Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 17/10/2017

  • Número del document ENS/0237/2017

  • Número de control 17293048

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17293048-2017

Dades del DOGC
  • Número 7480

  • Data 24/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/237/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres.


L'article 168 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix que la cooperació amb les universitats de Catalunya contribueix a l'excel·lència del sistema educatiu.

La col·laboració per a la realització de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris esdevé un estímul per la millora de la qualitat del sistema educatiu no universitari i constitueix una aportació de gran valor en matèria d'innovació pedagògica.

El Reial decret 592/2014, de 11 de juliol, regula les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i estableix que les universitats o les entitats gestores de pràctiques a elles vinculades formalitzin un conveni per a la realització de les pràctiques.

La realització de pràctiques externes en els ensenyaments universitaris esdevé fonamental ateses les finalitats establertes a l'article 3 del Reial decret 592/2014, de 11 de juliol, per contribuir a la formació integral dels estudiants i a complementar-ne l'aprenentatge teòric, facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional, afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives, per obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura i per afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l'emprenedoria.

El Departament d'Ensenyament vol contribuir a aquesta formació pràctica i afavorir que els centres i serveis educatius del sistema educatiu no universitari puguin participar-hi amb criteris de qualitat i idoneïtat.

Per tot això, d'acord amb les competències que em confereix la normativa vigent i, a proposta de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

S'estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres educatius sostinguts amb fons públics, així com de serveis educatius i les pròpies dependències del Departament d'Ensenyament, com a centres formadors de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i d'altres institucions formadores, i es regula el desenvolupament de les pràctiques als centres formadors.

 

Article 2

Finalitat i valor formatiu de les pràctiques en centres formadors

La realització de pràctiques acadèmiques externes en centres educatius, serveis educatius i unitats del Departament d'Ensenyament constitueix una activitat de naturalesa formativa, amb l'objectiu de contribuir a la professionalització de la docència i permetre als estudiants universitaris aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica. La formació amb aquells professionals que exerceixen la professió escollida per l'estudiant requereix un compromís de tots els actors implicats i una bona coordinació, de la qual se'n derivarà un benefici per a tots, per a l'estudiant, per al centre formador i per a la universitat.

L'estudiant consolida la seva elecció formativa i desenvolupa noves competències. El centre rep un valor afegit derivat del fet d'adquirir el rol de centre formador, de compartir nous coneixements, noves formes de recerca i un contacte constant amb les universitats. La universitat esdevé receptora de coneixements i pràctiques properes a l'activitat professional que permeten enriquir la formació impartida a les aules.

 

Article 3

Requisits i sol·licituds per a ser centre formador

3.1. Poden participar en el procés de selecció

Els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments de règim especial i/o formació de persones adultes, així com els serveis educatius i unitats del Departament d'Ensenyament. Els centres educatius han de tenir l'aprovació del consell escolar, a proposta de la direcció del centre, escoltat el claustre del professorat.

3.2. Sol·licituds

Els centres educatius han de presentar la sol·licitud per esdevenir centre formador en el període establert i d'acord amb el model de sol·licitud que consta al portal web disponible a l'adreça

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcGestioAcademica/Detall?p_proc=33861

La sol·licitud ha d'estar signada pel director/a, en el cas dels centres públics, o pel titular, en el cas dels centres privats concertats. S'ha d'adjuntar l'informe del centre formador amb les dades genèriques emplenades i l'acta d'aprovació del consell escolar.

Anualment, durant el mes de febrer, els centres educatius sostinguts amb fons públics faran arribar als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui, la seva sol·licitud.

De forma excepcional, es pot sol·licitar ser centre formador fora d'aquest període, sempre que l'oferta de pràctiques proposada respongui a una demanda específica de places.

La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s'adreçarà als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

3.3. Els serveis educatius i unitats del Departament d'Ensenyament no hauran de presentar la sol·licitud esmentada, si bé caldrà que, abans de l'inici del període de pràctiques, facin arribar al referent territorial una descripció de les tasques i funcions que realitzarà l'estudiant per tal de garantir l'adequació del projecte formatiu de la universitat.

 

Article 4

Procediment de selecció

4.1. A cada servei territorial es constituirà una comissió territorial designada i presidida pel director/a dels serveis territorials, o persona en qui delegui, i formada com a mínim per:

a) L'inspector/a en cap, o persona en qui delegui.

b) Dos representants dels directors de centres públics de diferents etapes o ensenyaments.

c) Dos representants dels titulars de centres privats concertats de diferents etapes o ensenyaments.

d) Un representant de cada una de les universitats de l'àmbit territorial, a proposta de les universitats i amb el coneixement del Consell Interuniversitari de Catalunya.

e) El referent territorial en matèria de pràctiques, d'acord amb el que s'especifica a l'article 6.1.

f) El secretari dels serveis territorials, que actuarà com a secretari de la comissió.

Quan la comissió ho consideri necessari, podrà ampliar el nombre de representants dels centres públics o privats concertats per tal que tinguin representació totes les etapes o ensenyaments en què els estudiants puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes.

En cas que la comissió hagi de resoldre alguna incidència, la comissió podrà demanar informació complementària a la Inspecció d'Educació.

A la ciutat de Barcelona és competència del Consorci d'Educació de Barcelona la presidència, la secretaria i l'organització del treball de la comissió territorial de centres formadors.

4.2. Correspon a la comissió territorial:

a) Estudiar i valorar les sol·licituds que presenten els centres educatius tenint en compte els requisits i aspectes que es detallen en aquesta Ordre per tal de procedir a la seva selecció com a centre formador.

b) Decidir sobre la continuïtat dels centres formadors, valorant al final de cada curs acadèmic les seves actuacions respecte de l'informe del centre formador a partir dels informes d'avaluació que fan els centres i les universitats.

c) Comprovar, a cada curs, que els centres formadors ofereixen places de pràctiques. Els centres formadors que no presentin oferta de places en un curs perdran la seva acreditació fins que no tornin a presentar l'informe del centre formador actualitzat.

d) Elaborar, en el moment de finalització de les pràctiques, la proposta de certificació corresponent a les tutories i coordinacions.

e) Elaborar, al final de cada curs acadèmic, l'acta corresponent amb la relació de centres formadors actualitzada.

4.3. La comissió territorial es reunirà en sessió ordinària un mínim de dues vegades al curs, per a la resolució de les sol·licituds un cop finalitzada la convocatòria dels nous centres formadors i per a la proposta de les certificacions de tutors i coordinadors.

La comissió territorial es reunirà en sessió extraordinària en aquells casos que, una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, es detecti la necessitat de crear noves places degudament motivades per la universitat, atenent a la seva especificitat o casuística particular tal i com es descriu al quart paràgraf de l'article 3.2 d'aquesta Ordre, o sempre que ho convoqui la presidència o la meitat dels seus membres amb dret a vot.

La comissió territorial queda vàlidament constituïda quan hi són presents com a mínim la meitat dels seus membres amb dret a vot, a més de la persona que n'ocupa la presidència. Per a les sessions extraordinàries és necessària l'assistència de l'inspector en cap, un representant de la universitat i el referent territorial en matèria de pràctiques.

4.4. La comissió territorial es regeix pel règim jurídic dels òrgans col·legiats que consta al capítol II, títol I, de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 

Article 5

Publicitat

El Departament d'Ensenyament farà pública la relació de centres formadors al web de la Generalitat de Catalunya i la mantindrà actualitzada.

 

Article 6

Gestió de les pràctiques

6.1 Els centres formadors han de manifestar i concretar la seva oferta de pràctiques a través de l'aplicació informàtica de gestió de les pràctiques del Departament d'Ensenyament. Aquells centres que formin part d'una zona educativa rural faran l'oferta de pràctiques i utilitzaran el codi de la zona educativa rural territorial que correspongui.

La gestió de l'oferta de places es farà exclusivament entre els centres formadors, els serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona i les universitats, les quals proposaran a cada estudiant aquelles places que considerin més adients.

El director de cada servei territorial del Departament d'Ensenyament i el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona designarà una persona que serà el referent territorial de les pràctiques i que vetllarà per l'adequada coordinació de les pràctiques entre els centres formadors i les universitats. Els centres s'adreçaran al referent de pràctiques del seu servei territorial per a qualsevol incidència o consulta relacionada amb el desenvolupament de les pràctiques.

Per tal d'afavorir l'acompanyament de l'estudiant, els centres formadors podran facilitar la participació del tutor de la universitat a les activitats del centre.

El Departament d'Ensenyament proporcionarà als centres formadors l'assessorament i el suport que sigui necessari per al desenvolupament de les seves funcions.

6.2 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge per a la realització de les pràctiques acadèmiques externes en els centres formadors.

6.3 La Inspecció d'Educació, supervisarà el desenvolupament de les pràctiques en els centres formadors.

 

Article 7

Informe del centre formador

Els centres formadors elaboraran i mantindran actualitzat el seu informe del centre formador, el qual permetrà donar a conèixer el projecte educatiu del centre. Per tal d'elaborar l'informe, els centres comptaran amb el suport del referent territorial en matèria de pràctiques.

L'informe del centre formador ha de recollir dos tipus de dades/actuacions: les genèriques i les específiques. Les dades/actuacions genèriques s'han d'emplenar en el moment de presentar la sol·licitud per a ser centre formador. Les dades/actuacions específiques s'actualitzaran al llarg del curs a través de l'aplicació informàtica de gestió de les pràctiques.

 

Article 8

Coordinadors de pràctiques del centre formador

A l'inici de curs, el director o responsable del centre formador ha de designar la coordinació de les pràctiques preferentment a un membre de l'equip directiu.

Correspon al coordinador de pràctiques les funcions següents:

a) Vetllar per la relació del centre amb les universitats i els tutors acadèmics, i gestionar els aspectes organitzatius de les pràctiques i el seu funcionament general, així com actualitzar les dades al llarg del procés mitjançant l'aplicació informàtica del Departament d'Ensenyament.

b) Actualitzar l'informe del centre formador i garantir-ne el seu compliment.

c) Presentar al director del centre públic o al responsable de pràctiques dels centres privats concertats la proposta d'oferta de pràctiques amb la relació de tutors.

d) Coordinar les accions de formació dels estudiants en pràctiques i fer el seguiment de la seva acollida i acompanyament.

e) Coordinar i avaluar la tasca dels tutors del centre.

f) Fer propostes de transferència del coneixement, formació o innovació a partir de les experiències de pràctiques acadèmiques externes que reverteixen en el projecte educatiu i a la millora del centre.

 

Article 9

Tutors del centre formador

9.1 El director o responsable del centre formador designarà, a proposta de l'equip directiu, i entre el personal que ho sol·liciti, la tutoria de les pràctiques de cada estudiant entre els membres del claustre, una vegada escoltats, que compleixin els següents requisits:

a) Disposar d'un mínim de tres anys d'experiència professional.

b) Estar coordinant o haver coordinat i/o participat en projectes del centre.

c) Disposar d'una especialitat professional adequada al perfil de les pràctiques que realitzarà l'estudiant.

Com a requisit complementari es tindrà en compte el fet que els tutors proposats participin o hagin participat en accions de formació permanent del professorat com a formador i/o en projectes d'innovació.

La distribució d'estudiants per a cada tutor del centre formador es durà a terme seguint criteris d'equitat i eficiència, d'acord amb la característiques de cada centre, per tal de garantir la qualitat del procés.

9.2 Corresponen al tutor les funcions següents:

a) Garantir una bona acollida i acompanyament dels estudiants en pràctiques.

b) Comprovar l'adequació del projecte formatiu de la universitat amb la descripció de centre que inclou l'informe del centre formador.

c) Oferir un model docent i professional de referència i facilitar l'observació de d'altres models de bones pràctiques educatives.

d) Observar i valorar les actuacions dels estudiants i compartir reflexions sobre l'aprenentatge i la pràctica professional.

e) Afavorir l'aportació de propostes dels estudiants en pràctiques i estudiar la seva viabilitat.

f) Promoure la participació dels estudiants en la vida del centre i orientar-los en les activitats d'aula.

g) Col·laborar en l'avaluació dels estudiants en pràctiques conjuntament amb el tutor de la universitat.

 

Article 10

Avaluació dels estudiants universitaris en pràctiques

L'avaluació de les pràctiques dels estudiants en pràctiques correspon al tutor acadèmic de la universitat tenint en compte l'informe del tutor del centre formador.

 

Article 11

Certificació i reconeixement dels tutors i coordinadors dels centres formadors

Una vegada finalitzat el curs, a partir de les dades que consten a l'aplicació informàtica i a proposta de la comissió territorial, el Departament d'Ensenyament certificarà la tasca avaluada positivament dels tutors i dels coordinadors de pràctiques.

En aquells casos que, per motius justificats, no s'hagin registrat correctament les dades a través de l'aplicació informàtica, el director, o la persona qui designi, sol·licitarà formalment l'esmena de les dades a la unitat territorial corresponent.

La certificació es computarà com a mèrit professional en els concursos i les convocatòries del Departament d'Ensenyament i en la carrera professional d'aquests docents. Les certificacions del curs anterior s'inclouran a l'expedient de cada docent durant el mes d'octubre.

 

Article 12

Cooperació amb les universitats

Les universitats o, quan correspongui, les entitats gestores que hi estiguin vinculades, han de signar un conveni de cooperació amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, en relació amb la realització de les pràctiques en centres de titularitat del Departament o amb els titulars de centres privats concertats.

Per tal d'optimitzar la gestió de les pràctiques i vetllar pel bon funcionament del procés i els bons resultats, es realitzaran reunions de coordinació i de seguiment entre els responsables de pràctiques de les universitats i del Departament d'Ensenyament.

El Departament d'Ensenyament farà el seguiment de les pràctiques acadèmiques externes als centres formadors i vetllarà per la correcta aplicació d'aquest Ordre.

 

Article 13

Universitats i entitats gestores

Correspon a les universitats o, quan correspongui, a les entitats gestores que hi estiguin vinculades:

1. Cercar les places disponibles i efectuar l'assignació dels estudiants en pràctiques d'acord amb els criteris pedagògics del projecte formatiu i l'adequació del centre segons la descripció que consta a l'informe del centre formador, a través de l'aplicació informàtica.

2. Ser el referent únic de l'estudiant en la gestió prèvia a l'inici de les pràctiques i comunicar amb suficient antelació als centres formadors els estudiants que han estat assignats.

3. Designar els coordinadors de pràctiques, que seran els responsables d'actualitzar i notificar els canvis que es produeixin en la gestió.

La universitat no podrà remunerar els centres, els tutors ni els coordinadors dels centres formadors en cap aspecte relacionat amb les pràctiques.

 

Article 14

Altres institucions formadores

Les institucions formadores que imparteixen els estudis de Formació pedagògica i didàctica adreçada a persones que volen exercir la docència en els ensenyaments de formació professional i ensenyaments esportius i que, per raons derivades de la seva titulació, no poden accedir als estudis de màster de formació del professorat que ofereixen les universitats, es regiran igualment pel que disposa aquesta Ordre en tot allò que fa referència a les pràctiques acadèmiques externes dels seus estudiants al sistema educatiu no universitari.

Contra aquesta Ordre, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Així mateix, també poden interposar, potestativament, recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 17 d'octubre de 2017

 

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

Amunt