Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/11/2017

  • Número del document ENS/2785/2017

  • Número de control 17333026

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17333026-2017

Dades del DOGC
  • Número 7509

  • Data 01/12/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2785/2017, de 28 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.


L'article 143 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que el procediment de selecció del director o directora dels centres educatius de titularitat pública és el concurs de mèrits. En aquest concurs pot participar el personal funcionari docent que compleixi els requisits que estableix l'article 134 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, modificat pel Decret 29/2015, preveu a l'article 13.2 que el Departament d'Ensenyament ha de convocar periòdicament concurs de mèrits per a la selecció de la direcció dels centres educatius en què hagi quedat vacant aquest càrrec.

El procés de selecció no només ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l'experiència dels aspirants en l'àmbit de la gestió i de la docència, sinó que és especialment rellevant el projecte de direcció que han de presentar els candidats, així com la seva capacitat de lideratge.

D'acord amb l'article 6 i l'apartat sisè de l'annex del Reial Decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures adreçades al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per Acord del Ple del Senat de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, el ministre d'Educació, Cultura i Esport resta habilitat per l'exercici de les funcions i per a l'adopció dels acords, resolucions i disposicions que corresponguin al conseller o consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d'acord amb la legislació autonòmica d'aplicació.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta de la Direcció General de Professorat i de Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

-1 Convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament en què és previst que resti vacant aquest càrrec el 30 de juny de 2018, que figuren a l'annex 2.

 

-2 Aprovar les bases de la convocatòria per la qual s'ha de regir el concurs de mèrits que consten a l'annex 1.

 

-3 Si no hi ha candidats, la comissió no ha seleccionat cap aspirant perquè cap d'ells ha obtingut la puntuació mínima o en el supòsit que el candidat seleccionat hagi accedit en aquest concurs a la direcció d'un altre centre, el director o directora dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona nomena, a proposta de la inspecció del centre, director o directora amb caràcter extraordinari i per un període d'un any, un funcionari docent que hagi manifestat per escrit la seva disponibilitat, d'acord amb la prelació següent:

- Professorat que tingui l'acreditació de personal directiu professional docent.

- Professorat que compleixi els requisits previstos en l'article 14 del Decret 155/2010 i tenint en compte els criteris de competència professional i capacitat de lideratge enumerats a la base 8.3 de l'annex 1, inclòs el que hagi participat i no superat aquest concurs.

Amb caràcter preferent, per formular la proposta la inspecció del centre ha de valorar el professorat que hagi superat un curs de formació inicial relatiu a la funció directiva de centres docents públics organitzat o validat pel Departament d'Ensenyament dels previstos a l'apartat 7.4 de l'annex 1.

 

-4 En cas d'absència de candidats que hagin manifestat la seva disponibilitat, la proposta motivada de la inspecció del centre ha de referir-se, com a mínim, a un funcionari docent que compleixi els requisits dels articles 14, 19 i 20, i de la disposició transitòria 4 del Decret 155/2010.

 

-5 En centres de nova creació, el director o directora dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona ha de nomenar director o directora per un període de quatre anys un funcionari docent, d'acord amb la prioritat, els criteris i el procediment establert a l'apartat 3.

 

-6 En tots els casos, la persona proposada ha de tenir acreditat, abans del nomenament a la direcció del centre, que no ha estat condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'ésser humans.

 

-7 Als efectes que preveu la disposició transitòria 4.3 del Decret 155/2010, sobre el programa específic de formació per a l'exercici de la direcció, cal que, com a molt tard, el 9 d'abril de 2018, la direcció dels serveis territorials i/o la Gerència del Consorci d'Educació de Barcelona trametin a la Subdirecció General de la Funció Directiva de Centres Docents la relació de directors nomenats amb caràcter extraordinari i dels centres de nova creació per al curs 2018-2019 que han de realitzar el curs específic de formació entre els dies 16 d'abril i 12 de juny de 2018.També informaran de la realització d'aquest curs als docents afectats.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 28 de novembre de 2017

 

P. a.

Íñigo Méndez de Vigo y Montojo

Ministre d'Educació, Cultura i Esport

 

Lluís Baulenas i Cases

Secretari general

(Ordre de 23 de novembre de 2017)

 

 

Annex 1

Bases de la convocatòria

 

-1 Requisits dels candidats

1.1 Pot prendre part en aquest concurs de mèrits el professorat funcionari de carrera que reuneixi els següents requisits:

a) Tenir una antiguitat d'almenys cinc anys com a funcionari/ària de carrera en la funció pública docent.

b) Haver impartit docència directa com a funcionari/ària de carrera durant un període de la mateixa durada en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s'opta.

c) Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a Era Val d'Aran, de l'aranès, d'acord amb la regulació vigent per a l'acreditació lingüística del personal funcionari docent.

Els aspirants que no puguin acreditar els coneixements de català i d'aranès, si és el cas, cal que s'atenguin al que preveu l'annex 3.

d) Presentar un projecte de direcció d'acord amb el que estableix la base 4 d'aquest annex.

e) No haver esta condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'ésser humans. Aquest requisit ha de constar acreditat a la base de dades de personal docent.

1.2 No són exigibles els requisits a) i b) de l'apartat 1.1 per optar a la direcció de centres de menys de vuit unitats/grups d'escolarització i de centres d'ensenyaments artístics professionals, esportius, d'idiomes o de formació de persones adultes amb menys de vuit professors. Tampoc ho són per accedir a la direcció de zona escolar rural (ZER).

1.3 El compliment dels requisits s'ha de referir a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria i s'ha de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a director o directora.

 

-2 Termini de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa

2.1 El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits, així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 11 de desembre de 2017 fins al 12 de gener de 2018, ambdós inclosos.

El fet de no presentar el projecte de direcció en el termini establert comporta l'exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits o l'anul·lació de la/les petició/ns concreta/es.

2.2 Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits de la base 7 es poden obtenir als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, al Consorci d'Educació de Barcelona o a l'adreça d'Internet: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre.

2.3 La sol·licitud de participació, el projecte de direcció, corresponent a cadascun dels centres sol·licitats, la declaració de mèrits i, si es procedent la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s'han de presentar preferentment per mitjans electrònics mitjançant la valisa electrònica, disponible per tots els empleats del Departament i amb registre electrònic incorporat, i adreçada als serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona a què corresponguin els centres educatius o ZER sol·licitats, d'acord amb les indicacions que constaran a l'adreça d'internet corresponent al portal de centre.

Excepcionalment, es podrà presentar presencialment al registre dels serveis centrals del Departament d'Ensenyament, als seus serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, així com també a les oficines de correus amb sobre obert, per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada.

En cas d'optar per la presentació en paper, ja sigui per dificultats tècniques dels documents annexos o bé pel format dels documents a presentar, caldrà lliurar 3 exemplar de cadascun dels projectes de direcció que correspongui a les peticions efectuades.

2.4 Els participants no han d'acreditar documentalment les condicions/requisits exigits i els mèrits al·legats que ja constin en el registre informàtic de personal del Departament d'Ensenyament.

2.5 No es tenen en compte els mèrits que estableix la base 7 que no s'al·leguin explícitament en el termini de presentació de sol·licituds, ni els que no es justifiquin degudament d'acord amb les instruccions que conté l'annex 4, per no tenir-ne constància en el registre informàtic de personal.

 

-3 Requisits en la formalització de la sol·licitud

Cada aspirant pot presentar-se com a candidat com a màxim a tres centres educatius o ZER, sempre que pertanyin als mateixos serveis territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.

L'aspirant que sol·liciti la direcció d'una ZER i d'una de les escoles que en formen part, no pot formular petició d'un tercer centre, i si es formula aquesta tercera petició quedarà anul·lada.

La persona que exerceix la direcció d'una de les escoles que formen part d'una ZER pot ser aspirant i ser seleccionada per ocupar la direcció de la mateixa ZER en ocasió de vacant.

 

-4 Contingut del projecte de direcció

4.1 El projecte de direcció ha d'ordenar el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció.

El projecte de direcció ha d'explicitar els aspectes següents:

Una diagnosi actualitzada del centre.

El plantejament de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Els objectius a assolir en l'àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels resultats educatius.

Les actuacions previstes per al desenvolupament i l'aplicació del projecte educatiu.

Les concrecions organitzatives orientades a la major sistematització de les activitats del centre i a la creació de condicions i formes d'organització que estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i n'afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció.

Els indicadors per a l'avaluació de l'exercici de la direcció, d'acord amb els indicadors de progrés del projecte educatiu. Si el centre ha subscrit un acord de coresponsabilitat i és vigent, entre els indicadors del projecte de direcció cal incloure'n de referits a l'acord esmentat.

Els mecanismes de retiment de comptes als òrgans de control i participació.

Els elements per a l'aprofundiment en l'exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre.

4.2 Quan s'opti a la direcció d'un centre educatiu que encara no tingui definit el seu projecte educatiu, l'aspirant, en el seu projecte de direcció, ha d'incloure una proposta de projecte educatiu inicial per al centre. Igualment, cal que inclogui les concrecions de l'estructura organitzativa i els indicadors per avaluar l'exercici de la direcció.

4.3 El projecte de direcció es presentarà preferentment en format PDF tenint en compte que ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines, en format DIN A4, a doble espai. En cas que es presenti en suport paper, caldrà presentar tres exemplars de cada projecte i aquest haurà de complir amb les característiques d'extensió i format abans indicades.

4.4 Per a l'elaboració del projecte de direcció, els aspirants poden consultar la documentació relativa al centre per tal de poder fer-ne una correcta anàlisi, com ara: projecte educatiu i normes d'organització i funcionament del centre, alguns indicadors de qualitat i proves externes, així com dades de preinscripció i matrícula. Per obtenir aquesta informació, l'han de sol·licitar a la direcció del centre on es presenten. La inspecció d'educació ha de vetllar per la correcta resposta de la direcció a aquest procés de consulta.

 

-5 Comissió de selecció

5.1 La selecció entre el personal aspirant a la direcció correspon a una comissió que es constitueix en cada centre o zona escolar rural amb aquesta finalitat.

5.2 La comissió de selecció es nomena i constitueix quan es declaren admeses una o més candidatures a la direcció del centre on el càrrec està vacant.

5.3 La comissió de selecció està integrada per:

a) Cinc representants de l'Administració:

Un inspector o inspectora d'educació que presideix la comissió, designat per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona.

Tres representants de l'Administració educativa designats per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona entre inspectors/directors de centres públics en exercici, altres òrgans unipersonals de direcció de centres públics en exercici que hagin exercit la direcció, directius professionals docents i directors dels serveis educatius en exercici, que hagin exercit la direcció de centres educatius públics. Un d'aquests tres representats actua com a secretari i exerceix les funcions de ponent de la comissió.

En els centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris, un dels tres representants de l'administració ho serà a proposta del Departament de Justícia.

Un representant de l'Administració local designat pel corresponent ajuntament.

b) Un membre del consell escolar que no formi part del professorat, elegit per i entre els seus membres, exclòs l'alumnat dels dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria. El segon representant més votat es designa com a suplent.

En els centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris, el representant del consell escolar s'elegeix entre els representants de l'alumnat i els representants del personal d'administració i serveis del centre penitenciari on s'ubica el centre educatiu.

c) Tres professors del centre elegits, en votació secreta, pel claustre. Cada membre del professorat pot votar dos representants i es seleccionen els tres més votats. El quart representant més votat es designa com a suplent. En cas d'empat de vots, es designa el de més edat.

En cap cas pot formar part de la comissió de selecció professorat candidat a ser seleccionat. En el supòsit que, en concretar l'estructura organitzativa del centre, s'hagi fet constar en el projecte de direcció una proposta concreta de professorat, aquest tampoc pot ser seleccionat com a membre de la comissió.

5.4 En els centre de menys de vuit unitats/grups d'escolarització i els centres d'ensenyaments artístics professionals, esportius, d'idiomes o de formació de persones adultes amb menys de vuit professors, la comissió de selecció estarà integrada per:

a) Tres representants de l'Administració:

Un inspector o inspectora d'educació que presideix la comissió, designat per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona.

Un representant de l'Administració educativa designat per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona entre inspectors/directors de centres públics en exercici, altres òrgans unipersonals de direcció de centres públics en exercici que hagin exercit la direcció, directius professionals docents i directors dels serveis educatius en exercici, que hagin exercit la direcció de centres educatius públics que actuarà com a secretari i exerceix les funcions de ponent de la comissió.

En els centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris, el representant de l'Administració ho serà a proposta del Departament de Justícia.

En les escoles que formen part d'una ZER el representant de l'Administració serà preferentment el director o la directora de la ZER a la que pertany l'escola.

Un representant de l'Administració local designat pel corresponent ajuntament.

b) Un membre del consell escolar que no formi part del professorat, elegit per i entre els seus membres, exclòs l'alumnat dels dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria. El segon representant més votat es designa com a suplent.

En els centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris, el representant del consell escolar s'elegeix entre els representants de l'alumnat i els representants del personal d'administració i serveis del centre penitenciari on s'ubica el centre educatiu.

c) Un professor del centre elegit, en votació secreta, pel claustre. Cada membre del professorat pot votar dos representants i es selecciona el més votat. El segon representant més votat es designa com a suplent. En cas d'empat de vots, es designa el de més edat.

En cap cas pot formar part de la comissió de selecció professorat candidat a ser seleccionat. En el supòsit que, en concretar l'estructura organitzativa del centre, s'hagi fet constar en el projecte de direcció una proposta concreta de professorat, aquest tampoc pot ser seleccionat com a membre de la comissió.

5.5 Als efectes de la constitució de la comissió de selecció en el concurs de mèrits per a la direcció de la ZER, el consell escolar i el claustre són els de la ZER.

El representant de l'Administració local a la comissió es designa a proposta conjunta dels ajuntaments afectats.

5.6 Tots els membres de la comissió i els seus suplents quan escaigui, són nomenats per la direcció dels serveis territorials o per l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona.

5.7 Quan la direcció actual del centre participi com a candidata en el procés de selecció, s'ha d'abstenir d'exercir les funcions que el procediment assigna a la direcció, tant pel que fa a les sessions del claustre com a les del Consell Escolar. Aquestes funcions les ha d'exercir el cap d'estudis i, si també hi recau motiu d'abstenció, la persona del centre que determinin els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona.

5.8 Els membres de la comissió de selecció estan subjectes a les causes d'abstenció i de recusació que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

5.9 La comissió actua d'acord amb el règim jurídic dels òrgans col·legiats previst a la Llei 40/2015 i a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

-6 Valoració de mèrits i fases del concurs

6.1 El concurs de mèrits per a la selecció de la direcció consta de dues fases i cadascuna és eliminatòria. Per a la superació de cada fase es requereix una puntuació mínima del 50% de la puntuació màxima de la fase.

6.2 L'estructura del barem de cadascuna de les dues fases del concurs de mèrits és la que consta a les bases 7 i 8 d'aquest annex 1.

6.3 L'aspirant seleccionat per la comissió és qui obtingui la puntuació més alta, com a suma de les puntuacions de les dues fases, d'entre els qui hagin obtingut o superat les puntuacions mínimes corresponents, excepte en el supòsit de l'apartat 6.5.

6.4 En cas d'empat en les puntuacions obtingudes, la comissió de selecció ha d'aplicar, successivament, els criteris següents:

a) Major puntuació en la segona fase.

b) Major puntuació en el subapartat a) de l'apartat A de la primera fase.

c) Major puntuació en el subapartat b) de l'apartat A de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat i).

d) Major puntuació en l'apartat B de la primera fase.

e) Major puntuació en el subapartat a) de l'apartat B de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat e).

f) Si finalment subsisteix l'empat, s'ha d'efectuar un sorteig entre les candidatures empatades.

6.5 Si un aspirant ha presentat més d'una candidatura i dues o tres comissions el seleccionen, serà nomenat director del centre on hagi obtingut la major puntuació. Tot i això, un mateix candidat pot ser seleccionat per ocupar la direcció d'una ZER i d'una escola que en forma part.

 

-7 Barem de la primera fase

7.1 Consta de dos apartats:

Apartat A: valora els mèrits relacionats amb l'experiència i la competència professionals en l'àmbit de la gestió i de la docència en centres i serveis educatius, amb un màxim de 25 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per aquest apartat.

Apartat B: valora la formació específica per a l'exercici de la direcció i la formació acadèmica general de les persones candidates, amb un màxim de 15 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per aquest apartat.

La puntuació màxima total de la primera fase és de 40 punts i la puntuació mínima per superar aquesta fase és de 20 punts.

7.2 El barem de l'apartat A de la primera fase és el següent:

Mèrits relacionats amb l'experiència i la competència professionals.

Puntuació màxima: 25 punts.

a) Per tenir l'acreditació de directiu professional docent: 25 punts.

b) Per l'exercici del càrrec de director o directora (també coordinador o coordinadora d'aula de formació de persones adultes) amb valoració positiva: 2 punts per cada any, fins a un màxim de 16 punts.

c) Per l'exercici d'òrgans unipersonals de govern, inclosos els addicionals, amb valoració positiva: 1,5 punts per cada any, fins a un màxim de 7,5 punts.

d) Per l'exercici d'òrgans unipersonals de coordinació, amb valoració positiva: 0,5 punts per cada any, fins a un màxim de 3 punts.

e) Per cada any de servei en llocs de treball de l'Administració educativa de nivell 26 o superior: 0,5 punts, fins a un màxim de 3 punts.

f) Per pertànyer, en situació de servei actiu, a un cos de catedràtics de la funció pública docent no universitària: 3 punts.

g) Per tenir la categoria superior de sènior: 3 punts.

h) Pels anys d'experiència docent que superen els cinc anys exigits com a requisit, si es valora de manera positiva l'exercici de la docència: 0,25 punts per cada any, fins a un màxim de 3 punts.

i) Per l'avaluació positiva de l'activitat docent en centres i serveis educatius, realitzada per la inspecció d'educació durant el procés selectiu, fins a un màxim de 10 punts.

j) Per cada curs escolar que s'hagi participat en programes d'innovació i de qualitat educativa amb avaluació positiva: 0,5 punts per cada curs fins un màxim de 5 punts.

k) Per estar en servei actiu durant el curs escolar de la convocatòria del concurs de mèrits: 1 punt.

l) Per tenir la destinació i exercir efectivament la docència en el curs escolar de la convocatòria en centres de dificultat especial o en centres de referència educativa amb avaluació positiva: 3 punts.

La puntuació dels apartats b), c), d), h) i j) s'incrementarà un 25% en els mèrits per l'exercici del càrrec i/o la docència prestats en el centre, la direcció del qual se sol·licita.

7.3 En l'aplicació del barem de l'apartat A de la primera fase cal atenir-se als criteris següents:

Als efectes de la valoració positiva de l'exercici del càrrec de director o directora que preveu l'apartat b), s'entén valorat de manera positiva l'exercici de la direcció dels centres docents durant els anys anteriors a l'entrada en vigor del Decret 71/1996, de 5 de març, pel qual es regula l'acreditació de la direcció en els centres docents.

S'entén valorat de manera positiva l'exercici dels càrrecs directius i de coordinació dels centres docents, que preveuen els apartats c) i d), durant els anys anteriors a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació.

En l'apartat h), s'entén valorat de manera positiva l'exercici de la docència durant els anys anteriors a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació.

Per als apartats c) d) i h) s'entén que l'avaluació és positiva per als serveis prestats fins al curs 2016-2017 inclòs, llevat que hi hagi una valoració negativa explícita

Correspon als inspectors d'educació realitzar la valoració de l'exercici de càrrecs i de l'experiència docent del professorat candidat a la direcció dels centres docents que preveuen els apartats b), c), d) i h) d'aquest barem, prestats a partir de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre.

Així mateix, han de realitzar l'avaluació de les capacitats pedagògiques de l'aspirant, del domini de les tècniques de treball docent i de la seva participació en el funcionament del centre que componen l'activitat docent a puntuar a l'apartat i), assegurant la intervenció d'un inspector de perfil professional adient amb les especialitats docents de l'aspirant relacionades amb l'activitat docent duta a terme.

Es tindran en compte els criteris que estableix l'annex 5.

En el cas que s'al·legui l'exercici de més d'un càrrec durant el mateix període de temps (apartats b) c) i d)) aquests es valoren independentment, si l'avaluació és positiva, per l'apartat que correspongui.

Els punts per anys d'experiència, previstos en els apartats b), c), d), e) i h), es calculen dividint per 12 el nombre de mesos acumulats fins al final del curs en el qual es realitzi la convocatòria i multiplicant el resultat pels punts anuals assignats en cada any d'exercici en el càrrec i servei o d'experiència docent.

7.4 El barem de l'apartat B de la primera fase és el següent:

Puntuació màxima: 15 punts.

a) Per la superació dels programes de formació inicial o permanent d'actualització relatius a la funció directiva a què fa referència l'article 27 del Decret 155/2010, de 2 novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent:

a.1) Organitzats pel Departament d'Ensenyament o realitzats per institucions públiques o privades de prestigi reconegut o per les universitats validats pel Departament d'Ensenyament amb un mínim de 155 hores: 7,5 punts.

Per la superació dels programes anteriors amb avaluació de notable o superior: 7,5 punts addicionals.

a.2) Programa de formació de directors novells per a la incorporació a la direcció de 60 hores: 3 punts.

Per la superació del programa anterior amb avaluació de notable o superior: 3 punts addicionals.

b) Per la superació d'altres programes de formació permanent relatius a la funció directiva a què fa referència l'article 27 del Decret 155/2010 organitzats o validats pel Departament d'Ensenyament fins a 7,5 punts. Cada hora té un valor de 0,05 punts.

c) Per la superació de programes de formació permanent professionalitzadora a què fan referència els articles 27 i 29 del Decret 155/2010 organitzats pel Departament d'Ensenyament o realitzats per institucions públiques o privades de prestigi reconegut o per les universitats validats pel Departament d'Ensenyament amb un mínim de 155 hores: 7,5 punts.

Per la superació dels programes anteriors amb avaluació de notable o superior: 7,5 punts addicionals.

Els apartats a.1) i c) són excloents.

d) Per la superació de programes de formació anteriors a l'entrada en vigor del Decret 155/2010, impartits per universitats o institucions públiques o privades de prestigi reconegut homologats pel Departament d'Ensenyament amb un mínim de 155 hores: 3 punts.

e) Per la superació de cursos de formació anteriors a l'entrada en vigor del Decret 155/2010, organitzats pel Departament d'Ensenyament o impartits per universitats o institucions públiques o privades de prestigi reconegut, homologats pel Departament d'Ensenyament fins a 3 punts. Cada hora val 0,02 punts.

f) Per haver impartit activitats de formació directiva després de l'entrada en vigor del Decret 155/2010 fins a 3 punts. Cada hora val 0,02 punts.

g) Per activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb l'organització escolar, les tecnologies aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de la educació, la coeducació, la gestió i direcció dels centres educatius i dels serveis i programes educatius: fins a 3 punts.

h) Per titulació universitària diferent de l'exigida per a l'ingrés en el cos de la funció pública docent des del qual es concursa, fins a un màxim de 3 punts:

2 punts per cada títol de doctorat, de llicenciatura, d'arquitectura, d'enginyeria, grau o equivalent.

1 punt per cada títol de diplomatura universitària o equivalent.

0,2 punts per cada titulació de màster o de postgrau no considerades en l'acreditació de cap altre mèrit o que no hagin estat requisit necessari per obtenir puntuació per un altre mèrit.

0,2 per cada certificat de nivell avançat d'EOI de llengües estrangeres.

 

-8 Barem de la segona fase

8.1 Consta de dos apartats:

Apartat C de valoració del projecte de direcció, amb una puntuació màxima de 40 punts.

Apartat D de valoració de la capacitat de lideratge, amb una puntuació màxima de 20 punts.

La puntuació màxima total per a la segona fase és de 60 punts. La puntuació mínima per a superar aquesta fase és de 30 punts.

8.2 La comissió de selecció ha de tenir en compte el contingut del projecte de direcció i la defensa que en faci l'aspirant.

La valoració del projecte ha de tenir en compte els criteris següents:

El projecte s'ha d'adequar als continguts que estableix l'article 25 del Decret 155/2010, de 2 de novembre.

El projecte de direcció ha de mostrar, mitjançant una diagnosi actualitzada, coneixement del centre, de la seva estructura organitzativa, del seu funcionament, del seu projecte educatiu, si en té, i, quan escaigui, dels resultats de les darreres avaluacions internes i externes del centre. Així mateix, ha de mostrar coneixements sobre l'entorn i la seva influència o relació amb el centre.

S'ha de valorar la coherència del projecte de direcció amb el projecte educatiu del centre i els fonaments i la viabilitat de les propostes de modificació del projecte educatiu, si és procedent, i la relació del projecte de direcció amb els objectius de sistema que hagi definit el Departament d'Ensenyament.

També s'ha de valorar la coherència entre els objectius i les estratègies que es proposen, els criteris per a l'optimització dels recursos disponibles, el realisme en matèria de recursos a obtenir.

En matèria d'estratègies, s'han de valorar les línies d'actuació previstes, la seqüència temporal de les actuacions i la previsió de marges per rectificar decisions i adaptar-les a l'evolució dels indicadors, especialment en matèria de resultats educatius.

També s'han de valorar el rigor i la simplicitat dels indicadors, que han de permetre l'avaluació de l'exercici de la direcció i de l'aplicació del projecte durant el mandat i fer efectiva la transparència en la gestió.

Cada membre de la comissió ha de puntuar de 0 a 40 punts el projecte de direcció presentat per cada aspirant, tenint en compte els criteris següents:

1) Diagnosi actualitzada del centre: fins a 10 punts.

2) Objectius a assolir. Coherència i viabilitat: fins a 10 punts.

3) Estratègies i línies d'actuació previstes: fins a 10 punts.

4) Indicadors i mecanismes per el retiment de comptes: fins a 10 punts.

8.3 Pel que fa a l'apartat D, la comissió de selecció ha de valorar la capacitat de lideratge de l'aspirant a la direcció a partir de la defensa que haurà de fer del projecte de direcció que ha presentat i d'una entrevista personal amb el candidat o candidata.

Cada membre de la comissió ha de puntuar de 0 a 20 punts la capacitat de lideratge del candidat.

Per a la valoració de la capacitat de lideratge, la comissió de selecció té en compte els aspectes següents:

Visió estratègica de centre: capacitat de diagnosi, formulació de propostes de millora, disseny d'estratègies i actuacions, avaluació de processos i resultats.

Promoció del treball col·laboratiu dels equips docents orientat al progrés de l'alumnat i de l'ambient d'aprenentatge al centre.

Capacitat per gestionar els equips humans: distribució de responsabilitats, motivació i desenvolupament professional.

Impuls de processos i estructures participatives en relació amb la implicació i compromís de les famílies en l'èxit educatiu.

Establiment de xarxes amb els agents educatius de l'entorn, promoció de la interacció del centre amb l'entorn.

Capacitat de comunicació, convenciment, generació d'empatia i compromís amb la institució.

Promoció de la convivència: identificació de problemàtiques, capacitat d'anàlisi, de generació d'un clima relacional positiu, de negociació i d'arbitratge.

 

-9 Procediment i calendari d'actuacions

9.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el servei de personal dels serveis territorials o l'òrgan corresponent del Consorci d'Educació de Barcelona ha de comprovar per a cada aspirant el compliment dels requisits de la base 1 i proposa l'admissió o no de la sol·licitud.

En el supòsit que no s'hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de participació o no hi hagi coincidència entre el codi de centre i el literal tal i com consten a l'annex 2, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició. La manca de presentació del projecte de direcció no és esmenable.

Com a molt tard el 30 de gener de 2018, les direccions dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona han d'emetre i fer públiques en els taulers d'anuncis i en l'adreça d'Internet: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre les resolucions que aproven la llista de candidatures admeses i excloses, amb especificació del motiu.

Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la publicació.

9.2 La resolució de candidatures admeses i excloses s'ha de notificar a la direcció dels centres afectats com a molt tard el 1 de febrer de 2018 per tal que la facin pública en el tauler d'anuncis del centre.

9.3 La direcció del centre educatiu o de la ZER ha de convocar el claustre de professors i el consell escolar per notificar-los les sol·licituds admeses, fer l'elecció dels membres de la comissió de selecció.

En aquestes dues sessions, abans de l'elecció, la direcció del centre facilitarà prèvia convocatòria, la presencia dels candidats per tal que puguin informar del seu projecte de direcció als membres dels dos òrgans.

9.4 La direcció del centre ha de comunicar als serveis de personal dels serveis territorials o a l'òrgan corresponent del Consorci d'Educació de Barcelona els membres del claustre i del consell escolar que formaran part de la comissió de selecció.

9.5 La direcció dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona nomenen les comissions de selecció que preveu la base 5 i lliuren còpia de la resolució als presidents de les comissions, que les fan públiques als taulers d'anuncis dels centres.

Al mateix temps, han d'informar explícitament a cadascuna de les comissions de selecció afectades sobre els candidats que han presentat sol·licitud a algun altre centre.

9.6 Els serveis de personal dels serveis territorials i l'òrgan corresponent del Consorci d'Educació de Barcelona han de formalitzar una proposta de la puntuació resultant de l'aplicació del barem corresponent a la primera fase de cada aspirant. Aquesta proposta de puntuació, que la comissió pot rectificar o modificar, conjuntament amb el projecte o projectes de direcció presentats i la documentació que acredita els mèrits al·legats, en els dos apartats de la primera fase, s'ha de lliurar a la presidència de la comissió de selecció com a molt tard el 19 de febrer de 2018.

9.7 El president o presidenta de la comissió de selecció ha de lliurar una còpia del projecte de direcció de cada aspirant a cada membre de la comissió i els ha de comunicar la data i lloc de constitució.

9.8 Les comissions de selecció s'han de constituir, a partir del 19 de febrer de 2018 a la seu del centre educatiu o ZER corresponent.

9.9 La comissió de selecció, un cop valorada la primera fase del concurs de tots els participants, amb destinació al centre i sense, ha d'exposar la llista amb la puntuació obtinguda en el tauler d'anuncis del centre.

Contra la puntuació obtinguda en aquesta primera fase, les persones aspirants poden presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils comptat a partir de l'endemà de l'exposició de les llistes.

Les reclamacions s'han de presentar a la seu del centre o ZER adreçades al president o presidenta de la comissió.

En aquest mateix termini i lloc també es poden presentar desistiments a la participació o renuncia a la participació en algun dels centres sol·licitats.

9.10 Un cop finalitzat el termini de reclamacions, i resoltes aquestes, la comissió de selecció ha de fer pública la llista definitiva de puntuacions de la primera fase. En cas que no s'hagi presentat cap reclamació dins el termini establert, el secretari de la comissió, un cop informats tots els membres, podrà fer pública una certificació de la no presentació de reclamacions i declarar que s'eleva a definitiva l'acta provisional de puntuacions. Aquest tràmit tindrà la mateixa validesa que la publicació de l'acta definitiva. En la mateixa data, la comissió ha d'exposar la llista d'aspirants convocats a la segona fase, amb especificació de la data, hora i lloc en què es realitzarà.

La convocatòria s'ha de realitzar amb un mínim de 48 hores d'antelació.

Per tal de facilitar que un aspirant pugui optar a la direcció de fins a tres centres, les comissions de selecció afectades han de coordinar-se per tal d'establir la data de convocatòria dels candidats a la segona fase.

9.11 A l'inici de la sessió i prèviament a l'entrevista, el membre de la comissió representant de l'Administració educativa que actuï com a ponent i secretari ha de presentar a la comissió una anàlisi valorativa de cada projecte de direcció, que ha d'ordenar el debat i les deliberacions per part dels membres de la comissió i que ha de ser recollida en un annex a l'acta de la sessió.

9.12 Els candidats han de defensar davant la comissió el seu projecte de direcció i realitzen una entrevista personal, que pot versar sobre aspectes del desenvolupament del projecte i sobre altres qüestions que permetin a la comissió valorar la capacitat de lideratge de l'aspirant.

A continuació, la comissió ha de valorar separadament els apartats C i D corresponents al projecte de direcció i a la capacitat de lideratge, respectivament.

Cada membre de la comissió ha de valorar per l'apartat C de 0 a 40 punts, i per l'apartat D de 0 a 20 punts, amb una explicació raonada i pública prèvia en el si de la comissió de selecció.

Quan hi hagi una diferència de 10 o més enters entre les puntuacions que s'hagin atorgat per l'apartat C i /o una diferència de 5 o més enters entre les puntuacions atorgades pels diferents membres de la comissió per l'apartat D, en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions.

En el cas que més d'un membre hagi atorgat la valoració màxima o mínima, només s'exclourà una d'aquestes valoracions.

El mecanisme de presa de decisions de la comissió, en relació amb aquesta segona fase, ha de poder identificar la puntuació atorgada per cada membre de la comissió, a l'efecte que es puguin emetre els vots particulars raonats corresponents quan escaigui. A aquests efectes, el secretari o secretària de la comissió ha d'estendre una acta acreditativa de les puntuacions obtingudes per cada aspirant en cadascun dels apartats d'aquesta fase, que serà signada per tots els membres de la comissió.

9.13 Un cop valorats els projectes de direcció i la capacitat de lideratge dels aspirants d'acord amb el que preveu la base 8, la comissió ha de fer pública, al tauler d'anuncis del centre, l'acta provisional acreditativa, amb especificació de les puntuacions de les dues fases de cada aspirant.

Les persones interessades poden presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils davant la comissió de selecció contra el contingut de l'esmentada acta.

Les possibles reclamacions es resoldran motivant les raons que hagin conduit a emetre la valoració final. En aquest cas, si així ho sol·licita la persona interessada, caldrà informar-lo de les puntuacions que cadascun dels membres de la comissió ha atorgat al candidat.

9.14 Una vegada resoltes les reclamacions, el secretari o secretària de la comissió ha d'estendre l'acta definitiva de les puntuacions obtingudes per cada aspirant i fer constar la persona seleccionada.

L'acta signada per tots els membres de la comissió s'ha de publicar al tauler d'anuncis del centre i el president o presidenta de la comissió ha de trametre una altra acta original i signada a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, que n'ordenarà la publicació al tauler d'anuncis.

Contra la resolució de la reclamació, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el tauler d'anuncis. La resolució del recurs posa fi a la via administrativa.

9.15 El director o directora dels serveis territorials o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona emet i fa pública al tauler d'anuncis i al tauler electrònic de la Generalitat, com a molt tard el dia 13 d'abril de 2018, la resolució d'aspirants seleccionats per ser nomenats com a director o directora.

Quan un mateix aspirant hagi estat seleccionat per més d'una comissió, el director o directora dels Serveis Territorials o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona, aplica allò que preveu la base 6.5 d'aquesta convocatòria. Per tant, pot succeir que en algun cas la resolució d'aspirants seleccionats impliqui el nomenament del segon candidat amb millor puntuació d'un centre determinat, situació de la qual s'ha d'informar tant a la comissió, com al nou aspirant proposat.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al tauler d'anuncis dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director o directora dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al tauler d'anuncis dels serveis territorials o del Consorci, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 112 de la Llei 30/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

-10 Programa específic de formació per a l'exercici de la direcció

10.1 Els candidats seleccionats que no disposin de cap dels requisits, acreditacions o habilitacions previstes a l'article 14.1.d) del Decret 155/2010 i no tinguin l'acreditació de directiu professional docent, hauran de seguir un programa específic de formació.

-10.2 La inscripció al programa específic de formació s'haurà de formalitzar del 9 a l'11 d'abril de 2018 i el curs es realitzarà del 16 d'abril al 12 de juny de 2018.

-10.3 Els serveis territorials o en el seu cas el Consorci d'Educació de Barcelona, abans del 9 d'abril de 2018 confeccionaran la relació dels candidats, que siguin seleccionats en el concurs i que han de realitzar el programa específic de formació i informaran d'aquesta circumstancia a la Subdirecció General de la Funció Directiva de Centres Docents.

 

-11 Nomenament

11.1 El director o directora dels Serveis Territorials o la Gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, ha de nomenar director o directora del centre l'aspirant seleccionat des del dia 1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2022,sempre que d'acord amb el previst a la base 1 d'aquesta convocatòria, tingui acreditat el requisit e).

El candidat que no superi el programa específic de formació previst a l'apartat 10.1, no podrà ser nomenat.

11.2 El nomenament i la presa de possessió en el càrrec de director o directora comporta la finalització automàtica de la llicència de reducció de jornada per interès particular que l'aspirant estigui gaudint, amb efectes del 30 de juny de 2018

 

 

Annex 2

Vacants

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08061932

CFA Bon Pastor

Barcelona

08055063

CFA Canyelles

Barcelona

08062249

CFA El Carmel

Barcelona

08062146

CFA La Verneda

Barcelona

08061968

CFA Les Corts

Barcelona

08055683

CFA Manuel Sacristán

Barcelona

08057667

CFA Trinitat Vella

Barcelona

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08074641

Escola 30 Passos

Barcelona

08052670

Escola Auró

Barcelona

08002174

Escola Baldiri Reixac

Barcelona

08002277

Escola Calderón de la Barca

Barcelona

08001789

Escola Cervantes

Barcelona

08039434

Escola Doctor Ferran i Clua

Barcelona

08044201

Escola Dovella

Barcelona

08002681

Escola Duran i Bas

Barcelona

08045057

Escola El Sagrer

Barcelona

08002198

Escola La Farigola de Vallcarca

Barcelona

08064179

Escola La Llacuna del Poblenou

Barcelona

08041179

Escola Mestre Enric Gibert i Camins

Barcelona

08002034

Escola Miquel Bleach

Barcelona

08031794

Escola Palma de Mallorca

Barcelona

08062675

Escola Pere IV

Barcelona

08043875

Escola Pit-Roig

Barcelona

08002447

Escola Ramón y Cajal

Barcelona

08043838

Escola Turó del Cargol

Barcelona

08002538

Escola Víctor Català

Barcelona

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08046581

Institut Lluís Vives

Barcelona

08013135

Institut Moisès Broggi

Barcelona

08033894

Institut Príncep de Girona

Barcelona

08013366

Institut Sant Andreu

Barcelona

08031812

Institut Valldemossa

Barcelona

Instituts Escola

08071226

Institut Escola Costa i Llobera

Barcelona

 

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08057953

CFA Bellvitge

L'Hospitalet de Llobregat

08057965

CFA Can Serra

L'Hospitalet de Llobregat

08057679

CFA El Gornal

L'Hospitalet de Llobregat

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08041581

Escola Gitanjali

Badalona

08044508

Escola Ítaca

Badalona

08001391

Escola Planas i Casals

Badalona

08062705

Escola La Cabana

Les Cabanyes

08015399

Escola Sant Nicolau

Canyelles

08034837

Escola Bernat Desclot

L'Hospitalet de Llobregat

08019241

Escola Frederic Mistral

L'Hospitalet de Llobregat

08035945

Escola La Carpa

L'Hospitalet de Llobregat

08019198

Escola Pompeu Fabra

L'Hospitalet de Llobregat

08042883

Escola Sant Josep - El Pi

L'Hospitalet de Llobregat

08018157

Escola Santiago Ramon y Cajal

L'Hospitalet de Llobregat

08053431

Escola El Roure

Pontons

08026907

Escola Pau Casals

Sant Llorenç d'Hortons

08034448

Escola Santa Eulàlia

Sant Pere de Ribes

08027870

Escola Les Palmeres

Santa Coloma de Gramenet

08045574

Escola Serra de Marina

Santa Coloma de Gramenet

08034667

Escola Esteve Barrachina

Sitges

08029155

Escola El Montcau - ZER Subirats

Subirats

08056766

ZER Subirats

Subirats

08064738

Escola Dolors Piera

Vilafranca del Penedès

08031484

Escola Ginesta

Vilanova i la Geltrú

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08001431

Institut Isaac Albéniz

Badalona

08044077

EASD Josep Serra i Abella

L'Hospitalet de Llobregat

08019320

Institut Torras i Bages

L'Hospitalet de Llobregat

08065329

Institut de l'Alt Foix

Sant Martí Sarroca

08037176

Institut La Bastida

Santa Coloma de Gramenet

08064970

Institut Nou de Vilafranca del Penedès

Vilafranca del Penedès

08065354

Institut Baix a mar

Vilanova i la Geltrú

 

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08056572

CFA Terra Baixa

El Prat de Llobregat

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08034084

Escola Can Roca

Castelldefels

08043310

Escola Edumar

Castelldefels

08016240

Escola Santa Maria de Cervelló

Cervelló

08016771

Escola Els Pins

Cornellà de Llobregat

08035881

Escola L'Areny

Cornellà de Llobregat

08051240

Escola Mediterrània

Cornellà de Llobregat

08037978

Escola Suris

Cornellà de Llobregat

08017104

Escola Gras i Soler

Esplugues de Llobregat

08017360

Escola Jacme March

Gavà

08020607

Escola Juan Ramón Jiménez

Martorell

08042810

Escola Charles Darwin

El Prat de Llobregat

08074483

Escola Pepa Colomer

El Prat de Llobregat

08060848

Escola de Sant Andreu de la Barca

Sant Andreu de la Barca

08038259

Escola Antoni Tàpies

Sant Boi de Llobregat

08025587

Escola Casablanca

Sant Boi de Llobregat

08025526

Escola Ciutat Cooperativa

Sant Boi de Llobregat

08025642

Escola Josep Maria Ciurana

Sant Boi de Llobregat

08025812

Escola Sant Climent

Sant Climent de Llobregat

08032580

Escola Canigó

Sant Just Desvern

08063771

Escola Pla de les Vinyes

Santa Coloma de Cervelló

08053522

Escola La Ginesta

Vallirana

08032762

Escola Doctor Trueta

Viladecans

08031204

Escola El Garrofer

Viladecans

08071020

Escola Enxaneta

Viladecans

08059721

Escola Marta Mata

Viladecans

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08063801

Institut de Collbató

Collbató

08021430

Institut Lluís de Requesens

Molins de Rei

08060538

EOI del Prat de Llobregat

El Prat de Llobregat

08074631

Institut Les Salines

El Prat de Llobregat

08064921

Institut de Sant Andreu

Sant Andreu de la Barca

08033961

Institut Rafael Casanova

Sant Boi de Llobregat

08045860

Institut Miramar

Viladecans

 

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08058210

CFA Badia del Vallès

Badia del Vallès

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08028941

Escola La Sardana

Badia del Vallès

08028254

Escola Can Llobet

Barberà del Vallès

08034904

Escola Emili Carles i Tolrà

Castellar del Vallès

08035623

CEE Jeroni de Moragas

Cerdanyola del Vallès

08060757

Escola Joan Torredemer Canela

Matadepera

08064064

Escola Can Periquet

Palau-solità i Plegamans

08023566

Escola Anselm Clavé

Ripollet

08067193

Escola del Bosc

Rubí

08024789

CEE Francesc Bellapart

Sabadell

08024832

Escola Floresta

Sabadell

08024856

Escola Font Rosella

Sabadell

08064088

Escola Mas Boadella

Sabadell

08043383

Escola Nostra Llar

Sabadell

08024820

Escola Pau Casals

Sabadell

08034692

Escola Catalunya

Sant Cugat del Vallès

08062641

Escola L'Olivera

Sant Cugat del Vallès

08033407

Escola Purificació Salas i Xandri

Sant Quirze del Vallès

08028497

Escola Santa Perpètua

Santa Perpètua de Mogoda

08061181

Escola Santiga

Santa Perpètua de Mogoda

08028990

Escola Can Sorts

Sentmenat

08039653

Escola Agustí Bartra

Terrassa

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08035349

Institut La Romànica

Barberà del Vallès

08046682

Institut de Castellar

Castellar del Vallès

08044533

Institut La Ferreria

Montcada i Reixac

08021788

Institut Montserrat Miró i Vila

Montcada i Reixac

08053170

Institut Polinyà

Polinyà

08074410

Institut La Serra

Sabadell

08046670

Institut Angeleta Ferrer i Sensat

Sant Cugat del Vallès

08071196

Institut Can Roca

Terrassa

08068537

Institut Les Aimerigues

Terrassa

08066437

Institut Mont Perdut

Terrassa

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08062511

CFA Alarona

Mataró

08042858

CFA Els Tarongers

Mataró

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08000049

Escola Fabra

Alella

08065299

Escola El Calderí

Caldes de Montbui

08015259

Escola L'Alzinar - ZER Baix Montseny

Campins

08056833

ZER Baix Montseny

Campins

08015454

Escola Ramon Macip - Dolors Granés

Cardedeu

08060939

Escola Guerau de Liost

Les Franqueses del Vallès

08017712

Escola Ferrer i Guàrdia

Granollers

08017918

Escola Granullarius

Granollers

08034734

Escola Camí del Mig

Mataró

08064994

Escola Maria-Mercè Marçal

Mataró

08067430

Escola Montserrat Solà

Mataró

08034357

Escola Vista Alegre

Mataró

08038041

Escola Federico García Lorca

Mollet del Vallès

08022082

Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny

Montseny

08022707

Escola Pompeu Fabra

Parets del Vallès

08063916

Escola Vila Parietes

Parets del Vallès

08068379

Escola Mar Nova

Premià de Mar

08038168

Escola La Torreta

La Roca del Vallès

08025071

Escola Dones d'Aigua

Sant Iscle de Vallalta

08028515

Escola Santa Susanna

Santa Susanna

08041696

Escola Vaixell Burriac

Vilassar de Mar

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08046785

Institut d'Alella

Alella

08060915

Institut Maria de Bell-lloc

Bigues i Riells

08072383

Institut Domus d'Olivet

Canovelles

08036391

Institut Arquitecte Manuel Raspall

Cardedeu

08046748

Institut Thos i Codina

Mataró

08021600

Institut Vicenç Plantada

Mollet del Vallès

08065421

Institut Marta Mata

Montornès del Vallès

08062808

Institut Esteve Albert

Sant Vicenç de Montalt

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08063621

CFA Martí i Pol

Manlleu

08060113

CFA Jacint Carrió i Vilaseca

Manresa

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08000086

Escola La Forja - ZER Alt Lluçanès

Alpens

08014796

Escola de Borredà - ZER Berguedà Centre

Borredà

08014814

Escola El Bruc

El Bruc

08014841

Escola Les Oliveres - ZER Serra d'Ancosa

Cabrera d'Anoia

08015648

Escola Serra de Coll-Bas

Carme

08015806

Escola Jaume Balmes

Castellbell i el Vilar

08016082

Escola Sant Roc - ZER Vent d'Avall

Castellfollit de Riubregós

08016136

Escola Les Passeres - ZER Tres Branques

Castellolí

08065482

Escola de Collsuspina - ZER El Moianès Llevant

Collsuspina

08016291

Escola Copons - ZER Vent d'Avall

Copons

08028333

Escola El Cabrerès

L'Esquirol

08037981

Escola de L'Estany - ZER El Moianès Llevant

L'Estany

08017207

Escola Mossèn Cinto

Folgueroles

08017232

Escola Agrupació Sant Jordi

Fonollosa

08019691

Escola Vilademàger - ZER Serra d'Ancosa

La Llacuna

08019940

Escola Puig-Agut

Manlleu

08020127

Escola Bages

Manresa

08063928

Escola Muntanyola

Muntanyola

08061521

Escola Vall de Néspola - ZER El Moianès Ponent

Mura

08060526

Escola Creixà

Piera

08022768

Escola Herois del Bruc

Piera

08044545

Escola Collbaix

Sant Joan de Vilatorrada

08038089

Escola Sant Esteve - ZER El Cardener

Sant Mateu de Bages

08068197

ZER El Cardener

Sant Mateu de Bages

08027171

Escola Josep Maria Xandri

Sant Pere de Torelló

08017992

Escola Montserrat

Sant Salvador de Guardiola

08066334

Escola La Serreta

Santpedor

08029209

Escola Mare de Déu de Montserrat

Súria

08029301

Escola Les Pinediques

Taradell

08030728

Escola Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà

Vallcebre

08057096

Escola Guillem de Mont-rodon

Vic

08031290

Escola Les Roques

Vilanova de Sau

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08068380

Institut Gurb

Gurb

08072176

Institut del Ter

Manlleu

08031034

Institut Jaume Callís

Vic

Instituts Escola

08075256

Institut Escola Marta Mata

Torelló

 

 

Serveis Territorials a Girona

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

17007181

CFA Girona

Girona

17010441

CFA Nou Girona

Girona

17007671

CFA La Garrotxa

Olot

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

17006940

Escola de Lliurona

Albanyà

17000056

Escola la Branca - ZER Montgrí

Albons

17000135

Escola Pompeu Fabra

Anglès

17000160

Escola Doctor Carulla

Arbúcies

17005182

Escola Can Puig

Banyoles

17006952

Escola La Draga

Banyoles

17009710

Escola Empordanet

La Bisbal d'Empordà

17004566

Escola Napoleó Soliva

Blanes

17004888

Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya

Bolvir

17000718

Escola Llevantí de Mar

Calonge

17000925

Escola L'Aixart

Cervià de Ter

17001024

Escola Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura

17001115

Escola Josep Pous i Pagès

Figueres

17001292

Escola Les Moreres

Flaçà

17004827

Escola Alzina Reclamadora

Fontcoberta

17001981

Escola Mare de Déu dels Socors

Hostalric

17004657

Escola Esteve Carles

Lloret de Mar

17002430

Escola Maria Pagès i Trayter

Ordis

17002776

Escola Tramuntana - ZER Empordà

Pont de Molins

17002818

Escola Frigolet

Porqueres

17002983

Escola El Bruc

Riells i Viabrea

17003094

Escola de Riudellots de la Selva

Riudellots de la Selva

17006800

Escola Els Grecs

Roses

17008298

Escola El Gegant del Rec

Salt

17003343

Escola Rocalba

Sant Feliu de Pallerols

17003823

Escola Verdaguer

Sils

17003537

Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau

Vallfogona de Ripollès

17007464

ZER Comte Arnau

Vallfogona de Ripollès

17004219

Escola La Daina - ZER Vall de Ter

Vilallonga de Ter

17004244

Escola Tramuntana - ZER Empordà

Vilanant

17007695

ZER Empordà

Vilanant

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

17008821

EOI de Banyoles

Banyoles

17000551

Institut Sa Palomera

Blanes

17005251

Institut El Pedró

L'Escala

17001218

Institut Ramon Muntaner

Figueres

17010414

Institut Ermessenda de Girona

Girona

17005893

Institut Bosc de la Coma

Olot

17002387

Institut Montsacopa

Olot

17005741

Institut Pere Borrell

Puigcerdà

17005704

Institut Abat Oliba

Ripoll

17010189

Institut Vall de Llémena

Sant Gregori

17004517

Institut Anton Busquets i Punset

Sant Hilari Sacalm

Instituts Escola

17009898

Institut Escola Lloret de Mar

Lloret de Mar

17009795

Institut Escola Francesc Cambó i Batlle

Verges

 

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

25000161

Escola L'Àlber

Albesa

25000171

Escola Els Aubis - ZER Riu Set

L'Albi

25008042

ZER Riu Set

L'Albi

25000638

Escola Els Planells

Artesa de Segre

25007876

ZER Riu Corb

Belianes

25003676

Escola Els Set Focs - ZER Elaia

Bellaguarda

25001126

Escola Vallmajor - ZER Elaia

Bovera

25001254

Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó

Castelldans

25001321

Escola Mossèn Josep Arques

Cervera

25001539

Escola La Closa

Esterri d'Àneu

25000511

Escola Inocencio Pardos - ZER Ponent

Gimenells i el Pla de la Font

25001758

Escola de Guimerà - ZER Guicivervi

Guimerà

25001886

Escola Aeso - ZER Pallars Jussà

Isona i Conca Dellà

25001916

Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes

Juncosa

25003019

Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver

Llardecans

25001990

Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida

Lleida

25002076

Escola Cervantes

Lleida

25009034

Escola Ciutat Jardí

Lleida

25008649

Escola Francesco Tonucci

Lleida

25005430

Escola Joan XXIII

Lleida

25006409

Escola Joc de la Bola

Lleida

25003263

Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia

Montellà i Martinet

25005909

Escola Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb

Els Omells de Na Gaia

25003469

Escola Miret i Sans - ZER Narieda

Organyà

25003664

Escola Josep Espasa - ZER Riu Set

La Pobla de Cérvoles

25003846

Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia

Prullans

25005910

Escola Abat Ruera - ZER Pedrera

Puiggròs

25010231

Escola de Salàs de Pallars - ZER Pallars Jussà

Salàs de Pallars

25004024

Escola de Sanaüja - ZER La Segarra

Sanaüja

25009368

Escola La Valira

La Seu d'Urgell

25005144

Escola Àngel Serafí i Casanovas

Sort

25004395

Escola Jaume Miret

Soses

25004565

Escola Alfred Potrony

Térmens

25004577

Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà

Tírvia

25004607

Escola Sant Gil

Torà

25006549

Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça

Tremp

25008534

Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça

La Vall de Boí

25004863

Escola Jardí - ZER Guicivervi

Verdú

25004929

Escola Garona

Vielha e Mijaran

25004981

Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça

Vilaller

25005107

Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set

Vinaixa

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

25007700

Institut Ermengol IV

Bellcaire d'Urgell

25007025

Institut Morelló

Esterri d'Àneu

25006720

Institut d'Hoteleria i Turisme

Lleida

25006732

Institut Torrevicens

Lleida

25004528

EASD Ondara

Tàrrega

25008546

EOI de Tàrrega

Tàrrega

25009733

Institut Joan Solà

Torrefarrera

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

43010062

CFA El Vendrell

El Vendrell

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

43006174

Escola Les Moreres

Aiguamúrcia

43000135

Escola Mare de Déu del Remei

Alcover

43000226

Escola La Barquera - ZER Atzavara

Alió

43000378

Escola Sant Julià

L'Arboç

43000512

Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat

Bellmunt del Priorat

43000652

Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara

Bràfim

43000688

Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada

Cabra del Camp

43011121

Escola Vilamar

Calafell

43003185

Escola La Canonja

La Canonja

43000895

Escola Mossèn Ramon Bergadà

Constantí

43000962

Escola Dr. Piñol i Aguadé - ZER Montsant-Serra de Prades

Cornudella de Montsant

43001115

Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada

Figuerola del Camp

43009138

ZER La Parellada

Figuerola del Camp

43001334

Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes

Els Guiamets

43001383

Escola Anicet Villar - ZER Les Vinyes

Marçà

43001462

Escola Els Til·lers - ZER El Francolí

La Masó

43001498

Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat

El Masroig

43001735

Escola Ventura Gassol

El Morell

43005492

Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada

El Pont d'Armentera

43009047

ZER Baix Priorat

Porrera

43005510

Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades

Prades

43012769

CEE Font del Lleó

Reus

43005765

Escola Eduard Toda i Güell

Reus

43011145

Escola Els Ganxets

Reus

43002272

Escola General Prim

Reus

43010505

Escola La Vitxeta

Reus

43002247

Escola Misericòrdia

Reus

43002211

Escola Prat de la Riba

Reus

43009451

Escola Salou

Salou

43009072

ZER Conca de Barberà

Solivella

43005959

Escola Cèsar August

Tarragona

43006563

Escola Marcel·lí Domingo

Tarragona

43004505

Escola Mare de Déu del Roser

Vallmoll

43004633

Escola Eugeni d'Ors

Valls

43005637

Escola Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara

Vilabella

43006332

Escola Mestral

Vila-seca

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

43007257

Institut Camí de Mar

Calafell

43008638

Institut Antoni Ballester

Mont-roig del Camp

43006708

Institut Joan Segura i Valls

Santa Coloma de Queralt

 

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

43000561

Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet

Benissanet

43009606

ZER Benissanet-Miravet

Benissanet

43004116

Escola del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral

Camarles

43004013

Escola Sant Miquel

Deltebre

43001127

Escola Enric Grau i Fontserè

Flix

43005388

Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès - ZER Montsià

Freginals

43001681

Escola Lluís Viñas i Viñoles

Móra d'Ebre

43005534

Escola Les Eres de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí

Rasquera

43003951

Escola Bítem - ZER Riu Avall

Tortosa

43005108

Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord

Vinebre

43001000

Escola de Xerta

Xerta

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

43008419

Institut Camarles

Camarles

 

 

Annex 3

Prova d'acreditació de coneixements de català

 

Si és procedent, aquesta prova s'ha de realitzar com a molt tard el dia 22 de gener de 2018, prèviament a la publicació de la resolució d'aspirants admesos i exclosos.

 

Òrgans qualificadors de la competència lingüística

La direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona ha de designar, en l'àmbit territorial de la seva competència, un òrgan qualificador per tal d'avaluar la competència lingüística de les persones aspirants que no la tinguin acreditada.

 

Prova de català

Cada òrgan qualificador està integrat per un inspector o inspectora d'educació, que el presideix, un funcionari de carrera d'algun cos d'ensenyaments secundaris i un funcionari de carrera del cos de mestres. A Era Val d'Aran, el mateix òrgan qualificador ha d'avaluar la competència en català i aranès. La direcció dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona ha de fer pública al tauler d'anuncis, com a molt tard el 19 de gener de 2018, la composició dels òrgans qualificadors que s'han de constituir, la relació d'aspirants que han de ser avaluats en la competència lingüística per cada òrgan qualificador, i el lloc i l'hora de realització de les proves.

Estructura de les proves per a l'acreditació de la competència lingüística

La prova consta de dues parts:

 

Prova oral

Lectura d'un text (10 punts).

Conversa guiada sobre un tema relacionat amb l'educació. (60 punts).

Exposició oral sobre un tema relacionat amb l'assignatura o amb les funcions dins el centre del docent (30 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts. Màxim 100 punts.

 

Prova escrita

Apartat A

1. Expressió escrita (30 punts)

2. Correcció d'un text (20 punts)

La puntuació mínima per a superar aquest apartat es de 30 punts. Màxim 50 punts.

Apartat B

1- Transformacions de frases (25 punts)

2- Completar un text (25 punts)

3- Resposta múltiple-gramàtica (25 punts)

4- Resposta múltiple-lèxic (25 punts)

La puntuació mínima per superar aquest apartat és de 65 punts. Nota màxima 100 punts.

 

 

Annex 4

Documents acreditatius dels mèrits al·legats en la primera fase (base 7 de l'annex 1)

 

En el supòsit que els mèrits al·legats no constin en el registre informàtic de personal, les persones aspirants els han d'acreditar mitjançant els documents que es detallen tot seguit.

 

Barem de l'apartat A

-1 Per a l'acreditació dels mèrits dels apartats b) i c): documents digitalitzat amb codi segur de verificació o còpia autèntica en cas de presentació electrònica o fotocòpia compulsada en cas de presentació en paper del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i cessament o, si escau, certificació acreditativa de la continuïtat en aquest càrrec durant el curs 2017/2018, o bé certificat del/de la secretari/ària o cap de servei de personal de l'àrea territorial corresponent

-2 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat d): documents digitalitzat amb codi segur de verificació o còpia autèntica en cas de presentació electrònica o fotocòpia compulsada en cas de presentació en paper del nomenament on consti la durada real del càrrec o certificació del/de la secretari/ària del centre amb el vistiplau del director o directora.

-3 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat e): certificació del/de la director/a de serveis.

-4 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat f): documents digitalitzat amb codi segur de verificació o còpia autèntica en cas de presentació electrònica o fotocòpia compulsada en cas de presentació en paper del títol administratiu o credencial, o document electrònic o fotocopia simple en cas de presentació en paper del butlletí o diari oficial, en què consti la pertinença al cos o se li reconegui.

-5 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat h): documents digitalitzat amb codi segur de verificació o còpia autèntica en cas de presentació electrònica o fotocòpia compulsada en cas de presentació en paper del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament, o bé certificat del/de la secretari/ària o del cap de servei de personal de l'àrea territorial corresponent i/o certificat del/de la secretari/ària del centre amb el vistiplau del director o directora. En el cas d'experiència docent en centres privats, cal aportar certificat del director o directora amb el vistiplau de la inspecció.

-6 Per l'acreditació dels mèrits de l'apartat j) es pot acreditar la participació en programes d'innovació educativa mitjançant documents digitalitzat amb codi segur de verificació o còpia autèntica en cas de presentació electrònica o fotocòpia compulsada en cas de presentació en paper, del document acreditatiu emès per l'organisme corresponent (Departament d'Ensenyament, Ministeri d'Educació o administració educativa de les comunitats autònomes).

 

Barem de l'apartat B

-1 Per a l'acreditació dels mèrits dels apartats B, a), b), c) d) e) i f): documents digitalitzat amb codi segur de verificació o còpia autèntica en cas de presentació electrònica o fotocòpia compulsada en cas de presentació en paper del document acreditatiu, emès per l'organisme o l'entitat corresponent, de la superació o impartició del programa de formació directiva al·legat, amb constància de les hores de formació rebudes o impartides i, en el cas dels apartats a) i c), també cal constància de la nota final obtinguda

-2 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat g):

Per a les activitats de formació: certificació acreditativa emesa per l'organisme o l'entitat corresponent.

Per la recerca i les publicacions: els exemplars, que poden ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa, com a mínim, de les pàgines acreditatives de l'autoria, del dipòsit legal i, si escau, l'ISBN, ISSN o ISMN. No es valoren les publicacions al·legades per aquest apartat, on no hi figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, en el seu cas, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor en sigui l'editor. No cal el certificat corresponent quan la publicació l'hagi editat el Departament d'Ensenyament. Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació que pugui acompanyar aquests treballs de recerca i/o publicacions. Es poden valorar com a publicacions que només es donen en format electrònic els treballs realitzats per encàrrec específic del Departament d'Ensenyament. En aquest cas, l'informe oficial que es requereix per acreditar aquest mèrit són els certificats emesos per la direcció general que hagi fet el corresponent encàrrec. No es podran tenir en compte com a publicacions els treballs fets públics en webs personals o de centres.

-3 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat h): fotocòpia compulsada o documents digitalitzat amb codi segur de verificació o còpia autèntica del títol o títols al·legats o dels declarats a tots els efectes legalment equivalents, o certificació acadèmica en la qual es faci constar que s'han cursat i superat totes les assignatures o crèdits corresponents als tres primers cursos d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura. En el cas que no es disposi dels documents esmentats en el paràgraf anterior, es podrà aportar la certificació de l'abonament dels drets d'expedició d'aquests títols d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988) o l'Ordre de 13 d'agost de 2007 (BOE del 21) o el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos contra la selecció de director o directora, durant el mes d'octubre de 2017 els participants podran retirar la seva documentació als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Poden fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que la persona interessada o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, l'aspirant que retira la documentació adquireix el compromís de fer-ne lliurament a l'administració en cas de ser-ne requerit. Si no es retira la documentació en el termini esmentat, s'entén que la persona interessada renuncia a recuperar-la i, per tant, decau en el dret a fer-ho.

 

 

Annex 5

 

-1 Criteris per a l'avaluació positiva de l'exercici del càrrec de director o directora (apartat 7.2.b del barem).

Per tal d'avaluar l'exercici del càrrec de director o directora, la inspecció d'educació del centre ha de fer una valoració global de les funcions exercides per l'aspirant, d'acord amb el context del centre educatiu:

Funcions de representació.

Funcions de direcció pedagògica i lideratge.

Funcions en relació amb la comunitat escolar.

Funcions en matèria d'organització i funcionament.

Funcions específiques en matèria de gestió.

Funcions específiques com a cap del personal del centre.

L'avaluació ha d'incloure els resultats expressats en els indicadors de progrés quan estiguin establerts en el projecte educatiu de centre, els indicadors de sistema i els resultats de les proves externes.

Per a l'avaluació de cada aspirant, l'inspector o inspectora pot consultar la documentació pertinent del centre, ha d'entrevistar l'aspirant i escoltar algun membre del consell escolar del centre del sector del professorat, sempre que aquest no participi en el mateix procediment de selecció, i també escoltar, si escau, algun membre del consell escolar del sector dels alumnes i/o del sector de pares/mares d'alumnes.

Així mateix, per a l'avaluació s'ha de valorar l'assoliment dels objectius plantejats en el projecte de direcció que va presentar l'aspirant en el moment d'accedir al càrrec.

Tenint en compte els criteris anteriors, l'inspector o inspectora ha d'emetre una valoració global de l'aspirant positiva o no positiva, als efectes que preveu l'apartat 7.2.b) del barem.

 

-2 Criteris per a la valoració positiva de l'exercici d'òrgans unipersonals de govern i de coordinació (apartats 7.2.c) i 7.2.d) del barem).

Per tal d'avaluar l'exercici d'òrgans unipersonals de govern i de coordinació, la inspecció del centre ha de fer una valoració global de l'aspirant, tenint en compte els criteris següents:

Planificació d'objectius, actuacions i avaluació de resultats en el període d'exercici del càrrec.

Eficàcia en l'organització i gestió de recursos.

Impuls i desenvolupament de projectes de millora.

Dinamització dels òrgans de govern i de coordinació corresponents a l'àmbit de la seva actuació.

Atenció als membres de la comunitat educativa.

Afavoriment de la convivència i de les relacions interpersonals en el centre.

Per a l'avaluació de cada aspirant, l'inspector o inspectora ha de tenir en compte l'informe de la direcció del centre, pot consultar la documentació pertinent del centre, ha d'entrevistar l'aspirant i escoltar algun membre del consell escolar del sector del professorat, sempre que aquest no participi en el mateix procediment de selecció, i també escoltar, si escau, algun membre del consell escolar del sector dels alumnes i/o del sector de pares/mares d'alumnes.

Tenint en compte els criteris anteriors, l'inspector o inspectora ha d'emetre una valoració global de l'aspirant, positiva o no positiva, als efectes que preveuen els apartats 7.2.c) i 7.2.d) del barem.

 

-3 Criteris per a l'avaluació positiva de l'activitat docent en centres i serveis educatius (apartats 7.2.h) i 7.2.i) del barem).

Per tal de valorar les capacitats pedagògiques de l'aspirant, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre, els aspirants han de ser avaluats en els seus centres docents o serveis educatius.

Aquesta avaluació la realitza la Inspecció d'Educació mitjançant la intervenció d'un inspector o inspectora d'un perfil professional adient a les especialitats docents de l'aspirant relacionades amb l'activitat docent duta a terme.

Per tal d'avaluar l'activitat docent de l'aspirant, la inspecció d'educació ha de tenir en compte, necessàriament, els elements següents, així com els percentatges que per a cadascun s'indiquen, als efectes de determinar una valoració quantitativa.

A) Planificació de l'activitat docent.

A.1 Objectius (5% de la puntuació total).

A.2 Continguts (5% de la puntuació total).

B) Exercici de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge (25% de la puntuació total).

C) Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora (25% de la puntuació total).

D) Gestió de l'aula (20% de la puntuació total).

E) Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre (20% de la puntuació total).

En relació amb cadascun dels elements esmentats, l'avaluació es realitzarà sobre els descriptors següents:

 

A) Planificació de l'activitat docent.

A.1 Objectius:

Concreció dels objectius d'aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament.

Adequació dels objectius d'aprenentatge al curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d'aprenentatge a les característiques personals de l'alumnat.

A.2 Continguts:

Selecció de continguts coherent amb la proposta d'objectius.

Rellevància dels continguts seleccionats.

Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent.

 

B) Exercici de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

Previsió d'activitats d'ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l'assoliment d'objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica amb recursos i materials curriculars per facilitar l'assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, de manera que es proporcioni una atenció correcta a les necessitats individuals de l'alumnat.

 

C) Avaluació. Seguiment dels aprenentatges de l'alumnat i decisions preses per afavorir-ne la millora.

Previsió dels criteris d'avaluació adaptats a la diversitat de l'alumnat.

Aplicació dels criteris d'avaluació previstos en la programació didàctica.

Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

 

D) Gestió de l'aula.

Manteniment d'un clima de treball a l'aula, afavoriment de la convivència i resolució de possibles conflictes.

Presentació inicial d'objectius i continguts, participació de l'alumnat, orientació i seguiment del treball a realitzar per l'alumnat i síntesi final del que s'hagi realitzat.

Organització del temps per dur a terme les activitats previstes.

 

E) Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre.

Treball en equip, coordinació, participació en projectes del centre i en activitats del departament didàctic/seminari o dels equips de cicle.

Orientació educativa, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració, si escau, amb les famílies.

Relacions i coordinació, si escau, amb els serveis educatius, serveis municipals o d'altres serveis de l'entorn del centre.

Cadascun dels elements es valoren de 0 a 9 punts i s'apliquen els percentatges indicats anteriorment en aquests mateixos criteris, per tal de determinar la valoració global de cada aspirant. El resultat de la valoració així assignada a cada aspirant ha d'estar igualment compresa entre 0 i 9 punts.

Una valoració global inferior o igual a 3 punts té la consideració de valoració no positiva de l'exercici de la docència de l'aspirant als efectes que preveu l'apartat 7.2.h) del barem, i se li assigna una puntuació de 0 punts en l'apartat 7.2.i) del barem.

Una valoració global superior a 3 punts té la consideració de valoració positiva de l'exercici de la docència de l'aspirant als efectes que preveu l'apartat 7.2.h) del barem. Així mateix, en aquest cas, la valoració assignada, que estarà entre 3 i 9 punts, s'ha de convertir de manera proporcional a una escala de 0 a 10 punts, als efectes de la seva puntuació en l'apartat 7.2.i) del barem.

Per a l'avaluació de l'activitat docent de cada aspirant l'inspector o inspectora pot consultar la documentació pertinent, sense que sigui necessari que l'aspirant hagi d'elaborar individualment cap material específic per a la seva valoració, diferent del ja utilitzat normalment en l'exercici de la seva activitat docent; fer una observació directa de l'activitat docent, tenint en compte l'informe de la direcció del centre; entrevistar l'aspirant i escoltar el/la cap del mateix departament/seminari o coordinador/a de cicle de l'aspirant, sempre que aquestes persones no participin en el mateix procediment de selecció de directors.

Quan l'aspirant es trobi en una situació de baixa per incapacitat temporal o en excedència per cura de fill, l'avaluació de l'activitat docent es realitzarà a partir d'actuacions de l'inspector que permetin obtenir informació rellevant i suficient sense que sigui imprescindible la presència física en el centre de la persona interessada.

Amunt