Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/10/2017

  • Número del document TSF/2567/2017

  • Número de control 17307030

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17307030-2017

Dades del DOGC
  • Número 7489

  • Data 07/11/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2567/2017, de 25 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme, en l'exercici 2017 (ref. BDNS 368997).


En el context econòmic actual, l'increment de la creació de llocs de treball i la creació d'empreses esdevé una prioritat i una aposta estratègica per ampliar i fer créixer l'activitat econòmica.

Entre les funcions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que promou la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, s'inclou la planificació d'actuacions de difusió, promoció i foment de les cooperatives i societats laborals, així com l'enfortiment de les relacions amb la resta d'agents implicats en el foment i la promoció d'aquestes societats en el territori.

D'acord amb la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional, en data 10 de març de 2016, el Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar, per mitjà del Programa aracoop, mesures dedicades a promoure la creació de noves cooperatives i societats laborals, especialment per part de joves i persones aturades sobretot més grans de cinquanta anys.

El Programa aracoop és el programa promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la participació de la Confederació i les federacions de cooperatives i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb la col·laboració de més de 100 institucions públiques i privades implicades en la creació i el creixement d'empreses de l'economia social i cooperativa.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es considera clau l'aposta pel desenvolupament d'un seguit d'actuacions de suport i foment de la creació i el creixement de l'economia social i cooperativa, que tenen un impacte directe en la millora de l'ocupabilitat i de l'ocupació en aquest àmbit.

Aquest suport i foment de la creació i el creixement de l'economia social i cooperativa es concreta en 4 línies de subvenció: la línia 1, de projectes singulars de promoció de l'economia social i la creació de cooperatives i societats laborals; la línia 2, de Xarxa d'Ateneus Cooperatius; la línia 3, de projectes aracoop, i la línia 4, de coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa.

Atesa l'Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017;

Vist que la resolució d'atorgament d'aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, ja que correspon a programes acordats en la reunió de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals de data 11 d'abril de 2017, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l'àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat;

Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

–1 Obrir la convocatòria ordinària per concedir subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme, en l'exercici 2017.

 

–2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria ordinària, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de les entitats sol·licitants i la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases que aprova l'Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme.

 

–3 Les línies i els projectes a subvencionar que preveuen els annexos 2, 3, 4 i 5, respectivament, de l'Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre, són els següents:

Línia 1. Projectes singulars de promoció de l'economia social i la creació de cooperatives i societats laborals. Cada entitat sol·licitant només pot presentar un únic projecte singular en qualsevol dels dos eixos, A o B, d'aquesta línia. Igualment, i com a màxim, aquesta mateixa entitat pot participar com a entitat agrupada en un únic projecte de qualsevol dels dos eixos.

Línia 2. Xarxa d'Ateneus Cooperatius. Cada entitat sol·licitant només pot presentar un projecte d'ateneu cooperatiu, o projecte d'ateneu cooperatiu amb cercles cooperatius que ha d'abastar un únic territori.

Línia 3. Projectes aracoop, per donar suport a la continuïtat dels projectes que tenen un enfocament transversal i de suport a la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, així com les accions de foment de l'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals.

Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa. Les entitats beneficiàries d'aquesta línia no poden ser beneficiàries de les subvencions de les línies 1, 2 i 3, ni tampoc en qualitat d'entitat beneficiària agrupada de les línies esmentades.

 

–4 Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les entitats que preveuen els annexos 2, 3, 4 i 5 de l'Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre.

 

–5 El termini per presentar el formulari de sol·licitud és de quinze dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

–6 El formulari de sol·licitud s'ha de presentar exclusivament per via electrònica segons el model normalitzat, que està a la disposició de les persones interessades a l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.EACAT.cat), al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), a l'apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i a l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat).

Per presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i els segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o es basen en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s'admeten els que considera l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual els pot emprar per actuar en nom de l'empresa o de l'ens que indica el certificat.

Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que declara representar una persona jurídica. Concretament:

a) Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya.

b) Certificat del DNI electrònic.

Els mecanismes de signatura emprats pels empleats públics dels ens locals d'acord amb el Protocol d'identificació i la signatura que hagin aprovat.

Al formulari de sol·licitud, degudament formalitzat, s'hi han d'adjuntar la documentació genèrica que preveu la base 8 de l'Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre, i l'específica que preveuen els seus annexos 2, 3, 4 i 5.

 

–7 Import màxim i aplicació pressupostària

7.1 L'import màxim destinat a la concessió aquestes subvencions és de 12.684.070,00 euros, distribuït i a càrrec de les partides pressupostàries següents:

 

BE15 D/4700001/661 FBEPAO

BE15 D/4820001/661 FBEPAO

BE15 D/4600001/661 FBEPAO

BE15 D/4810001/661 FBEPAO

 

Línia 1. Projectes singulars de promoció de l'economia social i la creació de cooperatives i societats laborals. L'import màxim destinat a aquesta línia de subvenció és de 7.750.000,00 euros, distribuïts de la manera següent segons els àmbits:

Eix A. Projectes singulars integrals, de promoció de l'economia social, d'alt impacte territorial i sectorial, que abastin tot el territori de Catalunya.

L'import màxim destinat a aquest eix és de 4.150.000,00 euros, distribuït en els àmbits següents:

Agrari: 900.000,00 euros.

Habitatge: 350.000,00 euros.

Cultura i mitjans de comunicació: 550.000,00 euros.

Inserció laboral en centres especials de treball i empreses d'inserció: 900.000,00 euros.

Consum: 550.000,00 euros.

Cooperatives de serveis: 350.000,00 euros.

Altres àmbits: 550.000,00 euros.

Eix B. Projectes singulars de reactivació territorial, generadors d'ocupació en l'economia social. L'import màxim destinat a aquest eix és de 3.600.000,00 euros.

En cas que un cop concedits la totalitat dels projectes d'algun dels eixos A o B encara existís pressupost disponible, el romanent sobrant es pot utilitzar per subvencionar els projectes de l'altra eix que no s'hagin pogut concedir per manca de pressupost, tenint en compte la puntuació més elevada obtinguda i que es puguin dur a terme en l'àmbit temporal establert en aquesta convocatòria per a cada línia de subvenció.

Línia 2. Xarxa d'Ateneus Cooperatius. L'import màxim destinat a aquesta línia de subvenció és de 4.200.920,00 euros.

Línia 3. Projectes aracoop. L'import màxim destinat a aquesta línia de subvenció és de 553.150,00 euros.

Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa. L'import màxim destinat a aquesta línia de subvenció és de 180.000,00 euros.

7.2. En cas que un cop atorgats tots els projectes d'alguna de les línies existís pressupost disponible, l'import romanent es pot utilitzar per subvencionar els projectes de les línies en què s'hagi exhaurit el pressupost. En aquest cas, l'atorgament dels projectes s'ha de fer tenint en compte exclusivament la puntuació obtinguda en la línia corresponent.

7.3 Aquest import màxim es pot ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, condicionada a la seva competència i d'acord amb els crèdits pressupostaris del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i publicació prèvia en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

–8 Quantia de la subvenció

La quantia màxima per a cadascuna de les línies i projectes a subvencionar és la següent:

Línia 1. Projectes singulars de promoció de l'economia social i la creació de cooperatives i societats laborals. L'import a subvencionar per a cadascú dels eixos i projectes d'aquesta línia és el següent:

Eix A: l'import màxim a subvencionar per a cada projecte és de 200.000,00 euros, i pot cobrir fins al 100% del cost total del projecte.

Eix B: l'import màxim a subvencionar per a cada projecte és de 60.000,00 euros, i pot cobrir fins al 100% del cost total del projecte.

Línia 2. Xarxa d'Ateneus Cooperatius.

L'import a subvencionar per a cada projecte d'ateneu cooperatiu és de 222.000,00 euros, excepte Barcelona ciutat, en què l'import màxim a subvencionar per projecte és de 297.460,00 euros. La subvenció, en qualsevol cas, pot cobrir fins al 100% del cost total de tot el projecte.

L'import a subvencionar per a cada cercle cooperatiu és de 60.000,00 euros i, en qualsevol cas, pot cobrir fins al 100% del cost total de tot el projecte.

Línia 3. Projectes aracoop.

L'import a subvencionar per a cadascun dels eixos i projectes d'aquesta línia és el següent:

Eix 1. Creació: 42.000,00 euros i ha de cobrir el 100% del cost total dels projectes, amb el desglossament d'imports màxims per projecte següent:

Projecte a) Formació virtual de creació, creixement i gestió de cooperatives, entitats d'economia social i/o el tercer sector: 42.000,00 euros.

Eix 2. Món universitari: 230.000,00 euros i ha de cobrir el 100% del cost total dels projectes, amb el desglossament d'imports màxims per projecte següent:

Projecte b) Activitats formatives universitàries, crèdits obligatoris o optatius en el marc del pla docent, de reconeixement de crèdits o de naturalesa anàloga, sobre economia social, el tercer sector o per formar especialistes en gestió de cooperatives: 200.000,00 euros.

Projecte c) Reconeixement dels millors treballs universitaris sobre el tercer sector, l'economia social o per formar especialistes en gestió de cooperatives: 30.000,00 euros.

Eix 3. Formació i gestió: 101.400,00 euros i ha de cobrir el 100% del cost total dels projectes, amb el desglossament d'imports màxims per projecte següent:

Projecte d) Seminaris de millora de competències professionals específiques en l'economia social: 72.000,00 euros.

Projecte e) Sessions presencials d'assessorament tècnic, econòmic i jurídic sobre economia social i cooperativa: 29.400,00 euros.

Eix 4. Promoció i difusió: 179.750,00 euros i ha de cobrir el 100% del cost total dels projectes, amb el desglossament d'imports màxims per projecte següent:

Projecte f) Presència als mitjans de comunicació: 100.000,00 euros.

Projecte g) Debats territorials, sectorials i actes: 40.000,00 euros.

Projecte h) Eines i recursos: 39.750,00 euros.

Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa.

L'import a subvencionar dels projectes d'aquesta línia és de 180.000,00 euros i pot cobrir fins al 100% del cost total dels projectes.

 

–9 L'àmbit temporal de les accions objecte de la subvenció és el següent:

Per a la línia 1, projectes singulars de promoció de l'economia social i la creació de cooperatives i societats laborals, des de l'1 de gener de 2017 fins el 31 d'octubre de 2018.

Per a la línia 2, Xarxa d'Ateneus Cooperatius, des de l'1 de gener de 2017 fins el 31 d'octubre de 2018 per als ateneus cooperatius que siguin de nova constitució, i des del 16 d'octubre de 2017 fins el 31 d'octubre de 2018 per als ateneus que hagin obtingut subvenció en el marc del programa de Xarxa d'Ateneus Cooperatius de l'exercici anterior, en virtut de l'Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre, per tal de garantir-ne la continuïtat.

Per a la línia 3, de projectes d'aracoop, des de l'1 de novembre de 2017 fins el 31 d'octubre de 2018.

Per a la línia 4, de coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa, des del 16 d'octubre de 2017 fins el 31 d'octubre de 2018.

L'inici de les actuacions de totes les línies ha de ser, obligatòriament, durant l'any 2017.

 

–10 Els òrgans competents per tramitar i resoldre aquestes línies de subvencions són els que estableix la base 9 de l'Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre.

 

–11 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, i el termini màxim per notificar i emetre la resolució és de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat una resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–12 La resolució es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

–13 Contra la resolució de concessió o de denegació de subvencions, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–14 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, cal atenir-se al que estableix la base 16, i els annexos 2, 3, 4 i 5 de l'esmentada Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre.

El termini per a la presentació del compte justificatiu és el 30 de novembre de 2018, excepte els següents documents de la línia 2, que s'han de presentar com a màxim el 31 de gener de 2019:

Relació d'empreses creades.

Relació de llocs de treball creats.

 

–15 Al final de l'exercici, quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin del mateix import o d'un import superior a 3.000,00 euros, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha de donar publicitat als atorgaments d'aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i ha d'indicar la convocatòria ordinària, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, la persona beneficiària, la quantitat concedida, la finalitat o finalitats de la subvenció i la seva formalització.

 

–16 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència.

 

–17 D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat a la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

Contra la present Resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que es disposa a l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. També poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que dicta el present acte, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 25 d'octubre de 2017

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Amunt