Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/11/2017

  • Número del document SLT/2642/2017

  • Número de control 17318045

  • Organisme emissor Institut Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-17318045-2017

Dades del DOGC
  • Número 7496

  • Data 16/11/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/2642/2017, de 10 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per sol·licitar els nivells de carrera professional de personal estatutari de tots els grups professionals de l'àrea funcional sanitària i de l'àrea funcional de gestió i serveis de l'Institut Català de la Salut.


El II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, de 19 de juliol de 2006, defineix la carrera professional com a sistema d'incentivació i motivació dels seus i de les seves professionals i de reconeixement del seu nivell de desenvolupament professional i fixa el darrer trimestre de l'any com el període en que s'ha d'obrir el termini de presentació de sol·licituds.

En aplicació del prefixat al II Acord i en ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

-1 Fer pública la convocatòria per sol·licitar el primer, segon, tercer o quart nivell de carrera professional de personal estatutari de l'àrea funcional sanitària i de l'àrea funcional de gestió i serveis de l'Institut Català de la Salut.

 

-2 El nivell o nivells s'han de sol·licitar i s'han d'adjudicar d'acord amb els requisits i els criteris que consten als apartats 6.1.3 (facultatius i diplomats sanitaris) i 6.1.4 (àrea sanitària de formació professional i gestió i serveis) del II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat i els d'aquesta Resolució. En qualsevol cas caldrà assolir el nombre mínim de crèdits establerts per a cada nivell.

 

-3 Les sol·licituds es poden presentar des del dia 1 de desembre al 31 de desembre de 2017, ambdós inclosos.

 

-4 Les sol·licituds s'han de formalitzar i registrar exclusivament per via telemàtica mitjançant el mòdul de “carrera professional” de l'aplicació Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH).

És imprescindible estar registrat a l'SGRH per poder fer la sol·licitud. En cas de no estar-hi registrat, caldrà donar-se d'alta com a nou usuari.

Les persones sol·licitants han d'introduir prèviament al mòdul “Gestió de currículum” de l'SGRH, el títol acadèmic oficial que els habiliti pel desenvolupament de la seva categoria professional en el cas en què aquest no estigui ja introduït.

A l'efecte de la seva valoració totes les sol·licituds han d'incloure els mèrits que s'han de tenir en compte per determinar si s'assoleix el nivell demanat que és objecte de la sol·licitud.

S'inclouran en la sol·licitud tots els mèrits de formació, docència i recerca que hagin estat detallats en el mòdul “Gestió de currículum” de l'SGRH fins al moment en què es formuli la sol·licitud de carrera professional. Els mèrits corresponents a activitat i valoració de competències i compromís amb l'organització s'inclouran de forma automàtica durant la tramitació del procés de carrera professional.

Es valoraran els mèrits que hagin estat realitzats en el període de còmput d'acord amb el que estableix el II Acord i sempre que aquests estiguin realitzats fins el 31 de desembre de 2017.

Els mèrits corresponents a les activitats de formació continua realitzades a l'Institut Català de la Salut, que han d'haver estat necessàriament identificats a l'aplicació SGRH (mòdul de Formació) s'informen de forma periòdica i automàtica al gestor de currículum, sense necessitat de cap validació posterior. Tots aquests mèrits, sempre que estiguin dins el període de còmput del nivell de carrera sol·licitat, seran associats de forma automàtica a la corresponent sol·licitud.

Hi haurà la possibilitat d'associar a la sol·licitud els nous tipus de mèrits que es defineixin en el mòdul “Gestió de currículum” de l'SGRH al llarg de la tramitació del procés de carrera professional que siguin susceptibles de valoració. Aquests mèrits s'hauran d'incloure en el mòdul "Gestió de currículum" de l'SGRH. La Direcció de Persones i Desenvolupament Professional de l'Institut Català de la Salut informarà a la comissió de seguiment del II Acord i als sol·licitants del termini per a la informació d'aquests mèrits.

La presentació d'una sol·licitud suposa que s'accepta que s'incorporin les dades consignades a la base de dades de l'aplicació de gestió de les sol·licituds de carrera professional (SGRH-carrera professional) i el seu tractament per a la finalitat pròpia de la convocatòria.

Només es resoldrà una sol·licitud per professional. Si el o la professional registra més d'una sol·licitud, el registre de l'última sol·licitud implica el desistiment de la sol·licitud o les sol·licituds registrades amb una data i hora anteriors i, per tant, es resoldrà només l'última sol·licitud registrada.

La sol·licitud telemàtica estarà disponible per mitjà de l'aplicació informàtica de carrera professional a la qual s'accedeix des de les adreces següents: http://www.portalics.rrhh/sgrh (Intranet) o http://wsa.ics.gencat.net/sgrh (Internet).

Si s'escau, les unitats de recursos humans dels diferents àmbits de gestió de l'Institut Català de la Salut facilitaran l'assistència tècnica dins del termini fixat per la convocatòria.

La formalització de la sol·licitud per mitjans telemàtics, que cal fer seguint les instruccions, s'ha de dur a terme des de l'aplicació de carrera professional ubicada a les adreces anteriorment esmentades. Un cop formalitzada, es tramet informàticament i es registra a la base de dades d'aquesta aplicació.

Si a la llista de mèrits de la sol·licitud telemàtica per la carrera professional, hi ha algun mèrit que no hagi estat validat (a l'aplicació SGRH, mòdul “Gestió de currículum”), s'haurà de presentar el certificat o una còpia autenticada del mèrit al Registre. A aquest efecte, s'ha previst un model per adjuntar-hi els certificats. Aquest model s'obté quan es genera la sol·licitud telemàtica.

De la mateixa forma, els mèrits informats al gestor de currículum que puguin incorporar-se a la sol·licitud amb posterioritat al registre d'aquesta, hauran d'acreditar-se documentalment per a la seva validació i valoració.

 

-5 Els actes del procediment i els resultats definitius es publicaran als taulers d'anuncis del Centre Corporatiu, de les direccions d'atenció primària i dels centres hospitalaris de l'Institut Català de la Salut, en els termes de l'article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques i de l'article 56 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Aquesta convocatòria es resoldrà mitjançant una resolució de la directora gerent de l'Institut Català de la Salut, que serà notificada individualment a les persones interessades.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, potestativament, el corresponent al lloc del domicili de l'interessat, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació de la Resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 10 de novembre de 2017

 

Candela Calle i Rodríguez

Directora gerent

Amunt