d'infraestructures en la prevenció d'incendis, en el cas d'ajuntaments i ADF, en el marc de l'annex 5 de l'Ordre ARP/222/2015 (operació 08.03.01)

a) 7 punts per la construcció de les vies forestals estratègiques, 6 punts pel manteniment dels punts de reserva d'aigua per a extinció d'incendis forestals, 5 punts per les actuacions puntuals i construcció d'obra civil i/o de bioenginyeria vinculades als vials, 4 punts pel manteniment de les vies forestals estratègiques, 3 punts per l'obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes in situ i en pista i 2 punts per la creació dels punts de reserva d'aigua per a extinció d'incendis forestals.

b) Fins a 2 punts en funció del percentatge d'inclusió de l'actuació en una forest d'utilitat pública, tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 2 punts.

c) Fins a 3 punts quan l'actuació estigui planificada en un Pla de prevenció d'incendis municipal, en un projecte d'infraestructures estratègiques d'un perímetre de protecció prioritària o en un IOF, tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 3 punts.

d) 1 punt quan la memòria estigui signada per un tècnic facultatiu competent, amb el vistiplau de la persona sol·licitant.

e) Fins a 2 punts en funció del percentatge d'inclusió de l'actuació dins d'un espai protegit (PEIN, Xarxa Natura 2000), tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 2 punts.

La puntuació màxima que pot obtenir una sol·licitud, comptant també amb el criteri comú, és de 18 punts. No obtenen l'ajut els expedients amb una puntuació inferior a 5,4.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i que no es disposi de suficient pressupost, s'apliquen per ordre els criteris de desempat següents, de tal manera que si amb el primer es trenca la igualtat de puntuacions ja no s'aplica el segon:

a) El criteri comú establert a l'apartat 6.1.

b) El volum de la inversió, entès com a l'import sol·licitat, de major a menor.

6.9 Criteris específics per a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals en el marc de l'annex 6 de l'Ordre ARP/222/2015 (operació 08.06.02):

a) 8 punts per la realització d'obra civil relacionada amb el moviment de la fusta i emmagatzematge d'estella forestal; 7 punts per l'adquisició d'eines i complements forestals que permetin un primer tractament dels productes forestals: desbrossadores, escorçadores mòbils, estelladores, empacadores, cabrestants i cables aeris i altres per finalitats similars, en número no superior als equips tractors propietat del sol·licitant; 6 punts per l'adquisició de camions i plataformes pel transport de la fusta o biomassa i grues que s'instal·lin a ells; 5 punts per l'adquisició d'equips tractors i les seves adaptacions i complements (cabines reforçades homologades, proteccions forestals a les rodes i baixos, seient giratori, grues, cabrestant i remolcs forestals ) i maquinària de moviment de roll en pati; 4 punts per processadores, autocarregadors i arrossegadors forestals (skidders), així com les adaptacions i complements; 3 punts per l'adquisició de bàscules, línies d'escorçat i instal·lacions de classificat de roll; 2,5 punts per l'adquisició de línies de serrat i de primera transformació industrial sempre que la capacitat de producció sigui igual o inferior a 10.000 m3 anuals en rotllo, i 2 punts per les instal·lacions i obra civil en empreses de recol·lecció i primera transformació de productes forestals no fusters.

b) 2 punts per tenir implantats i certificats sistemes de gestió mediambientals.

La puntuació màxima que pot obtenir una sol·licitud, comptant també amb el criteri comú, és de 13 punts. No obtenen l'ajut els expedients amb puntuació inferior a 3,9 punts.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i que no es disposi de suficient pressupost, s'apliquen per ordre els criteris de desempat següents, de tal manera que, si amb el primer es trenca la igualtat de puntuacions, ja no s'aplica el segon:

a) El criteri comú establert a l'apartat 6.1.

b) El volum de la inversió, entès com a l'import sol·licitat, de major a menor.

6.9 Els criteris de priorització especificats en els punts anteriors d'aquest apartat 6 s'aplicaran per cadascun dels conceptes inclosos en la sol·licitud. Si un concepte no aconsegueix la puntuació mínima requerida, no tindrà dret a l'ajut. Els conceptes que no han aconseguit la puntuació mínima requerida no computen en la puntuació global de l'expedient. L'atorgament es realitza per la totalitat de l'expedient en funció de la puntuació global obtinguda. Aquesta puntuació global s'obté obtenint la mitjana ponderada de les puntuacions que han aconseguit els diferents conceptes d'una sol·licitud. Aquesta mitjana ponderada és el resultat de sumar el producte de la puntuació de cada concepte per les seves unitats proposades i el total obtingut es divideix per la suma total de les unitats. D'aquesta manera cada sol·licitud té una puntuació única i l'ajut s'atorga per la totalitat dels conceptes proposats.

Els ajuts es concedeixen per annexos d'acord amb la distribució que estableix l'apartat 5.

 

7. Justificació.

Es fixa com a data límit per a la justificació l'1 d'octubre de 2018.

Es fixa com a data límit per presentar renúncies parcials el 31 d'agost de 2018.

Es fixa com a data límit per sol·licitar pròrroga del termini de realització i justificació de les actuacions el 31 de juliol de 2018.

Es fixa com a data límit per presentar renúncies totals el 31 de juliol de 2018 o la data resolta a la pròrroga del termini, si s'escaigués. A partir d'aquesta data les renúncies totals s'acceptaran als efectes d'alliberament de l'import atorgat, però es tindrien en compte com a actuacions no realitzades per a futures convocatòries dins del criteri de valoració de les sol·licituds en el grau d'execució dels treballs de convocatòries anteriors.

Es fixa com a data límit per executar els treballs i justificar els ajuts dels expedients atorgats procedents de la llista d'espera el 31 d'octubre de 2018

Les justificacions parcials previstes en l'apartat 10.1 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/222/2015 es poden sol·licitar des de la data de recepció de la resolució de concessió.

En el cas que les persones beneficiàries executin els treballs amb mitjans propis, s'han de justificar mitjançant declaracions valorades que s'han d'adequar a l'estàndard de valoració que ha de facilitar el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a la seva pàgina web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/.

 

8. Publicitat.

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). (Aquesta informació s'ha de fer constar en la resolució de concessió.)

 

9. Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control, de seguiment i avaluació, d'acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A tal efecte els assisteixen els drets continguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

10. Organisme pagador.

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i, potestativament, recurs de reposició davant del/la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Madrid, 23 de novembre de 2017

 

(De conformitat amb el que s'estableix al Reial decret 944/2017, de 27 de octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra

Amunt