Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 09/10/2017

  • Número del document ENS/0230/2017

  • Número de control 17283046

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17283046-2017

Dades del DOGC
  • Número 7473

  • Data 13/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/230/2017, de 9 d'octubre, per la qual es creen els preus públics per al servei dels cursos especials no presencials en la modalitat online de les escoles oficials d'idiomes i se suprimeix el preu públic establert a l'Ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre, per la prestació del servei d'estudis de coreà a les escoles oficials d'idiomes dependents del Departament d'Educació.


Mitjançant el Decret 238/1994, de 30 d'agost (DOGC de 23.9.1994), es varen crear diversos preus públics de les Escoles Oficials d'Idiomes, entre els quals es troba el preu per al servei de cursos monogràfics, prestats en règim presencial. Es considera oportú implementar aquest cursos en línia, per la qual cosa escau crear-ne el preu.

D'altra banda mitjançant l'Ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre (DOGC núm. 4997, de 29.10.2007), es va crear el preu públic per la prestació del servei d'estudis de coreà a les escoles oficials d'idiomes dependents del Departament d'Educació. Aquest preu es va crear a causa de la implantació singular del coreà, el qual no tenia la consideració d'idioma de les escoles oficials d'idiomes per no estar inclòs en el Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Posteriorment el Reial decret 426/2013, de 14 de juny va modificar el Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, que fixa els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial per a la inclusió de l'idioma coreà; actualment el coreà segueix el règim econòmic dels altres idiomes de règim especial se li aplica el preu comú per al nivell bàsic i les taxes comunes per als nivells intermedi i avançat.

Per tant, cal derogar l'ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre, que es va aprovar específicament per al coreà, mentre no tenia la consideració d'idioma de les escoles oficials d'idiomes.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

A proposta de la Direcció General de Centres Públics i de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

 

Ordeno:

 

Article 1

1. Es crea el preu públic per la prestació del servei dels cursos especials monogràfics online de les Escoles Oficials d'Idiomes.

2. Es crea el preu públic per la prestació del servei dels cursos especials de llengua instrumental online de les Escoles Oficials d'Idiomes.

 

Article 2

Es suprimeix el preu públic establert a l'Ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre, per la prestació del servei d'estudis de coreà a les Escoles Oficials d'Idiomes dependents del Departament d'Educació.

 

Article 3

1. Es fixa el preu públic per la prestació del servei dels cursos especials monogràfics online de les Escoles Oficials d'Idiomes, a partir del curs 2017-2018 en 4,00 euros per hora.

2. Es fixa el preu públic per la prestació del servei dels cursos especials de llengua instrumental online de les Escoles Oficials d'Idiomes, a partir del curs 2017-2018 en 3,33 euros per hora.

 

Article 4

El preu públic serà exigible en iniciar-se de la prestació del servei, sense perjudici que es pugui exigir l'anticipació o el dipòsit previ de l'import total o parcial dels preus públics.

 

Article 5

1. A l'alumnat que utilitzi aquest servei, els hi són aplicables, amb la justificació prèvia documental, les bonificacions i exempcions que es detallen.

2. Bonificacions

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% del preu públic.

3. Exempcions

Gaudeixen d'exempció en el pagament del preu públic dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, els seus cònjugues i els seus fills o filles que en depenguin econòmicament.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les persones víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.

e) Les persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció.

f) Ser aturat/da de llarga durada que percep un subsidi equivalent a una renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció.

g) Les persones víctimes de violència de gènere.

h) L'alumnat que en el curs acadèmic immediatament anterior hagi obtingut una beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

i) L'alumnat que en el mateix curs acadèmic obtingui una beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

En els casos dels apartats h) i i), els alumnes que sol·licitin la beca han d'ingressar l'import del preu públic que els correspongui quan es matriculin i, un cop hagin obtingut la beca o l'ajut, ho han d'acreditar davant de la direcció del centre, que els retornarà el 100% de l'import del preu públic ingressat.

j) Les persones que en el curs acadèmic immediatament anterior hagi obtingut matrícula d'honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat.

k) Les persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d'edat. La condició de persona tutelada o extutelada s'acredita mitjançant el certificat emès per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència o òrgan equivalent d'altres comunitats autònomes.

 

 

Disposició addicional

Les quantitats obtingudes d'acord amb aquesta Ordre s'han d'ingressar al compte corrent de l'Escola Oficial d'Idiomes i han de ser gestionades en el marc del que preveuen els capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre, per la qual es crea el preu públic per la prestació del servei d'estudis de coreà a les escoles oficials d'idiomes dependents del Departament d'Educació.

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2017

 

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

Amunt