Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 31/10/2017

  • Número de control 17304104

  • Organisme emissor Consell Comarcal de la Cerdanya

    CVE CVE-DOGC-A-17304104-2017

Dades del DOGC
  • Número 7492

  • Data 10/11/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte de modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya.


Aprovat inicialment el projecte de modificació puntual del POUPM de la Cerdanya clau 23a que afecta als municipis de Das, Fontanals de Cerdanya, Ger i Guils de Cerdanya, i de conformitat amb l'article 85.4 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes.

L'expedient es sotmet a informació pública mitjançant edictes al BOP de Lleida i Girona, DOGC, diaris de major difusió de la províncies Girona i Lleida i pàgina web del Consell Comarcal per tal que els interessats puguin examinar l'expedient al departament de secretaria, en horari d'oficina de 8 a 15 hores, a la pàgina web del Consell (www.cerdanya.cat), i interposar les al·legacions i/o reclamacions que considerin oportunes en el termini d' 1 mes des de la última publicació.

Es suspèn l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori les noves determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent.

La durada de la suspensió és d'un any. Aquestes àrees afectades per la suspensió són les següents: clau 23a municipis de Das, Fontanals de Cerdanya, Ger i Guils de Cerdanya.

Aquesta suspensió es publica conjuntament amb l'aprovació inicial.

 

Puigcerdà, 31 d'octubre de 2017

 

Ramon Moliner Serra

President

Amunt