Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/10/2017

  • Número del document ENS/2382/2017

  • Número de control 17286052

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17286052-2017

Dades del DOGC
  • Número 7475

  • Data 17/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2382/2017, de 9 d'octubre, per la qual s'implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació ordenen, entre d'altres, els ensenyaments de formació professional inicial.

Diverses normes de rang reglamentari concreten aquests ensenyaments, els seus currículums i la seva avaluació.

Vistes les necessitats de places escolars del Servei d'Educació de Catalunya i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, es considera necessari reestructurar l'oferta educativa pública per tal d'adequar-la a les necessitats i al millor aprofitament dels recursos.

Atès que en la instrucció efectuada s'acredita que els centres implicats reuneixen els requisits establerts per impartir aquests ensenyaments.

Atès que d'acord amb l'article 44.4 de la Llei 12/2009 d'educació, correspon al Departament d'Ensenyament determinar periòdicament l'oferta de llocs escolars.

D'acord amb les propostes efectuades pels òrgans competents,

 

Resolc:

 

—1 Implantar, amb efectes de l'inici del curs escolar 2017-2018, els ensenyaments que es detallen a l'annex.

 

—2 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2017

 

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

Antoni Massegú i Calveras

Director general de Centres Públics

 

 

Annex

 

Codificacions: CFPS: Cicles Formatius Professionals de Grau Superior; CFPM: Cicles Formatius Professionals de Grau Mitjà, IDIL: Ensenyament d'Idiomes, BATX: Baxillerat.

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Comarca: Barcelonès

 

Municipi: Barcelona

 

Codi: 08061725

Denominació: EOI de Barcelona III

Ensenyaments que s'implanten:

IDIL: Francès

 

Servei Territorial al Baix Llobregat

 

Comarca: Baix Llobregat

 

Municipi: Martorell

 

Codi: 08037152

Denominació: Institut Joan Oró

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Màrqueting i publicitat

 

Municipi: Molins de Rei

 

Codi: 08034217

Denominació: Institut Bernat el Ferrer

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Desenvolupament d'aplicacions web

 

Municipi: Olesa de Montserrat

 

Codi: 08043978

Denominació: Institut Daniel Blanxart i Pedrals

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Atenció a persones en situació de dependència

 

Servei Territorial a Barcelona Comarques

 

Comarca: Alt Penedès

 

Municipi: Vilafranca del Penedès

 

Codi: 08046736

Denominació: Institut Milà i Fontanals

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Animació d'activitats físiques i esportives

 

Comarca: Barcelonès

 

Municipi: Sant Adrià de Besòs

 

Codi: 08075384

Denominació: Institut Escola Sant Adrià del Besòs

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Activitats comercials

 

Comarca: Garraf

 

Municipi: Sitges

 

Codi: 08043981

Denominació: Institut Joan Ramon Benaprés

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: El·laboració de productes alimentaris

 

Servei Territorial a la Catalunya Central

 

Comarca: Anoia

 

Municipi: Igualada

 

Codi: 08019654

Denominació: Institut Milà i Fontanals

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Higiene Bucodental

 

Comarca: Bages

 

Municipi: Manresa

 

Codi: 08046761

Denominació: Institut Guillem Catà

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Fabricació i ennobliment de productes tèxtils

 

Codi: 08020462

Denominació: Institut Lacetània

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Manteniment electrònic

 

Municipi: Sant Fruitós de Bages

 

Codi: 08053054

Denominació: Institut Gerbert d'Aurillac

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Màrqueting i publicitat

 

Comarca: Osona

 

Municipi: Vic

 

Codi: 08031022

Denominació: Institut de Vic

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Conducció de vehicles de transport per carretera

CFPS: Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

 

Servei Territorial a Girona

 

Comarca: Alt Empordà

 

Municipi: Figueres

 

Codi: 17007609

Denominació: Institut Olivar Gran

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Forneria, pastisseria i confiteria

CFPS: Guia, informació i assistència turístiques

 

Comarca: Cerdanya

 

Municipi: Puigcerdà

 

Codi: 17005741

Denominació: Institut Pere Borrell

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Cuina i gastronomia

 

Comarca: Gironès

 

Municipi: Girona

 

Codi: 17004852

Denominació: EOI de Girona

Ensenyaments que s'implanten:

IDIL: Alemany C1

 

Municipi: Salt

 

Codi: 17003203

Denominació: Institut Salvador Espriu

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Jardineria i floristeria

 

Comarca: Selva

 

Municipi: Lloret de Mar

 

Codi: 17005911

Denominació: Institut Ramon Coll i Rodés

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Forneria, pastisseria i confiteria

 

Servei Territorial a Lleida

 

Comarca: Segrià

 

Municipi: Lleida

 

Codi: 25006252

Denominació: EOI de Lleida

Ensenyaments que s'implanten:

IDIL: Alemany C1

 

Servei Territorial al Maresme - Vallès Oriental

 

Comarca: Maresme

 

Municipi: Calella

 

Codi: 08074070

Denominació: EOI de Calella

Ensenyaments que s'implanten:

IDIL: Anglès C1

 

Municipi: Canet de Mar

 

Codi: 08045641

Denominació: Institut Lluís Domènech i Montaner

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Patronatge i moda

 

Codi: 08072978

Denominació: Institut Sunsi Móra

Ensenyaments que s'implanten:

BATX: Batxillerat científic i tecnològic

 

Comarca: Vallès Oriental

 

Municipi: Caldes de Montbui

 

Codi: 08043486

Denominació: Institut Manolo Hugué

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Programació de la producció en fabricació mecànica

 

Municipi: Parets del Vallès

 

Codi: 08044612

Denominació: Institut Torre Malla

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Sistemes microinformàtics i xarxes

 

Servei Territorial a Tarragona

 

Comarca: Baix Camp

 

Municipi: Mont-roig del Camp

 

Codi: 43008638

Denominació: Institut Antoni Ballester

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Sistemes microinformàtics i xarxes

 

Municipi: Reus

 

Codi: 43007385

Denominació: Institut d'Horticultura i Jardineria

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Educació i control ambiental

 

Municipi: Riudoms

 

Codi: 43007658

Denominació: Institut Joan Guinjoan i Gispert

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Activitats comercials

 

Comarca: Tarragonès

 

Municipi: Tarragona

 

Codi: 43006630

Denominació: Institut Pere Martell

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Xarxes i estacions de tractament d'aigües

 

Municipi: Vila-seca

 

Codi: 43005972

Denominació: Institut Ramon Barbat i Miracle

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Activitats comercials

 

Servei Territorial a les Terres de l'Ebre

 

Comarca: Baix Ebre

 

Municipi: Tortosa

 

Codi: 43004441

Denominació: Institut de l'Ebre

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

 

Comarca: Montsià

 

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

 

Codi: 43007221

Denominació: Institut Els Alfacs

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Educació i control ambiental

 

Servei Territorial al Vallès Occidental

 

Comarca: Vallès Occidental

 

Municipi: Sabadell

 

Codi: 08039203

Denominació: Institut Agustí Serra i Fontanet

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Animació d'activitats físiques i esportives

 

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda

 

Codi: 08045021

Denominació: Institut Estela Ibèrica

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Atenció a persones en situació de dependència

CFPS: Transport i logística

 

Municipi: Terrassa

 

Codi: 08043516

Denominació: Institut Santa Eulàlia

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Animació d'activitats físiques i esportives

Amunt