Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 29/09/2017

  • Número del document TSF/0224/2017

  • Número de control 17272072

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17272072-2017

Dades del DOGC
  • Número 7465

  • Data 02/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TSF/224/2017, de 29 de setembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant les convocatòries de vagues generals convocades des del dia 2 d'octubre fins al 13 d'octubre de 2017.


Vista la convocatòria de vaga formulada per la Confederació General del Treball de Catalunya (CGT) (amb registre d'entrada de data 21 de setembre de 2017, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), que s'iniciarà el dia 3 d'octubre de 2017 fins al dia 9 d'octubre de 2017, de 0.00 a 24:00, però, en els centres de treball que estiguin organitzats mitjançant sistema de torns, la vaga començarà en el darrer torn anterior a les 0.00 hores del dia 2 d'octubre de 2017 i acabarà quan finalitzi el darrer torn de la darrera jornada de vaga, el dia 10 d'octubre, també, durant la jornada del dia 2 d'octubre, cessaran en el seu treball els treballadors i funcionaris que prestin els seus serveis en sectors de producció de productes, béns, serveis i distribució que hagin de tenir efectes immediats durant la primera jornada de vaga, el dia 3 d'octubre de 2017, i que afecta tots els treballadors i treballadores, tant funcionaris com laborals, de la Comunitat Autònoma de Catalunya;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Coordinadora Obrera Sindical (COS) (amb registre d'entrada de data 21 de setembre de 2017, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), que s'iniciarà el dia 3 d'octubre de 2017 fins al dia 9 d'octubre de 2017, de 0.00 a 24:00, però, en els centres de treball que estiguin organitzats mitjançant sistema de torns, la vaga començarà en el darrer torn anterior a les 0.00 hores del dia 2 d'octubre de 2017 i acabarà quan finalitzi el darrer torn de la darrera jornada de vaga, el dia 10 d'octubre, també, durant la jornada del dia 2 d'octubre, cessaran en el seu treball els treballadors i funcionaris que prestin els seus serveis en sectors de producció de productes, béns, serveis i distribució que hagin de tenir efectes immediats durant la primera jornada de vaga, el dia 3 d'octubre de 2017, i que afecta tots els treballadors i treballadores, tant funcionaris com laborals, de la Comunitat Autònoma de Catalunya;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical-CSC (amb registre d'entrada de data 22 de setembre de 2017, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), que s'iniciarà el dia 3 d'octubre de 2017 fins al dia 9 d'octubre de 2017, de 0.00 a 24:00, però, en les empreses amb treball a torns continuats, la vaga començarà amb l'inici del torn de nit del dia 2 d'octubre i acabarà amb la finalització del torn de tarda del dia 9 d'octubre; si el torn de tarda s'inicia el dia 9 d'octubre i finalitza el dia 10 d'octubre, la vaga es realitzarà durant tota la jornada de treball, si al menys el 50% de la jornada de treball correspon amb el dia 9 d`octubre, i que afecta tots els treballadors i treballadores, tant funcionaris com laborals, de la Comunitat Autònoma de Catalunya;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) (amb registre d'entrada de data 21 de setembre de 2017, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge), que s'iniciarà el dia 2 d'octubre de 2017 fins al dia 13 d'octubre de 2017, de 0.00 a 24:00, i que afecta tots els treballadors i treballadores, tant funcionaris com laborals, de la Comunitat Autònoma de Catalunya;

Vist que atès que es tracta de varies convocatòries de vaga general, coincidents parcialment en els dies convocats, que afecten totes les activitats que es desenvolupen en el territori de Catalunya i destinades tant personal laboral com funcionari i estatutari, cal un tractament conjunt dels serveis considerats essencials per a la població, que garanteixen drets constitucionals, llibertats públiques o béns constitucionalment protegits, i fixar-ne un contingut mínim, indispensable per garantir drets vitals i necessitats bàsiques, efectuant una restricció ponderada, justificada i proporcional del dret de vaga;

Vist que, d'acord amb el que estableix el Decret 120/1995, de 24 de març, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies té la facultat per determinar els serveis mínims dins de l'àmbit territorial de Catalunya, en el cas de vagues de personal laboral d'empreses, entitats o institucions encarregades de la prestació de serveis essencials sobre els quals recaigui la titularitat de la competència, així com en cas de vagues de personal funcionari, laboral i estatutari que presti els seus serveis en departaments, organismes o entitats de la Generalitat de Catalunya;

Vist que cal distingir entre la fixació de serveis mínims per garantir els drets essencials de la ciutadania, objecte d'aquesta Ordre, i els serveis de seguretat i manteniment, que correspon fixar-los a les empreses una vegada escoltada la representació de les persones treballadores; aquests serveis de seguretat i manteniment garanteixen la seguretat de les persones i coses durant la vaga, així com el manteniment i preservació dels locals, maquinària, instal·lacions i matèries primeres, amb l'única finalitat que es pugui reprendre el treball sense dificultat, tan bon punt finalitzi la vaga, tal com estableix l'article 6.7 del Reial decret legislatiu 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, i jurisprudència constitucional, entre la qual cal citar la sentència 11/1981, de 8 d'abril;

Vist que l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l'exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l'article 28.2 de la Constitució i jurisprudència d'aplicació;

Vist que els serveis que presten les empreses que cobreixen els números telefònics d'urgències i emergències resulten necessaris i imprescindibles per atendre necessitats vitals i, per això, l'atenció de les urgències d'ordre públic, bombers, policia, violència de gènere, protecció civil, salvament marítim, urgències de serveis sanitaris i altres d'anàlegs s'han de considerar serveis essencials per a la comunitat, i la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits, ja que mitjançant la comunicació s'atenen els serveis esmentats; en aquest sentit, cal ponderar el dret de vaga en relació amb el drets essencials afectats com són la vida i la integritat física reconeguts a l'article 15 de la CE;

Vist que el subministrament d'energia elèctrica, gas, abastament d'aigua potable, evacuació d'aigües residuals i enllumenat públic són elements imprescindibles per al desenvolupament de les necessitats ciutadanes que afecten la salut, la salubritat i la seguretat públiques i són mitjans necessaris per al desenvolupament d'altres drets, així com per donar servei als centres sanitaris i, en general, a totes aquelles empreses i institucions que presten serveis essencials per a la ciutadania;

Vist que els serveis de vigilància i d'extinció d'incendis són indispensables per mantenir la seguretat de la ciutadania, dret reconegut a l'article 17 de la Constitució, s'haurà de prestar aquest servei ininterrompudament durant la durada de la vaga, i també la prestació a d'altres activitats que requereixin custòdia;

Vist que el servei de transports de mercaderies i viatgers que duen a terme les empreses del sector s'ha de considerar un servei essencial per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits, com són el dret a la circulació que estableix l'article 19 de la Constitució;

Vist que en el cas del transport de mercaderies cal garantir el transport d'aquelles que abasteixen els establiments sanitaris i farmàcies i aquelles que, per la seva naturalesa perible, no siguin susceptibles de conservació més enllà de 24 hores;

Atès que el moviment més elevat de viatgers i desplaçaments es produeix en les anomenades hores punta, coincidint amb les hores d'entrada i sortida de la feina, dels centres d'ensenyament i centres socials i sanitaris i afecta d'una manera especialment greu les persones sense vehicle particular, les persones grans, les persones amb disminució, i les persones que resideixen a zones més aïllades, que són les que substancialment depenen del mitjà col·lectiu de transport, és pel qual cal garantir el desplaçament durant les anomenades hores punta; pel que fa al transport interurbà i Rodalies i Regionals Renfe s'estima adient un tractament durant tot el dia per garantir una mobilitat territorial específica; i, en tot cas, es dóna la possibilitat als diferents operadors perquè el servei es distribueixi de forma irregular per adaptar-lo a l'afluència d'usuaris; pel que fa al transport de persones amb discapacitat i al transport escolar, es manté el servei habitual;

Vist que per garantir la seguretat del trànsit tant en les poblacions com en les carreteres i els túnels és necessari el control permanent de les instal·lacions i els semàfors, i tenir la capacitat d'actuació immediata en cas de situacions de risc, com poden ser accidents, incendis, etc., per fer front a les incidències o emergències que es produeixin;

Vist que a les autopistes cal assegurar les activitats de control i de manteniment, d'assistència i de senyalització d'incidències a causa de la seva relació directa amb la seguretat, per la qual cosa totes aquestes activitats han de ser considerades essencials;

Vist que els mitjans de comunicació i els ens que en depenen tenen, entre d'altres, una funció informativa que cal considerar un dret essencial de la ciutadania, el qual ha de realitzar-se conforme als principis assenyalats a l'article 20 de la Constitució;

Vist que els serveis funeraris s'han de considerar serveis essencials ja que afecten drets com ara la salut i la salubritat, i altres prestacions bàsiques, recollits a l'article 43 de la Constitució, s'ha de garantir la recollida dels difunts quan no es disposi de les instal·lacions adequades que permetin ajornar-ne el trasllat, d'acord amb el que s'exigeix a la Llei de policia mortuòria sanitària i, en cas que se superi la capacitat de les instal·lacions de refrigeració, s'efectuarà el trasllat a les sales de vetlla i al cementiri o la incineradora; segons el cas, caldrà realitzar també la feina de neteja de nínxols, així com les feines de paleta i mantenir una dotació mínima per realitzar els serveis administratius i d'atenció als familiars;

Vist que el servei que presten els centres d'assistència, teleassistència i serveis socials que no depenen directament de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, s'ha de considerar de caràcter essencial per als interessos generals de la comunitat perquè afecta un col·lectiu especialment vulnerable, que depèn de l'assistència de terceres persones per realitzar les seves funcions vitals imprescindibles;

Vist que la vaga afecta entre d'altres activitats un servei tan essencial com és el de la salut i la protecció de la vida, reconeguts als articles 15 i 43 de la Constitució, caldrà disposar la realització d'uns serveis mínims adequats i proporcionals al servei essencial que es garanteix, per tal de donar cobertura a totes les actuacions sanitàries que no admetin demora;

Vist que la dispensa de medicaments de les farmàcies és un servei essencial i prioritari, en tant que té incidència directa en la salut i la vida, s'haurà de garantir el funcionament de les farmàcies de guàrdia;

Vist que de la tasca dels centres educatius també deriva un dret fonamental de la ciutadania com és el dret a la conciliació entre la vida personal i laboral en deixar els seus fills sota la tutela de les llars d'infants i les escoles, així com el dret a la seguretat dels alumnes menors de dotze anys que accedeixen als centres, cal garantir un servei de vigilància i atenció, i vist l'informe del Departament d'Ensenyament;

Vist que cal garantir el servei de restauració, tant si el servei es presta directament per personal del centre com si es subcontracta a empreses de càtering externes, en totes aquelles institucions o residències que garanteixen serveis essencials per a la ciutadania pel fet d'acollir menors, persones amb disminució, persones grans, malalts o reclusos, que no estan capacitats ni en disposició d'organitzar-se de forma autònoma, si bé a les escoles només és necessària la presència d'un nombre mínim de monitors per garantir la seguretat;

Vist que l'Administració de la Generalitat de Catalunya, emparada en la norma constitucional i l'Estatut d'autonomia, presta serveis de caràcter essencial que cal garantir, com ara les funcions d'assistència sanitària i assistència social, de prevenció d'incendis i salvament, de salut pública, ambiental i animal, d'atenció a la infància i l'adolescència o els relatius a l'administració judicial i, tenint en compte que cal garantir l'accés a les dependències administratives, que permetin fer efectius els drets esmentats, a més de permetre l'accés als registres administratius per a totes les actuacions sotmeses a terminis l'incompliment dels quals pugui comportar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de terceres persones;

Vist que el dret a la seguretat és un dret essencial de la població, cal garantir els serveis d'extinció d'incendis, salvament i protecció civil en general, així com els controls sanitaris i veterinaris;

Vist que els serveis públics d'assistència a persones amb dificultats per valer-se de forma autònoma és un servei essencial i cal garantir l'adequada atenció a les seves necessitats sanitàries, fisiològiques i d'higiene bàsiques;

Vist que els centres penitenciaris i els centres d'atenció especial de menors tenen en comú una característica molt rellevant pel que fa a la seva naturalesa, consistent en què presten serveis públics a ciutadans que no gaudeixen de la seva plena capacitat ni de la seva total llibertat, sinó que es caracteritzen pel fet de prestar serveis a unes persones que es troben en una posició, tant jurídica com de fet, sensiblement reduïda o limitada respecte de la resta de la ciutadania; en aquest casos la manca de capacitats o llibertats ha de ser suplerta per l'Administració, de tal manera que la reducció de la prestació dels serveis habituals en aquests àmbits no pot ser considerada de la mateixa manera que per a la resta de ciutadans;

Atès que en supòsits d'anteriors vagues generals es van dictar les ordres TSF/33/2017, de 6 de març; EMO/354/2012, de 9 de novembre, EMO/331/2012, de 29 d'octubre, EMO/69/2012, de 26 de març, publicada al DOGC núm. 6096 de 27 de març; EMO/3/2011, de 24 de gener, publicada al DOGC núm. 5804, de 26 de gener; TRE/453/2010, de 22 de setembre, publicada al DOGC núm. 5721, de 23 de setembre, EMO/3/2011, de 24 de gener, publicada al DOGC núm. 5804, de 26 de gener; EMO/331/2012, de 29 d'octubre, publicada al DOGC núm. 6234, de 30 d'octubre, caldrà tenir-les en compte com antecedents;

Vist que cal tenir en compte que en tractar-se d'una vaga general, que és una situació diferent i més complexa, en la qual es produeix una interacció de tots els sectors, a diferència de les vagues únicament sectorials, la fixació dels serveis a establir ha de tenir en compte que l'equilibri de tots els drets en joc no pot ser el mateix que el que s'ha de garantir en les vagues sectorials, la qual cosa justifica una minoració ponderada en la fixació de determinats serveis mínims respecte dels que es fixen en una vaga sectorial, en la qual la resta de serveis funcionen normalment;

Vist que malgrat la convocatòria de vaga general ha estat subscrita per associacions sindicals que no disposen de major representativitat en el teixit laboral català, i tenint en compte la situació política i social que està vivint Catalunya, tal i com s'expressa en les convocatòries de vaga, cal preveure un desenvolupament o incidència major, en aquest sentit convé dictar uns serveis mínims que garanteixin la lliure decisió dels treballadors i treballadores d'afegir-se a la vaga, i també el dret de la ciutadania a disposar dels serveis essencials;

Vist que s'ha sol·licitat als sindicats convocants de les vagues així com a les patronals FEPIME, PIMEC i Foment del Treball que formulin una proposta sobre l'establiment dels serveis mínims, les quals consten al seu expedient;

Vist que s'han demanat informes a la Secretaria General dels departaments de la Presidència; Governació, Administracions Públiques i Habitatge; Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Ensenyament; Salut; Cultura; Justícia; Treball, Afers Socials i Famílies; Empresa i Coneixement; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Interior; Territori i Sostenibilitat; Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència; a més de a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i Àrea Metropolitana de Barcelona.

Atès el que disposen l'article 28.2 de la Constitució; l'article 170.1.i) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 10.2 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març; el Decret 120/1995, de 24 de març, de la Generalitat de Catalunya; i les sentències del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 d'abril; 26/1981, de 17 de juliol; 33/1981, de 5 de novembre; 51/1986, de 24 d'abril; 27/1989, de 3 de febrer; 43/1990, de 15 de març, i 122/1990 i 123/1990, de 2 de juliol,

 

Ordeno:

 

Article 1

La situació de vaga en els termes que es formulen a les diferents convocatòries que consten a l'encapçalament d'aquesta Ordre i que afecta tots els treballadors i treballadores, tant funcionaris com laborals, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, queda condicionada al manteniment del serveis mínims següents:

1.1 Funcions d'atenció telefònica de tot tipus d'urgències i emergències: manteniment del servei per atendre únicament les comunicacions d'urgències i emergències que s'hagin de gestionar sense demora (com les sanitàries, d'ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, de salvament marítim, d'avaries de gas, aigua i electricitat, d'informació de trànsit i altres d'anàlogues). Per a la resta de serveis que presta el sector d'atenció multicanal no s'estableixen serveis mínims.

1.2 El subministrament d'energia elèctrica, de gas, d'abastament d'aigua potable, d'evacuació i el tractament d'aigües residuals i l'enllumenat públic: El funcionament de les instal·lacions i la reparació de les avaries urgents que no es puguin ajornar més enllà del període de durada de la vaga i que puguin afectar la salut, la seguretat o la salubritat públiques.

1.3 Seguretat i extinció d'incendis: En fàbriques i dipòsits d'explosius, centrals nuclears i tèrmiques i altres centres de producció d'energia, el mateix règim que en un dia festiu.

1.4 Transport de mercaderies: El transport de les mercaderies imprescindibles per abastir els establiments sanitaris. Pel que fa a la resta de mercaderies es transportaran les que per la seva naturalesa perible no siguin susceptibles de conservació més enllà de 24 hores.

1.5 Transport de viatgers urbà i interurbà:

a) Transport de Rodalies i Regionals de Catalunya operat per Renfe Operadora: 33% durant tot el dia.

b) Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA: 25% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h.

c) Transports de Barcelona, SA: 25% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h.

d) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: 25% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h.

Resta de transports de viatgers urbans i interurbans i servei d'autobús que uneix Barcelona amb el seu aeroport: 50% del servei habitual. En tot cas, s'haurà de garantir com a mínim un desplaçament complert d'anada i tornada.

b) Servei de transport de persones amb disminució: servei habitual.

c) Transport escolar per accedir a centres d'infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu: manteniment del servei.

Els operadors de transport podran establir la distribució del nombre d'unitats per línia, sempre que en còmput global no superi el màxim fixat anteriorment.

Així mateix, s'estableixen com a serveis mínims tots aquells altres necessaris per al normal funcionament dels serveis fixats anteriorment.

1.6 Autopistes:

Personal de manteniment, comunicacions i seguretat, centre d'operacions i assistència a l'usuari: un terç del personal habitual.

1.7 Servei de grues: la retirada dels vehicles que obstaculitzin la circulació viària, els vehicles estacionats en passos de vianants i els que ocupin les places d'aparcament reservades a les persones amb discapacitat, i el seu trasllat al dipòsit de vehicles: un terç del servei habitual.

També s'ha de garantir l'assistència dels vehicles avariats i accidentats.

1.8 Empreses que realitzen operacions relatives a la viabilitat i vigilància en poblacions, carreteres i túnels: els equips d'urgència per fer front a les incidències o emergències que obstaculitzin la circulació o puguin incrementar la inseguretat a l'hora de circular.

1.9 Radio i televisió públiques:

a) Producció i emissió/retransmissió de programació informativa: 50% dels continguts habituals dels seus canals, emissores i portals.

b) Emissió de la informació necessària en cas que es produeixi una emergència per a la població.

1.10 Serveis funeraris:

a) Recollida dels difunts fins a les sales de refrigeració: 85% del servei.

b) Trasllat a les sales de vetlla i al cementiri o la incineradora: s'haurà de realitzar aquest servei sempre que se superi la capacitat de les instal·lacions de refrigeració, així com les corresponents feines de neteja de nínxols i de paleta.

c) Serveis administratius i d'atenció als familiars: 50% del servei.

1.11 Personal d'empreses que realitzen funcions d'assistència i serveis socials:

a) El servei de menjadors socials: el mateix servei que en cap de setmana.

b) Ajuda a domicili: s'han de prestar els serveis urgents, necessaris i inajornables.

c) Residències de persones amb disminució: servei habitual en règim de festiu.

d) Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu.

e) El servei de comunitats infantils/juvenils: el manteniment dels serveis habituals per part del personal educatiu d'assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.

f) Centres d'atenció especial, residències, pisos-llar: només el personal necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu.

g) Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 50% en la resta de serveis.

h) Teleassistència: servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.

1.12 Assistència sanitària en els centres i els establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada:

a) Assistència sanitària en els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d'Utilització Pública (XSUP):

1. El normal funcionament del servei d'urgències, tant l'atenció de malalts externs com l'atenció dels malalts ingressats a les unitats d'observació d'urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.

2. El normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d'hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d'unitats especials d'urgència vital.

3. S'han de garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atengui el malalt.

4. S'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica, escoltat el cap de servei, tant pel que fa referència al preoperatori com al postoperatori.

5. Mentre estigui ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès, tant des del punt de vista assistencial, com des del bàsic d'infermeria i hoteler.

6. En els centres d'assistència extrahospitalària, es garantirà l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla, tot i que quan es garanteixi amb un dispositiu assistencial unipersonal s'haurà de considerar aquesta situació com a mínim i es prestarà amb l'assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d'atenció continuada.

7. El servei de neteja mantindrà l'activitat normal en les àrees d'alt risc. Tenen aquesta consideració els serveis següents:

- Serveis d'urgència

- Àrea quirúrgica (quiròfans i avantquiròfans).

- Unitat de vigilància intensiva, reanimació (postoperats) i unitats coronàries.

- Unitats de grans cremats

- Unitats de prematurs

- Unitats de diàlisi

- Unitats d'asèptics i malalts infecciosos

- Sala de parts i paritoris

- Àrees de malalts immunodeprimits (trasplantats, hematologia i oncologia)

- Laboratori d'urgències

- Servei d'esterilització

- Cuines i serveis d'alimentació

- Sales de necròpsies

- Desinfecció terminal (neteja d'habitacions en casos d'alta de malalts en processos infecciosos)

- I tots aquells altres serveis que puguin tenir aquesta consideració

- Dins les àrees d'alt risc, el servei de neteja inclourà l'evacuació de roba bruta i residus.

8. El servei d'hoteleria ha de garantir el menjar de tots els malalts ingressats.

9. El serveis de neteja i d'hoteleria han de quedar garantits, tant si aquest servei el realitza el personal propi de cadascun dels centres, com si estan encomanats a empreses concessionàries.

10. Transport sanitari: s'haurà de garantir el servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment i, específicament, per tractaments oncològics, de diàlisi i d'oxigenoteràpia. Igualment, s'haurà de garantir el servei per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu.

11. S'haurà de garantir el normal funcionament del servei de coordinació d'urgències i els sistemes d'emergències mèdiques, en atenció a les especials característiques de l'assistència prestada.

12. La resta de serveis no previstos en els apartats anteriors funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, en que passarà a ser del 50% (en situació de nombre imparell s'arrodonirà el personal de servei sempre per excés).

b) Assistència sanitària en els centres privats dedicats a l'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques que no formin part de la XSUP:

S'estableixen els mateixos serveis mínims que en l'apartat anterior, excepte pel que fa als centres d'assistència extrahospitalària en els quals es mantindrà el personal imprescindible per garantir l'assistència urgent o inajornable –per les característiques del tractament– durant l'horari habitual de cada centre, com en un dia festiu.

c) Serveis farmacèutics: Es mantindran amb el personal laboral adient que presti serveis en els torns de guàrdia i nits que estiguin establerts.

1.13 Farmàcies de guàrdia: manteniment del servei.

1.14 Centres docents públics i privats no universitaris i llars d'infants:

Per al dia 2 d'octubre: una o dues persones de l'equip directiu per centre de treball, en funció de la dimensió del centre, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d'estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre, i un docent per aula.

Per la resta de dies: una persona de l'equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d'estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre. A més del personal esmentat:

Per a l'ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): 1 docent per cada 6 aules.

Per als centres d'educació especial (de 3 a 16 anys): 1 docent per cada 4 aules.

Per garantir la seguretat en l'horari de menjador i activitats complementàries: un terç del personal.

Per a llars d'infants: un terç de la plantilla.

1.15 Personal que presta els seus serveis en l'Administració de la Generalitat de Catalunya i entitats públiques que en depenen, no previst en els apartats anteriors:

Serveis comuns a tots els centres de treball:

a) Personal directiu: una persona per unitat orgànica o centre de treball.

b) Servei de registre de documents o, si escau, Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), servei de control d'accés als centres públics i servei de telefonia:

- Centres de treball de fins a 100 treballadors/es: 3 persones.

- Centres de treball de més de 100 treballadors/es: 4 persones.

c) Serveis als quals correspongui la tramitació de les actuacions de terminis preclusius o d'actuacions l'incompliment de les quals pugui comportar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de terceres persones: una persona per servei afectat.

d) Serveis d'emergències: el personal necessari i imprescindible.

e) Parc mòbil: un/a xofer/a dels serveis de representació per a cada Departament, un per a cadascun de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat, un per al secretari general del Departament d'Interior, un per al director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i un per atendre, si fos el cas, el director general de Protecció Civil.

 

Departament de la Presidència

a) Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (DOGC): 5% del personal.

b) Residència Blume del Consell Català de l'Esport: el mateix servei que en cap de setmana.

 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

a) Centres i serveis assistencials de serveis socials de la Direcció General de Protecció Social.: el mateix personal que en un dia festiu.

b) Centres d'acolliment, centres residencials d'acció educativa i centres de protecció a la infància i adolescència de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA): el manteniment dels serveis habituals per part del personal educatiu d'assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.

c) Xarxa d'albergs de Joventut dependents de l'Agència Catalana de Joventut: 50% del personal de cuina, garantint en tot cas una persona per torn.

d) Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI): el personal necessari i indispensable per atendre les urgències.

e) Inspecció de treball: servei de guàrdia d'Inspecció i Subinspecció

 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

a) Un veterinari als Serveis Centrals i a cada Servei Territorial, a disposició del servei.

A cada oficina comarcal, un veterinari oficial a disposició del servei, excepte a les comarques del Segrià, la Noguera i Osona, on hi haurà dos veterinaris en aquesta situació.

Als laboratoris hi haurà un veterinari en disposició de servei.

b) Escoles de capacitació agrària amb menjador: 50% del personal de restauració.

c) Cos d'Agents Rurals: l'inspector/a en cap, els/les caps d'àrea regional i un efectiu per comarca. Si s'activa el Pla Alfa nivells 2 o 3, s'afegiria un efectiu per comarca. El personal necessari per atendre el servei de comunicacions i suport.

 

Departament d'Ensenyament

Residències d'estudiants dependents del Departament d'Educació:

a) Personal de restauració: 50% del personal.

b) Vigilància: una persona.

 

Departament d'Interior

a) Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments:

El mínim dels torns del personal del cos bombers adscrit a parcs. Tanmateix en situació d'emergència declarada oficialment, els serveis mínims passen a ser de tot el torn de guàrdia.

El personal de guàrdia del cos de bombers no adscrit a parcs i el personal laboral de les categories de tècnic especialista operador de control, manteniment d'helicòpters, telecomunicacions, oficials de primera taller ràdio, personal sanitari del GEM.

b) Direcció General de Protecció Civil: el personal de guàrdia.

c) Centres d'Informació del Trànsit:

1. Una persona cap de sala.

2. Una persona operadora.

3. Una persona pilot d'helicòpter/horari ordinari.

4. Una persona periodista per a la informació del trànsit.

d) Personal de la Direcció General de la Policia: personal conductor polivalent distribuït per les diferents regions policials i serveis centrals: 7% de la plantilla.

 

Departament de Territori i Sostenibilitat

a) Direcció General de Carreteres (Centre de control de trànsit de Vic): el mateix servei que en dia festiu.

b) Institut Geològic de Catalunya: el mateix servei que en dia festiu.

c) Agència Catalana de l'Aigua: obres hidràuliques, el personal necessari i imprescindible per complir els serveis essencials que preveu el Decret 70/1985, de 14 de març.

d) Aigües Ter Llobregat: el personal de producció i distribució en règim de treball per torns tancats, així com el personal de guàrdia permanent.

e) Agència de Residus de Catalunya: una persona inspectora de guàrdia localitzable de forma urgent les 24 hores del dia.

f) Servei Meteorològic de Catalunya: una persona tècnica de predicció i vigilància per torn.

 

Departament de Salut

a) Serveis de resposta a alertes alimentàries i brots epidèmics:

1. Serveis Centrals: tres tècnics (dels quals un epidemiòleg i un de Policia Mortuòria).

2. Per cada Servei Regional: tres tècnics (dels quals un tècnic epidemiòleg).

b) Servei veterinari oficial d'escorxadors (VOE): als escorxadors frigorífics, per raó del nombre de veterinaris que habitualment tinguin adscrits:

1. Escorxadors que disposen habitualment d'1 a 3 veterinaris: 1 veterinari

2. Escorxadors que disposen habitualment de 4 a 5 veterinaris: 2 veterinaris

3. Escorxadors que disposen de més de 5 veterinaris: 3 veterinaris

c) Autoritzacions en matèria de Policia Sanitària Mortuòria: un tècnic en cada servei regional de l'Agència de Protecció de la Salut.

 

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Caixa General de Dipòsits: una persona per tal de garantir les funcions de dipositària.

 

Departament de Justícia

a) Personal de Serveis Penitenciaris, Execució Penal i Justícia Juvenil: el mateix servei que un dia festiu, distribuït segons les necessitats.

b) Personal dels Centres educatius de Justícia Juvenil i Equips d'Execució de Mesures de Medi Obert:

1. Atenció directa al menor: manteniment dels serveis habituals.

2. Personal tècnic del servei de mediació i assessorament i equip d'execució de mesures en medi obert: 50% del personal.

3. Personal d'assistència sanitària: manteniment dels serveis habituals.

4. Personal de serveis: 80% del personal.

c) Personal de l'Administració de Justícia:

1. Jutjats que estiguin de guàrdia: 100% dels efectius adscrits a cada tipus de guàrdia

2. Tribunal Superior de Justícia: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal en cada sala i 1 funcionari/ària del cos d'auxili judicial per a la Sala Contenciosa i 1 per a la Civil i Penal i Social.

3. Audiències provincials, sales civils i penals: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal per cada secció i 1 funcionari/ària del cos d'auxili judicial per cada 4 seccions.

4. Deganat:

Barcelona: 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal o 1 funcionari/ària del cos de gestió processal per cadascun dels serveis de registre i repartiment i el personal del torn diari de la informàtica de la guàrdia i 1 funcionari/ària per al servei de presentació d'escrits i trasllat de còpies urgents i de termini.

Fora de Barcelona: 1 funcionari/ària.

5. Servei comú de registre d'escrits d'òrgans col·legiats: 1 funcionari/ària per al servei de registre i repartiment.

6. Jutjats de Primera Instància i Instrucció: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal per cada dos jutjats, a l'ordre civil i 1 funcionari/ària del cos de gestió processal o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal per cada jutjat, a l'ordre penal.

7. Jutjats de Primera Instància, Jutjats Mercantils i Jutjats Contenciosos Administratius: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal i 1 funcionari/ària del cos d'auxili judicial, per cada quatre jutjats, i 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal per cada dos jutjats.

En l'àmbit concursal de Barcelona 1 funcionari/ària per a la presentació d'escrits.

8. Jutjats d'Instrucció: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal, 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal i, per cada quatre jutjats, 1 funcionari/ària del cos d'auxili judicial.

9. Jutjats Penals:

A Barcelona: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal, per cada dos jutjats, 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal per cada tres jutjats i 1 funcionari/ària del cos d'auxili judicial per cada quatre jutjats.

Fora de Barcelona: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal i 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal per jutjat i, per cada dos o tres jutjats, 1 funcionari/ària del cos d'auxili judicial.

10. Jutjats Socials:

A Barcelona: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal i 1 funcionari/ària del cos d'auxili judicial per cada quatre jutjats, i 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal per cada dos jutjats.

Fora de Barcelona: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal a cada jutjat i, per cada dos jutjats, 1 funcionari/ària del cos d'auxili judicial.

11. Jutjats de Vigilància Penitenciària: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal, 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal i 1 funcionari/ària del cos d'auxili judicial.

12. Jutjats de Violència sobre la Dona:

A Barcelona ciutat: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal, 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal i 1 funcionari/ària del cos d'auxili judicial per a tots els jutjats.

Resta del territori: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal, 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal i 1 funcionari/ària del cos d'auxili judicial.

13. Jutjats de Menors: 1 funcionari/ària a Barcelona, 1 funcionari/ària a Tarragona, 1 funcionari/ària a Lleida i 1 funcionari/ària a Girona.

14. Serveis Comuns Processals Generals a Girona, Olot, La Seu d'Urgell, Cornellà de Llobregat, el Vendrell, el Prat de Llobregat, Amposta, Sant Boi de Llobregat, Balaguer, Santa Coloma de Gramenet i Vilafranca del Penedès: 1 funcionari/ària per atendre els serveis de registre i repartiment i 1 funcionari/ària per a la presentació de còpies.

Unitats Processals de Suport Directe de Girona: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal i administrativa o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal i administrativa, per a la jurisdicció civil, 1 per a la penal, 1 per a la de menors, 1 per a la contenciosa i 1 per a la social.

Unitats Processals de Suport Directe de Olot, La Seu d'Urgell, Cornellà de Llobregat, el Vendrell, el Prat de Llobregat, Amposta, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Vilafranca del Penedès: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal i administrativa o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal i administrativa, per a la jurisdicció civil i 2 per a la penal (1 dels quals tindrà assignades les funcions en matèria de violència sobre la dona).

Servei Processal d'Execució Penal de Girona: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal i administrativa o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal i administrativa.

Serveis Processals d'Execució de Cornellà de Llobregat, el Vendrell, el Prat de Llobregat, Amposta i Sant Boi de Llobregat: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal i administrativa o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal i administrativa.

Servei Comú Processal General i d'Execució de Balaguer: 1 funcionari/ària per atendre els serveis de registre i repartiment, 1 funcionari/ària per a la presentació de còpies i 1 funcionari/ària del cos de gestió processal i administrativa o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal i administrativa.

15. Jutjats de Pau: 1 funcionari/ària.

16. Registre civil:

De Barcelona ciutat: 1 funcionari/ària de la secció de defuncions, i 1 funcionari/ària del cos de gestió processal o 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal, per atendre les altres funcions de registre.

Fora de Barcelona ciutat: 1 funcionari/ària.

17. Fiscalia Superior i Provincials: 1 funcionari/ària del cos de gestió processal, 1 funcionari/ària del cos de tramitació processal i 1 funcionari/ària del cos d'auxili judicial, a cadascuna de les fiscalies. Servei de Guàrdia de les Fiscalies: tot el personal adscrit a la guàrdia

18. Seccions i adscripcions de la Fiscalia: el funcionari/ària que estigui adscrit a la guàrdia i en les que no hi hagi guàrdia 1 funcionari per cada secció i/o adscripció territorial.

Per atendre qualsevol incidència derivada de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors tot el personal adscrit a la guàrdia.

19. Institut de Medicina Legal i Ciències Forense de Catalunya:

Servei de guàrdia en àrees i partits judicials: 100% dels efectius adscrits a la guàrdia.

Partits judicials on hi hagi adscrits un o més metges forenses: 1 metge/essa forense.

Servei de Patologia Forense i Servei de Clínica Medicoforense de Barcelona: el 30% dels metges/esses forenses, un funcionari/ària del cos de tramitació processal i administrativa i un funcionari/ària del cos d'auxili judicial, per cada centre de treball.

Servei de Laboratori Forense a Barcelona: un funcionari/ària del cos de tramitació processal i administrativa.

Serveis Centrals de l' IMLCFC (6a planta Edifici G): un funcionari/ària del cos de tramitació processal i administrativa i un funcionari/ària del cos d'auxili judicial.

El nombre de funcionaris que s'esmenta en aquest apartat es mantindrà també en cas que el nombre de jutjats sigui inferior al que s'estableix en la determinació dels serveis mínims.

1.16 Entitats afectades per la vaga no incloses en els apartats anteriors que prestin algun dels serveis essencials a la ciutadania descrits a la fonamentació jurídica d'aquesta Ordre: el mateix règim que en un dia festiu.

 

Article 2

Les empreses, un cop escoltats els seus representants, han de determinar el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims que estableix l'article anterior. Aquests serveis mínims els ha de prestar, preferentment, si n'hi ha, el personal que no exerceixi el dret de vaga. L'empresa s'ha d'assegurar que les persones designades per fer els serveis mínims rebin una comunicació formal i efectiva de la designació.

 

Article 3

El personal destinat a cobrir els serveis mínims que determina l'article 1 està subjecte als drets i els deures que estableix la normativa vigent.

 

Article 4

Les parts han de donar prou publicitat a la vaga perquè la ciutadania la conegui.

 

Article 5

Notifiqueu aquesta Ordre a les persones interessades per al seu compliment i trameteu-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè es publiqui.

 

Barcelona, 29 de setembre de 2017

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Amunt