Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 13/10/2017

  • Número del document TSF/0234/2017

  • Número de control 17290082

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17290082-2017

Dades del DOGC
  • Número 7477

  • Data 19/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TSF/234/2017, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme.


En el context econòmic actual l'increment de la creació de llocs de treball i la creació d'empreses esdevé una prioritat i una aposta estratègica per ampliar i fer créixer l'activitat econòmica.

El Pla d'acció sobre emprenedoria 2020 a Europa, que recull la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, també estableix la necessitat de fomentar a Europa mesures per facilitar la creació d'empreses i un entorn molt més favorable perquè les persones emprenedores i les empreses puguin prosperar i créixer.

Les empreses cooperatives contribueixen a promoure un desenvolupament local basat en una economia sostenible i d'arrelament al territori així com a preservar el model de cohesió social; elements que, d'acord amb el nou marc fixat per la Unió Europea en l'estratègia Europa 2020, serveixen per millorar a llarg termini la reactivació econòmica, la competitivitat de l'economia i l'ocupació.

Dins d'aquest marc, mitjançant l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), el Govern de la Generalitat es compromet amb els agents econòmics i socials, en particular, i la ciutadania, en general, a prioritzar les actuacions que tenen un impacte directe en la millora de la competitivitat i de l'ocupació.

Així, entre les funcions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que promou la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, s'inclou la planificació d'actuacions de difusió, promoció i foment de les cooperatives i societats laborals, així com l'enfortiment de les relacions amb la resta d'agents implicats en el foment i la promoció d'aquestes societats en el territori.

Aquesta Ordre respon a l'eix 1 del Pla de Govern per a l'XI legislatura, Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom, i el seu apartat 2.1, de promoció de polítiques d'ocupació per un país amb més i millor feina, atès que les cooperatives contribueixen a preservar el model de cohesió social.

D'acord amb la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional, en data 10 de març de 2016, el Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar, per mitjà del Programa aracoop, mesures dedicades a promoure la creació de noves cooperatives i societats laborals, especialment per part de joves i persones aturades sobretot més grans de cinquanta anys.

El Programa aracoop és el programa promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la participació de la Confederació i les federacions de cooperatives i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb la col·laboració de més de 100 institucions públiques i privades implicades en la creació i el creixement d'empreses de l'economia social i cooperativa.

Aquesta Ordre es configura, per tant, en el marc del Programa aracoop, com a instrument de foment de l'ocupació i de suport a projectes de creació i creixement d'economia social i cooperativa a Catalunya.

El seu objectiu principal és ampliar els recursos i les activitats dirigides al foment i suport a l'economia social i cooperativa, així com unificar a través d'un sol instrument les bases reguladores de les subvencions per al foment dels projectes singulars, de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, així com per a la continuïtat dels projectes aracoop i la coordinació i assistència metodològica de les activitats. L'Ordre ha de permetre evitar duplicitats, afavorir l'eficiència i un millor aprofitament de les mesures i recursos generats en els diferents àmbits d'actuacions i territoris.

L'Ordre s'articula en quatre línies de subvenció:

La línia 1. Projectes singulars de promoció de l'economia social i la creació de cooperatives i societats laborals.

Aquest suport es planteja orientat al desenvolupament i la posada en marxa de nous projectes singulars en el marc de l'economia social, amb la voluntat que puguin esdevenir posteriorment projectes consolidats. Per aquest motiu, els projectes han de tenir en compte tots els elements necessaris que garanteixin més bé el seu enfortiment posterior i la consolidació a mitjà i llarg termini.

La línia 2. Xarxa d'Ateneus Cooperatius.

Els ateneus cooperatius, promoguts per entitats de l'economia social i en el marc del Programa aracoop, esdevenen els espais de trobada, coordinació, aprenentatge, innovació i assessorament en l'àmbit de l'economia social i cooperativa. La línia s'estableix amb la voluntat de donar suport a la continuïtat dels ateneus cooperatius ja constituïts en virtut de l'Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre, així com ampliar la creació de nous ateneus cooperatius i cercles cooperatius per poder augmentar la proximitat i l'àmbit de cobertura territorial dels serveis que s'ofereixen.

La línia 3. Projectes aracoop.

Són projectes que permeten donar suport a la continuïtat dels projectes promoguts en virtut de l'Ordre TSF/221/2016, d'1 d'agost, els quals s'impulsen amb un enfocament transversal i de suport a la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, així com de foment de l'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals.

La línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa.

Aquests projectes tenen com objectiu poder continuar oferint una coordinació, seguiment i assistència metodològica de les actuacions, serveis, oportunitats i recursos generats en virtut d'aquesta Ordre.

En conclusió, aquestes línies de subvencions tenen la voluntat de continuar facilitant, en el marc del Programa aracoop, la creació d'empreses cooperatives i societats laborals, fomentar el seu esperit emprenedor i generar nous llocs de treball arreu de Catalunya. També ampliar la visualització i normalització de les cooperatives i societats laborals per tal que siguin una opció laboral i empresarial cada vegada més present i valorada en tots els sectors d'activitat i poder assegurar la cobertura en el territori de serveis i recursos destinats a les persones emprenedores de projectes d'economia social i cooperativa, així com la consolidació d'aquestes empreses.

Atès que l'atorgament de subvencions que regula aquesta Ordre està condicionat a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, ja que correspon a programes acordats a la reunió de la Conferència Sectorial per a l'Ocupació i Assumptes Laborals, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l'àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat de l'exercici pressupostari corresponent;

Atès el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, i en virtut de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Ordeno:

 

Article únic

S'aproven les bases generals i les específiques per a cada línia que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme, que s'indiquen a continuació:

Annex 1: Bases generals aplicables a totes les línies.

Annex 2: Línia 1. Projectes singulars de promoció de l'economia social i la creació de cooperatives i societats laborals.

Annex 3: Línia 2. Xarxa d'Ateneus Cooperatius.

Annex 4: Línia 3. Projectes aracoop.

Annex 5: Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa.

 

 

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades d'acord amb les disposicions que aquesta Ordre deroga es continuen regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa aracoop (DOGC núm. 7255, de 25.11.2016).

Es deroga l'Ordre TSF/221/2016, d'1 d'agost de 2016, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions per al suport a la continuïtat del Programa aracoop (DOGC núm. 7183, de 12.8.2016).

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 13 d'octubre de 2017

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1

Bases generals

 

–1 Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és regular el procediment de concessió de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme, d'acord amb les línies següents:

Línia 1. Projectes singulars de promoció de l'economia social i la creació de cooperatives i societats laborals. Els projectes de subvenció d'aquesta línia tenen per objecte donar suport a projectes de cooperatives i societats laborals que generin ocupació amb un alt valor afegit pel que fa a la dinamització i reactivació econòmica.

Línia 2. Xarxa d'Ateneus Cooperatius, en el marc del Programa aracoop. Els projectes de subvenció d'aquesta línia tenen per objecte la creació d'un servei i un espai d'atenció, dins l'àmbit territorial que estableix l'annex 3, amb l'objectiu de generar ocupació i crear empreses cooperatives i societats laborals, dins el marc del Programa aracoop.

Línia 3. Projectes aracoop, per donar suport a la continuïtat dels projectes que tenen un enfocament transversal i de suport a la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, així com de les accions de foment de l'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals.

Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa. Els projectes d'aquesta línia tenen per objecte el seguiment, la coordinació i la visibilització de les diverses actuacions i serveis que es porten a terme per generar ocupació i crear empreses de l'economia social i cooperativa arreu del territori català en el marc del Programa aracoop.

 

–2 Entitats beneficiàries

Es poden acollir a les subvencions que preveu aquesta Ordre les entitats que preveuen els annexos 2, 3, 4 i 5 per a cada línia de subvenció.

 

–3 Requisits de les entitats beneficiàries

3.1 Els requisits que han de complir les entitats sol·licitants i les entitats agrupades per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions són els següents:

a) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentar la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

b) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió que declara un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

c) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) No incórrer en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la condició de beneficiari, que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

f) Les empreses o les entitats han d'estar legalment constituïdes i inscrites als registres corresponents, i han de disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i els altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com els estats comptables i registres específics exigibles.

En cas que l'entitat sol·licitant sigui una cooperativa o una societat laboral, excepcionalment, ha d'haver iniciat els tràmits per al seu registre mitjançant la presentació de la sol·licitud d'inscripció de la societat al registre corresponent. L'entitat s'ha d'haver inscrit al registre, definitivament, en el termini establert per a la presentació de la justificació.

g) En cas que tinguin una plantilla de 50 persones treballadores o més, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa que preveu l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional que preveu el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.

h) En el cas que tinguin una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar, mitjançant declaració responsable, els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. En el cas de les empreses de més de 250 persones treballadores s'ha d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

j) Complir amb tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat i, en particular, complir amb tota la normativa de prevenció de riscos laborals.

k) No haver estat condemnades per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, de conformitat amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.

l) Les entitats sol·licitants han de tenir la seu social o el centre de treball a Catalunya.

m) Les entitats sol·licitants han d'estar donades d'alta d'activitat econòmica, excepte les entitats locals o les entitats del sector públic institucional.

n) Disposar de solvència econòmica per dur a terme el projecte.

o) Les fundacions i les associacions han d'haver adaptat els seus Estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

p) Les fundacions han d'haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

q) Complir l'obligació de respectar la igualtat efectiva de dones i homes, i no haver estat sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere, de conformitat amb l'article 11 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

3.2 Les entitats sol·licitants i les entitats agrupades han de complir els requisits d'aquestes bases generals, també els que especifiquin els annexos corresponents, així com qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-los, els quals s'acrediten mitjançant una declaració responsable que s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud.

 

–4 Quantia

4.1 L'import de la subvenció pot ser d'un import cert, una quantia determinada o un percentatge o fracció de la totalitat o una part d'una activitat o projecte.

4.2 La despesa mínima, realitzada i justificada de l'acció subvencionada, en coherència amb el pressupost presentat, exigible per poder considerar acomplerts l'objecte i la finalitat de la subvenció, és el 70%. L'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comporta la revocació de la subvenció atorgada.

 

–5 Àmbit temporal

El període d'execució de les accions objecte de subvenció és el següent:

Per a la línia 1, projectes singulars de promoció de l'economia social i la creació de cooperatives i societats laborals, des de l'1 de gener de 2017 i fins al 31 d'octubre de 2018.

Per a la línia 2, Xarxa d'Ateneus Cooperatius, des de l'1 de gener de 2017 i fins al 31 d'octubre de 2018 per als ateneus cooperatius que siguin de nova constitució, i des del 16 d'octubre de 2017 fins al 31 d'octubre de 2018 per als ateneus que hagin obtingut subvenció en el marc del programa de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius de l'exercici anterior, en virtut de l'Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre, per tal de garantir-ne la continuïtat.

Per a la línia 3, de projectes aracoop, des de l'1 de novembre de 2017 i fins al 31 d'octubre de 2018.

Per a la línia 4, de coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa, des del 16 d'octubre de 2017 i fins al 31 d'octubre de 2018.

L'inici de les actuacions de totes les línies ha de ser obligatòriament durant l'any 2017.

 

–6 Despeses subvencionables

6.1 Són despeses subvencionables als efectes d'aquesta Ordre totes les que compleixin els requisits següents:

a) Que les despeses efectuades responguin a la naturalesa i finalitat de l'acció subvencionada, resultin estrictament necessàries i s'efectuïn dins de l'àmbit temporal establert per dur a terme les actuacions segons el que estableixen aquestes bases reguladores. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

b) Que siguin verificables. A aquest efecte, les entitats beneficiàries han de conservar evidències de l'execució correcta de les accions.

6.2 Les despeses subvencionables, amb caràcter general, són les despeses directes indispensables associades de manera inequívoca al projecte concret i al desenvolupament de les seves accions vinculades.

6.3 Es poden subvencionar les despeses específiques que estableixen els annexos 2, 3, 4 i 5 d'aquesta Ordre de bases per a cada línia de subvenció.

6.4 No poden ser en cap cas despeses subvencionables les següents:

a) Interessos deutors de comptes bancaris.

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

c) Despeses de procediments legals i judicials.

d) Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre la renda.

e) Despeses de transaccions financeres.

f) Comissions i pèrdues de canvi i altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.

g) Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior a l'inici o finalització de l'actuació atorgada, llevat de la factura de l'auditor/a quan la justificació es presenti segons la modalitat de compte justificatiu amb informe d'auditor. En aquest cas, la data ha de ser anterior a la presentació de la justificació econòmica.

h) Despeses de Seguretat Social generades per baixa laboral del treballador, tant si és per malaltia o accident comú com per malaltia o accident professional, o per maternitat o paternitat. En qualsevol cas, són subvencionables les despeses de la persona substituta, però no les del treballador que està de baixa.

i) Les despeses de personal relatives a vacances no fetes, els pagaments en espècies, les indemnitzacions per mort i les corresponents a trasllats, suspensions, acomiadaments, cessaments o finalitzacions de contracte, ni tampoc els conceptes salarials de productivitat i els plusos, excepte que així ho determini el conveni col·lectiu aplicable, ja que no són despeses directament vinculades a les accions formatives subvencionades. Tampoc no són subvencionables les despeses relatives a les dietes de manutenció i allotjament.

 

–7 Sol·licituds i termini de presentació

7.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica, en el marc del que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost.

El formulari de sol·licitud normalitzat és a la disposició de les persones interessades a l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.EACAT.cat), al portal corporatiu de canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), a l'apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i a l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat).

7.2 Per presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s'admeten els que considera l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i custodiats per una persona física, titular del certificat, que el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o de l'ens que indica el certificat.

Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que declara representar una persona jurídica. Concretament:

a) Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

b) Certificat del DNI electrònic.

Els mecanismes de signatura emprats pels empleats públics dels ens locals d'acord amb el protocol d'identificació i signatura que hagin aprovat.

7.3 El termini de presentació de sol·licituds s'estableix en la convocatòria corresponent.

 

–8 Documentació

8.1 Als formularis de sol·licitud, degudament formalitzats, s'inclouen les declaracions responsables que preveu la base 3.2 i s'hi ha d'adjuntar la documentació específica que estableixen els annexos 2, 3, 4 i 5, i la genèrica que s'indica a continuació:

a) Una fitxa resum del projecte, segons el model normalitzat.

b) Una memòria del projecte, segons el model normalitzat amb les especificitats indicades per a cada línia de subvenció.

c) El pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, el possible cofinançament del projecte i l'origen del fons i la quantia de l'ajut que se sol·licita. En cas que l'activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost s'ha de desglossar per actuacions i per conceptes de despesa.

d) Una declaració responsable que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document original i que també ho serà la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la convocatòria i que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.

e) Una declaració responsable que es compleixen les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Una declaració responsable que es compleix amb les obligacions de respectar la igualtat efectiva de dones i homes, i que l'entitat no ha estat sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere, de conformitat amb l'article 11 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

g) Una declaració responsable que l'entitat s'adhereix als principis ètics i regles de conducta, en compliment de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.

h) Una declaració responsable que la persona signant de la sol·licitud té poder suficient en dret per actuar en nom i representació de la persona jurídica sol·licitant i assumeix totes les responsabilitats que puguin derivar d'aquesta sol·licitud.

i) Una declaració responsable que l'entitat compleix qualsevol altra obligació legal o reglamentària que la pugui afectar.

8.2 Un cop feta la proposta provisional d'atorgament de la subvenció les entitats beneficiàries han de presentar la documentació que se'ls requereixi i específicament la següent:

a) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea SEPA), en el cas que sigui la primera vegada que aportin les dades bancàries o hagin transcorregut més de cinc anys de la darrera presentació o les hagin modificat. El document model es pot descarregar en l'enllaç següent:

http://economia.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/VEH/A_Departament/arxius/trans_banc_area_sepa.pdf

b) Els/les sol·licitants que hagin negociat amb l'Administració una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

8.3 Un cop notificat l'atorgament definitiu de la subvenció, les entitats beneficiàries han de presentar en el termini indicat a la notificació la documentació següent:

a) Declaració responsable referent a la comunicació de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, en compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

b) Declaració responsable sobre la data en la qual l'entitat iniciarà les actuacions, que no pot ser més enllà del 31 de desembre de l'any de la convocatòria.

c) En cas de subcontractació de les actuacions objecte de subvenció, cal adjuntar-hi la documentació que preveu la base 13.5.a) d'aquesta Ordre.

8.4 En el cas de documents que ja estiguin en poder de qualssevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona o l'entitat sol·licitant que no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, en la qual ha de constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació.

8.5 En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.

8.6 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquest apartat es requerirà la persona sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, i se li notificarà que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La notificació del requeriment s'ha de fer electrònicament a la seu electrònica (https://seu.gencat.cat), a l'espai La meva carpeta, Notificacions electròniques i en el cas dels ens locals mitjançant la plataforma EACAT (http://www.EAC.cat).

8.7 La presentació de les declaracions responsables faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'exclusió de la persona sol·licitant, o del beneficiari final de la subvenció, de la convocatòria, també és causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

 

–9 Procediment de concessió

9.1 El procediment de concessió de cada subvenció s'inicia l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

9.2 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, i el termini màxim per notificar i emetre la resolució és de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat una resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

9.3 L'òrgan competent per instruir el procediment és la persona titular de la Subdirecció General d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives.

9.4 L'òrgan competent per valorar les sol·licituds i per elaborar l'informe que serveix de base a la proposta de resolució corresponent és l'òrgan col·legiat integrat pels òrgans següents:

El o la cap del Servei de Foment de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, o la persona que designi.

Els directors o directores dels Serveis Territorials a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i les Terres de l'Ebre, o la persona que designin.

L'informe de l'òrgan col·legiat ha d'incloure el resultat de l'avaluació de les sol·licituds presentades.

9.5 La proposta de resolució provisional la formularà la persona titular de la Subdirecció General d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives, com a òrgan instructor de l'expedient, d'acord amb l'informe de la comissió de valoració, i s'ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la comissió de valoració i, en cas que no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

9.6 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de les entitats proposades per ser beneficiàries de les subvencions i l'import proposat per atorgar, la llista d'entitats agrupades, si escau, la llista de les sol·licituds denegades amb el motiu de denegació, i la relació de documentació que les entitats proposades com a beneficiàries han de presentar. Aquesta proposta provisional es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En el supòsit que alguna de les entitats proposades per ser beneficiàries de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a les entitats sol·licitants de la llista de denegades per manca de pressupost, prioritzades per l'ordre de la puntuació obtinguda, sempre que amb la renúncia o desistiment s'hagi alliberat prou crèdit per atendre almenys una de les sol·licituds denegades, amb l'aportació prèvia de la documentació corresponent i de l'acceptació de la subvenció, si escau.

9.7 La subvenció atorgada provisionalment s'entén acceptada tàcitament si l'entitat proposada com a beneficiària no presenta cap al·legació en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional de concessió. Dins del mateix termini, les entitats sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

Les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar la documentació que els sigui requerida, d'acord amb la base 8.2 d'aquest annex, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió.

9.8 L'òrgan competent per dictar la resolució sobre la concessió de l'ajut és la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, a proposta de la persona titular de la Subdirecció General d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives.

9.9 No es poden concedir subvencions per una quantia superior a la que determina la convocatòria ni superior al cost del projecte.

9.10 Un cop resolta la convocatòria, a mesura que es produeixin renúncies o revocacions de les subvencions, i en el supòsit que s'hagi esgotat l'import màxim destinat a l'exercici, es poden assignar nous atorgaments a les sol·licituds que no hagin arribat a obtenir l'ajut i que, atesos els criteris de valoració que inclouen aquestes bases, mantinguin una posició immediatament posterior a la dels projectes subvencionats segons l'ordre de prelació establert, sempre que aquests projectes es puguin fer en l'àmbit temporal que s'estableixi a la convocatòria per cada línia de subvenció.

9.11 Totes les comunicacions, tràmits, informes, resolucions i altres actuacions que l'òrgan competent hagi de dur a terme per tramitar el procediment administratiu s'han de fer per mitjans electrònics, d'acord amb el que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost.

 

–10 Inadmissió i desistiment

10.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases i/o la resolució de convocatòria de subvenció comporta la inadmissió de la sol·licitud.

10.2 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8 de l'annex 1 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins del termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud.

 

–11 Resolució i publicació de les subvencions inadmeses, desistides, atorgades i denegades

11.1 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan concedent ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

11.2 La resolució de concessió i de denegació de subvencions s'ha de notificar mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

11.3 Contra les esmentades resolucions, que no exhaureixen la via administrativa, es pot presentar un recurs d'alçada davant la persona titular de la secretaria general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, comptat de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–12 Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

12.1 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per concedir la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores poden donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

12.2 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció, que, si escau, ha de ser autoritzat expressament per l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

–13 Subcontractació

13.1 S'entén que una entitat beneficiària subcontracta quan concerta amb tercers l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció. Queda fora d'aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d'incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l'activitat subvencionada.

13.2 D'acord amb això, són susceptibles de subcontractació les actuacions de totes les línies objecte de subvenció que preveu aquesta Ordre, fins a un màxim del 50% de l'import de la subvenció, excepte la línia 4, en què no es poden subcontractar les actuacions.

13.3 La subcontractació ha de complir els articles 29 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que en desplega el Reglament, i caldrà tenir en compte el següent:

a) La subcontractació en cap cas suposa un cost addicional en l'import de la subvenció.

b) Les entitats beneficiàries són responsables que en l'execució de l'activitat subvencionada concertada amb tercers es respectin els límits que s'han establert pel que fa a la naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració per permetre la verificació adequada del compliment dels límits esmentats. A aquests efectes, el contracte o el conveni ha de recollir l'obligació de facilitar a la persona beneficiària la informació requerida per l'òrgan convocant.

c) La subcontractació s'ha de formalitzar per escrit mitjançant contracte, conveni o acte de validesa jurídica similar. El contingut mínim que ha d'incloure el contracte és el següent:

Identificació de les parts (càrrec, nom, NIF, domicili social, tipus d'empresa, etc.).

Objecte del conveni/contracte.

Activitat concreta que se subcontracta: partides contractades, cost o pressupost previst, percentatge sobre el total de la subvenció.

Contraprestació (quantia, forma de fer el pagament i justificació del servei prestat).

Declaracions i compromisos:

L'entitat o l'empresa subcontractada es compromet a facilitar a la persona beneficiària de la subvenció les dades (indicadors) que s'esmenten a efectes de la justificació.

L'entitat beneficiària declara si té o no té parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau amb el contractista o amb qualsevol altre membre dels seus socis/sòcies o partícips.

L'entitat beneficiària declara que no concerta l'execució total o parcial de les activitats subvencionades en cap dels supòsits que estableix l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vigència de la relació contractual:

Condicionament de l'efectivitat del contracte a l'atorgament de la subvenció.

Causes d'extinció de la relació contractual.

Òrgans i procediments als quals se sotmeten les qüestions litigioses que puguin derivar del conveni.

Signatura de les parts.

d) El contractista no pot concertar amb tercers l'execució total ni parcial de l'acció subcontractada.

e) En cas que l'activitat concertada amb tercers superi el 20% de l'import de la subvenció i l'import sigui superior a 60.000,00 euros, la formalització del contracte l'ha d'autoritzar prèviament l'òrgan concedent i ha de complir amb el principi de publicitat mitjançant la publicació d'un anunci en qualsevol mitjà de difusió que permeti el coneixement al nombre més gran possible d'empreses interessades en la licitació.

f) En cap cas es pot concertar per part de l'entitat beneficiària l'execució total o parcial de les accions subvencionades amb les persones i/o les entitats que estableix l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. A aquest efecte tenen la consideració de persones i/o entitats vinculades a les entitats beneficiàries les que estableix l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

13.4 D'acord amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors prèviament a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte si per les seves característiques especials no hi ha al mercat un nombre suficient de proveïdors, o si la despesa s'ha fet amb anterioritat a la subvenció. En el supòsit que es triï una proposta econòmica que no sigui la més avantatjosa, cal aportar una memòria en la qual se'n justifiqui l'elecció.

13.5 En cas que l'entitat vulgui subcontractar alguna de les actuacions que preveu el projecte, caldrà que ho prevegi en la sol·licitud i que presenti la documentació següent:

a) En cas que l'import de la subcontractació sigui el que preveu l'apartat 3.e) d'aquesta base, l'entitat haurà de presentar un cop atorgada la subvenció la petició d'autorització, la declaració responsable de l'entitat a subcontractar del compliment dels requisits que preveu la base 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, un esborrany del contracte amb el contingut mínim que preveu l'apartat 3.c) d'aquesta base, l'oferta de servei publicada i tres ofertes de tres proveïdors que preveu l'apartat 4 d'aquesta base i una declaració responsable que no té cap vinculació amb l'empresa proposada per subcontractar.

b) En cas que l'import de la subcontractació no superi l'import que preveu l'apartat 3.e) d'aquesta base, l'entitat ha de presentar, juntament amb la justificació de la subvenció, la declaració responsable de l'empresa subcontractada del compliment dels requisits que preveu la base 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, el contracte signat per ambdues parts amb el contingut mínim que preveu l'apartat 3.c) d'aquesta base, i, segons quin sigui l'import subcontractat, també la documentació que preveu l'apartat 4 d'aquesta base i una declaració responsable que no té cap vinculació amb l'empresa subcontractada, excepte si se n'ha obtingut una autorització expressa.

 

–14 Publicitat

14.1 D'acord amb l'article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres formes de reforma administrativa, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'extracte de la convocatòria, per mitjà de la Base de Dades Nacional de Subvencions, un cop s'hagi presentat davant d'aquesta Base de Dades el text de la convocatòria i la informació requerida per a la seva publicació.

14.2 Quan els imports de les subvencions concedides, considerades individualment, siguin de quantia igual o superior a 3.000 euros, se'n donarà publicitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). També cal donar publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant la publicació a la secció Ajuts i subvencions atorgats del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat), amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat, les persones o les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció. Si la quantia de les subvencions concedides és inferior a 3.000,00 euros no caldrà la seva publicació al DOGC.

14.3 D'acord amb l'article 15.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel que fa a la publicitat de les subvencions, també s'ha de publicar la informació que inclou el precepte assenyalat al Portal de la Transparència (http://transparencia.gencat.cat).

 

–15 Pagament

15.1 Un cop se'n notifiqui la resolució d'atorgament s'ha de tramitar el document d'obligació de la bestreta, que ha de ser del 90% de la quantitat atorgada, per a la qual no s'exigeixen garanties, d'acord amb l'apartat 2 de l'article 42 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

S'entén per bestreta qualsevol lliurament dels fons que es faci amb caràcter previ a la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció o ajut.

15.2 La tramitació del document d'obligació del 10% restant es tramita un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada i s'ha revisat el compte justificatiu presentat per l'entitat, de conformitat amb la base 16.

15.3 La tramitació de les obligacions reconegudes de la subvenció es fa d'acord amb la liquiditat, la disponibilitat i els criteris de programació de la Tresoreria de la Generalitat i les condicions que estableix la resolució de concessió.

15.4 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de la persona beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

15.5 En cas d'agrupació d'entitats, l'entitat perceptora és la que rep els pagaments i distribueix a la resta d'entitats l'import corresponent, d'acord amb la resolució d'atorgament.

 

–16 Justificació

16.1 La justificació de l'aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció es fa d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, d'11.6.2015).

16.2 Un cop finalitzades les actuacions, l'entitat ha de presentar la documentació següent:

Compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor en el qual s'acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com la totalitat de les despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts. El compte justificatiu amb informe d'auditor s'ha de fer d'acord amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, d'11.6.2015).

Compte justificatiu amb aportació de certificat d'interventor/a o de secretari/ària-interventor/a en cas de les entitats, en cas que l'entitat beneficiària sigui un organisme o un ens del sector públic. Així mateix, pot optar per presentar un compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor/a.

A l'informe i/o certificat s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Memòria tècnica justificativa de l'actuació, segons el model normalitzat, d'acord amb el contingut que preveuen els annexos 2, 3, 4 i 5 d'aquestes bases per a cada línia de subvenció.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats dutes a terme amb:

Una relació classificada de totes les despeses subvencionables, relacionades amb el desenvolupament de l'acció, d'acord amb l'estructura de costos establerta per a cada programa. Les despeses han d'estar agrupades per conceptes i d'acord amb el pressupost acceptat, amb identificació del creditor, el tipus de document, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament.

Indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals i/o indirectes incloses a la relació de despeses.

Una declaració del beneficiari que els pagaments corresponen a actuacions dutes a terme correctament i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.

c) En el supòsit de justificar despeses de personal propi s'ha d'adjuntar una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca pel personal propi, segons un model normalitzat. En aquesta temporalització s'ha de fer constar la descripció de cadascuna de les tasques dutes a terme. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual queda a la disposició dels òrgans de control corresponents. En aquest cas, l'entitat beneficiària ha de presentar una declaració responsable que ha informat el personal propi que la seva contractació està subjecta al projecte subvencionat i que es fa la cessió de les seves dades a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

d) Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF dels treballadors propis imputats com a despesa, amb indicació del preceptor, els imports liquidats, les dates i la forma de pagament, per tal de facilitar el seguiment de la pista d'auditoria.

e) En cas d'exempció de l'IVA, s'ha de presentar el document d'autorització de l'agència tributària que ho acrediti.

f) Declaració responsable relativa a l'elecció entre les ofertes presentades quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros (sense IVA) en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé. El/la beneficiari/ària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les característiques especials no hi hagi al mercat un nombre suficient d'entitats que subministrin o prestin el servei, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència econòmica, i l'elecció s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

g) En cas que l'entitat sigui una cooperativa o societat laboral no constituïda en el moment de presentar la sol·licitud, ha de declarar que estarà legalment constituïda i inscrita al Registre General de Cooperatives o al Registre Administratiu de Societats Laborals, segons correspongui, en la data de presentació de la documentació justificativa de la subvenció.

h) En cas que s'hagi subcontractat alguna actuació cal presentar la documentació que preveu la base 13 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

i) Si escau, l'informe de l'auditor s'ha de pronunciar amb l'expressió de la quantia justificada d'acord amb l'excepcionalitat que preveu l'apartat 6 d'aquesta base.

16.3 Es poden justificar fins a un màxim del 15% de l'import de la subvenció com a despeses indirectes.

16.4 Les entitats beneficiàries han de disposar dels documents justificatius de les despeses, factures, nòmines i altres documents de valor probatori equivalent, amb validesa jurídica en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, i dels documents acreditatius del seu pagament. Les despeses s'han de pagar abans de la data de justificació econòmica.

S'admeten despeses pagades en efectiu sempre que els pagaments s'hagin efectuat dins els límits quantitatius i requeriments de justificació que preveu la normativa general de gestió de subvencions.

16.5 El termini per a la presentació del compte justificatiu és el 30 de novembre de 2018, excepte els documents següents de la línia dos, que s'hauran de presentar com a màxim el 31 de gener de 2019:

Relació d'empreses creades.

Relació de llocs de treball creats.

16.6 Excepcionalment, les entitats que participin en un projecte, com a entitats agrupades per un import igual o inferior a 15.000,00 euros, podran presentar la documentació justificativa relativa a la seva participació de projecte, directament davant l'òrgan que ha atorgat la subvenció. En aquest cas la documentació s'ha de presentar en el mateix termini de justificació i s'ha d'acompanyar de la documentació següent:

a) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats dutes a terme, acompanyada de la documentació següent:

Una relació classificada de totes les despeses subvencionables, relacionades amb el desenvolupament de l'acció, d'acord amb l'estructura de costos establerta per a cada programa. Les despeses han d'estar agrupades per conceptes i d'acord amb el pressupost acceptat, amb identificació del creditor, el tipus de document, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament.

Indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals i/o indirectes incloses a la relació de despeses.

Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i, si escau, la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor.

Es considera efectivament pagada la despesa als efectes de la seva consideració com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests creditors d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances.

En el supòsit de justificar despeses de personal propi s'ha d'adjuntar una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca pel personal propi, segons un model normalitzat. En aquesta temporalització s'ha de fer constar la descripció de cadascuna de les tasques dutes a terme. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual queda a la disposició dels òrgans de control corresponents. En aquest cas, l'entitat beneficiària ha de presentar una declaració responsable que s'ha informat el personal propi que la seva contractació està subjecta al projecte subvencionat i que es fa la cessió de les seves dades a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

b) Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF dels treballadors propis imputats com a despesa, amb indicació del preceptor, els imports liquidats, les dates i la forma de pagament, per tal de facilitar el seguiment de la pista d'auditoria.

c) En cas d'exempció de l'IVA, s'ha de presentar el document d'autorització de l'agència tributària que ho acrediti.

 

–17 Obligacions de les entitats beneficiàries

17.1 Les entitats beneficiàries de les subvencions han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinin les bases reguladores i la convocatòria corresponent.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat.

c) Proporcionar en tot moment la informació que se'ls requereixi respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'ha de fer tan bon punt es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Justificar, davant l'òrgan gestor, el compliment dels requisits i condicions, i també la realització i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

g) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan instructor i aportar tota la informació que se'ls requereixi en l'exercici de les actuacions anteriors.

h) No rebre altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat de manera que amb les quantitats atorgades se superi el 100% del cost de l'acció que ha de complir l'entitat beneficiària. En qualsevol cas, aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui, i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

i) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària en cada cas, així com tots els estats comptables i els registres específics que exigeixin les bases reguladores específiques de la subvenció, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

j) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, els documents electrònics inclosos, mentre puguin ser objecte de comprovació i control.

k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (causes de reintegrament de les subvencions).

l) Presentar a l'òrgan gestor les propostes de qualsevol canvi del projecte que es pugui produir en l'acció subvencionada, dins el termini màxim d'execució de les actuacions que preveuen aquestes bases i la convocatòria, mitjançant Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat), i en el cas dels ens locals mitjançant la plataforma EACAT (http://www.EAC.cat). La proposta es considera desestimada si no s'ha notificat per resolució expressa l'aprovació en el termini de dos mesos des de l'endemà de la data de presentació de la proposta de canvi. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció. No s'acceptaran canvis que comportin un canvi substancial o representin un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquestes bases.

m) Si la subvenció és una part proporcional del cost, s'ha d'acreditar el cost total de l'acció.

n) Sol·licitar, quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de divuit mil (18.000,00) euros sense incloure l'IVA, en el cas de subministrament d'equipaments o prestació de serveis, tres ofertes de diferents proveïdors com a mínim i amb caràcter previ a la contractació del compromís de despesa, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suficient d'entitats que subministrin o prestin el servei, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

o) L'elecció entre les ofertes presentades, que s'ha d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament quan l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

p) Així mateix, s'ha de comunicar la contractació amb una entitat vinculada amb l'entitat subvencionada o els seus càrrecs directius.

q) Incloure el logotip del Departament i l'expressió corresponent en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de subvenció, segons el Programa d'identificació visual (PIV). Aquest logotip es pot trobar a l'apartat de descàrregues del web d'identitat corporativa http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/. A més, cal incloure el logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social d'acord amb les instruccions que recull l'ordre de distribució territorial corresponent.

r) Inclusió de la imatge d'economia social. La Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa n'ha de facilitar els logotips o la imatge. Cal fer constar el text següent: Promou: la Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el finançament de: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social - Servei Públic d'Ocupació Estatal.

s) Els suports digitals de les actuacions subvencionades que regula aquesta Ordre han d'incorporar un bàner que dirigeixi al web aracoop (http://aracoop.coop/).

t) Les entitats a les quals fan referència els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000,00 euros anuals o almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000,00 euros, han de complir amb les obligacions aplicables del títol II de la mateixa Llei.

u) En compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques a les quals s'hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració.

v) Complir amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

w) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta que preveu la base 29 d'aquesta Ordre, als quals han d'adequar l'activitat les entitats beneficiàries de la subvenció.

x) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la realització correcta de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i, de l'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats.

y) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de manera separada o per qualsevol altre mitjà que permeti identificar els fons que s'han destinat al projecte.

z) Informar les persones destinatàries de l'actuació que ha estat finançada amb els fons provinents del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

aa) Informar dels indicadors d'execució i de resultats, tant comuns com específics, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l'objectiu de complir els requisits de certificació i/o justificació al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

bb) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

17.2 Les entitats beneficiàries, els contractistes i altres tercers relacionats amb l'objecte dels projectes subvencionats han de col·laborar i facilitar tota la documentació que se'ls requereixi durant l'exercici de les funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria.

17.3 La no inclusió dels logotips del Departament i del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, o de la imatge d'economia social, en qualsevol de les seves variants, en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de subvenció, tal com s'estableix als apartats q), r) i s), suposa l'exclusió com a despeses subvencionables les efectuades per a la realització de l'activitat.

 

–18 Modificació de la resolució

18.1 L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar les resolucions de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

18.2 Les entitats beneficiàries poden sol·licitar l'ampliació del termini d'execució o justificació de la subvenció abans del venciment del termini de què es tracti per raons degudament justificades. L'òrgan concedent ha de resoldre expressament; en cas contrari, la sol·licitud s'entén desestimada.

 

–19 Renúncia

19.1 Les entitats beneficiàries poden renunciar de manera expressa, parcialment o total, a les subvencions atorgades, d'acord amb el que estableixen els articles 94 i 95 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, en cas que sigui procedent, retornar les quanties corresponents al compte restringit d'ingressos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb els interessos legals que corresponguin.

19.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, l'entitat beneficiària pot renunciar de manera expressa al dret que té de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la ha de dictar la resolució corresponent.

 

–20 Règim de compatibilitat de les subvencions

20.1 Les subvencions regulades en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altra subvenció concedida amb la mateixa finalitat, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i s'hagi definit de manera precisa a la sol·licitud de subvenció la part subvencionada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

20.2 També són incompatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut concedit amb la mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

20.3 L'import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat que desenvolupa el beneficiari.

 

–21 Revocacions

21.1 L'òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcial les subvencions concedides amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut amb els interessos que corresponguin, en els supòsits que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

21.2 També són causes de revocació l'incompliment de les obligacions que estableix aquesta Ordre.

21.3 Les subvencions es revoquen de manera proporcional segons estableixen, per a cada línia de subvenció, els annexos 2, 3, 4 i 5 d'aquesta Ordre.

La despesa mínima, realitzada i justificada de l'acció subvencionada, en coherència amb el pressupost presentat, exigible per poder considerar acomplerts l'objecte i la finalitat de la subvenció, és el 70%. L'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comporta la revocació parcial de la subvenció atorgada, proporcionalment a l'import justificat.

 

–22 Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases reguladores, resulta aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb el que estableixen els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

–23 Règim jurídic

En tot el que no preveuen aquestes bases reguladores, s'aplica:

a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i la notificació, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions i, en tot cas, les obligacions de les entitats beneficiàries, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de subvencions, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, així com la normativa sectorial que sigui aplicable.

 

–24 Seguiment

Per tal de facilitar el bon funcionament dels projectes i la consecució dels objectius previstos, els serveis territorials competents ofereixen suport a les entitats beneficiàries mitjançant actuacions de seguiment, assistència tècnica i avaluació.

 

–25 Control

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pot inspeccionar el desenvolupament dels programes i les actuacions subvencionades per tal de comprovar el compliment de l'objecte de la subvenció.

Igualment, les entitats beneficiàries s'han de sotmetre a la supervisió i coordinació de les actuacions que requereixi la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa o l'entitat que designi.

 

–26 Caràcter de les subvencions

26.1 L'atorgament d'aquestes subvencions se supedita a les disponibilitats pressupostàries, i a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

26.2 Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a la limitació pressupostària i no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament als destinataris per a exercicis successius.

26.3 Les subvencions concedides s'han de sotmetre al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

 

–27 Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants i els participants en les actuacions es tracten amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries corresponents, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

 

–28 Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries han d'adequar la seva activitat.

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta a què han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes del seu eventual incompliment.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i es poden completar en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut.

 

Principis ètics i regles de conducta

1 Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, segons el seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'han d'abstenir de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

2 Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No dur a terme accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

3 En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que dugui a terme per seguir i/o avaluar el compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que se'ls sol·liciti per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'apartat 4 de l'article 3 de la Llei de transparència.

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta:

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta s'aplica el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici de les altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent en matèria de subvencions.

 

–29 Indicadors

29.1 La Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa estableix els mecanismes de seguiment i avaluació que permeten comprovar el grau de compliment en la implementació de les actuacions.

29.2 La Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa estableix el protocol de recollida d'informació de les dades corresponents als indicadors de realització i de resultats de manera estandarditzada i sistematitzada a les instruccions de justificació de les subvencions corresponents a les convocatòries dels programes que regula aquesta Ordre, amb l'objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació del Pla anual de polítiques d'ocupació (PAPO) en el marc de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, el Pla de desenvolupament de polítiques actives d'ocupació de Catalunya (PDPA), i els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

29.3 Totes les dades personals s'han de disposar desagregades per sexes per facilitar els estudis estadístics i informes de gènere, d'acord amb la normativa vigent sobre aquesta matèria, i respectar, en tot cas, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

 

 

Annex 2

 

Línia 1. Projectes singulars de promoció de l'economia social i la creació de cooperatives i societats laborals.

 

–1 Desripció

Es consideren projectes singulars els projectes integrals dirigits a fomentar la reactivació econòmica, la competitivitat de l'economia i dinamitzar l'ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials o empreses, noves línies de negoci, nous mercats, aprofitant oportunitats estratègiques del mateix sector d'activitat, o del territori, i que permetin reactivar l'economia social.

L'objectiu és incentivar la realització de projectes i actuacions estratègiques, sectorials i singulars innovadores que estimulin i reforcin l'ocupació en les cooperatives o societats laborals, així com potenciar les de nova creació.

Els eixos d'actuació a desenvolupar són els següents:

 

Eix A) Projectes singulars integrals, de promoció de l'economia social, d'alt impacte territorial i sectorial que abastin tot el territori de Catalunya en els diversos àmbits: agrari, habitatges, cultura i mitjans de comunicació, inserció laboral a través de centres especials de treball i/o empreses d'inserció, consum, cooperatives de serveis, així com d'altres àmbits (com ara les cooperatives d'ensenyament, de treball, sanitàries, o integrals, el cooperativisme de plataforma, entre d'altres).

Aquests projectes han de desenvolupar actuacions amb incidència en com a mínim quatre demarcacions territorials, entre les següents: Barcelona, Catalunya Central, Penedès, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre i/o Pirineu i Aran, excepte els projectes que es duguin a terme en l'àmbit de l'habitatge, que poden tenir un abast territorial inferior.

Les actuacions corresponents poden englobar:

a) Actuacions de foment de la creació de noves cooperatives dirigides a l'activació o consolidació de sectors emergents arreu de Catalunya.

b) Actuacions dirigides a desenvolupar un nou ús del patrimoni inactiu, de les cooperatives de consum o agràries, o bé altres espais o recursos infrautilitzats.

c) Actuacions dirigides a desenvolupar projectes de recerca o investigació, ja sigui una línia de negoci, un nou producte, servei o un nou projecte empresarial d'economia social.

d) Establiment de plans estratègics de caràcter econòmic per a la dinamització territorial que contribueixin a la generació de llocs de treball i creació d'empreses d'economia social i cooperativa.

e) Projectes d'alt impacte en l'ocupació arreu de Catalunya, ja sigui per fomentar la transformació d'empreses o per facilitar la instal·lació de noves iniciatives empresarials d'economia social.

 

Eix B) Projectes singulars de reactivació territorial, generadors d'ocupació en l'economia social.

Les actuacions corresponents poden englobar:

a) Actuacions de foment de la col·laboració entre empreses de l'economia social i cooperativa per a l'adaptació a nous mercats i/o la creació de nous productes o serveis.

b) Promoció de noves línies de serveis o productes de qualitat, sostenibles, de proximitat i responsables des del punt de vista social, econòmic i/o ambiental.

c) Desenvolupament d'actuacions destinades a minimitzar costos estructurals, comercials, o bé de gestió, a través de la col·laboració entre empreses i entitats.

d) Actuacions destinades a la millora i l'enfortiment empresarial, d'adaptació a les TIC i d'implantació de plans de comunicació.

e) Actuacions destinades al foment de la internacionalització i l'obertura de nous mercats.

f) Actuacions per combatre el progressiu despoblament i/o el manteniment econòmic al territori.

g) Actuacions dirigides a l'aprofitament del banc de terres i/o els parcs naturals i/o d'altres explotacions, terrenys o boscos.

h) Projectes enfocats a canalitzar les administracions cap a la compra de productes i serveis que tinguin en compte criteris ambientals i socials i de desenvolupament del territori.

i) Projectes de dinamització per a la millora i la viabilitat de projectes d'economia social i cooperativa.

 

–2 Condicions dels projectes

2.1 Els projectes han d'establir un conjunt d'activitats interrelacionades i coordinades adreçades a uns objectius específics que, basant-se en una adequada lògica d'intervenció, demostrin els vincles causals entre les diferents actuacions, els productes i els resultats previstos, considerant els recursos humans i materials necessaris i la temporalitat de les actuacions.

La singularitat dels projectes ve donada pels que estableixin obligatòriament la combinació de dues o més actuacions (plantejades com un itinerari).

Les propostes de participació han de presentar un enfocament basat en resultats. Aquest requeriment es valora en funció dels valors estimats segons els indicadors d'execució i de resultats proposats.

En cas que es tracti d'un projecte agrupat, les entitats participants han de treballar de manera coordinada amb l'entitat promotora, duent a terme les actuacions i activitats més adequades al seu perfil i grau de participació. El projecte que es presenti ha de recollir la persona responsable coordinadora i, en un conveni de col·laboració o compromís de participació, totes les actuacions que duran a terme aquestes entitats agrupades.

2.2. Els projectes de l'eix B han de disposar de l'informe de l'ateneu cooperatiu o cercle cooperatiu en el cas que el projecte es dugui a terme en una de les demarcacions territorials que en disposi.

2.3 Tots els projectes d'aquesta línia han de tenir en compte tots els elements necessaris que garanteixin el seu enfortiment i consolidació a mitjà i llarg termini, per a la qual cosa han de preveure la realització del corresponent estudi de viabilitat tècnica i econòmica del projecte, que pot ser despesa subvencionable als efectes d'aquesta Ordre.

2.4 No poden ser objecte de subvenció de la línia 1 els projectes singulars que ja hagin estat subvencionats en convocatòries anterior de projectes singulars de promoció de l'economia social, presentats per la mateixa entitat beneficiària o qualsevol altra entitat.

 

–3 Entitats beneficiàries

3.1 Poden ser entitats beneficiàries de la subvenció de la línia 1 les entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:

a) Ens locals. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc.) han de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.

b) Empreses cooperatives o societats laborals, i les seves estructures representatives, reconegudes com a tals a la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.

c) Associacions i fundacions inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments socials (RESES) que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.

d) Les fundacions inscrites al Registre corresponent que prevegin com a finalitat o objectius en els seus Estatuts la promoció del cooperativisme.

e) Les agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes per les entitats esmentades als apartats anteriors juntament amb altres tipus d'entitats que facin una activitat necessària per desenvolupar el projecte que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les accions dels projectes. Aquest fet s'ha de fer constar expressament a la sol·licitud, en la qual s'han d'indicar els compromisos d'execució que assumeix cadascun dels membres de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que es vol sol·licitar de cadascun d'ells, que tenen igualment la condició de beneficiaris. S'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir amb les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.

Són entitats agrupades les entitats que tenen la condició de beneficiàries, participen en el pressupost del projecte i estan subjectes als drets i deures com a tals que estableix aquesta Ordre i la normativa de referència.

f) Les entitats sol·licitants que es presentin de manera agrupada han de presentar, un cop atorgada la subvenció, un conveni de col·laboració que inclogui l'assumpció de les responsabilitats financeres, les actuacions a desenvolupar de cada entitat participant i la forma d'organització del projecte.

g) Si es presenta una agrupació d'entitats, l'entitat sol·licitant ha de ser una de les entitats que preveuen els apartats a), b), c), d) i h). Totes les entitats han de tenir la condició de beneficiàries. Només una d'elles pot exercir d'entitat perceptora i les altres només poden tenir la categoria de beneficiàries a efectes d'aquesta Ordre. L'entitat perceptora ha d'exercir el paper de representant de l'agrupació durant tota la vida de la subvenció enfront de l'Administració, i és la que ha de rebre els pagaments i distribuir a la resta d'entitats la part corresponent, alhora que ha de coordinar les diferents intervencions de les diferents entitats agrupades. Les entitats que participin d'un projecte agrupat i que no siguin l'entitat sol·licitant no poden superar el 50% de participació en el pressupost del projecte.

L'agrupació no es pot dissoldre fins que no hagi finalitzat el termini de prescripció que estableixen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

h) De manera exclusiva, només les societats cooperatives que tinguin com a mínim un any d'antiguitat poden presentar, com a entitats sol·licitants, projectes dins l'àmbit de la inserció laboral a través de centres especials de treball i/o empreses d'inserció. Els altres tipus d'entitats només poden participar en aquests projectes en qualitat d'entitats agrupades.

3.2 Per a un millor aprofitament i distribució dels recursos, cada entitat sol·licitant només pot presentar un únic projecte singular en qualsevol dels dos eixos, A o B, d'aquesta línia. Igualment com a màxim aquesta mateixa entitat pot participar com a entitat agrupada en un únic projecte de qualsevol dels dos eixos.

 

–4 Despeses subvencionables

Són despeses subvencionables de la línia 1 les següents:

a) Despeses per a l'elaboració de l'estudi de viabilitat tècnica i econòmica del projecte.

b) Les remuneracions del personal que participi dels treballs previs i simultanis del projecte, que acompleixi tasques en la seva elaboració, execució, desenvolupament o seguiment. El personal pot ser contractat directament per l'entitat, o bé la despesa pot consistir en els honoraris de persones consultores externes a l'entitat o de serveis externs.

Les despeses de personal estan limitades fins a la posada en marxa efectiva del projecte i no s'accepta que aquestes despeses siguin del personal que ha de dur a terme les tasques de producció de la nova empresa, el nou servei, la nova línia de negoci, el nou producte, etc., excepte si es tracta de personal que en fa el seguiment, la tutorització o l'assessorament.

Les despeses de desplaçaments de les persones contractades per l'entitat estan subjectes als límits i condicions que estableix l'article 9 del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost de la renda de les persones físiques i es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, o les seves posteriors modificacions i revisions. Els límits són els següents:

El 100% de la despesa quan s'utilitzi el transport públic.

0,19 euros per quilòmetre en cas que s'utilitzi el vehicle propi i les despeses de peatge i aparcament que siguin necessaris.

c) Despeses de lloguer necessàries per desenvolupar el projecte.

d) Despeses vinculades a la posada en marxa de nous serveis, productes, obertura a nous clients i mercats.

e) Despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte: creació d'eines, dissenys i recursos web.

f) Despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del projecte.

g) Despeses de formació i organització de tallers, actes i sessions.

h) Primes d'assegurances vinculades a la realització de les actuacions.

i) És subvencionable l'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable. Les entitats beneficiàries han de declarar la situació en què estan respecte d'aquest impost. En el cas que estiguin subjectes a un règim de prorrata general o especial, només es pot imputar el percentatge que legalment els correspon.

j) Despeses indirectes de fins a un màxim del 15% de l'import total del projecte. Les despeses d'amortització dels béns necessaris per dur a terme el projecte es poden incloure dins d'aquestes despeses indirectes.

k) Altres despeses que responguin de manera inequívoca a les necessitats del projecte, sempre que l'entitat les hagi inclòs al pressupost.

l) Despeses de l'informe de l'auditor relatiu a la justificació de la subvenció atorgada.

 

–5 Documentació específica que cal presentar amb la sol·licitud

a) Una memòria que ha de contenir: una descripció, una anàlisi de la situació territorial i econòmica, els objectius, el programa de treball i els indicadors.

b) En el cas de projectes singulars corresponents a l'eix B, informe de l'ateneu cooperatiu o cercle cooperatiu, quan el projecte es dugui a terme en un dels àmbits territorials que en disposi.

c) En cas que el projecte es presenti de manera agrupada, també s'hi ha d'adjuntar una declaració responsable per cada entitat, d'acord amb la base 3.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, així com una relació de les actuacions que es preveu que durà a terme cadascuna d'aquestes entitats i el seu pes econòmic.

 

–6 Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds es fa a partir d'una escala de puntuació de 0 a 100 punts. La puntuació mínima requerida per optar a la subvenció és de 50 punts.

Els criteris de valoració i barems de puntuació són els següents:

 

Eix A

 

Es valora que el projecte tingui un bon nivell de definició, sigui coherent i estigui ben estructurat a partir dels apartats següents:

   

A) Justificació: màxim 10 punts

a.1 Justificació de la necessitat del projecte: 2 punts.

a.2 Incorporació de la diagnosi del territori: 2 punts.

a.3 Respon a una demanda de mercat o sector: 2 punts.

a.4 Aprofitament d'oportunitat, o respon a un plantejament original o innovador: 2 punts.

a.5 Dona solucions a situacions específiques: 2 punts.

   

B) Objectius: màxim 10 punts

b.1 Objectius del projecte en termes concrets i quantificables: 5 punts.

b.2 A més de l'anterior, els objectius són coherents, adaptats als objectius de l'Ordre, a les activitats proposades i a la justificació del projecte: 5 punts.

   

C) Descripció del projecte: màxim 20 punts

c.1 Les accions plantejades són coherents i conformen una estratègia que permet aconseguir els objectius del projecte. Les actuacions descrites incideixen directament en la justificació del projecte i els resultats previstos: 5 punts.

c.2 Projecte orientat d'acord amb l'estratègia Catalunya 2020: 5 punts.

Es consideren activitats emergents les activitats econòmiques en què es requereix un coneixement científic i tecnològic o de les quals es preveu un creixement futur, com ara els àmbits de la gestió d'energies i de residus, els àmbits de la bioindústria, bioconstrucció, indústries de telecomunicacions, tecnologies innovadores en els sectors de la salut, els serveis a les persones i el turisme.

c.3 Projecte orientat a problemes i a les necessitats de les persones, per desenvolupar i explotar noves solucions després. Projecte orientat a la sostenibilitat i a un model d'economia transformadora: 5 punts.

c.4 Qualitat de la proposta: màxim 5 punts.

Projecte poc estructurat, poc detallat o entenedor: 0 punts.

S'identifiquen clarament els objectius, les fases, el calendari, les actuacions i les explicacions són clares i responen a les demandes de cada apartat: 3 punts.

A més de l'anterior, hi ha un alt nivell de detall en les actuacions i en les explicacions dels apartats i en alguns casos es reforcen amb dossiers o material annex: 5 punts.

 

D) Projecte de creixement i transferibilitat: màxim 10 punts

Es valora la capacitat d'expansió i de mostrar elements per visibilitzar el projecte com a capdavanter, així com per posicionar-se com a referent a Catalunya i/o en l'àmbit internacional.

Capacitat de visibilització: el projecte incorpora elements per ser referent en el territori, sector o tipus d'activitat: 2 punts.

Grau de transferibilitat: el projecte incorpora la previsió i planificació per continuar ampliant i estendre el projecte a altres territoris, tant a Catalunya com en l'àmbit internacional: 2 punts.

Dimensió del projecte: el projecte durà a terme actuacions en diverses demarcacions territorials: màxim 6 punts.

4 demarcacions, 0 punts.

5 demarcacions, 3 punts.

6 demarcacions, 4 punts.

7 demarcacions, 5 punts.

8 demarcacions, 6 punts.

 

E) Capacitat, complementarietat i experiència en l'àmbit del projecte de l'entitat i equip promotor: màxim 10 punts

Es valora l'expertesa de l'entitat sol·licitant i de les entitats agrupades, així com els recursos destinats al projecte.

e.1 Capacitat de l'entitat i de l'equip per desenvolupar el projecte i experiència prèvia en projectes coincidents: màxim 7 punts.

Insuficient capacitat i experiència en l'àmbit del projecte i perfil tècnic de l'equip reduït o inadequat: 0 punts.

Amb capacitat i experiència suficient. Els recursos humans i materials són els necessaris per dur a terme les activitats: 4 punts.

A més de l'anterior, amb capacitat i experiència rellevant. Relació de dotació de recursos suficients i adequats a la magnitud del projecte: l'experiència i expertesa dels recursos humans proposats es consideren adequats als objectius estratègics del projecte. Els recursos suposen un valor afegit als objectius estratègics del projecte i inclouen referències coherents i específiques en relació amb l'àmbit objecte del projecte: 7 punts.

e.2 Entitats agrupades i col·laboradores implicades en el projecte: màxim 3 punts.

Projecte genèric sense implicar altres entitats i/o sectors. No detalla les entitats: 0 punts.

Projecte en col·laboració amb altres entitats i/o sectors (mínim tres entitats agrupades). Detalla les entitats col·laboradores: 2 punts.

Projecte en col·laboració amb altres entitats i/o sectors (més de tres entitats agrupades). Detalla les entitats col·laboradores: 3 punts

   

F) Generació d'ocupació: màxim 30 punts

f.1 Creació de cooperatives: màxim 10 punts.

Creació d'una nova cooperativa: 5 punts.

Creació de dues o més cooperatives: 10 punts.

f.2 Llocs de treball generats: màxim 20 punts.

4 llocs: 5 punts.

5-7 llocs: 8 punts.

8-10 llocs: 10 punts.

11-15 llocs: 15 punts.

Més de 16: 20 punts.

   

G) Finançament: màxim 10 punts

Es valora el grau de cofinançament del projecte:

Sense cofinançament: 0 punts.

Fins al 20%: 5 punts.

Superior a 20%: 10 punts.

 

 

Eix B

 

Es valora el grau de definició del projecte, la justificació i la seva estructura a partir dels apartats següents:

   

A) Justificació: màxim 10 punts

a.1 Justificació de la necessitat: 2 punts.

a.2 Diagnosi del territori: 2 punts.

a.3 Respon de manera específica a una demanda de mercat, sector o territori: 2 punts.

a.4 Aprofitament d'oportunitat o solució en situació específica: 2 punts.

a.5 Aporta algun element diferenciador o innovador en el desenvolupament de projecte: 2 punts.

   

B) Objectius: màxim 5 punts

Es valora que es defineixin uns objectius clars, mesurables i coherents amb la justificació del projecte.

b.1 Objectius del projecte en termes concrets i quantificables: 2 punts.

b.2 Coherents i adaptats als objectius de la línia de subvenció i a les activitats i justificació del projecte: 3 punts.

   

C) Descripció del projecte: màxim 15 punts

Es valora que la descripció del projecte proposi actuacions que permetin el compliment dels objectius plantejats.

c.1 Les accions plantejades són coherents i estratègiques respecte a la justificació i els objectius del projecte. Les actuacions descrites incideixen directament amb la finalitat del projecte i els resultats previstos: màxim 5 punts.

c.2 Projecte orientat d'acord amb l'estratègia Catalunya 2020.

Es consideren activitats emergents les activitats econòmiques en què s'espera el requisit d'un coneixement científic i tecnològic o un creixement futur, com ara la gestió d'energies i de residus, indústries de telecomunicacions, TIC, tecnologies innovadores en els diferents àmbits, salut, serveis a les persones, turisme, bioindústria, bioconstrucció i/o reciclatge: màxim 5 punts.

c.3 Qualitat de la proposta: màxim 5 punts.

Projecte poc estructurat, poc detallat o entenedor: 0 punts.

S'identifiquen clarament els objectius, les fases, el calendari, les actuacions i les explicacions són clares i responen a les demandes de cada apartat: 3 punts.

A més de l'anterior, hi ha un alt nivell de detall en les actuacions i en les explicacions dels apartats i en alguns casos es reforcen amb dossiers o material annex: 5 punts.

 

D) Capacitat, complementarietat i experiència en l'àmbit del projecte de l'entitat i equip promotor: màxim 10 punts

Es valora la solvència tècnica de l'entitat sol·licitant i equip promotor per dur a terme el projecte.

d.1 Capacitat de l'entitat i de l'equip per dur a terme el projecte i experiència prèvia en projectes coincidents: màxim 7 punts.

Insuficient capacitat i experiència en l'àmbit del projecte i perfil tècnic de l'equip reduït o inadequat: 0 punts.

Amb capacitat i experiència suficient. Els recursos humans i materials són els necessaris per dur a terme les activitats: 4 punts.

Amb capacitat i experiència rellevant. Relació de dotació de recursos suficients i adequats a la magnitud del projecte: l'experiència i expertesa dels recursos humans proposats es consideren adequats als objectius estratègics del projecte. Els recursos suposen un valor afegit als objectius estratègics del projecte i inclouen referències que permeten la innovació: 7 punts.

d.2 Entitats col·laboradores i agents implicats en el projecte: màxim 3 punts.

Projecte genèric sense implicar altres entitats i/o sectors. No detalla les entitats: 0 punts.

Projecte en col·laboració amb altres entitats i/o sectors (mínim tres entitats agrupades). Detalla les entitats col·laboradores: 3 punts.

 

E) Generació d'ocupació, resultats: màxim 50 punts

e.1 Creació de cooperatives: màxim 10 punts.

Creació d'una nova cooperativa: 5 punts.

Creació de dues o més cooperatives: 10 punts.

e.2 Llocs de treball generats: màxim 30 punts.

4 llocs: 10 punts.

De 5 a 9 llocs: 20 punts.

De 10 a 15 llocs: 25 punts.

Més de 16 llocs: 30 punts.

e.3 Cost del projecte per cada lloc de treball creat: màxim 10 punts.

El cost per projecte de cada sol·licitud es calcula de la manera següent:

Import sol·licitat / llocs de treball creats.

Les puntuacions per cost per participant són:

19.000 o superior: 0 punts.

16.000 a 18.999: 2 punts.

13.000 a 15.999: 6 punts.

9.000 a 12.999: 8 punts.

Inferior a 9.000: 10 punts.

 

F) Finançament del projecte: màxim 10 punts

Es valora el grau de cofinançament del projecte:

Sense cofinançament: 0 punts.

Fins al 10%: 5 punts.

Superior a 10%: 10 punts.

 

–7 Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva i la concessió de les subvencions de la línia 1 es fa de manera diferenciada per cada eix segons els criteris següents:

Eix A: S'atorguen les subvencions als projectes que hagin obtingut la puntuació més elevada per cada àmbit i fins a esgotar el pressupost destinat a cada àmbit d'aquesta línia.

En cas que, un cop atorgats tots els projectes d'un dels àmbits, encara hi hagués pressupost disponible, s'utilitzarà per subvencionar els projectes dels àmbits que per motius pressupostaris no hagin obtingut la subvenció. En aquest cas, el romanent s'assignarà als projectes que hagin obtingut la puntuació més elevada.

Eix B: S'atorguen fins a un màxim de tres subvencions entre els projectes que hagin obtingut la puntuació més elevada i que, d'acord amb l'informe de l'ateneu o cercle corresponent, es desenvolupin en l'àmbit dels territoris que disposin d'un ateneu cooperatiu o cercle cooperatiu.

S'atorguen fins a un màxim de deu subvencions entre els projectes que hagin obtingut la puntuació més elevada i que s'hagin de dur a terme en un territori que no disposi d'un ateneu o cercle cooperatiu.

Els territoris que disposen d'ateneu cooperatiu són els que han obtingut la subvenció corresponent en la convocatòria de l'any anterior.

En cas que, un cop concedits el nombre màxim de projectes de l'eix B, hi hagués pressupost disponible, es destinarà a subvencionar la resta de projectes d'aquest mateix eix tenint en compte exclusivament els que hagin obtingut la puntuació més elevada.

En cas que, un cop concedits la totalitat dels projectes d'algun dels dos eixos A o B, encara hi hagués pressupost disponible, el romanent sobrant es podrà utilitzar per subvencionar els projectes de l'altre eix que no s'hagin pogut concedir per manca de pressupost, sempre que es puguin dur a terme en l'àmbit temporal que estableixi la convocatòria d'aquesta línia de subvenció.

 

–8 Justificació

L'entitat beneficiària de la subvenció ha de presentar, en el termini indicat a la base 16 de l'annex I d'aquesta Ordre, juntament amb la documentació que preveu la base esmentada, la documentació següent:

a) Una memòria tècnica justificativa de l'actuació, segons el model normalitzat, que ha de contenir, com a mínim:

Una relació de les actuacions fetes i els materials generats o elements utilitzats d'acord amb el projecte subvencionat.

Una relació de les empreses creades amb nom i NIF.

Una relació de les persones que ocupin els llocs de treball creats, amb nom, NIF i empresa en la qual s'hagi creat.

Una declaració que l'entitat disposa de l'autorització expressa de les persones que ocupin els llocs de treball creats per tal que la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa pugui verificar les dades d'alta o modificació de la Seguretat Social del règim que correspongui. En cas que l'entitat no disposi d'aquesta autorització, caldrà que l'entitat presenti el document justificatiu de la Seguretat Social que ho acrediti.

 

–9 Revocació

Les causes de revocació són les que estableix la base 21 de l'annex I d'aquesta Ordre.

La manca de justificació del 100% del cost total del projecte subvencionat comporta la revocació parcial de la subvenció atorgada.

Les subvencions es revoquen, de manera proporcional, en cas que no es compleixi amb els compromisos de creació d'ocupació i/o creació d'empreses, d'acord amb la sol·licitud presentada per l'entitat, que s'han valorat per a l'atorgament de la subvenció.

En cas de revocació s'aplicarà el percentatge més elevat que correspongui entre els descrits en els quadres següents:

 

Grau de compliment de l'ocupació creada segons el projecte presentat

Percentatge de revocació

Entre 100% i 80%

0

Entre 79% i 60%

20

Entre 59% i 40%

30

Entre 39% i 26%

50

25% o inferior

100

 

 

Nombre d'empreses creades, d'acord amb compromís adquirit en la presentació del projecte

Percentatge de revocació

Creació de totes les empreses

0

Creació inferior al compromís

50

Cap creació

100

 

 

Annex 3

 

Línia 2. Xarxa d'Ateneus Cooperatius.

 

–1 Descripció

Els projectes que es presentin dins la línia 2 tenen per objectiu la creació o continuïtat del servei i espai d'atenció, amb la denominació d'ateneu cooperatiu, com a nom comú per a tots els territoris, que doni cobertura a una demarcació territorial i sigui un punt de referència pel que fa a l'economia cooperativa i les societats laborals.

Es defineix com a ateneu cooperatiu, en el marc del Programa aracoop, el centre cooperatiu de proximitat que desenvolupa projectes i activitats de foment i promoció de l'economia social, amb la voluntat d'esdevenir un espai referent i territori de trobada, coordinació, aprenentatge, innovació i suport a la creació i creixement de cooperatives i a les iniciatives d'economia social.

Els ateneus cooperatius es constitueixen en una xarxa que recull les actuacions que s'impulsen als territoris. Les entitats beneficiàries han de facilitar l'intercanvi d'experiències entre els diversos punts de la Xarxa, assistir a les reunions de seguiment de la Xarxa i col·laborar en iniciatives conjuntes que es requereixin durant el període d'execució de les actuacions.

Per poder ampliar la Xarxa d'Ateneus Cooperatius de manera coordinada dins d'un mateix àmbit o demarcació territorial, i atenent l'experiència recollida durant el primer any de funcionament de la Xarxa, es fa necessari introduir la figura del cercle cooperatiu.

Es defineix com a cercle cooperatiu l'espai cooperatiu de proximitat que duu a terme activitats en un àmbit territorial en el qual ja hi ha un ateneu cooperatiu. El cercle cooperatiu desenvolupa, en el marc dels mateixos eixos, un seguit d'actuacions coordinades i complementàries amb l'ateneu cooperatiu del seu àmbit territorial que es defineixen a l'apartat 1.2 d'aquest annex.

Els cercles cooperatius es poden implementar en aquests territoris i amb les limitacions que indica l'apartat 2 de l'annex 3 d'aquesta Ordre.

Amb l'objecte d'afavorir la coordinació d'actuacions i serveis en el territori, els cercles cooperatius els ha de sol·licitar la mateixa entitat que sol·liciti l'ateneu cooperatiu.

Les actuacions dels ateneus cooperatius i cercles cooperatius s'han de portar a terme partint d'una diagnosi i han de tenir com a objectiu final la creació i creixement d'empreses d'economia social, preferentment cooperatives, i la generació d'ocupació, basant-se en el seu coneixement de les característiques del territori, dels sectors econòmics i socials i de les persones que han d'atendre.

1.1 Els eixos d'actuació de l'ateneu cooperatiu que cal desenvolupar són els següents:

Eix A) Diagnosi i/o visibilització de l'economia social i cooperativa al territori.

Eix B) Accions de suport a la creació i desenvolupament de cooperatives i societats laborals i inserció laboral en empreses de l'economia social i cooperativa.

Eix C) Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions i altres empreses.

Eix D) Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat d'empreses i/o entitats properes al tancament d'activitat.

Eix E) Món educatiu. Actuacions per conèixer i aprendre els models d'empresa cooperativa i la creació de cooperatives d'alumnes destinada a joves estudiants i professorat d'ESO, batxillerat i cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior.

Eix F) Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en cooperatives i societats laborals destinades a prescriptors i professionals de l'àmbit de les assessories i gestories.

El nombre mínim d'accions, participants i la seva distribució en eixos d'actuacions a desenvolupar es pot adaptar segons les característiques del territori, en funció d'una millor viabilitat i adequació a les necessitats de cada àmbit o context, sempre que es mantingui la finalitat objecte de la subvenció, així com el nombre mínim total de participants.

1.2 Les actuacions dels ateneus cooperatius que es preveuen per a cadascun dels eixos de treball són les següents:

 

Eix A) Actualització de la diagnosi i/o visibilització de l'economia social i cooperativa al territori.

A1 Taula territorial per a l'articulació conjunta de l'economia social amb els diversos actors: Creació d'un espai amb representants d'economia social, tercer sector social, entitats locals, centres educatius, i altres de referència per presentar la proposta del pla d'actuació i establir els mecanismes de col·laboració (mínim tres reunions; de presentació, seguiment i tancament del programa).

a) Identificació dels actors representatius de l'economia social i cooperativisme i els representants institucionals.

b) Convocatòria de reunions, assegurant la presència de les entitats més rellevants del territori.

c) Seguiment de propostes de millora per al sector (per poder-les incorporar al pla d'actuacions).

d) Comunicació i difusió.

A2 Creació de la base de dades i elaboració d'un recull d'empreses d'economia social i cooperativa. Identificació de les empreses de l'economia social i cooperativa i creació d'un mapa d'empreses i entitats socials del territori, amb dades significatives i de contacte.

a) Cerca de les entitats de l'economia social i cooperativa de l'àmbit territorial del projecte.

b) Sol·licitud de dades de contacte i activitat.

c) Creació i difusió d'un recurs/eina que permeti visibilitzar l'economia social i cooperativa del territori.

La informació obtinguda en aquesta fase de diagnosi ha de permetre identificar i convocar les persones participants en les accions.

A3 Elaboració d'un catàleg d'exemples de bones pràctiques de l'economia social i cooperativa: identificar i elaborar fitxes de bones pràctiques d'empreses i/o iniciatives innovadores i la seva contribució a la millora de la cohesió social, l'ocupació i el desenvolupament del territori; identificar i elaborar fitxes de com a mínim el 25% de bones pràctiques sobre el total del cens d'empreses, elaborat en la fase de diagnosi.

a) Selecció prèvia de les millors pràctiques i experiències del territori: els criteris de selecció han de valorar les millors pràctiques en: innovació, cohesió social, afavoriment del desenvolupament territorial, transformació d'empreses i entitats a cooperatives, o models de col·laboració.

b) Entrevistes presencials a les empreses seleccionades.

c) Elaboració i maquetació de les fitxes de bones pràctiques segons el model normalitzat per a la recollida de la informació.

A4 Impulsar el reconeixement del valor afegit de les organitzacions de l'economia social i cooperativa: organització de jornades per visibilitzar experiències, presència als mitjans de comunicació local i als canals de comunicació d'aracoop i de les entitats representatives, assistència a fires i actes i premis destacats del territori, jornades pròpies per a la presentació de bones pràctiques, trobades sectorials, temes d'actualitat per al sector o territori i assegurar un mínim de col·laboracions amb altres iniciatives.

a) Organització logística i metodològica de jornades pròpies amb l'objectiu de presentar experiències de bones pràctiques, eines i productes resultants del programa, mínim tres jornades, sobre temes sectorials i/o d'interès per al territori.

b) Identificar actes, jornades, fires, programes, publicacions que ja s'estan duent a terme al territori en què sigui interessant i factible la participació o col·laboració de l'ateneu, un mínim de cinc, excepte a Barcelona ciutat, on el mínim s'estableix en vuit, amb l'objectiu de: presentar el programa, visibilitzar experiències, organitzar activitats o tallers, notes de premsa, articles d'opinió.

 

Eix B) Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives i societats laborals i inserció laboral en empreses de l'economia social i cooperativa.

Els ateneus cooperatius han d'estar dotats d'un espai per poder facilitar assessorament necessari per a la creació i consolidació de cooperatives i societats laborals, i poder dur a terme:

B1 Accions de sensibilització o dinamització i assessorament per a la creació o creixement.

a) Accions per a la creació de les diferents classes de cooperatives, com ara concursos de projectes cooperatius i accions a mida segons les necessitats de les persones participants, mínim quatre activitats, excepte a Barcelona ciutat, on el mínim s'estableix en sis activitats.

b) Organització de mínim quatre tallers de sensibilització o dinamització destinats a persones emprenedores interessades en la fórmula cooperativa i societats laborals.

c) Organització de mínim quatre sessions col·lectives i dues sessions d'acompanyament expert individual per al disseny d'estratègies vinculades al creixement i a la internacionalització d'entitats de l'economia social i cooperativa. Les accions col·lectives i d'acompanyament individual han de permetre a les entitats participants enfortir la seva viabilitat i ajudar a millorar l'estratègia de gestió des d'una perspectiva de model de negoci, assegurant una bona gestió i sostenibilitat.

B2 Accions destinades a fomentar la col·laboració entre empreses de l'economia social i cooperativa del territori amb l'objectiu de crear nous projectes que fomentin l'ocupabilitat i la inserció laboral i el desenvolupament del territori.

a) Diagnosi sobre les mancances i oportunitats socioeconòmiques del territori i elaboració d'una proposta bàsica de treball per posar en marxa el projecte, mínim una proposta de treball.

b) Identificació de les empreses i/o entitats del territori susceptibles de participar en la posada en marxa del projecte.

c) Organització i acompanyament a les empreses i entitats participants en la primera fase de coordinació del projecte, tres sessions d'acompanyament.

Les actuacions que preveu aquest eix han de garantir la inserció laboral i la creació, consolidació i creixement d'empreses de l'economia social i cooperativa amb la consegüent creació de llocs de treball al territori.

 

Eix C) Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions i altres empreses.

Són subvencionables les accions destinades a donar a conèixer la fórmula cooperativa i societat laboral a les associacions i/o altres empreses interessades a constituir-se com a cooperativa o societat laboral o bé a transformar la seva forma jurídica.

C1 Accions de sensibilització o dinamització

a) Elaboració i difusió de materials destinats a les empreses, associacions i entitats del territori per donar a conèixer la fórmula cooperativa, així com la societat laboral.

b) Organització de mínim dos tallers de sensibilització o dinamització destinats al teixit associatiu i a les empreses, per donar a conèixer la fórmula cooperativa com a opció, adreçats a 20 participants.

c) Organització de mínim dos tallers de sensibilització o dinamització, de tres hores de durada, adreçats a professionals que de manera estratègica s'agrupen per prestar serveis de manera conjunta.

C2 Accions d'acompanyament

Assessorament individual a mida a associacions i/o empreses per a la creació o transformació en cooperativa, 19 hores d'assessorament individual per a dos projectes entre associacions i empreses, amb l'excepció de Barcelona, ciutat on el mínim s'estableix en sis projectes.

Les actuacions subvencionables en aquest eix han d'obtenir un mínim dels resultats següents: dues empreses o associacions que elaborin el projecte cooperatiu o bé que creïn la seva pròpia cooperativa o societat laboral.

 

Eix D) Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat d'empreses i/o entitats properes al tancament d'activitat.

Són subvencionables les accions destinades a donar a conèixer la fórmula cooperativa a les iniciatives de persones treballadores i empreses properes al tancament d'activitat, per tal de poder continuar totalment o parcial el negoci sota la fórmula cooperativa o societat laboral.

D1 Campanya de comunicació i difusió a les persones empresàries properes a la jubilació o al tancament d'activitat, així com a les persones treballadores per a la continuïtat de l'empresa a través de la constitució d'una cooperativa o societat laboral.

a) Identificació de les empreses i entitats del territori.

b) Elaboració de material específic sobre la fórmula cooperativa adaptat a les empreses properes a la jubilació de la persona empresària o al tancament.

c) Difusió dels materials, mínim dues activitats de difusió.

D2 Accions de sensibilització o dinamització

Organització de mínim dues activitats de sensibilització o dinamització, de quatre hores de durada, amb l'excepció de Barcelona ciutat, on s'estableix un mínim de sis activitats, a les empreses i persones treballadores interessades en la fórmula cooperativa.

D3 Assessorament en la constitució de la nova cooperativa

Mínim un acompanyament individualitzat ajustat a les necessitats de les persones treballadores interessades a constituir una cooperativa o societat laboral per continuar l'activitat de 110 hores totals destinades a acompanyament.

 

Eix E) Actuacions per conèixer i aprendre els models d'empresa cooperativa destinada a joves estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional així com al respectiu personal docent o professorat.

Són subvencionables les accions destinades a donar a conèixer la fórmula cooperativa i les societats laborals a les activitats formatives al territori dirigides a joves estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional davant la seva proximitat d'incorporació al món del treball i els projectes adaptats als interessos dels joves estudiants per incentivar i promoure l'emprenedoria col·lectiva com a sortida professional.

a) Tallers dirigits a joves estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional sobre la creació de cooperatives o societats laborals com a sortida professional. Els tallers poden consistir en xerrades motivacionals, com ara tallers actius presencials i/o virtuals de nous projectes cooperatius, amb metodologies innovadores, amb discurs actual, dinàmiques pràctiques, tallers de prototipatge de productes o serveis sota fórmula cooperativa ajustats a les oportunitats del territori, realització de 15 tallers dirigits a un mínim de 20 alumnes/professors, amb un total de 300 participants.

b) Organització de visites a cooperatives orientades com a sessions de formació a empreses per apropar els i les alumnes de diferents estudis a la realitat de les empreses cooperatives del seu territori més proper. Les visites han de permetre conèixer les característiques específiques del treball cooperatiu i aprendre sobre les dinàmiques del món laboral i empresarial, mínim quatre hores de formació / dues empreses d'economia social o cooperativa.

c) Sessions col·lectives i individualitzades dirigides a la creació de cooperatives d'alumnes. Les sessions han de permetre acompanyar els alumnes de primària i/o secundària en el procés de creació d'una activitat de manera cooperativa, mínim dues cooperatives d'alumnes constituïdes. Les sessions han d'englobar la constitució i creació d'una marca, l'elecció de càrrecs, realització de l'activitat, resultats i distribució d'excedents, si escau. Les sessions s'han de fer en col·laboració amb la federació de cooperatives d'ensenyament.

d) Identificació de possibles inquietuds i necessitats del professorat, creació d'espais per compartir coneixements i experiències o altres necessitats, i/o la posterior elaboració d'un pla d'actuació, mínim vuit persones docents excepte a Barcelona ciutat, on el mínim s'estableix en 15.

e) Altres accions de naturalesa complementària al projecte, com ara recursos o eines i productes resultants, publicacions de temes sectorials del territori o d'actualitat o altres que en puguin derivar per al correcte desenvolupament de l'actuació, mínim tres activitats.

 

Eix F) Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en cooperatives i societats laborals destinades a prescriptors i professionals de l'àmbit de les assessories i gestories.

Són subvencionables les accions destinades a donar a conèixer la fórmula cooperativa a les activitats d'assessorament que duen a terme els prescriptors i professionals de l'àmbit de les assessories i gestories.

a) Identificar i crear una base de dades de possibles prescriptors: gestors, persones en l'àmbit de les consultories, assessories, personal tècnic, empresariat o d'altres.

b) Identificar possibles inquietuds i necessitats entre gestors, tècnics i altres prescriptors per crear espais per compartir coneixements i experiències o altres necessitats, i la posterior elaboració d'un pla d'actuació (mínim vuit prescriptors, amb l'excepció de Barcelona ciutat, on se n'estableix un mínim de setze).

c) Organització logística i metodològica de tallers complementats amb atenció individual sobre la creació de cooperatives o societats laborals, transformació d'associacions, altres entitats, empreses properes al tancament, en cooperatives o societats laborals: l'entitat beneficiària ha de facilitar l'emplaçament, els materials, les ponències, les experiències, la convocatòria, la difusió, la captació dels participants i el control d'assistents, les valoracions, i altres aspectes que en puguin derivar per al correcte desenvolupament de l'actuació, mínim tres tallers excepte a Barcelona ciutat, on s'estableix un mínim de cinc tallers.

Els tallers es poden substituir per altres accions de naturalesa anàloga que serveixin per integrar la dimensió cooperativa en les activitats d'assessorament de les gestories i assessories.

 

1.3 Les actuacions dels cercles cooperatius són complementàries als plans de treball de l'ateneu cooperatiu i s'han d'adaptar a les necessitats territorials i/o sectorials que determini l'ateneu, aportant valor afegit i eficàcia a l'actuació general de l'ateneu i mantenint en tot cas els indicadors que preveu l'ateneu i el cercle.

Les actuacions dels cercles cooperatius que es poden desenvolupar per a cadascun dels eixos de treball són les següents:

 

Eix A) Diagnosi i/o visibilització de l'economia social i cooperativa al territori.

a) Elaboració d'un catàleg d'exemples de bones pràctiques de l'economia social i cooperativa: identificar i elaborar fitxes de bones pràctiques d'empreses i/o iniciatives innovadores i la seva contribució a la millora de la cohesió social, l'ocupació i el desenvolupament del territori.

b) Selecció prèvia de les millors pràctiques i experiències del territori: els criteris de selecció han de valorar les millors pràctiques en: innovació, cohesió social, afavoriment del desenvolupament territorial, transformació d'empreses i entitats a cooperatives, o models de col·laboració.

c) Entrevistes presencials a les empreses seleccionades.

d) Elaboració i maquetació de les fitxes de bones pràctiques segons el model normalitzat per a la recollida de la informació.

e) Identificar actes, jornades, fires, programes, publicacions que ja s'estan duent a terme al territori en les quals sigui interessant i factible la participació o col·laboració del cercle cooperatiu, mínim dos, amb l'objectiu de: presentar el programa, visibilitzar experiències, organitzar activitats o tallers, notes de premsa i articles d'opinió.

 

Eix B) Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives i societats laborals i inserció laboral en empreses de l'economia social i cooperativa.

Els cercles cooperatius han d'estar dotats d'un espai per poder facilitar assessorament necessari per a la creació i consolidació de cooperatives i societats laborals, i poder dur a terme:

B1 Accions de sensibilització o dinamització i assessorament per a la creació o creixement.

a) Accions per a la creació de les diferents classes de cooperatives, com ara concursos de projectes cooperatius i accions a mida segons les necessitats de les persones participants, mínim dues activitats.

b) Organització de mínim dos tallers de sensibilització o dinamització destinats a persones emprenedores interessades en la fórmula cooperativa i societats laborals.

c) Organització de mínim dues sessions col·lectives i una sessió d'acompanyament expert individual per al disseny d'estratègies vinculades al creixement i a la internacionalització d'entitats de l'economia social i cooperativa. Les accions col·lectives i acompanyament individual han de permetre a les entitats participants enfortir la seva viabilitat i ajudar a millorar l'estratègia de gestió des d'una perspectiva de model de negoci, assegurant una bona gestió i sostenibilitat.

B2 Accions destinades a fomentar la col·laboració entre empreses de l'economia social i cooperativa del territori amb l'objectiu de crear nous projectes que fomentin l'ocupabilitat i la inserció laboral i el desenvolupament del territori.

a) Diagnosi sobre les mancances i oportunitats socioeconòmiques del territori i elaboració d'una proposta bàsica de treball per posar en marxa el projecte, mínim una proposta de treball.

b) Identificació de les empreses i/o entitats del territori susceptibles de participar en la posada en marxa del projecte.

c) Organització i acompanyament a les empreses i entitats participants en la primera fase de coordinació del projecte, tres sessions d'acompanyament.

Les actuacions que preveu aquest eix han de garantir la inserció laboral i la creació, consolidació i creixement d'empreses de l'economia social i cooperativa amb la consegüent creació de llocs de treball al territori.

 

Eix C) Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions i empreses.

Són subvencionables les accions destinades a donar a conèixer la fórmula cooperativa i les societats laborals a les associacions i/o empreses interessades en l'opció de crear una empresa o variar la seva forma jurídica.

C1 Accions de sensibilització o dinamització

a) Organització de mínim dos tallers de sensibilització o dinamització destinats al teixit associatiu i a les empreses, per donar a conèixer la fórmula cooperativa com a opció, dirigits a vuit participants.

b) Organització de mínim dos tallers de sensibilització o dinamització, de tres hores de durada, dirigits a professionals que de manera estratègica s'agrupen per prestar serveis de manera conjunta.

C2 Accions d'acompanyament

Assessorament individual a mida a associacions i/o empreses per a la creació o transformació en cooperativa.

Les actuacions subvencionables en aquest eix han d'obtenir un mínim dels resultats següents: una empresa o associació que elabori el projecte cooperatiu o bé creï la seva pròpia cooperativa o societat laboral.

 

Eix D) Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat d'empreses i/o entitats properes al tancament d'activitat.

Són subvencionables les accions destinades a donar a conèixer la fórmula cooperativa a les iniciatives de persones treballadores i empreses properes al tancament d'activitat, per tal de poder continuar totalment o parcial el negoci sota la fórmula cooperativa o societat laboral.

D1 Campanya de comunicació i difusió a les persones empresàries properes a la jubilació o al tancament d'activitat així com a les persones treballadores per a la continuïtat de l'empresa a través de la constitució d'una cooperativa o societat laboral.

Identificació de les empreses i entitats del territori.

D2 Accions de sensibilització o dinamització

Organització d'una activitat de sensibilització o dinamització, de cinc hores de durada.

D3 Assessorament en la constitució de la nova cooperativa

Mínim un acompanyament individualitzat ajustat a les necessitats de les persones treballadores interessades a constituir una cooperativa o societat laboral per continuar l'activitat de 20 hores totals destinades a acompanyament.

 

Eix E) Actuacions per conèixer i aprendre els models d'empresa cooperativa destinada a joves estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional així com el respectiu personal docent o professorat.

Són subvencionables les accions destinades a donar a conèixer la fórmula cooperativa i les societats laborals a les activitats formatives al territori dirigides a joves estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional davant la seva proximitat d'incorporació al món del treball i els projectes adaptats als interessos dels joves estudiants per incentivar i promoure l'emprenedoria col·lectiva com a sortida professional.

a) Tallers dirigits a joves estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de formació professional sobre la creació de cooperatives o societats laborals com a sortida professional. Els tallers poden consistir en xerrades motivacionals, com ara tallers actius presencials i/o virtuals de nous projectes cooperatius, amb metodologies innovadores, amb discurs actual, dinàmiques pràctiques, tallers de prototipatge de productes o serveis sota fórmula cooperativa ajustats a les oportunitats del territori, realització de set tallers dirigits a un mínim de 15 alumnes/professors, amb un total de 100 participants.

b) Organització de visites a cooperatives orientades com a sessions de formació a empreses per apropar els i les alumnes de diferents estudis a la realitat de les empreses cooperatives del seu territori més proper. Les visites han de permetre conèixer les característiques específiques del treball cooperatiu i aprendre sobre les dinàmiques del món laboral i empresarial, mínim dues empreses d'economia social o cooperativa.

c) Sessions col·lectives i individualitzades dirigides a la creació de cooperatives d'alumnes. Les sessions han de permetre acompanyar els alumnes de primària i/o secundària en el procés de creació d'una activitat de manera cooperativa. Les sessions han d'englobar la constitució i creació d'una marca, l'elecció de càrrecs, realització de l'activitat, resultats i distribució d'excedents.

d) Altres accions de naturalesa complementària al projecte com ara recursos o eines i productes resultants, publicacions de temes sectorials del territori o d'actualitat o altres que en puguin derivar per al correcte desenvolupament de l'actuació, mínim una activitat.

 

Eix F) Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en cooperatives i societats laborals destinades a prescriptors i professionals de l'àmbit de les assessories i gestories.

Són subvencionables les accions destinades a donar a conèixer la fórmula cooperativa a les activitats d'assessorament que duen a terme els prescriptors i professionals de l'àmbit de les assessories i gestories.

a) Identificar possibles inquietuds i necessitats entre gestors, tècnics i altres prescriptors per crear espais per compartir coneixements i experiències o altres necessitats, i la posterior elaboració d'un pla d'actuació (mínim dos prescriptors).

b) Organització logística i metodològica de tallers complementats amb atenció individual sobre la creació de cooperatives o societats laborals, transformació d'associacions, altres entitats, empreses properes al tancament, en cooperatives o societats laborals: l'entitat beneficiària ha de facilitar l'emplaçament, els materials, les ponències, les experiències, la convocatòria, la difusió, la captació dels participants i el control d'assistents, les valoracions, i altres aspectes que en puguin derivar per al correcte desenvolupament de l'actuació, mínim dos tallers.

Els tallers es poden substituir per altres accions de naturalesa anàloga que serveixin per integrar la dimensió cooperativa en les activitats d'assessorament de les gestories i assessories.

 

1.4 En totes les activitats l'entitat beneficiària ha de:

a) Facilitar els materials, les ponències o experiències, la difusió, la captació dels participants i el control de les persones assistents, les valoracions i altres aspectes que en puguin derivar per al correcte desenvolupament de l'actuació.

b) Facilitar la comunicació i difusió prèvia i posterior a l'actuació i garantir la visibilitat de les actuacions a través del web aracoop i els mitjans de comunicació de l'entitat i/o entitats beneficiàries i del territori.

c) Les accions subvencionables han d'incloure les corresponents convocatòries d'actes, seminaris i/o jornades, la difusió, la captació dels participants, elaboració i/o actualització dels materials de presentació de continguts, dossier pedagògic pel professorat i alumnat així com el control d'assistents, les valoracions, i els aspectes que en puguin derivar per al correcte desenvolupament de l'actuació.

 

–2 Condicions dels projectes

Amb la creació de nous ateneus cooperatius i la continuïtat dels existents, així com amb la incorporació de nous cercles cooperatius complementaris a les seves activitats, per al conjunt de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, es preveu subvencionar un total de 18 ateneus cooperatius al conjunt del territori de Catalunya.

Per a la millora i adequació dels objectius dels projectes només s'atorguen subvencions per a cada àmbit i demarcació territorial als ateneus cooperatius i cercles cooperatius, d'acord amb la distribució següent:

a) Regió Alt Pirineu i Aran. Un màxim d'un ateneu cooperatiu.

b) Barcelona ciutat. Un màxim de dos ateneus cooperatius o un ateneu cooperatiu i fins a quatre cercles cooperatius.

c) Baix Llobregat. Un màxim de dos ateneus cooperatius o un ateneu cooperatiu i fins a quatre cercles cooperatius.

d) Barcelonès Nord. Un màxim d'un ateneu cooperatiu.

e) Maresme. Un màxim d'un ateneu cooperatiu.

f) Vallès Occidental. Un màxim d'un ateneu cooperatiu.

g) Vallès Oriental. Un màxim d'un ateneu cooperatiu.

h) L'Hospitalet de Llobregat. Un màxim d'un ateneu cooperatiu.

i) Regió Catalunya Central. Un màxim d'un ateneu cooperatiu.

j) Regió Penedès. Un màxim d'un ateneu cooperatiu.

k) Regió Girona. Un màxim de dos ateneus cooperatius o un ateneu cooperatiu i fins a quatre cercles cooperatius.

l) Regió Camp de Tarragona. Un màxim de dos ateneus cooperatius o un ateneu cooperatiu i fins a quatre cercles cooperatius.

m) Regió Lleida/ponent. Un màxim d'un ateneu cooperatiu.

n) Terres de l'Ebre. Un màxim d'un ateneu cooperatiu

Les entitats beneficiàries d'ateneus cooperatius han de contribuir a l'atenció i/o participació d'un mínim de 1.000 persones a cada ateneu, excepte els ateneus de les demarcacions territorials de l'Alt Pirineu i Aran i Terres de l'Ebre, on el nombre s'estableix en 500 persones.

Les entitats beneficiàries de cercles cooperatius han de contribuir a l'atenció i/o participació d'un mínim de 250 persones a cada cercle cooperatiu.

Així mateix, les entitats beneficiàries han de fer l'acompanyament d'un mínim de 30 projectes de creació d'empreses d'economia social, preferentment cooperatives, excepte els territoris de l'Alt Pirineu i Aran i de les Terres de l'Ebre, que n'han de garantir 15, i els cercles cooperatius, que n'han de garantir 10. El nombre total d'hores en l'acompanyament de projectes s'estima en un mínim de 30 hores per projecte.

Les entitats beneficiàries han de garantir un mínim d'inserció laboral del 3% del total de participants. Les persones inserides poden ser tant les persones ateses o participants de les actuacions com les persones que participin en un nou projecte empresarial conjuntament amb alguna de les persones ateses o participants. Aquest percentatge s'ha de calcular sobre el nombre mínim de persones ateses o participants en un ateneu i/o cercle cooperatiu.

Aquesta inserció s'ha de fer en empreses d'economia social, de manera prioritària en empreses cooperatives i societats laborals. En qualsevol cas les entitats beneficiàries han de recollir les dades de les persones inserides.

Les entitats beneficiàries han de disposar del personal tècnic necessari per dur a terme les actuacions, que com a mínim ha de ser de tres persones en els territoris que han d'atendre un mínim de 1.000 persones i de dues persones en la resta de casos. En tot cas s'ha d'assegurar que la o les persones tècniques disposin d'expertesa en matèria d'economia social i cooperativa, de dinamització econòmica i social del territori i de creació i constitució d'empreses i emprenedoria. Un cop concedida la subvenció, el Servei de Foment de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa verificarà la idoneïtat de les persones tècniques proposades per dur a terme el projecte i, amb aquest efecte, l'entitat ha de presentar un document personal on consti la formació i l'experiència en les tasques que cal desenvolupar al pla de treball d'aquestes persones.

Les entitats han de disposar de les instal·lacions necessàries per dur a terme les actuacions, preferentment en un edifici d'accés fàcil i que s'ha d'identificar clarament com a ateneu cooperatiu.

Les entitats sol·licitants han de presentar el projecte d'ateneu cooperatiu o cercle cooperatiu, amb la finalitat de poder oferir un servei de proximitat en la promoció de l'economia social, la creació de cooperatives i de llocs de treball.

 

–3 Entitats beneficiàries

Els projectes que es presentin en aquesta línia de subvenció han de ser agrupats i els poden sol·licitar les entitats de l'economia social constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:

a) Empreses cooperatives o societats laborals que tinguin experiència en l'àmbit del projecte.

b) Associacions i fundacions inscrites al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) que tinguin experiència en l'àmbit del projecte.

c) Les fundacions inscrites al Registre corresponent que prevegin com a finalitat o objectius en els seus Estatuts la promoció del cooperativisme.

d) Els ens locals només poden ser entitats agrupades dels ateneus cooperatius o dels cercles cooperatius a tots els efectes i, excepcionalment, quan hi hagi raons que ho justifiquin, per una millora en el projecte, podran ser entitats sol·licitants.

e) Els altres tipus d'entitats només poden participar del projecte en qualitat d'entitat agrupada sempre que estigui justificada la seva participació perquè duguin a terme una activitat necessària o especialitzada en algun dels serveis vinculats al projecte.

Són entitats agrupades les entitats que tenen la condició de beneficiàries, participen en el pressupost del projecte d'ateneu cooperatiu o cercle cooperatiu i estan subjectes als drets i deures com a tals que estableix aquesta Ordre i la normativa de referència.

L'entitat sol·licitant només pot participar en un únic projecte d'ateneu cooperatiu o cercle cooperatiu i és la perceptora de la subvenció, té la coordinació del projecte entre totes les entitats agrupades i ha de designar una persona amb poder suficient perquè exerceixi la representativitat de l'ateneu o cercle i actuï en nom de totes les entitats agrupades.

El nombre mínim d'entitats agrupades per cada ateneu cooperatiu ha de ser de cinc entitats, incloent-hi l'entitat sol·licitant. En cas que el projecte inclogui un cercle cooperatiu el mínim d'entitats agrupades s'haurà d'incrementar en tres noves entitats per cada cercle cooperatiu.

L'agrupació no es pot dissoldre fins que no hagi finalitzat el termini de prescripció que estableixen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les entitats que participin d'un projecte agrupat i que no siguin l'entitat sol·licitant no poden superar el 50% de participació en el pressupost del projecte.

En els territoris on es pugui implementar un cercle cooperatiu la sol·licitud l'ha de fer la mateixa entitat sol·licitant de l'ateneu cooperatiu.

Les actuacions que duran a terme en el projecte cadascuna de les entitats agrupades s'han de reflectir en un conveni de col·laboració que cal presentar un cop atorgada la subvenció i on s'han d'establir els compromisos i les obligacions de cada entitat, les tasques que desenvoluparan totes les entitats sòcies (entitat promotora i agrupada), la contractació dels equips i el repartiment de la subvenció. En el cas que se subvencioni un projecte que inclogui un cercle cooperatiu, el conveni haurà d'incloure, de manera específica, les activitats, actuacions i forma d'organització del projecte del cercle cooperatiu.

Els projectes també poden disposar de la figura de les entitats col·laboradores, que són entitats que no participen de manera directa del projecte i no reben subvenció però que aporten valor afegit al projecte pel que fa a la seva capacitat de difusió o d'implementació en el territori. En aquest cas, cal presentar juntament amb la sol·licitud un escrit de compromís de l'entitat col·laboradora on s'identifiqui de manera concreta la seva col·laboració.

 

–4 Destinataris últims de la subvenció

Poden participar en les actuacions que preveu la línia 2 de subvencions de manera prioritària les persones joves i les persones aturades més grans de cinquanta anys, inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació, que vulguin crear una empresa d'economia social, cooperativa o societat laboral.

També hi pot participar qualsevol persona aturada o ocupada que tingui una idea de negoci per crear una empresa cooperativa o una societat laboral i en vulgui impulsar la creació; entitats o empreses de l'economia social que tinguin un projecte per enfortir la seva viabilitat i/o creixement; entitats o empreses que tinguin capacitat per incentivar la creació d'empreses cooperatives i societats laborals, com ara assessories, gestories, escoles de negoci, entitats formatives, empreses en transformació, associacions i fundacions i altres entitats públiques.

 

–5 Despeses subvencionables

Són despeses subvencionables de la línia 2 les següents:

a) Remuneracions totals o parcials del personal tècnic que participi en les accions o els programes i en la coordinació del programa. El personal tècnic pot ser contractat directament per l'entitat, o bé la despesa pot consistir en els honoraris d'una persona consultora externa a l'entitat promotora del projecte.

Les despeses de desplaçaments de les persones contractades per l'entitat estan subjectes als límits i condicions que estableix l'article 9 del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost de la renda de les persones físiques i es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, o les seves posteriors modificacions i revisions. Els límits són els següents:

El 100% de la despesa quan s'utilitzi el transport públic.

0,19 euros per quilòmetre en cas que s'utilitzi el vehicle propi i les despeses de peatge i aparcament que siguin necessaris.

b) Despeses de lloguer necessàries per desenvolupar les actuacions dins de l'àmbit d'execució dels projectes.

c) Despeses relatives a la creació d'eines, dissenys, recursos web, instruments formatius o de divulgació multimèdia, incloent-hi els continguts per al web del Programa aracoop.

d) Despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del projecte.

e) Despeses relatives a l'amortització de l'equipament necessari per dur a terme l'activitat de l'ateneu. En aquest cas cal complir amb les condicions següents:

Que l'adquisició dels béns amortitzats no hagi estat objecte d'algun tipus de subvenció parcial o completa, que l'amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades i que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.

Es consideren elements amortitzables els que recullen les taules de la Hisenda Pública, d'acord amb el Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost de societats. La imputació ha de ser proporcional a l'ús tant temporal com espacial que es faci del bé en la realització de l'activitat subvencionada.

La persona, entitat o empresa beneficiària ha de disposar dels documents justificatius següents:

Factura de compra dels elements amortitzables.

Justificant acreditatiu del seu pagament.

Quadre financer de l'amortització.

Detall dels càlculs fets per a la determinació de la despesa imputable, amb indicació del percentatge imputat de cadascuna de les factures.

Assentaments comptables de les amortitzacions imputades al programa subvencionat.

Tota aquesta documentació ha de restar a disposició de l'Administració per a accions de verificació i control.

f) Primes d'assegurances vinculades a la realització de les actuacions.

g) És subvencionable l'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable. Les entitats beneficiàries han de declarar la situació en què estan respecte d'aquest impost. En el cas que estiguin subjectes a règim de prorrata general o especial, només es podrà imputar el percentatge que legalment els correspon.

h) Despeses indirectes de fins a un màxim del 15% de l'import total del projecte.

i) Despeses de l'informe de l'auditor relatiu a la justificació de la subvenció atorgada.

 

–6 Documentació específica que cal presentar amb la sol·licitud

Una memòria del projecte que contingui, com a mínim, la informació següent:

Descripció de les línies d'actuació: principals components de la proposta de participació, els grups objectiu de les actuacions, la lògica d'intervenció, les estratègies i metodologies d'implementació i, en el seu cas, l'aportació dels diferents socis implicats.

Anàlisi de la situació dels col·lectius destinataris de les actuacions i del context socioeconòmic.

Programa de treball: objectius, accions i la seva seqüenciació i integració, els recursos humans i materials que s'hi destinaran, incloent-hi el seu perfil professional i el cronograma detallat de les actuacions a desenvolupar.

Els indicadors del projecte pel que fa a l'objectiu específic.

Experiència prèvia en els darrers tres anys de l'entitat en l'àmbit del projecte.

 

–7 Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds es fa basant-se en una escala de puntuació de 0 a 100 punts. La puntuació mínima requerida per optar a la subvenció és de 50 punts.

Els criteris de valoració i barems de puntuació ón els següents:

7.a) Definició, claredat i concreció del projece i les seves actuacions a l'objecte i finalitat de la convocatòria: màxim 35 punts

7.a.1 Disseny del projecte, objectius esperats i mesures que integra: màxim 20 punts.

Es valora el disseny del projecte amb identificació de cadascuna de les mesures que integra:

Justificació de la necessitat del projecte. Cal especificar quina és la necessitat i l'adequació del projecte, en què consisteix, la coherència del projecte amb les fases que el componen, la descripció de la planificació i el desenvolupament i calendari d'execució: màxim 7 punts.

Concreció dels objectius del projecte així com la relació entre els objectius de cadascuna de les fases que l'integren. Els objectius s'han d'expressar en termes observables, mesurables i quantificables: màxim 7 punts.

Descripció de cadascuna de les fases i accions. Les fases i accions han d'estar adaptades a les expectatives de les persones participants i a la demanda de treball del territori on s'executa el projecte: màxim 6 punts.

7.a.2 Metodologia de desenvolupament del projecte: màxim 15 punts.

Es valora la coherència del plantejament metodològic del projecte amb les mesures utilitzades i amb les fases de desenvolupament:

Descripció de la planificació i desenvolupament del projecte: màxim 8 punts.

Metodologia de seguiment i d'avaluació continuada que es farà al llarg de totes les etapes del programa: màxim 7 punts.

7.b) Capacitat acreditada de l'entitat sol·licitant per desenvolupar el projecte presentat tenint en compte la seva experiència en l'àmbit de l'economia social i la capacitat econòmica i financera respecte de l'import sol·licitat: màxim 15 punts.

Per valorar aquest bloc es té en compte la informació disponible en la memòria justificativa del projecte i en la capacitat tècnica, econòmica i financera de l'entitat sol·licitant en relació amb:

7.b.1 Experiència prèvia en projectes coincidents de l'entitat sol·licitant per a l'execució del projecte: màxim 5 punts.

Es valora que l'entitat sol·licitant que ha d'executar el projecte tingui una experiència prèvia superior a la que s'exigeix per participar. S'ha de fer una breu ressenya de cada projecte en què hagi participat amb la indicació de si l'ha gestionat directament o en quin grau, i els objectius assolits en relació amb la inserció de les persones i/o creació d'empreses de les persones destinatàries en finalitzar el projecte i la font de finançament.

Experiència prèvia en projectes coincidents, màxim 5 punts.

Sense experiència prèvia, 0 punts.

Experiència prèvia coincident en la gestió i execució de les actuacions que preveu aquesta Ordre, 5 punts.

7.b.2 Relació entre la capacitat econòmica i financera i l'import sol·licitat: màxim 5 punts.

Es valora la capacitat econòmica i financera suficient, mitjançant la xifra de negoci dels dos darrers anys per part de l'entitat sol·licitant (ingressos rebuts per a la realització de totes les transaccions econòmiques fetes), per a la gestió i execució del projecte.

La capacitat econòmica i financera es contrasta amb l'import de subvenció sol·licitat, de tal manera que aquest import suposa un percentatge de la capacitat econòmica acreditada per l'entitat que no pot superar el 75%.

En cas que la sol·licitud sigui d'una agrupació d'entitats, aquesta relació que es preveu al punt b.2) ha de ser la mitjana de la suma de totes les entitats que englobin la sol·licitud.

La puntuació s'assigna per trams de percentatge, de manera que a més percentatge s'obtindrà menys puntuació en aquest ítem, d'acord amb els intervals de la taula següent:

Percentatge de subvenció amb relació als ingressos, màxim 5 punts

Entre el 61% i el 75%, 1 punt.

Entre el 41% i el 60%, 2 punts.

Entre el 21% i el 40%, 3 punts.

Inferior al 20%, 5 punts.

7.b.3 Capacitat de cofinançament de les actuacions per part de l'entitat beneficiària: màxim 5 punts

Tant per cent de cofinançament sobre total subvenció, màxim 5 punts

Fins al 10%, 2 punts.

Fins al 20%, 5 punts.

7.c Cooperació de les entitats amb el territori, amb altres entitats representatives de l'economia social, entitats associades, amb empreses socials, amb altres empreses ordinàries, grups cooperatius, àmbit d'actuació dels projectes, nombre de cooperatives o societats laborals creades i tant per cent d'inserció: màxim 50 punts.

7.c.1 Nombre d'entitats agrupades o col·laboradores: les sol·licituds que aglutinin diverses entitats agrupades representatives de l'economia social en qualitat de beneficiàries associades o col·laboradores, amb l'objectiu de sumar esforços: màxim 5 punts.

Nombre d'entitats representatives agrupades: màxim 5 punts

1 entitat representativa de l'economia social, 2 punts.

2 entitats representatives de l'economia social, 3 punts.

3 entitats representatives de l'economia social, 4 punts.

Superior a 3 entitats representatives de l'economia social, 5 punts.

7.c.2 Nombre d'entitats agrupades: les sol·licituds que aglutinin diverses entitats agrupades amb l'objectiu de sumar esforços: màxim 10 punts.

Nombre d'entitats agrupades: màxim 10 punts

5 entitats, 3 punts.

Entre 6 i 8 entitats, 5 punts.

Entre 9 i 11 entitats, 8 punts.

Superior a 11 entitats, 10 punts.

7.c.3 Cobertura territorial de l'ateneu cooperatiu. Capacitat de l'entitat d'oferir cobertura al màxim de municipis en el marc de la seva demarcació territorial. En el cas de Barcelona ciutat es considera el nombre de districtes. Màxim 10 punts.

Cobertura territorial: màxim 10 punts

Fins al 25% de l'àmbit que estableix l'Ordre, 2 punts.

Superior al 25% i fins al 75% de l'àmbit que estableix l'Ordre, 6 punts.

Superior al 75% de l'àmbit que estableix l'Ordre, 10 punts.

7.c.4 Compromís de projectes d'economia social assessorats: màxim 15 punts.

Tant per cent de compromís de creació: màxim 15 punts.

Mínim que estableix l'Ordre + 3 projectes d'empreses, 2 punts.

Mínim que estableix l'Ordre + 7 projectes d'empreses, 8 punts.

Mínim que estableix l'Ordre + 10 projectes d'empreses, 15 punts.

7.c.5) Participants del projecte que es comprometen a inserir. El tant per cent addicional es calcula sobre el mínim de participants i persones ateses en cadascun dels ateneus cooperatius i/o cercles cooperatius: màxim 10 punts.

Tant per cent de compromís d'inserció, màxim 10 punts.

Superior al mínim que estableix l'Ordre i fins al 3% addicional, 4 punts.

Superior al 3% addicional i fins al 5% addicional, 6 punts.

Superior al 5% addicional, 10 punts.

 

–8 Justificació

L'entitat beneficiària de la subvenció ha de presentar, en el termini que estableix la base 16 de l'annex I d'aquesta Ordre, juntament amb la documentació prevista, la documentació següent:

òria tècnica justificativa de l'actuació, segons el model normalitzat, que ha de contenir com a mínim:

a) Una relació classificada de les persones físiques i jurídiques que hagin participat en les diferents actuacions del projecte. Les dades de les persones físiques han de contenir la informació necessària per tal que es pugui verificar la seva situació laboral a l'inici i al final de la seva participació en l'actuació.

b) Una relació de les empreses creades amb les dades identificatives de la nova empresa. S'entenen com a empreses creades les empreses que estiguin en procés d'inscripció al registre o bé que hagin iniciat una activitat econòmica, en l'àmbit temporal que estableix la convocatòria. També es consideren empreses creades les entitats que ja existeixin prèviament i hagin transformat la seva fórmula jurídica en una cooperativa o societat laboral en l'àmbit temporal que estableix la convocatòria.

c) Una relació de les persones que hagin creat un lloc de treball, amb les dades identificatives de la persona i de l'empresa en què s'hagi creat. S'entenen com a llocs de treball creats els llocs de treball ocupats tant per les persones ateses o participants de les actuacions com les persones que participin en un nou projecte empresarial conjuntament amb alguna de les persones ateses o participants i que hagin iniciat una activitat laboral en l'àmbit temporal establert. Les dades de les persones físiques han de contenir la informació necessària per tal que es pugui verificar la seva situació laboral a l'inici i al final de la seva participació en l'actuació. L'alta a la Seguretat Social s'ha de mantenir per un període mínim de sis mesos.

d) Una relació de les actuacions fetes del projecte i de la participació de les persones en les actuacions.

e) Un document justificatiu de l'efectiva participació de les persones en les actuacions.

f) Una enquesta anònima de satisfacció de les persones participants de les actuacions i la seva anàlisi.

 

–9 Revocació

Les causes de revocació són les que estableix la base 21 de l'annex I d'aquesta Ordre.

La manca de justificació del 100% del cost total del projecte subvencionat comporta la revocació parcial de la subvenció atorgada.

Les subvencions es revoquen, de manera proporcional, en cas que no es compleixi amb els compromisos de creació d'ocupació i/o creació d'empreses, d'acord amb la sol·licitud presentada per l'entitat, que s'han valorat per a l'atorgament de la subvenció.

En cas de revocació s'aplica el percentatge més elevat que correspongui entre els que descriuen els quadres següents:

 

Percentatge de persones ateses segons el que estableix l'atorgament de la subvenció

Percentatge de revocació

100% o superior

0

Entre 99% i 80%

20

Entre 79% i 60%

30

Entre 59% i 45%

50

Inferior al 45%

100

 

 

Percentatge projectes assessorats

Percentatge de revocació

100% o superior

0

Entre 99% i 80%

10

Entre 79% i 60%

20

Entre 59% i 40%

30

Inferior al 40%

50

 

 

Percentatge de persones inserides

Percentatge de revocació

80% o superior

0

Entre 79% i 60%

10

Entre 59% i 40%

20

Inferior al 40%

30

 

 

Annex 4

 

Línia 3. Projectes aracoop.

 

–1 Descripció

Els projectes d'aquesta línia de subvenció tenen per objecte ampliar el foment de l'economia social, enfortir el seu posicionament en els diversos àmbits i renovar la visibilitat en el conjunt de la societat, amb la integració dels diferents actors socials i econòmics.

Aquesta línia també es configura amb la finalitat de donar continuïtat als projectes duts a terme en el marc del Programa aracoop, que disposen de la participació activa d'entitats col·laboradores i s'impulsen amb un enfocament transversal i de suport a la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, així com de les accions de foment de l'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals.

La línia de projectes aracoop es desenvolupa a través dels eixos següents:

Eix 1. Creació.

Eix 2. Món universitari.

Eix 3. Formació i gestió.

Eix 4. Promoció i difusió.

Els projectes que es preveu desenvolupar per a cadascun dels eixos són els següents:

 

Eix 1. Creació.

Projecte a) Formació virtual de creació, creixement i gestió de cooperatives, entitats d'economia social i/o el tercer sector.

 

Eix 2. Món educatiu i universitari.

Projecte b) Activitats formatives universitàries: Crèdits obligatoris o optatius en el marc del pla docent, de reconeixement de crèdits o de naturalesa anàloga, sobre economia social, el tercer sector o per formar especialistes en gestió de cooperatives. Les activitats formatives, tant de crèdits com altres de naturalesa anàloga, han d'equivaldre a un mínim de 20 hores lectives.

Projecte c) Reconeixement dels millors treballs universitaris sobre el tercer sector, l'economia social o per formar especialistes en gestió de cooperatives.

 

Eix 3. Formació i gestió.

Projecte d) Seminaris de millora de competències professionals específiques en l'economia social.

Projecte e) Sessions presencials d'assessorament tècnic, econòmic i jurídic sobre economia social i cooperativa.

 

Eix 4. Promoció i difusió.

Projecte f) Presència als mitjans de comunicació.

Projecte g) Debats territorials, sectorials i actes.

Projecte h) Eines i recursos.

 

–2 Condicions dels projectes

 

Eix 1. Creació.

Per al projecte a) Formació virtual sobre creació, creixement i gestió de cooperatives, entitats d'economia social i/o el tercer sector.

Realització: participació de 60 persones, entitats, empreses i/o projectes participants, que han de dur un full de control de seguiment de l'activitat virtual.

Resultats: valoració qualitativa dels coneixements adquirits i la seva aplicació.

Dossier de continguts formatius per al web aracoop.

 

Eix 2. Món educatiu i universitari.

Per al projecte b), Activitats formatives universitàries: crèdits obligatoris o optatius en el marc del pla docent, de reconeixement de crèdits o de naturalesa anàloga, sobre economia social, el tercer sector o per formar especialistes en gestió de cooperatives.

Realització: participació de 20 alumnes i certificació de l'entitat formativa sobre la realització dels crèdits.

Relació de les empreses cooperatives com a experiències i ponents participants actius en la formació.

Resultats: valoració qualitativa dels estudiants sobre els coneixements adquirits i la seva aplicació.

Per al projecte c), Reconeixement dels cinc millors treballs universitaris sobre el tercer sector, l'economia social o per formar especialistes en gestió de cooperatives.

Realització: Determinació dels treballs participants i avaluació qualitativa dels projectes.

Resultats: Relació de les persones assistents en l'acte de reconeixement i valoració quantitativa i qualitativa del projecte.

 

Eix 3. Formació i gestió.

Per al projecte d), Seminaris de millora de competències professionals específiques en l'economia social.

Realització: participació de 60 persones, que han de dur un full de control d'assistència.

Resultats: valoració qualitativa dels participants sobre els coneixements adquirits i la seva aplicació.

Per al projecte e), Sessions presencials d'assessorament tècnic, econòmic i jurídic sobre economia social i cooperativa.

Realització: participació de 40 persones, que han de dur un full de control d'assistència.

Resultats: valoració qualitativa sobre les sessions presencials i els coneixements adquirits.

 

Eix 4. Promoció i difusió.

Per al projecte f) Presència als mitjans de comunicació.

Realització: entrega dels materials i reculls de premsa realitzats.

Resultats: detall dels impactes aconseguits i la seva quantificació i valoració econòmica en l'aparició en mitjans.

Per al projecte g) Debats territorials, sectorials i actes.

Realització: nombre d'actes duts a terme amb la relació de participants i el full de control d'assistència.

Resultats: informe resum i valoració qualitativa sobre els actes duts a terme.

Per al projecte h) Eines i recursos aracoop.

Realització: elaboració de materials.

Resultats: cinc guies pràctiques d'orientació sobre la constitució d'empreses cooperatives.

 

–3 Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquesta línia 3 de subvenció:

Per al projecte a), empreses d'economia social amb experiència en la realització de tallers virtuals i en l'àmbit objecte del projecte.

Per al projecte b), universitats, escoles de negoci i/o entitats que en depenguin.

Per al projecte c), universitats, escoles de negoci i/o entitats que en depenguin i/o entitats d'economia social.

Per al projecte d), universitats, escoles de negoci i/o entitats d'economia social.

Per al projecte e), empreses i/o entitats d'economia social amb experiència en l'àmbit del projecte.

Per al projecte f), empreses d'economia social amb experiència en l'àmbit objecte del projecte.

Per al projecte g), empreses d'economia social amb experiència en l'àmbit objecte del projecte.

Per al projecte h), empreses d'economia social amb experiència en l'àmbit objecte del projecte.

Per a la millora del programa, cada projecte té una única entitat beneficiària, excepte el projecte b) de l'eix 2, Activitats formatives universitàries, que en pot tenir més d'una.

 

–4 Destinataris últims de la subvenció

Per al projecte a), persones emprenedores, personal que acompleix tasques d'assessorament i/o personal tècnic de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius. L'objectiu final d'aquesta actuació és aprofundir en els processos d'orientació i assessorament per a l'acompanyament a la viabilitat i el creixement d'empreses d'economia social i cooperativa.

Per al projecte b), estudiants universitaris o d'escoles de negoci. L'objectiu final d'aquesta actuació és donar l'especialització en l'àmbit de l'economia social, el tercer sector i les cooperatives dirigida a les persones emprenedores, als professionals i al públic universitari en general.

Per al projecte c), estudiants universitaris i/o d'escoles de negoci. L'objectiu final d'aquesta actuació és promoure l'economia social, el tercer sector i les cooperatives en l'àmbit universitari i les escoles de negoci, així com el públic en general.

Per al projecte d), persones que ocupen llocs de responsabilitat i/o de direcció d'empreses o entitats d'economia social i cooperativa. L'objectiu final d'aquesta actuació és augmentar les capacitats gerencials específiques de la gestió col·laborativa i de les relacions internes i externes de l'organització de les empreses d'economia social i cooperativa.

Per al projecte e), persones que acompleixen tasques d'assessorament, professionals, personal tècnic assessor de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i/o persones emprenedores. L'objectiu final d'aquesta actuació és l'orientació per a la creació, transformació i/o creixement d'empreses d'economia social i cooperativa.

Per al projecte f), destinataris genèrics: persones físiques i/o entitats. L'objectiu final d'aquesta actuació és donar a conèixer i promoure l'economia social, el tercer sector i les cooperatives.

Per al projecte g) destinataris genèrics: persones físiques i/o entitats. L'objectiu final d'aquesta actuació és donar a conèixer i promoure l'economia social, el tercer sector i les cooperatives.

Per al projecte h), destinataris genèrics: persones físiques i/o entitats. L'objectiu final d'aquesta actuació és oferir recursos i informacions pràctiques per a la creació de diferents classes d'iniciatives cooperatives i, alhora, promoure l'economia social, el tercer sector i les cooperatives.

 

–5 Documentació

No hi ha documentació específica per a aquesta línia de subvenció i cal atendre la documentació que descriu l'annex 1 d'aquestes bases.

 

–6 Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables de la línia 3 les següents:

a) Remuneracions totals o parcials del personal tècnic que participi en les accions o els programes i en la coordinació del programa. El personal tècnic pot ser contractat directament per l'entitat, o bé la despesa pot consistir en els honoraris d'una persona consultora externa a l'entitat promotora del projecte.

Les despeses de desplaçaments de les persones contractades per l'entitat estan subjectes als límits i condicions que estableix l'article 9 del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost de la renda de les persones físiques i es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, o les seves posteriors modificacions i revisions. Els límits són els següents:

El 100% de la despesa quan s'utilitzi el transport públic.

0,19 euros per quilòmetre en cas que s'utilitzi el vehicle propi i les despeses de peatge i aparcament que siguin necessaris.

b) Despeses de lloguer necessàries per dur a terme les actuacions dins de l'àmbit d'execució dels projectes.

c) Despeses relatives a la creació d'eines, materials formatius multimèdia i/o dissenys i continguts per al web aracoop.

d) Despeses de material, disseny, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del Programa aracoop.

e) Primes d'assegurances vinculades a la realització de les actuacions.

f) Despeses indirectes de fins a un màxim del 15% de l'import total del projecte.

g) L'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable. Les entitats beneficiàries han de declarar la situació en què estan respecte d'aquest impost. En el cas que estiguin subjectes a règim de prorrata general o especial, només es pot imputar el percentatge que legalment els correspon.

h) Despeses de l'informe de l'auditor relatiu a la justificació de la subvenció atorgada.

 

–7 Accions subvencionables

S'estableixen els tipus d'accions subvencionables següents:

 

Eix 1. Creació.

Per al projecte a), Formació virtual sobre creació, creixement i gestió de cooperatives, entitats d'economia social i/o el tercer sector.

1) Disseny del taller virtual, elaboració de continguts pràctics i materials multimèdia per a la seva incorporació a l'aula virtual del web del Programa aracoop. Realització i tutorització d'un taller virtual en relació amb la creació i gestió de cooperatives, entitats d'economia social i/o el tercer sector dirigit a un total de 70 participants.

2) Elaboració de les convocatòries, difusió i captació dels participants. El projecte pot preveure la realització d'una o dues convocatòries.

3) Realització de com a mínim d'una jornada presencial, que s'ha de dur a terme a l'inici del taller, durant el taller o com a cloenda.

4) Elaboració de continguts per al web aracoop en relació amb el projecte i l'activitat feta.

5) Difusió i presència als mitjans de comunicació en relació amb el projecte.

 

Eix 2. Món educatiu i universitari.

Per al projecte b), Activitats formatives universitàries: Crèdits obligatoris o optatius en el marc del pla docent, de reconeixement de crèdits o de naturalesa anàloga, sobre economia social, el tercer sector o per formar especialistes en gestió de cooperatives:

1) Disseny i elaboració dels objectius, continguts formatius, material bàsic de presentació, contingut de l'assignatura, metodologia, competències, materials o recursos i el dossier pedagògic.

2) Difusió de les activitats formatives.

3) Realització de les sessions formatives corresponents als crèdits obligatoris o optatius o de naturalesa anàloga en formació universitària destinades a un mínim de 20 alumnes per assignatura. Amb l'objectiu d'apropar el coneixement a casos reals, les sessions han de disposar de la participació d'experiències referents d'empreses cooperatives i de l'economia social i aportar experiències d'especialistes en totes les dimensions i àmbits estratègics, organitzatius, de gestió, legals, fiscals o models de negoci, en funció dels continguts del programa.

4) Elaboració de continguts per al web aracoop en relació amb el projecte i l'activitat feta.

5) Difusió i presència als mitjans de comunicació en relació amb el projecte.

Per al projecte c), Reconeixement dels millors treballs universitaris:

1) Disseny i presentacions del projecte de reconeixement de les cinc millors iniciatives de treballs universitaris sobre l'economia social, el tercer sector i les cooperatives, d'universitats catalanes. Per a la millora dels objectius del projecte i en funció de la quantitat i qualitat dels treballs, el nombre d'iniciatives reconegudes i/o premiades es pot modificar d'acord amb l'equip de coordinació tècnica del programa.

El projecte de reconeixement ha de disposar de la participació d'un mínim de cinc universitats i ha d'incloure la divulgació d'un extracte del contingut dels millors treballs així com un acte de reconeixement en col·laboració amb diversos organismes implicats, com ara agents, entitats i/o persones investigadores de renom en aquest camp.

2) Elaboració de presentacions, convocatòria, difusió i captació de participants.

3) Preparació i realització de la sessió col·lectiva per al reconeixement de les millors iniciatives.

4) Elaboració de continguts per al web aracoop sobre l'activitat feta així com materials audiovisuals o vídeos en relació amb el projecte, en coordinació amb l'equip de coordinació tècnica del programa.

5) Material lliurat com a premi als millors treballs universitaris, com ara de fi de grau i/o tesis doctorals, que serveixin per potenciar i divulgar la recerca sobre l'economia social, el tercer sector i les cooperatives.

6) Difusió i presència als mitjans de comunicació en relació amb el projecte.

 

Eix 3. Formació i gestió.

Per al projecte d), Seminaris de millora de competències professionals específiques en l'economia social:

1) Elaboració de la convocatòria, difusió i captació de participants.

2) Elaboració del pla formatiu.

3) Disseny i impartició de tres seminaris amb un mínim de 20 persones directives del sector de l'economia social i cooperativa a cada seminari, dividit en tres mòduls relatius a les millores competencials, específiques de la gestió de l'empresa d'economia cooperativa i de les seves relacions internes i externes en l'organització.

4) Elaboració de continguts per al web aracoop en relació amb el projecte i l'activitat feta.

5) Difusió i presència als mitjans de comunicació en relació amb el projecte.

Per al projecte e), Sessions presencials d'assessorament tècnic, econòmic i jurídic sobre economia cooperativa:

1) Elaboració de les convocatòries, difusió i captació de 40 participants.

2) Disseny dels continguts de les sessions orientades als interessos dels participants: professionals tècnics de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, personal tècnic assessor i/o persones emprenedores.

3) Impartició d'un mínim de vuit tallers de 10 hores especialitzades per a l'assessorament tècnic, econòmic, jurídic i fiscal sobre l'economia social i cooperativa. Els tallers es poden distribuir en diverses sessions formatives d'acord amb l'equip de coordinació tècnica del Programa aracoop.

4) Suport i atenció individual per a professionals tècnics de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius en l'àmbit de l'assessorament econòmic i jurídic sobre economia cooperativa. 20 participants amb un mínim de 15 hores per participant.

5) Elaboració de continguts per al web aracoop en relació amb el projecte i l'activitat feta.

6) Difusió i presència als mitjans de comunicació en relació amb el projecte.

 

Eix 4. Promoció i difusió.

Per al projecte f), Presència als mitjans de comunicació:

1) Disseny i elaboració d'un pla de comunicació integral que tingui en compte també les accions de comunicació que preveu el Programa aracoop, d'acord amb el seu equip de coordinació, i que inclogui com a mínim el relat relatiu als objectius, el mapa de públics objectiu, la identitat visual, el calendari d'accions de comunicació vinculades a les diferents accions del programa, materials de comunicació gràfics, estratègia específica per al web, per a les xarxes socials i de publicitat.

2) Accions de coordinació per a les accions de comunicació dutes a terme pels adjudicataris dels diferents projectes. Seguiment per a la identitat visual de tots els materials i accions que es desenvolupin en el Programa aracoop. Adaptació de plantilles i supervisió de materials.

3) Difusió i presència en mitjans: relació amb els mitjans de comunicació, tant els d'abast nacional com els locals, així com mitjans especialitzats o sectorials. Detall dels tipus d'accions, com ara les reunions presencials, publitrameses (mailings), comunicacions i/o trucades, elaboració d'una base de dades de contactes de mitjans de comunicació.

4) Recerca i negociació d'acords per a la presència als mitjans de comunicació, com ara radiodifusió, televisió, premsa, mitjans digitals, comunicació de proximitat. Acord d'interès de com a mínim dos mitjans de comunicació de rellevància.

5) Elaboració de continguts per als mitjans, com ara dossiers de premsa, notes de premsa, fotografies, vídeos de divulgació d'entorns i realitats cooperatives, mínim 15 reportatges en premsa, un documental o sèrie audiovisual i 15 impactes addicionals innovadors sobre el tercer sector, l'economia social i les cooperatives amb orientació sectorial.

6) Elaboració d'un balanç d'impacte final del conjunt del Programa aracoop, integrant els indicadors que facilitin la resta d'adjudicataris.

7) Elaboració d'un recull de premsa amb tots els impactes aconseguits, la seva quantificació i valoració econòmica sobre l'aparició en mitjans.

Per al projecte g), Debats territorials, sectorials i actes:

1) Disseny i organització d'un mínim de quatre debats oberts, un a cada província, i quatre debats sectorials amb visites a cooperatives rellevants; i un mínim de tres actes: l'acte de promoció del programa, l'acte de reconeixement a l'excel·lència cooperativa i l'acte final de tancament del programa.

2) Organització, proposta de programa, coordinació i realització dels diversos esdeveniments.

3) Gravació d'un vídeo resum, comunicació, difusió i elaboració dels articles per a la seva presència als mitjans de comunicació.

4) Elaboració de continguts per al web aracoop en relació amb el projecte i l'activitat feta.

5) Difusió i presència als mitjans de comunicació en relació amb el projecte.

Per al projecte h), Eines i recursos

Elaboració dels següents recursos divulgatius per al web aracoop en relació amb processos d'orientació per a la continuïtat d'empreses en cooperatives que incloguin els processos de tancament i jubilació, com a guies amb continguts pràctics i elements d'assessorament sobre:

1) Les cooperatives de consumidors i usuaris.

2) Les cooperatives de serveis.

3) Les cooperatives integrals.

4) Les cooperatives d'habitatge.

5) La continuïtat empresarial sota clau cooperativa.

 

–8 Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds es fa aplicant els criteris de valoració següents:

a) Capacitat, complementarietat i experiència en l'àmbit objecte del projecte de l'entitat promotora i perfil de l'equip tècnic: màxim 20 punts.

b) Avaluació de la memòria del projecte sol·licitat: màxim 75 punts

Justificació del projecte i adequació de la proposta: màxim 10 punts.

Qualitat de la proposta: màxim 15 punts.

Aplicabilitat i transferència dels resultats i/o productes del projecte: màxim 10 punts.

Millores proposades sobre les actuacions subvencionables: màxim 15 punts.

Coherència i adequació del pressupost: màxim 15 punts.

Abast i distribució territorial per demarcacions de Catalunya del projecte: màxim 10 punts.

c) Projecte en col·laboració entre diverses entitats i/o sectors que permeti més difusió del projecte: màxim 5 punts.

La puntuació total màxima és de 100 punts.

 

– 9 Justificació

L'entitat beneficiària de la subvenció ha de presentar, en el termini que indica la base 16 de l'annex I d'aquesta Ordre, la documentació que preveu la base esmentada.

 

–10 Revocació

Les causes de revocació són les que estableix la base 21 de l'annex I d'aquesta Ordre.

La manca de justificació del 100% del cost total del projecte subvencionat comporta la revocació parcial de la subvenció atorgada.

 

 

Annex 5

 

Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa.

 

–1 Descripció

Les actuacions han d'estar orientades tant a posar en valor i visibilitzar les actuacions dels ateneus cooperatius, dels projectes singulars i dels projectes aracoop d'aquesta Ordre com a coordinar i reportar les diverses actuacions amb l'equip de la Subdirecció General d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives.

Aquesta línia de subvenció té per objecte oferir una assistència tècnica en els apartats següents:

a) La creació d'un servei de gestió i comunicació transversal i de seguiment d'actuacions dels projectes singulars, de les actuacions que es duen a terme per part de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i els projectes aracoop, per tal d'assegurar el millor aprofitament de les oportunitats i recursos generats que permeti impulsar i generar l'ocupació i la creació d'empreses en el marc de l'economia social i cooperativa a Catalunya.

b) La creació de continguts i metodologies sobre els plans de treball i actuacions de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius.

c) Dinamització i continguts per al web i xarxes socials dels projectes singulars, de les actuacions que es duen a terme per part de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i els projectes aracoop.

 

–2 Condicions dels projectes

Per a una millor optimització del servei de comunicació, pel seu caràcter transversal i de seguiment d'actuacions de tots els territoris, la línia 4 de promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa ha de tenir una única entitat beneficiària.

L'entitat beneficiària ha de tenir el personal tècnic necessari per dur a terme les actuacions, que com a mínim ha de ser de tres persones dedicades al projecte.

En tot cas s'ha d'assegurar que les persones tècniques disposin d'expertesa en matèria d'economia social i cooperativa, de seguiment de projectes de promoció, difusió i de dinamització econòmica i social del territori.

Un cop concedida la subvenció, el Servei de Foment de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa ha de verificar la idoneïtat de les persones tècniques proposades per dur a terme el projecte i, a aquest efecte, l'entitat ha de presentar un document personal on consti la formació i l'experiència en les tasques que cal desenvolupar al pla de treball d'aquestes persones.

 

–3 Entitats beneficiàries

Poden ser entitats beneficiàries de la subvenció de la línia 4 les tipologies d'entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:

a) Empreses cooperatives o societats laborals, i les seves estructures representatives, reconegudes com a tals a la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.

b) Associacions i fundacions inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments socials (RESES) que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.

c) També poden ser beneficiàries les agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes per les entitats esmentades als apartats anteriors juntament amb altres tipus d'entitats que facin una activitat necessària per fer el projecte que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte.

Són entitats agrupades les entitats que tenen la condició de beneficiàries, participen en el pressupost del projecte i estan subjectes als drets i deures com a tals que estableix aquesta Ordre i la normativa de referència.

Aquest fet s'ha de fer constar expressament a la sol·licitud, en la qual s'han d'indicar els compromisos d'execució que assumeix cadascun dels membres de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que es vol sol·licitar de cadascun d'ells, que tenen igualment la condició de beneficiaris. S'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació amb poders suficients per complir amb les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació. Les entitats que participin d'un projecte agrupat i que no siguin l'entitat sol·licitant no poden superar el 50% de participació en el pressupost del projecte.

Si es presenta una agrupació d'entitats, l'entitat sol·licitant ha de ser una de les entitats que preveuen els apartats a) i b).

Totes les entitats han de tenir la condició de beneficiàries. Només una ha d'exercir d'entitat perceptora i les altres només han de tenir la categoria de beneficiàries a efectes d'aquesta Ordre.

L'entitat perceptora ha d'exercir el paper de representant de l'agrupació durant tota la vida de la subvenció enfront de l'Administració, i és la que ha de rebre els pagaments i distribuir a la resta d'entitats la part corresponent, alhora que ha de coordinar les diverses intervencions de les diferents entitats agrupades.

L'agrupació no es pot dissoldre fins que no hagi finalitzat el termini de prescripció que estableixen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les entitats beneficiàries d'aquesta línia 4 de subvenció no poden ser beneficiàries de les subvencions de les línies 1, 2 i 3, ni tampoc en qualitat d'entitat beneficiària agrupada de les línies esmentades.

 

–4 Despeses subvencionables

Són despeses subvencionables de la línia 4 les següents:

a) Remuneracions totals o parcials del personal tècnic que participi en les accions o els programes i en la coordinació del programa. El personal tècnic pot ser contractat directament per l'entitat, o bé la despesa pot consistir en els honoraris d'una persona consultora externa a l'entitat promotora del projecte.

Les despeses de desplaçaments de les persones contractades per l'entitat estan subjectes als límits i les condicions que estableix l'article 9 del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost de la renda de les persones físiques i es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, o les seves posteriors modificacions i revisions. Els límits són els següents:

El 100% de la despesa quan s'utilitzi el transport públic.

0,19 euros per quilòmetre en cas que s'utilitzi el vehicle propi i les despeses de peatge i aparcament que siguin necessaris.

b) Despeses de lloguer necessàries per dur a terme les actuacions dins de l'àmbit d'execució dels projectes.

c) Despeses d'elaboració de continguts, dissenys, materials, publicitat i comunicació vinculades a la realització i difusió del projecte.

d) Primes d'assegurances vinculades a la realització de les actuacions.

e) És subvencionable l'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable. Les entitats beneficiàries han de declarar la situació en què estan respecte d'aquest impost. En el cas que estiguin subjectes a règim de prorrata general o especial, només es pot imputar el percentatge que legalment els correspon.

f) Despeses indirectes de fins a un màxim del 15% de l'import total del projecte.

g) Despeses de l'informe de l'auditor relatiu a la justificació de la subvenció atorgada.

 

–5 Documentació específica que cal presentar amb la sol·licitud

a) La memòria del projecte, que ha de contenir com a mínim la informació següent:

Objectius i actuacions de les diferents accions previstes del projecte en coordinació amb els ateneus cooperatius, amb les iniciatives singulars de generació d'ocupació i creació de cooperatives i societats laborals i amb els projectes aracoop.

Continguts i metodologies d'implementació per al desenvolupament de les accions que preveu el projecte i eines TIC i xarxes socials per utilitzar.

Recursos humans i materials que s'hi destinen, incloent-hi el seu perfil professional.

Cronograma de les actuacions per desenvolupar.

Indicadors de seguiment i resultats que preveu el projecte.

b) El pressupost detallat per cada actuació.

c) En cas que el projecte es presenti de manera agrupada s'ha d'incloure la documentació següent:

Un detall del pressupost de cadascuna de les entitats.

Una relació de les actuacions previstes a desenvolupar per cada entitat que inclogui un cronograma, els recursos humans i materials que s'hi volen destinar.

S'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir amb les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació.

Les actuacions que duran a terme en el projecte cadascuna de les entitats agrupades s'han de reflectir en un conveni de col·laboració que cal presentar un cop atorgada la subvenció i on s'han d'establir els compromisos i les obligacions de cada entitat, les tasques que desenvoluparan totes les entitats sòcies (entitat promotora i agrupada), la contractació dels equips i el repartiment de la subvenció.

 

–6 Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds es fa basant-se en una escala de puntuació de 0 a 100 punts. La puntuació mínima per optar a la subvenció és de 50 punts.

Els criteris de valoració i la puntuació màxima de les sol·licituds són els següents:

a) Capacitat, complementarietat i experiència prèvia en l'àmbit objecte del projecte de l'entitat promotora i perfil de l'equip tècnic. Ressenya de cada projecte en què ha participat, amb la indicació de si l'ha gestionat directament o en quin grau, i els objectius assolits: 20 punts.

b) Avaluació de la memòria del projecte sol·licitat: 75 punts

b.1 Justificació del projecte i adequació de la proposta: 10 punts.

b.2 Qualitat de la proposta: 15 punts.

b.3 Aplicabilitat i transferència dels resultats i/o productes del projecte: 10 punts.

b.4 Millores proposades sobre les actuacions subvencionables: 15 punts.

b.5 Coherència i adequació del pressupost: 15 punts.

b.6 Coordinació de les accions: capacitat d'actuació a tot el territori català i distribució territorial per demarcacions de Catalunya del projecte: 10 punts.

c) Projecte en col·laboració entre diverses entitats i/o sectors que permeti més difusió del projecte: 5 punts.

La puntuació total màxima és de 100 punts.

 

–7 Justificació

L'entitat beneficiària de la subvenció ha de presentar, en el termini que indica la base 16 de l'annex I d'aquesta Ordre, juntament amb la documentació que preveu la base esmentada, la documentació següent:

Una memòria tècnica justificativa de l'actuació, segons el model normalitzat, que ha de contenir com a mínim:

a) Relació classificada de les actuacions i accions dutes a terme.

b) Relació de continguts i metodologies sobre els plans de treball i actuacions de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius.

c) Relació de materials i documents actualitzats o revisats de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, dels projectes singulars i dels projectes aracoop.

d) Relació de balanç periòdic i indicadors de seguiment realitzats.

e) Indicadors de dinamització de xarxes socials.

 

–8 Revocació

Les causes de revocació són les que estableix la base 21 de l'annex I d'aquesta Ordre.

La manca de justificació del 100% del cost total del projecte subvencionat comporta la revocació parcial de la subvenció atorgada.

Amunt