Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/10/2017

  • Número del document ENS/2417/2017

  • Número de control 17290043

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17290043-2017

Dades del DOGC
  • Número 7477

  • Data 19/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, té com a un dels seus principis rectors la qualitat de l'educació, que possibilita l'assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l'excel·lència, en un context d'equitat i també estableix que els currículums aprovats pel Govern han d'incloure l'ensenyament de, com a mínim, una llengua estrangera, amb l'objectiu que els alumnes adquireixin les competències d'escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de les llengües. Així mateix preveu que el projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i altres activitats educatives en alguna de les llengües estrangeres.

En el seu article 14, explicita en relació amb el projecte lingüístic, que els centres sostinguts amb fons públics han d'elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre i ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre.

En l'article 64, estableix que els ensenyaments d'idiomes, reglats o no reglats, tenen per finalitat capacitar els alumnes per a l'ús comunicatiu dels diferents idiomes, al marge de les etapes ordinàries del sistema educatiu. Els ensenyaments reglats d'idiomes s'imparteixen en les escoles oficials d'idiomes i centres públics delegats i condueixen a l'obtenció de certificats homologats dels nivells que es determinen en l'ordenament. L'Administració educativa ha de regular les característiques de les proves d'avaluació i d'homologació conduents a l'obtenció dels certificats de domini d'idiomes.

L'article 62 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, que fa referència a la correspondència amb altres ensenyaments, estableix que les administracions educatives han de facilitar la realització de proves homologades per obtenir la certificació oficial del coneixement de les llengües cursades pels alumnes d'educació secundària i formació professional.

L'estratègia Rethinking education aprovada per la Comissió Europea el novembre de 2012 reconeix l'aprenentatge de llengües com a eina essencial per a l'aprenentatge al llarg de la vida i introdueix per primera vegada un indicador europeu de competència lingüística que fixa el nivell de coneixement que haurà d'assolir l'alumnat europeu al final de l'ensenyament obligatori amb relació amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües i considera que, en matèria de formació, l'aprenentatge de llengües estrangeres és bàsic per assegurar que els ciutadans europeus puguin desplaçar-se, treballar i aprendre lliurement per tot Europa, la qual cosa és beneficiosa per al creixement de llocs de treball i per reduir l'atur.

Amb la finalitat de fomentar l'increment de la competència en llengües estrangeres es vol promoure la col·laboració entre les Escoles Oficials d'Idiomes i els centres que imparteixin algun dels ensenyaments següents: educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments de règim especial.

Aquesta acció forma part de l'estratègia educativa “Un marc per al plurilingüisme” que el Departament d'Ensenyament va engegar el juliol del 2013 amb l'objectiu de definir un model propi d'educació que garanteixi que tot l'alumnat, independentment del seu origen lingüístic familiar, finalitzarà l'etapa d'educació obligatòria amb un bon domini de les llengües oficials, tindrà un coneixement suficient d'una primera llengua estrangera i haurà iniciat l'aprenentatge d'una segona. L'estratègia preveu també que l'alumnat que cursa estudis post obligatoris pugui continuar el seu desenvolupament acadèmic i professional i accedir al mercat laboral amb un domini òptim de, com a mínim, una llengua estrangera.

D'acord amb el Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial, en el seu article 16, les Escoles Oficials d'Idiomes són competents alhora de dissenyar i administrar les proves de certificació de les llengües estrangeres que s'imparteixen a les Escoles Oficials d'Idiomes.

Al Programa experimental es preveu que els centres que hi participin disposin del suport i l'assessorament de les Escoles Oficials d'Idiomes que els permetin dissenyar actuacions adequades al seu context, i que el professorat rebi una formació específica.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Crear el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, descrit en l'annex 1. La durada d'aquest programa experimental s'estableix en tres cursos acadèmics.

 

-2 Obrir convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, a partir del curs 2017-2018, d'acord amb les bases que conté l'annex 2.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 112.1 i 121.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 16 d'octubre de 2017

 

Joan Mateo Andrés

Secretari de Polítiques Educatives

 

 

Annex 1

Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments

 

1. Finalitats, objectius específics, actuacions i organització

1.1 Finalitat

La finalitat d'aquest programa experimental és fomentar, amb el suport de les Escoles Oficials d'Idiomes als centres educatius participants, la certificació dels coneixements de llengua estrangera, adquirits per l'alumnat de determinats ensenyaments de forma que s'afavoreixi, el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de la transparència de les competències adquirides.

1.2 Objectius específics

Els objectius específics del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, són els següents:

a) Impulsar i facilitar la certificació de la competència lingüística en llengua estrangera dels alumnes de determinats ensenyaments i oferir al professorat del centre formació amb aquest objectiu.

b) Estimular la motivació i el rendiment de l'alumnat en les matèries de llengües estrangeres, amb accions en els diversos ensenyaments implicats i programades en el marc del projecte educatiu de centre.

c) Establir xarxes de centres educatius participants que es donin suport mutu i comparteixin estratègies i experiències.

c) Afavorir les vies que facilitin la cooperació entre centres educatius, i entre aquests i les Escoles Oficials d'Idiomes.

d) Valorar els processos i els resultats de les actuacions endegades i proposar-ne millores.

1.3 Àmbit d'actuació del programa

Poden formar part del Programa, els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que imparteixen algun dels ensenyaments següents: educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles de formació professional, cicles d'arts plàstiques i disseny o cicles d'ensenyaments esportius de règim especial.

Les llengües estrangeres en les quals pot actuar aquest programa són la llengua anglesa, la llengua francesa, la llengua alemanya i la llengua italiana. Per a cadascuna d'aquestes llengües, els nivells de certificació implicats poden ser els nivells B1 i B2.

El centre tria, entre els ensenyaments i les llengües esmentades, aquells que es vinculen al programa.

1.4 Actuacions del programa

El pla d'actuació del programa s'estructura en tres accions:

1a acció: Incorporació al Projecte Educatiu de Centre d'elements per a la millora del rendiment i la certificació dels coneixements de llengües estrangeres

Els centres han de detectar els aspectes a millorar perquè el seu alumnat pugui assolir la certificació en les proves dels nivells B1 i B2. Aquests aspectes s'han de recollir en un pla de millora, el qual s'ha de compartir amb les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) de referència per tal que puguin oferir una formació adaptada a les necessitats detectades.

2a acció : Pla de certificació

Assessorament, suport i formació per part de les EOI al professorat dels nivells i llengües vinculats al programa en els centres participants, singularment pel que fa al format i al contingut de les proves de certificació. Adaptació del procés general d'organització de les proves de certificació a la singularitat del pla i a l'alumnat al qual s'adreça.

3a acció : Cursos específics

Programació de cursos de formació específics, impartits per professorat de les EOI, adreçats al professorat dels centres participants, per fomentar la certificació de coneixements de llengües estrangeres.

Aquestes accions comporten:

a) L'acompanyament i suport de professorat de les EOI per realitzar el pla de millora abans esmentat

b) La formació del professorat dels centres participants en les proves de certificació de les EOI de llengües estrangeres

c) El treball en xarxa, amb el suport del Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial, per a fer efectiva la cooperació entre els centres que participin en la convocatòria

d) L'adaptació del procés general d'organització de les proves de certificació a la singularitat del pla i a l'alumnat al qual s'adreça.

e) La previsió de places als alumnes dels centres participants, en les convocatòries de certificació de les EOI.

 

2. Òrgan gestor

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial gestiona el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments mitjançant el Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial, com a unitat tècnica que gestiona i coordina el programa, amb les diverses unitats i centres implicats.

 

3. Selecció dels centres educatius

3.1 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, mitjançant Resolució publicada al DOGC, obrirà periòdicament convocatòria pública adreçada als centres que estiguin interessats a ser inclosos en el Programa.

3.2 La participació dels centres educatius en la convocatòria es fa per sol·licitud del director dels centres públics o del representant de la titularitat dels centres privats sostinguts amb fons públics amb la presentació d'un projecte de centre en relació a l'aplicació del Programa amb el compromís de participació mínima de tres cursos escolars.

3.3 La resolució de les convocatòries s'ha d'ajustar als percentatges de reserva següents:

a) 2/3 dels centres seleccionats han de ser de titularitat pública.

b) 1/3 dels centres seleccionats han de ser de titularitat privada sostinguts amb fons públics.

Es pot seleccionar un nombre de centres superior al convocat per tal de cobrir les eventuals baixes de centres, mantenint en aquest cas les proporcions de les reserves.

Així mateix, si resten places vacants d'una titularitat, les vacants acreixerà l'altra titularitat.

3.4. En cadascuna de les porcions de reserva, almenys la meitat dels centres seleccionats han de complir la condició de proposar l'aplicació d'aquest projecte als ensenyaments de formació professional o als d'arts plàstiques i disseny o als ensenyaments esportius de règim especial, sens perjudici que aquests centres puguin també aplicar-lo a altres dels ensenyaments previstos al punt 1.3. En el cas que no hi hagi prou centres sol·licitants amb aquesta condició, les places podran atribuir-se a altres centres sol·licitants.

3.5 Els criteris de selecció són els següents:

a) La impartició de continguts en llengües estrangeres Evidències: memòria de les matèries/mòduls professionals/unitats formatives que s'al·leguin i presentació d'aspectes organitzatius per a la millora dels resultats en llengua estrangera, d'una extensió màxima de dos fulls per projecte. De cadascuna cal especificar la seva finalitat, la durada, qui hi ha participat, els resultats assolits i els ensenyaments implicats.

Puntuació: fins a 0,5 punts per assignatura/mòdul professional i any de durada, amb un màxim de 4 punts.

b) Les actuacions de col·laboració amb EOI i altres entitats certificadores.

Evidències: Certificat de l'EOI o entitat amb la qual s'ha col·laborat en el que consti el tipus de col·laboració i la durada de la mateixa.

Puntuació: fins a 0,5 punts per actuació i any de durada, amb un màxim de 4 punts

c) La promoció del centre en relacions internacionals (amb empreses o institucions estrangeres, amb projectes de mobilitat, etc.).

Evidències: memòria de cada activitat que s'al·legui, d'una extensió màxima d'un full per projecte. Cadascuna de les activitats ha d'especificar la seva finalitat, la durada, qui hi ha participat i els resultats assolits.

Puntuació: fins a 0,5 punts per actuació i any de durada, amb un màxim de 4 punts.

d) Inclusió en el seu Projecte Educatiu de Centre de la impartició de més d'una llengua estrangera en els nivells educatius als que s'adreça aquest programa i que no sigui d'impartició obligatòria d'acord amb l'ordenació curricular

Evidències: memòria de cada activitat que s'al·legui, d'una extensió màxima d'un full per projecte. Cadascuna de les activitats ha d'especificar la seva finalitat, la durada, qui hi ha participat i els resultats assolits.

Puntuació: fins a 0,2 punts per actuació i any de durada, amb un màxim de 2 punts.

e) La utilització de llengües estrangeres fora de les activitats lectives, per exemple en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes.

Evidències: memòria de cada activitat que s'al·legui, d'una extensió màxima d'un full per projecte. Cadascuna de les activitats ha d'especificar la seva finalitat, la durada, qui hi ha participat i els resultats assolits.

Puntuació: fins a 0,2 punts per actuació i any de durada, amb un màxim de 2 punts.

f) Qualsevol altra iniciativa singular, efectivament implantada en el centre sol·licitant, encaminada a incrementar el nivell de rendiment acadèmic en alguna de les llengües incloses en aquest programa (anglès, francès, alemany o italià) per part de l'alumnat dels nivells educatius als quals va destinat aquest programa.

Evidències: memòria de cada activitat que s'al·legui, d'una extensió màxima d'un full per projecte. Cadascuna de les activitats ha d'especificar la seva finalitat, la durada, qui hi ha participat i els resultats assolits.

Puntuació: fins a 0,2 punts per actuació i any de durada, amb un màxim de 2 punts.

3.6 Les evidències han de correspondre als sis darrers cursos acadèmics anteriors a la convocatòria i una mateixa evidència no pot ser imputada en més d'un criteri de selecció.

3.7 Els projectes es valoren i puntuen per una comissió de selecció, que formula la proposta de centres seleccionats al Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, amb la següent composició:

a) El subdirector general d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

c) El subdirector general de la Inspecció d'Educació, o persona en qui delegui.

d) La cap de Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial.

e) La cap de Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat o persona en qui delegui.

f) La cap de Servei de Llengües Estrangeres o persona en qui delegui.

g) Un tècnic del Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial, que actuarà de secretari

3.8 Els centres seleccionats s'ordenen, per a cada titularitat, per ordre decreixent de baremació, d'acord amb els criteris de selecció establerts. L'assignació dels centres a cada actuació es realitza d'acord amb l'ordre aconseguit per a cada titularitat i del número de places convocades, i, si s'escau, de les places sobrevingudes.

3.9 En cas d'empat, la comissió de selecció decideix els centres seleccionats.

 

4. Obligacions dels centres

4.1 La selecció del centre suposa l'acceptació dels compromisos següents:

a) Designar una persona coordinadora del projecte en el centre i la o les persones necessàries per a cada actuació. En el cas dels centres públics la persona coordinadora del projecte ha de ser designada, preferentment, entre el professorat que tingui la destinació definitiva en el centre i, en tot cas, l'assignació s'ha de fer tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte.

b) Facilitar l'assistència del professorat a la formació relativa al Programa que impartirà l'EOI assignada.

c) Facilitar l'assistència de la o les persones designades per a cada actuació a les sessions de treball, segons el programa de reunions de les xarxes.

d) Participar activament a les reunions, aportant coneixements i experiències.

e) Contribuir a la posada en marxa en el centre de les accions que es proposin en el programa de cada actuació.

f) Facilitar dades relatives a l'evolució de les accions proposades al programa.

g) Trametre anualment una memòria sobre el desplegament del Programa en la xarxa o xarxes en què participa el centre, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

h) Garantir el compromís de la direcció del centre de fer el seguiment i el desplegament en els ensenyaments, dels objectius i les estratègies de les actuacions en què participi durant almenys tres cursos escolars.

i) Vetllar perquè les actuacions es difonguin dins del centre.

4.2 L'incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.

 

5. Requisits de permanència dels centres

Podran romandre en el Programa els centres que compleixin els requisits de permanència que es determinaran en un futur, els quals han de tenir en compte la millora progressiva de l'aprenentatge de la llengua estrangera, mesurat tant pels resultats obtinguts pels alumnes en el centre com pel resultat obtingut en les proves de certificació.

 

6. Recursos

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial dotarà tots els centres seleccionats amb els recursos següents:

a) Assessorament, mitjançant l'Escola Oficial d'Idiomes corresponent, per al desenvolupament de cadascuna de les actuacions del Programa i documentació de suport per a la seva implementació.

b) Formació del professorat participant.

c) Recursos didàctics.

d) Treball de cooperació a través de les xarxes en què participi el coordinador del projecte en el centre i, eventualment, altres professors i membres de l'equip de direcció i coordinació.

 

7. Certificació de les activitats

La participació al programa pot suposar una certificació de 45 hores a 90 hores en funció de les assistències a les formacions i a les reunions de xarxa que formen part del programa de formació permanent i, com a tals, són certificables per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, com a activitats de formació per al professorat participant.

 

8. Memòria de seguiment i avaluació dels projectes de centre i del Programa

8.1 Els centres han de trametre anualment a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, un cop finalitzat el curs escolar corresponent, una memòria de l'aplicació del Programa en el seu centre, la situació dins del centre i l'avaluació, a l'adreça electrònica: ensere.ensenyament@gencat.cat.

Aquesta memòria ha de seguir el model de document que es faciliti des del Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial.

8.2 La comissió de selecció establerta en el punt 3.7 també realitzarà l' avaluació dels projectes dels centres per a la seva continuïtat i l'avaluació del propi Programa.

Aquesta comissió actuarà, segons el règim de funcionament que per la pròpia comissió haurà d'establir-se i valorarà la conveniència i viabilitat de la continuïtat dels projectes de centre com a mínim cada dos cursos escolars.

 

9. Inspecció

La Inspecció d'Educació supervisa i assessora els centres en el desenvolupament del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments i proposa els indicadors pertinents per a la seva avaluació.

 

 

Annex 2

Bases de la convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2017-2018

 

1. Nombre de centres de nova incorporació

Es convoquen places per a 30 centres, de les quals 20 són per a centres públics i 10 per a centres privats amb ensenyaments sostinguts amb fons públics. En cas que en un dels dos sectors no s'ocupin totes les places previstes, aquestes es podran assignar a centres de l'altre sector sempre que hi hagi sol·licituds per atendre.

 

2. Sol·licituds

2.1 Els centres del Departament d'Ensenyament disposen del model de sol·licitud i les instruccions per a la seva compleció en el portal de centres del Departament:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres

Els centres de titularitat distinta del departament d'Ensenyament disposen del model i les instruccions en el portal de centres d'altres titularitats:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici

2.2 La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer, segons la titularitat del centre, pel procediment següent:

a) Centres de titularitat de la Generalitat. Enviar la sol·licitud, junt amb la documentació corresponent, mitjançant valisa electrònica (e-Valisa) a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament.

b) Centres de titularitat municipal. Enviar la sol·licitud, junt amb la documentació corresponent, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament mitjançant tramesa genèrica a través de la plataforma EACAT http://www.eacat.cat.

c) Centres de titularitat privada. Enviar la sol·licitud, junt amb la documentació corresponent, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament mitjançant la petició genèrica que es troba a la Seu Electrònica:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

 

3. Termini

El termini de presentació de les sol·licituds és del 23 d'octubre al 3 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

 

4. Resolució de la convocatòria

La resolució de la convocatòria es publica al DOGC. La relació de centres que, a partir del curs 2017-2018, formaran part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments es publica al portal de centres del Departament i al portal de centres d'altres titularitats.

Amunt