Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/11/2017

  • Número del document CLT/2804/2017

  • Número de control 17335041

  • Organisme emissor Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

    CVE CVE-DOGC-A-17335041-2017

Dades del DOGC
  • Número 7511

  • Data 05/12/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/2804/2017, de 30 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 28 de novembre de 2017, pel qual es va aprovar la modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència,

 

RESOLC:

 

—1 Que es publiqui íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 28 de novembre de 2017, de modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que figura com a annex a aquesta Resolució.

 

—2 Contra aquest Acord del Consell d'Administració, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller de Cultura en el termini d'un mes a comptar des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 30 de novembre de 2017

 

Maria Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d'Administració

 

 

Acord

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 28 de novembre de 2017, de modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència.

 

El Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar, el 6 de febrer de 2017, les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que van ser publicades mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017).

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei esmentada;

Vistos els informes del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i de la Institució de les Lletres Catalanes;

D'acord amb l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener, a proposta del Departament de Cultura i de les entitats competents per raó de la matèria, el Consell d'Administració acorda:

 

1. Modificar les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència aprovades mitjançant l'Acord del Consell d'Administració, de 6 de febrer de 2017, i publicades mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017), en els termes que consten a continuació.

 

2. Establir que aquest Acord té efectes des de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

3. Determinar que aquest Acord no s'aplica als procediments de concessió d'ajuts iniciats amb anterioritat a la data en què té efectes aquest Acord.

 

4. Publicar un text refós de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, a la seu electrònica de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que inclogui les modificacions que consten a continuació.

 

Modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència

 

Es modifica l'apartat 2 de la base general 17, que passa a tenir la redacció següent:

“2. El termini per presentar el compte justificatiu finalitza, tret que les bases específiques indiquin el contrari, el darrer dia hàbil de gener de l'any següent a la concessió de l'ajut.”

Amunt