Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/11/2017

  • Número del document ENS/2774/2017

  • Número de control 17333040

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17333040-2017

Dades del DOGC
  • Número 7509

  • Data 01/12/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2774/2017, de 3 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2018.


El Decret 213/2002, d'1 d'agost, estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica per a les persones adultes i els objectius terminals del currículum del cicle de formació instrumental (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

El Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, de 2.11.2009), estableix l'ordenació curricular i el seu currículum per a aquests ensenyaments.

D'altra banda, l'Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, regula l'organització de les proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys (DOGC núm. 3909, de 20.6.2003).

Així mateix, l'Ordre EDU/18/2010, de 15 de gener, ha establert l'organització de les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys (DOGC núm. 5551, de 22.1.2010).

D'acord amb les normes esmentades, correspon a la direcció general competent fer públiques dues convocatòries anuals de les proves.

Pel que fa a la inscripció a les proves, es dóna compliment al que preveu l'Ordre EDU/494/2006, de 20 d'octubre, que aprova la tramitació telemàtica del procediment d'inscripció a processos d'acreditació de coneixements, aptituds o competències convocats pel Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 4749, de 27.10.2006).

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Convocar les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys corresponents a l'any 2018, d'acord amb les bases que es detallen a l'annex 1.

 

-2 Les equivalències a l'efecte de convalidacions d'àmbits del títol del graduat/ada en educació secundària obligatòria per a les persones aspirants procedents d'altres ensenyaments s'estableixen a l'annex 2.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació oficial, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 3 de novembre de 2017

 

Martí Barberà i Montserrat

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex 1

Bases

 

1. Objectius

1.1 L'objectiu de les proves per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys és que les persones aspirants demostrin que han assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d'educació secundària per a les persones adultes.

1.2 L'objectiu de les proves per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys és que les persones aspirants acreditin l'assoliment dels objectius generals i continguts del currículum del cicle de formació instrumental.

 

2. Requisits de les persones aspirants

2.1 Per poder presentar-se a les proves, cal tenir com a mínim 18 anys el darrer dia de realització dels exàmens.

2.2 L'incompliment d'aquest requisit determina l'exclusió de la inscripció en la convocatòria o la nul·litat de les qualificacions obtingudes.

 

3. Procediment d'inscripció

3.1 La sol·licitud d'inscripció es presenta preferentment en el registre telemàtic mitjançant l'aplicació disponible al web del Departament d'Ensenyament.

Així mateix, mentre no entrin en vigor les previsions relatives al registre electrònic establertes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la sol.licitud d'inscripció també es pot presentar, dins el mateix termini, en qualsevol dels llocs i pels mitjans que autoritza l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard obtingut en el moment de la inscripció a les proves i que també s'envia al correu electrònic indicat en el formulari. En el resguard consta el número de sol·licitud, necessari per a les consultes posteriors.

3.2 S'estableixen dos períodes d'inscripció a les proves:

3.2.1 Certificat de formació instrumental:

Primera convocatòria: a partir de les 9 hores del dia 4 de gener fins al 8 de gener de 2018.

Segona convocatòria: a partir de les 9 hores del dia 21 de febrer fins al 23 de febrer de 2018.

3.2.2 Graduat en educació secundària obligatòria:

Primera convocatòria: a partir de les 9 hores del dia 8 de gener fins al 12 de gener de 2018.

Segona convocatòria: a partir de les 9 hores del dia 23 de febrer fins al 28 de febrer de 2018.

3.3 D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides s'incorporen al fitxer Proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats, la finalitat del qual és la gestió de la planificació, organització i execució de les proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats, adreçades a l'alumnat i la ciutadania que convoca el Departament. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General esmentada (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

3.4 La presentació de la sol·licitud implica l'autorització al Departament d'Ensenyament a obtenir, mitjançant la consulta de bases de dades, les dades acadèmiques que corresponguin a la persona sol·licitant així com a validar les dades personals, amb la finalitat de comprovar el compliment dels requisits de participació en les proves.

3.5 Durant el termini d'inscripció a les proves, si l'evolució de les inscripcions ho fa aconsellable, es pot modificar l'oferta dels centres on es duen a terme les proves.

La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment en què s'hagin cobert les disponibilitats màximes de cada centre. La quantitat de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada centre.

 

4. Llista de persones admeses i excloses

4.1 Les persones aspirants han de comprovar l'estat de la seva inscripció i la veracitat de les dades que constin a les publicacions de les llistes provisional i definitiva de persones inscrites, que es poden consultar en el web del Departament d'Ensenyament (utilitzant el número del document d'identificació personal - DNI, NIE o Passaport- i el número o codi de sol·licitud que consta en el resguard d'inscripció) i als taulers d'anuncis del centre d'inscripció.

4.2 Publicació de la llista provisional de persones inscrites, amb indicació dels motius d'exclusió:

Primera convocatòria: a partir del 22 de gener de 2018.

Segona convocatòria: a partir del 9 de març de 2018.

4.3 Durant els 3 dies següents a la publicació de les llistes provisionals, la persona aspirant pot presentar reclamacions i aportar la documentació justificativa de la sol·licitud de convalidació d'àmbits al centre seu de les proves.

4.4 Publicació de la llista definitiva de persones inscrites, amb indicació dels motius d'exclusió, les convalidacions i exempcions atorgades:

Primera convocatòria: a partir del 30 de gener de 2018.

Segona convocatòria: a partir del 28 de març de 2018.

 

5. Persones aspirants amb necessitats específiques

5.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova mitjançant la sol·licitud d'inscripció a les proves, marcant la casella de suport corresponent i especificant les mesures o recursos addicionals requerits.

5.2 Aquestes persones han de fer arribar a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) no més tard del 12 de gener de 2018 (primera convocatòria) i del 28 de febrer de 2018 (segona convocatòria), la següent documentació justificativa de les causes que motiven la petició:

a) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconegut de la persona aspirant.

b) Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant, si escau.

c) Dictamen d'escolarització del Departament d'Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en els sistema educatiu, si escau.

5.3 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina si escau, les mesures o recursos addicionals, ho notifica a la persona interessada i n'informa a la comissió avaluadora corresponent.

 

6. Documentació

6.1 La presentació de la documentació en el centre es pot fer en mà (presentant una fotocòpia i l'original, als efectes d'autenticació) o per correu certificat (en aquest cas, s'han de presentar fotocòpies compulsades):

a) Document d'identificació personal (DNI,NIE o Passaport) amb què s'ha inscrit a les proves només en el cas que hagi resultat exclòs en la llista provisional per no haver-se validat la informació al·legada en la inscripció.

6.2 Els dies de la realització de les proves, les persones aspirants han de portar l'original del document nacional d'identitat, NIE o Passaport amb què s'han inscrit. En qualsevol moment els membres de la comissió avaluadora poden comprovar la seva identitat.

 

7. Comissions avaluadores

7.1 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena les comissions avaluadores de les proves, que es constitueixen en els centres designats per realitzar-les, d'acord amb els criteris de racionalització, de capacitat del centre i del nombre de persones aspirants adjudicades a cada comissió avaluadora.

7.2 La relació de membres de cada comissió es publica no més tard del dia 12 de gener de 2018 (primera convocatòria) i del dia 28 de febrer de 2018 (segona convocatòria) en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat).

7.3 Per a les proves de graduat/ada en educació secundària obligatòria cada comissió avaluadora està integrada pel/per la president/a, que ha de ser un/a inspector/a d'Educació, i un mínim de tres vocals, que són professors d'ensenyament secundari (un de cada àmbit), un dels quals actua com a secretari o secretària.

7.4 Per a la prova del certificat de formació instrumental es constitueix una sola comissió avaluadora, amb seu al centre de formació de persones adultes Maria Rúbies, rambla del Raval, 29-35, 08001 de Barcelona, tot i que les persones aspirants es poden inscriure i realitzar la prova en qualsevol dels centres que s'ofereixen en la convocatòria.

La comissió avaluadora està integrada pel/per la president/a, que es un/a inspector/a d'Educació, i un mínim de dos vocals.

7.5 Els membres de les comissions avaluadores estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 23 i 24 la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6 La indemnització corresponent al personal que depèn del Departament d'Ensenyament és la que estableix el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

 

8. Lloc, calendari i horari de realització de les proves

8.1 La relació de centres educatius on es fan les proves es publica al web del Departament d'Ensenyament no més tard del 15 desembre de 2017 . Es pot reduir o ampliar aquesta relació en funció del nombre d'inscripcions, seguint criteris de racionalització i dins les disponibilitats de centres.

8.2 Primera convocatòria.

Prova per a l'obtenció del certificat de formació instrumental: el dia 1 de febrer de 2018, de 15.00 a 15.30 h, verificació de la identitat de les persones aspirants, i de 15.30 a 18.00 h, realització de la prova.

Prova per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria:

1 de febrer de 2018:

De 9.30 a 10.00 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.

De 10.00 a 13.00 h: examen de l'àmbit cientificotecnològic.

De 15.00 a 15.30 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.

De 15.30 a 17.30 h: examen de l'àmbit social.

2 de febrer de 2018:

De 9.30 a 10.00 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.

De 10.00 a 14.00 h: examen de l'àmbit de la comunicació.

8.3 Segona convocatòria.

Prova per a l'obtenció del certificat de formació instrumental: el 5 d'abril de 2018 de 15.00 a 15.30 h, verificació de la identitat de les persones aspirants, i de 15.30 a 18.00 h, realització de la prova.

Prova per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria:

5 d'abril de 2018:

De 9.30 a 10.00 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.

De 10.00 a 13.00 h: examen de l'àmbit cientificotecnològic.

De 15.00 a 15.30 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.

De 15.30 a 17.30 h: examen de l'àmbit social.

6 d'abril de 2018:

De 9.30 a 10.00 h: verificació de la identitat de les persones aspirants.

De 10.00 a 14.00 h: examen de l'àmbit de la comunicació.

8.4 Els membres de les comissions avaluadores poden excloure de la realització dels exàmens a les persones aspirants que no segueixin les instruccions facilitades per al correcte desenvolupament de la prova.

 

9. Contingut i qualificació de les proves

9.1 La Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat elabora les proves i el director del centre seu és responsable de custodiar-les i lliurar-les a la comissió avaluadora. Totes les persones implicades han de vetllar per garantir-ne la màxima confidencialitat.

9.2 Certificat de formació instrumental.

9.2.1 Les proves són de caràcter global, amb continguts de les diverses àrees del currículum del cicle de formació instrumental de la formació bàsica per a les persones adultes. La durada màxima de la prova és de 2 hores i 30 minuts. Durant la realització dels exercicis es permet l'ús de calculadora bàsica no programable i no implementada en aparells de comunicació o reproducció.

9.2.2 La qualificació de la prova es fa en els termes d'apte/a o no apte/a.

9.3 Graduat/ada en educació secundària obligatòria

9.3.1 La prova s'estructura en tres àmbits:

a) L'àmbit de la comunicació inclou les matèries de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera, a escollir entre anglès o francès. La durada màxima de l'examen d'aquest àmbit és de 4 hores. No es permet l'ús de diccionaris.

b) L'àmbit cientificotecnològic inclou les matèries de ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies, i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient. La durada màxima de l'examen d'aquest àmbit és de 3 hores. Durant la realització dels exercicis es permet l'ús de calculadora bàsica no programable i no implementada en aparells de comunicació o reproducció.

c) L'àmbit social inclou les matèries de ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i aspectes d'educació visual i plàstica i música. La durada màxima de l'examen d'aquest àmbit és de 2 hores.

9.3.2 Les persones aspirants a obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria es poden examinar d'un, de dos o dels tres àmbits.

9.3.3 La qualificació final del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria s'obté amb la mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels tres àmbits, que es calcula amb una xifra decimal. La nota mitjana de cada àmbit es calcula sense decimals.

9.3.4 En cas que la persona aspirant tingui un àmbit convalidat, o estigui exempta de la realització de la matèria de llengua catalana, la qualificació es calcula fent la mitjana de les qualificacions de la resta d'àmbits o matèries.

9.3.5 A les persones aspirants que han aprovat un o dos àmbits se'ls ha de mantenir, per a convocatòries posteriors, les qualificacions obtingudes. No es poden tornar a avaluar àmbits ni matèries ja superats.

 

10. Convalidacions d'àmbits i exempcions

10.1 Convalidacions d'àmbits del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

10.1.1 Les persones aspirants que acrediten altres ensenyaments poden sol·licitar la convalidació d'àmbits, d'acord amb les equivalències que s'estableixen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

10.1.2 La convalidació s'ha de demanar al formulari d'inscripció i presentar original i còpia d'un dels documents següents:

a) llibre d'escolaritat.

b) historial acadèmic.

c) certificat de qualificacions emès pel centre en el qual es van cursar els estudis.

Aquesta documentació s'ha de presentar al centre dins del termini establert a la base 4.3 d'aquesta Resolució.

10.1.3 No es pot obtenir directament el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per convalidació d'un altre títol.

10.1.4 Les comissions avaluadores resolen les sol·licituds de convalidació d'àmbits mitjançant la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

10.2 Exempció de la llengua catalana de l'àmbit de la comunicació

10.2.1 Les persones aspirants que acreditin menys d'un any de residència a Catalunya en el moment de presentar la sol.licitud d'exempció i que amb anterioritat no hagin cursat la matèria de llengua catalana o equivalent poden sol·licitar l'exempció de la llengua catalana.

10.2.2 La sol·licitud s'ha de presentar a la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de Departament d'Ensenyament (Via Augusta 202-226, 08021 Barcelona), dins dels següents períodes:

Primera convocatòria: del dia 8 de gener fins al 12 de gener de 2018.

Segona convocatòria: del dia 23 de febrer fins al 28 de febrer de 2018.

10.2.3 Les persones interessades han de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud de l'exempció, la documentació següent:

- Certificat històric d'empadronament individual (sense necessitat de fer constar les persones que conviuen o convivien amb la persona interessada).

- Si escau, certificat d'escolaritat del estudis cursats, indicant el lloc on s'han cursat les assignatures.

La Direcció General esmentada resol la sol·licitud d'exempció i la notifica a la persona interessada.

10.2.4 Les exempcions atorgades també es poden consultar a la publicació definitiva de persones admeses i excloses.

 

11. Publicació de resultats

11.1 Les qualificacions provisionals i definitives es poden consultar als taulers d'anuncis dels centres on s'hagi realitzat l'examen i al web del Departament d'Ensenyament (utilitzant el número de document d'identificació personal i el codi o número de sol·licitud que consta en el resguard de la inscripció).

11.2 Les qualificacions de la primera convocatòria es publiquen:

Qualificacions provisionals: a partir del 21 de febrer de 2018.

Qualificacions definitives: a partir del 28 de febrer de 2018.

11.3 Pel que fa a la segona convocatòria, les qualificacions es publiquen:

Qualificacions provisionals: a partir del 3 de maig de 2018.

Qualificacions definitives: a partir del 17 de maig de 2018.

 

12. Reclamacions i recursos

12.1 La persona aspirant pot presentar reclamació contra les qualificacions provisionals obtingudes per mitjà d'un escrit adreçat al/a la president/a de la comissió avaluadora que caldrà presentar al registre del centre on s'hagi examinat, dins dels 3 dies següents a la seva publicació.

12.2 La comissió avaluadora examina les reclamacions presentades dins del termini i les resol amb la publicació de les qualificacions definitives.

12.3 Contra la publicació de les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant del director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

13. Certificat de formació instrumental

A les persones aspirants que hagin superat la prova per a l'obtenció del certificat de formació instrumental se'ls expedeix el certificat corresponent, signat pel/per la secretari/ària de la comissió avaluadora, amb el vistiplau del/de la president/a i amb el segell del centre seu de la prova.

 

14. Informació i orientació a les persones aspirants

Els centres de formació de persones adultes que participen en les convocatòries han d'oferir informació i orientació a les persones interessades sobre el procediment d'inscripció i el funcionament de les proves.

 

15. Expedició del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria

15.1 La comissió avaluadora proposa l'expedició del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria de les persones que hagin superat els tres àmbits.

Els/les directors/ores dels centres seus de les proves són les persones responsables de la gestió, tramitació i custòdia dels títols de graduat/ada en educació secundària obligatòria, així com d'establir les mesures oportunes per lliurar-los a les persones que els han obtingut.

15.2 A les persones aspirants que han aprovat algun dels àmbits de les proves se'ls expedeix una certificació que així ho acredita, amb indicació de la qualificació obtinguda.

15.3 Excepcionalment, en cas que una persona inscrita tingui superats els tres àmbits de les proves lliures de graduat/ada en educació secundària obligatòria i hagi presentat la documentació justificativa corresponent durant els 3 dies següents a la publicació de les llistes provisionals, la comissió avaluadora corresponent comprova la documentació presentada i fa constar les qualificacions que se'n derivin a les llistes definitives. Així mateix, notifica a la persona interessada que no ha de realitzar els exàmens.

 

16. Conservació de la documentació

Els centres que hagin estat seu de les proves han de conservar tota la documentació relativa al procés de la prova, la qual resta a disposició de l'Administració educativa.

 

 

Annex 2

Equivalències a efecte de convalidacions d'àmbits del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

 

1. Procedència: 4t curs d'educació secundària obligatòria (ESO).

1.1 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades (LOE i LOGSE):

Llengua catalana i literatura.

Llengua castellana i literatura.

Llengua estrangera.

Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació.

1.2 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades (LOE i LOGSE):

Ciències socials.

Àmbit convalidat: àmbit social.

1.3 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades (LOE):

Matemàtiques.

I dues de les quatre següents: biologia i geologia, física i química, tecnologia o informàtica.

Àmbit convalidat: àmbit cientificotecnològic.

1.4 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades (LOGSE):

Matemàtiques.

Ciències de la naturalesa.

Tecnologia.

Àmbit convalidat: àmbit cientificotecnològic.

 

2. Procedència: 2n curs de formació professional de primer grau (FP1).

2.1 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades:

Llengua catalana.

Llengua espanyola.

Idioma modern.

Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació.

2.2 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades:

Formació humanística.

Àmbit convalidat: àmbit social.

2.3 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades:

Matemàtiques.

Física i química.

Tecnologia o pràctiques.

Àmbit convalidat: àmbit cientificotecnològic.

 

3. Procedència: 2n curs de batxillerat unificat polivalent (BUP).

3.1 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades:

Llengua catalana i literatura.

Llengua espanyola i literatura.

Llengua estrangera.

Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació.

3.2 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades:

Geografia.

Àmbit convalidat: àmbit social.

3.3 Conjunt de matèries que cal tenir aprovades:

Matemàtiques.

Física i química.

Àmbit convalidat: àmbit cientificotecnològic.

Aquestes convalidacions s'estableixen sense prejudici del que disposa l'article 2 de l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller regulats a la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d'educació.

Amunt