Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/09/2017

  • Número del document EMC/2263/2017

  • Número de control 17270073

  • Organisme emissor Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

    CVE CVE-DOGC-A-17270073-2017

Dades del DOGC
  • Número 7464

  • Data 29/09/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/2263/2017, d'1 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat.


L'economia catalana té una base industrial. Aquest fet, juntament amb l'obertura a l'exterior i l'aposta per la innovació de les empreses del país, és fonamental per explicar la competitivitat de Catalunya en un entorn global. La indústria ha desenvolupat un paper fonamental en la configuració de la Catalunya moderna. Suposa gairebé el 20% del nostre PIB (més del 50% si es consideren els serveis a la producció) i genera ocupació de qualitat i cohesió territorial.

Les economies més industrialitzades són les més internacionalitzades i innovadores, les que generen una ocupació més estable i de qualitat, i les que gaudeixen d'un major benestar i cohesió social. Tots aquests impactes palesen l'efecte tractor del sector industrial sobre el conjunt de l'economia i sobre l'Estat del benestar.

Actualment, estem immersos a nivell global en una nova revolució industrial. Després de la mecanització de la producció mitjançant la màquina de vapor (s. XIX); la producció en massa gràcies a l'electrificació; i la revolució digital i electrònica que va permetre la major automatització dels processos productius (s. XX), encetem una quarta revolució industrial basada en la connexió de màquines i sistemes en el propi espai de producció i l'intercanvi fluid d'informació amb l'exterior.

El Govern de la Generalitat té per objectiu acompanyar aquesta transformació industrial per fer possible que Catalunya esdevingui un dels territoris pioners a nivell internacional en l'adopció de la Indústria 4.0 i lideri aquesta revolució industrial des del sud d'Europa.

El Govern de Catalunya està compromès amb la indústria i, des de fa anys, treballa per garantir i desenvolupar polítiques de suport a la indústria i a l'empresa, nucli central de la nostra economia i element generador de riquesa i ocupació.

Aquesta visió a llarg termini fa que avui comptem amb una indústria diversificada, de petita i mitjana empresa, però de valor afegit, innovadora i competitiva internacionalment, ben posicionada per fer front als reptes que té al davant i preparada per atendre les oportunitats.

La política industrial del Govern de la Generalitat té com a idea nuclear que Catalunya és i ha de continuar sent un país industrial, amb l'objectiu d'aconseguir que l'any 2020, el 25% del PIB sigui industrial (excloent-hi els serveis dedicats a la indústria).

Amb aquest objectiu estem treballant en el Pacte Nacional per a la Indústria, un acord basat en la concertació que té una visió a llarg termini per donar estabilitat a una de les branques més rellevants de la política econòmica d'un país, com és la política industrial.

El Pacte pretén, a través dels seus sis eixos, impulsar la transformació del model industrial de Catalunya i contribuir al procés de transició cap a una economia del coneixement capaç de liderar, des del sud d'Europa, la quarta revolució industrial.

Aquesta pacte es concreta en accions específiques de suport a la indústria que es canalitzen a través de dels següents eixos vertebradors:

Competitivitat empresarial.

Dimensió empresarial i finançament.

Indústria 4.0 i digitalització.

Formació.

Infraestructures i energia.

Sostenibilitat i economia circular.

Aquesta política es desplega, principalment, a través de la Direcció general d'Indústria i ACCIÓ, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.

ACCIÓ és l'ens executor de l'estratègia de suport a la indústria, encarregat d'impulsar la competitivitat empresarial mitjançant actuacions d'accés i impuls a la innovació i la internacionalització, l'emprenedoria i el finançament alternatiu, entre d'altres.

Té una gran influència en la competitivitat l'aparició d'un nou model industrial d'àmbit internacional que es manifesta en la difuminació de la frontera entre activitat manufacturera i sector serveis que provoca que els models de negoci i les estratègies que eren útils per a competir fa uns anys ja no ho siguin tant en l'actualitat. Per això la política pública dissenya i implementa línies de treball orientades a acompanyar les empreses en aquest procés de transformació econòmica entre les quals ocupa un paper destacat la política de clústers, entesa com aquell conjunt d'iniciatives de política industrial i empresarial dirigides a millorar l'eficiència competitiva de les empreses a través del replantejament de la seva estratègia i la seva contínua adaptació als desafiaments del mercat global.

Els models de política de desenvolupament econòmic basats en els clústers consideren que la competitivitat de l'empresa depèn, bàsicament, tant de la seva estratègia com de la qualitat de l'entorn en el qual treballa (condicions de la demanda, indústries relacionades i de suport, dotació de factors de producció i estructura del teixit econòmic, entre d'altres). Les polítiques de clústers, per tant, posen l'èmfasi en la generació de projectes transformadors fonamentats en la diferenciació estratègica.

És per això que, vist que el Pla de Govern XI Legislatura estableix el desenvolupament d'una política activa de suport al sector industrial per consolidar Catalunya entre els països més valorats a nivell internacional, una de les línies de treball del Departament d'Empresa i Coneixement és la política de clústers.

Aquesta línia d'ajuts a iniciatives de reforçament de la competitivitat s'emmarca dins la política de clústers que impulsa ACCIÓ, és coherent amb l'agenda d'especialització econòmica intel·ligent (RIS3CAT) elaborada per la Generalitat de Catalunya i vol contribuir a que la indústria sigui el motor de l'activitat econòmica i, com pretén la Unió Europea, la garantia d'un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Vista la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat.

 

 

Disposició addicional

ACCIÓ durà a terme un estudi d'impacte sobre els resultats derivats dels ajuts regulats en aquesta Resolució i d'acord amb els objectius previstos.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 1 de setembre de 2017

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

 

 

Annex 1

Bases reguladores aplicables a totes les línies d'ajut per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat.

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat, que inclou les línies següents:

Línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers, que es defineix a l'annex 2.

Línia d'ajuts per projectes de reforç competitiu empresarial dutes a terme per entitats de suport a l'empresa, que es defineix a l'annex 3.

Línia d'ajuts a projectes de cooperació internacional en el marc de la iniciativa BSR (Baltic Sea Region), que es defineix a l'annex 4.

Línia d'ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya Clústers, que es defineix a l'annex 5.

 

Base 2

Beneficiaris/àries

2.1 Els beneficiaris/àries d'aquests ajuts s'estableixen als annexos 2, 3, 4 i 5 en funció de la línia d'ajuts.

2.2 Aquest Programa s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013) i al Reglament (UE) núm. 714/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura (DOUE L190 de 28.06.2014).

En base al que estableixen aquests Reglaments queden fora d'aquesta línia els següents ajuts:

a) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.

b) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

- Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

- Quan l'ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

c) Els ajuts a activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o Estats membres, és a dir, els ajuts directament vinculats a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

d) Els ajuts condicionats a la utilització de productes nacionals en comptes d'importats.

e) Els ajuts a les empreses del sector pesquer en aquells casos que s'estableixen a l'article 1 del Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura.

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

3.1 A més dels que s'estableixen als annexos 2, 3, 4 i 5 en funció de la línia d'ajuts, els sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.

b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.

e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

h) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).

j) En el cas que el sol·licitant sigui una fundació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

k) En el cas que el sol·licitant sigui una fundació, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

l) En el cas que el sol·licitant sigui una associació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

m) No haver superat la quantitat màxima d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de 3 exercicis fiscals.

n) En el cas que el sol·licitant sigui una persona física empresària, estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

o) En el cas que el sol·licitant sigui una entitat sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

p) En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

q) No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

r) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

3.2 El compliment d'aquests requisits s'acreditarà d'acord amb el que estableix la base 6.

 

Base 4

Quantia

 

4.1 La quantia de les subvencions s'estableix als annexos 2, 3, 4 i 5 en funció de la línia d'ajuts.

4.2 La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 60% de la despesa considerada subvencionable. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut.

4.3. Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la intensitat i el llindar que determinin els Reglaments d'ajuts d'Estat, quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

En cap cas, l'import dels ajuts concedits no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

4.4 La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l'empresa o entitat en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros (es tindrà en compte l'exercici fiscal de concessió de l'ajut i els dos exercicis fiscals anteriors).En el cas de les empreses que es dediquin al transports de mercaderies per carretera la quantitat es reduirà a 100.000 euros durant 3 exercicis fiscals (es tindrà en compte l'exercici fiscal de concessió de l'ajut i els dos exercicis fiscals anteriors).

4.5 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Base 5

Actuacions i despeses subvencionables

5.1 Les actuacions i les despeses subvencionables s'estableixen als annexos 2, 3, 4 i 5 en funció de la línia d'ajuts.

5.2 Són subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades per la persona beneficiària en els terminis establerts en aquestes bases.

5.3 Als efectes d'aquesta Resolució es consideraran despeses no subvencionables les següents:

Interessos deutors de comptes bancaris.

Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

Despeses de procediments legals i judicials.

Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre la renda.

Despeses de transaccions financeres.

Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.

Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior a l'inici o finalització de l'actuació atorgada.

Despeses salarials i de seguretat social de la persona treballadora durant els períodes de baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. En qualsevol cas, seran subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi, però no els de la persona treballadora de baixa.

Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècie; les vacances no efectuades; les dietes, el plus de transport, les despeses de locomoció; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de contracte; les percepcions per matrimoni.

Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials, complements de lloc, complements en funció del resultat de l'empresa, complements quantitat i qualitat) no seran subvencionables, excepte que es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora.

5.4 No s'admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor i el sol·licitant tinguin vinculació, excepte justificació expressa que haurà de ser valorada per ACCIÓ. Als efectes d'aquestes bases, es considera que dues entitats i/o empreses estan vinculades si incorren en algun dels supòsits que estableix l'apartat 2 de l'article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Sense perjudici de l'anterior, en cap cas s'admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor i el sol·licitant incorrin en algun dels supòsits següents de relació entre ells:

a) Dues entitats que pertanyin a un grup.

b) Una entitat i els socis o partícips d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

c) Una entitat i una altra entitat participada per la primera directament o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.

Existeix grup quan una entitat ostenti o pugui ostentar el control d'una altra o unes altres segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

5.5 Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per al contracte menor (és a dir, per imports iguals o superiors a 50.000 euros per contractes d'obres i iguals o superiors a 18.000 euros per a la resta de contractes), el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

No eximeix de l'obligació de la sol·licitud de les 3 ofertes el fet de comptar amb proveïdors homologats, el fet que es tracti de proveïdors habituals o la proximitat del proveïdor a l'entitat sol·licitant.

En el cas que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, l'empresa haurà d'aportar un certificat que motivi les especials característiques que comporten que no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que realitzin, prestin o subministrin el bé o servei. Aquest certificat haurà d'estar emès i signat per una entitat externa especialista en la matèria.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent-se de justificar expressament en una memòria l'elecció quan aquesta no recaigui en la proposta més avantatjosa.

 

Base 6

Sol·licituds

6.1 La forma de presentació de les sol·licituds s'establirà a la convocatòria d'aquests ajuts.

6.2 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als quals fa referència la base 3, si s'escau.

b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

c) Disposar de l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil o al registre corresponent.

d) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.

e) Existència o no dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l'import i l'ens atorgant. Quan l'empresa o entitat mantingui amb d'altres empreses algun dels vincles descrits a l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, d'acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també els ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades.

f) Existència o no dels ajuts de minimis en el sector pesca que li hagin estat atorgats durant l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l'import i l'ens atorgant. Quan l'empresa o entitat mantingui amb d'altres empreses algun dels vincles descrits a l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca, d'acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també els ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades.

g) Les persones jurídiques que sol·licitin una subvenció d'un import superior a 10.000,00 euros han de presentar una declaració responsable que inclogui la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració amb la finalitat que preveu la base 22.j).

h) Declaració conforme el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016).

6.3 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

 

Base 7

Procediment de concessió

7.1 Per les línies d'ajut que es defineixen als annexos 2, 3 i 4, el procediment de concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis establerts a l'article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i d'acord amb el que preveuen els articles següents:

7.1.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Unitat de Clústers d'ACCIÓ. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en l'aplicació dels criteris de valoració establerts. La puntuació total assolida per un projecte serà el resultat de multiplicar el valor de cadascun dels criteris establerts a la base 4 dels annexos 2, 3 i 4, en funció de la línia d'ajuts, per la puntuació que es doni a aquest criteri (aquesta puntuació podrà anar de 0 a 5). En el cas de l'annex 4 tots els criteris han d'assolir una valoració mínima de 2 punts.

L'òrgan instructor elaborarà un informe de valoració previ i podrà demanar el suport o l'assessorament d'un expert en l'àmbit corresponent i realitzar les visites o entrevistes oportunes amb el sol·licitant.

7.1.2 La puntuació màxima que es podrà assolir serà de 500 punts. Per als projectes dels annexes 2 i 3 la puntuació mínima que ha d'assolir un projecte per poder obtenir la concessió de la subvenció sol·licitada és de 250 punts. Pels projectes de l'annex 4, aquesta puntuació mínima serà de 300 punts.

7.1.3 L'òrgan col·legiat de valoració, encarregat de l'avaluació definitiva de les sol·licituds sobre la base de la valoració feta per l'òrgan instructor, estarà constituït a aquest efecte i estarà integrat per el/la Director/a de la Unitat de Clústers d'ACCIÓ, el/la Gerent de Dinamització de Clústers d'ACCIÓ i un representant de la Unitat de Gestió Interna i Recursos (Àrea d'Assessoria Jurídica i Contractació d'ACCIÓ).

A les reunions d'aquest òrgan col·legiat hi assistirà un altre representant d'ACCIÓ que actuarà com a secretari. A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats de la valoració dels projectes, que actuaran com a ponents de l'òrgan col·legiat.

7.1.4 Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, l'òrgan col·legiat de valoració elaborarà un informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.

7.1.5 En el cas d'existència de disponibilitats pressupostàries suficients, es concedirà ajut a totes les sol·licituds que hagin assolit les puntuacions mínimes que s'estableixen a la base 7.1.2 una vegada aplicat el procediment de valoració i aquestes concessions es faran amb les intensitats màximes d'ajut previstes en aquestes bases reguladores.

En el cas que les disponibilitats pressupostàries no siguin suficients per aprovar amb les intensitats màximes totes les sol·licituds es procedirà a fer una reducció de les intensitats dels ajuts, de manera que la sol·licitud, o sol·licituds, que hagi/n obtingut una puntuació més elevada rebran les intensitats màximes previstes en aquestes bases mentre que per a la resta de sol·licituds les intensitats es reduiran seguint el criteri següent:

Intensitat a aplicar = Intensitat màxima prevista per les bases x (Ps/Pm), on Ps = Puntuació obtinguda per una determinada sol·licitud

Pm = Puntuació obtinguda per la sol·licitud que ha obtingut la puntuació màxima

Si després de l'aplicació d'aquesta disminució el pressupost disponible continua essent insuficient, s'aprovaran aquelles sol·licituds que hagin obtingut una puntuació superior i aquestes concessions es faran amb les intensitats obtingudes del procediment de reducció establert, mentre que la resta es denegaran per manca de pressupost.

7.1.6 Entre els projectes que, una vegada aplicades les previsions incloses a l'apartat anterior, obtinguin la mateixa puntuació total s'aplicarà un prorrateig entre aquests projectes.

7.2 Per la línia d'ajut que es defineix a l'annex 5, el procediment de concessió dels ajuts és el de concurrència no competitiva, d'acord amb el que preveuen els articles següents. Aquesta excepcionalitat es justifica donat que no és possible, atenent a l'especificitat de l'activitat subvencionada, establir uns criteris de valoració de les sol·licituds de manera objectiva que permeti la comparació de les sol·licituds i la prelació entre les mateixes.

7.2.1 Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic d'entrada dels expedients al registre i fins a l'exhauriment del pressupost.

7.2.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment el formen la Unitat de Clústers d'ACCIÓ i la Unitat de Gestió Interna i Recursos d'ACCIÓ.

 

Base 8

Criteris de valoració

8.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds s'estableixen als annexos 2, 3 i 4 en funció de la línia d'ajuts.

8.2 Es deixarà constància en l'expedient dels aspectes concrets que s'han valorat en l'aplicació de cada criteri i de la relació entre la puntuació obtinguda i l'import de la subvenció.

 

Base 9

Òrgan competent per la resolució dels ajuts i recursos

9.1 L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

9.2 Vistos l'expedient i l'informe emès per l'òrgan col·legiat de valoració, si s'escau segons la línia d'ajuts, i a proposta de l'òrgan instructor, el/la conseller/a delegat/da, o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

9.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria.

9.4 La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de l'entitat sol·licitant i, si s'escau, de les empreses i/o entitats participants, a les quals es concedeix la subvenció, l'import, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut i, si escau, el percentatge subvencionat del cost de l'activitat i el seu caràcter de minimis fent referència al Reglament (CE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE als ajuts de minimis, i al Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura (DOUE L190 de 28.06.2014).

9.5 Aquesta resolució es notificarà a l'entitat sol·licitant, previ el seu consentiment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut, informant-lo de que té una resolució pendent de ser llegida. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quant havent- hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Aquestes notificacions també es podran efectuar mitjançant correu certificat amb justificant de recepció.

9.6 En aquells casos en els que en l'actuació hi participin empreses o més d'un clúster o entitat de suport, la resolució es notificarà a l'entitat sol·licitant, que tindrà la obligació de notificar-la a la resta d'empreses i/o clústers o entitats de suport.

9.7 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

9.8 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Base 10

Publicitat de la resolució

10.1 D'acord amb l'article 18 i 20 de la LLGS i l'article 5.4 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS),  operarà com a mitjà electrònic per donar compliment a les obligacions de publicitat de les subvencions concedides, el qual haurà de contenir les dades a que es refereix la lletra b) de l'apartat 8 de l'article 20.

10.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les subvencions i els ajuts públics concedits, amb indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris, s'ha de publicar a la seu electrònica i al lloc web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat).

10.3 D'acord amb la base 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores per a la concessió de subvencions de l'Administració de la Generalitat, també es donarà publicitat a les subvencions concedides mitjançant l'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat), accessible des de la seu electrònica, i es publicaran al DOGC, amb expressió de la convocatòria, el programa, el beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat.

 

Base 11

Pagament

11.1 El pagament del 100% de l'ajut que es regula per aquesta Resolució s'ha de tramitar un cop s'hagi comprovat la justificació de la realització del projecte subvencionat per part d'ACCIÓ, i un tècnic hagi elaborat una acta favorable de comprovació.

11.2 El pagament es realitzarà directament a cadascuna de les entitats de suport, clústers o empreses beneficiàries.

 

Base 12

Bestretes de pagament

Pels beneficiaris de la línia d'ajuts que s'estableix a l'annex 2, la resolució d'atorgament podrà preveure la possibilitat d'efectuar una bestreta del 60% de l'ajut una vegada rebuda la resolució de concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties, fet que queda justificat per les especials característiques dels beneficiaris.

Pels beneficiaris de les línies d'ajut que s'estableixen als annexos 3, 4 i 5, la resolució d'atorgament podrà preveure la possibilitat d'efectuar bestretes de pagament, indicant-ne la quantia que correspongui en cada cas. En aquest supòsit, el beneficiari haurà de presentar un aval atorgat per una entitat bancària o financera per l'import de la subvenció pagat a la bestreta, incrementat amb els interessos corresponents fins a la finalització del projecte. L'aval s'alliberarà amb la certificació prèvia conforme han estat realitzades les despeses objecte de l'ajut.

 

Base 13

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

13.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució d'atorgament en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

13.2 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes establerts a la normativa reguladora de la subvenció.

Per causes degudament justificades, i amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, existeix la possibilitat de modificació de la resolució de concessió, sempre que no resti afectada l'essència d'aquesta, en el cas d'alteració de les condicions que sobrevinguin al servei subvencionat i que siguin justificades abastament pels interessats abans del termini d'execució del servei.

13.3 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

Base 14

Justificació

14.1 Els beneficiaris de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

14.2 Un cop finalitzades les actuacions, el/la beneficiari/ària ha de presentar un compte justificatiu, amb aportació de justificants de despesa, on acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts.

En aquells casos en els que en l'actuació hi participin empreses o més d'un clúster o entitat de suport, l'entitat o clúster sol·licitant serà el responsable de la presentació de la justificació, tant pel que fa a la seva actuació com a les de la resta d'empreses i/o clústers i entitats de suport participants.

14.3 El beneficiari de l'ajut està obligat a realitzar la justificació del projecte en un termini màxim de 2 mesos a comptar a partir de la data de finalització de l'actuació subvencionada que apareix a la resolució d'atorgament de l'ajut.

Les dates dels documents justificatius hauran d'estar dins del període d'execució de l'actuació subvencionable que es defineix a la base 3.4 dels annexos 2, 3, 4 i 5 per a cadascuna de les línies d'ajut. La data dels comprovants de pagament podrà ser, com a màxim, dos mesos posterior a la data màxima establerta pels documents justificatius.

14.4 La justificació del projecte s'haurà de formalitzar en l'imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/justificacio-ajuts/). Una vegada emplenat, s'hi adjuntarà en format PDF la documentació que es detalla a la base 14.4.1 següent i s'enviarà telemàticament a ACCIÓ. L'imprès en paper i signat, juntament amb la documentació que es demana a la base 14.4.2, es registrarà a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions o mitjançant els procediments que preveu l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si s'escau, els beneficiaris presentaran l'imprès de justificació per mitjans telemàtics, acompanyat de la documentació que preveuen aquestes bases, a través del Canal Empresa (http:/canalempresa.gencat.cat).

La documentació justificativa és la que es detalla a continuació:

14.4.1 Una memòria tècnica de l'actuació, segons el model que es trobarà disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts).

14.4.2 Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que inclourà:

a) Una relació classificada de les despeses realitzades, que forma part de l'imprès normalitzat de justificació disponible a la pàgina web d'ACCIÓ.

b) Una relació detallada d'altres subvencions que s'hagin obtingut pel mateix projecte, especificant-ne la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant. En el cas que no s'hagin produït variacions de la informació aportada en el moment de la sol·licitud de l'ajut, únicament caldrà aportar una declaració de l'empresa on s'hi indiqui aquest fet. Ambdós documents formen part de l'imprès normalitzat de justificació, disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts).

c) Una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca pel personal en nòmina imputat segons model normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts). En aquesta temporalització s'hi farà constar el número d'hores treballades totals, el número d'hores treballades dedicades al projecte i la descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades i l'hauran de signar la persona beneficiària i la persona responsable de la seva execució. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control corresponents.

d) Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF dels treballadors propis imputats com a despesa, amb indicació del preceptor, els imports liquidats, les dates i la forma de pagament, per tal de facilitar el seguiment de la pista d'auditoria.

e) Documentació relativa a, com a mínim, tres ofertes sol·licitades a diferents proveïdors en aquells casos en què sigui necessari, segons el que s'ha establert a la base 5.5 de les bases reguladores (quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per al contracte menor -quan sigui igual o superior a 50.000 euros en el supòsit de cost per execució d'obra, o igual o superior de 18.000 euros per a la resta de contractes), així com tota aquella documentació relativa al procés de contractació.

Si és el cas, informe signat pel representant legal de l'entitat beneficiària que justifiqui l'elecció quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Si és el cas, certificat del representant legal que motivi les especials característiques que comporten que no existeixi al mercat suficient número d'entitats que realitzin, prestin o subministrin el bé o servei i certificat d'una entitat externa especialitzada que corrobori aquest aspecte.

En cas que l'elecció no hagi estat l'oferta més econòmica, s'adjuntarà un document explicatiu o memòria justificant expressament l'elecció.

f) Declaració sobre l'import d'IVA efectivament suportat, en cas que la persona beneficiària estigui subjecta a règim de prorrata general o especial.

g) Originals o fotocòpies compulsades dels documents justificatius de la despesa subvencionada (factures i comprovants de pagament -o d'altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil-, i/o documents que es demanin en la resolució en relació amb els costos de personal).

h) Si s'escau, memòria justificativa de les desviacions entre l'actuació justificada i la inicialment subvencionada.

i) Documentació per acreditar la realització de l'actuació subvencionada en funció de la despesa, com ara:

Estudis (de mercat, sectorials o similars): Còpia de l'estudi.

Plans (de negoci, estratègics, de màrqueting, de finançament o similars): còpia del pla.

Assessoraments diversos (comercial, tasques de coordinació, suport en implementació de plans estratègics, recerca de proveïdors o similars): còpia de l'informe o memòria resultant. En el cas que l'assessorament no es concreti en un informe cal presentar la documentació alternativa que demostri la prestació del servei (actes de reunions, informe de l'assessor amb el detall de les actuacions realitzades, les hores dedicades i el cost/hora).

Despeses associades a la celebració de jornades: memòria explicativa de les jornades amb relació de les empreses participants i material demostratiu de la celebració de les jornades (fulletons, fotografies o d'altres).

Enquestes: informe del proveïdor explicant l'activitat realitzada, els resultats obtinguts i les hores dedicades i còpia de l'enquesta.

Organització de cursos de formació: programa del curs i llistat d'assistents signat. Assistència a cursos de formació: programa del curs i certificat d'assistència.

Viatges: explicació de la relació del viatge amb l'objecte subvencionat (dins de la memòria) i demostració de la vinculació de la persona que viatja amb l'empresa (TC o nòmina). En el cas que la persona que realitza el viatge no tingui una vinculació laboral amb l'entitat de suport a l'empresa que actua com a sol·licitant, conveni, contracte o estatuts, que acrediti que realitza una tasca de representació de l'entitat de suport a l'empresa.

Assistència a fires: memòria explicativa de l'assistència a la fira (tasques realitzades i resultats obtinguts) i d'altre documentació demostrativa de la que es disposi (fotos, catàlegs, programa o d'altres).

14.4.3 Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les obligacions de publicitat que s'esmenten a la base 21 d'aquest annex.

14.4.4 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

14.5 Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament pel qual es regulen, les obligacions de facturació:

a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de fer-hi constar el seu NIF i denominació social.

b) El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, la persona beneficiària ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu d'un import superior a 100 euros i s'han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de la factura a què correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor ha de contenir com a mínim el nom i el NIF.

14.6 Les despeses de viatges es podran justificar de la manera següent:El desplaçament es podrà justificar mitjançant l'aportació d'alguns dels documents següents: Bitllets originals d'avió o tren, o bé, en el cas que els bitllets siguin electrònics, la presentació de les targes d'embarcament originals de tot el recorregut (o la confirmació electrònica de la compra). En cas de desplaçament en automòbil, caldrà presentar la certificació de quilometratge de la gerència de l'empresa i comprovants originals dels pagaments d'autopistes, benzina i/o d'altres. En cas d'altra documentació amb valor probatori, diferent de l'esmentada, ACCIÓ valorarà la seva validesa com a documentació justificativa de l'actuació.L'allotjament es podrà justificar mitjançant l'aportació d'algun dels documents següents: Factures de l'hotel del país de destinació, on hi consti el nom complert de la persona hostatjada i les dates d'estada. En el seu defecte, es pot presentar la factura de l'agència de viatges amb un certificat emès per aquesta on hi consti el nom complert del viatjant, les dates del viatge, i el detall dels hotels on s'ha hostatjat. En cas d'altra documentació amb valor probatori, diferent de l'esmentada, ACCIÓ valorarà la seva validesa com a documentació justificativa de l'actuació.Tant si es justifica el desplaçament com l'allotjament, i en els casos en els que el document justificatiu no vagi a nom del beneficiari (entitat sol·licitant, entitat participant o empresa participant) caldrà la presentació del corresponent comprovant de pagament a nom del beneficiari.

14.7 El cost/hora es calcularà en funció del cost salarial, la seguretat social a càrrec de l'entitat i les hores anuals.

Es considerarà cost salarial el salari base brut; aquest inclou les pagues extraordinàries, més els complements salarials que es trobin fixats al conveni col·lectiu d'aplicació o al contracte de la persona treballadora (llevat de les hores extraordinàries i els pagaments per beneficis). La resta de conceptes que integren la nòmina no són subvencionables tal com s'esmenta a la base 5.3.

El cost hora = (Cost salarial + SS empresa)/hores anuals

El cost/hora així obtingut, multiplicat pel total d'hores justificades en la temporalització horària per tasca i persona treballadora, permetrà calcular les despeses imputables de personal propi.

14.8 Sense necessitat de modificar la resolució de concessió, es podran admetre compensacions de fins a un 20% entre els diversos costos subvencionables previstos en la resolució de concessió, sempre que aquestes compensacions no suposin una alteració de l'essència d'aquesta i es mantingui la naturalesa de l'actuació subvencionada. Aquestes compensacions s'hauran de justificar en la memòria justificativa de les desviacions entre l'actuació justificada i la inicialment subvencionada.

14.9 Igualment, el beneficiari haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a l'objecte de l'ajut que li pugui requerir ACCIÓ.

14.10 Si la justificació no reuneix els requisits que estableix aquesta base, es requerirà al beneficiari perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En aquells casos en els que en l'actuació hi participin empreses o més d'un clúster o entitat de suport, aquest requeriment es farà directament a cadascuna de les entitats de suport, clústers i empreses que actuïn com a sol·licitant o participants.

14.11 ACCIÓ, un cop finalitzada l'execució del projecte, estendrà acta de comprovació de l'actuació subvencionada.

14.12 Les factures originals es marcaran amb un segell, indicant-hi la línia objecte de l'ajut i l'import o percentatge que s'imputa.

 

Base 15

Verificació de les accions subvencionables

15.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de dos tipus:

15.1.a) Verificacions administratives.

Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).

151.b) Verificacions in situ o sobre el terreny.

Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions dels beneficiaris.

Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.

15.2 Les persones beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent.

 

Base 16

Control de les accions subvencionables

16.1 ACCIÓ efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat. ACCIÓ podrà realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

16.2 Els beneficiaris estaran sotmesos als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, sobre tramitació, justificació i control de subvencions.

16.3 L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada per aquests ajuts.

16.4 Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

Base 17

Revocació

17.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17.2 Atès que els ajuts objecte d'aquesta disposició estan sotmesos al règim de minimis, també serà causa de revocació:

a) Quan la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses subvencionables, procedents de qualsevol administració o ens públic nacional, autonòmic o local, doni lloc a un excés de finançament públic del projecte, sobrepassant els percentatges o llindars establerts als reglaments o decisions de la Comissió Europea que li són aplicables.

b) Quan d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, el beneficiari superi l'acumulació d'ajuts de minimis, establerta en 200.000,00 euros per empresa durant el període de 3 exercicis fiscals, 100.000 euros en el cas d'empreses que operin en el sector del transport per carretera.

En aquest còmput es considerarà qualsevol ajut de minimis atorgat per qualsevol administració o ens nacional, autonòmic o local.

c) L'adopció, en virtut del que estableixen els article 107 a 109 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, d'una decisió de la qual se'n derivi una necessitat de reintegrament.

17.3 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposen els articles 100 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 18

Renúncia

18.1 Els/les beneficiaris/àries poden renunciar a les subvencions atorgades només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent. Els/les beneficiaris/ àries hauran de retornar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

18.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, la persona beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent.

 

Base 19

Règim de compatibilitat dels ajuts

19.1 Si un mateix projecte rep ajuts concurrents, la suma dels diversos ajuts rebuts no pot superar el límit màxim més elevat previst en els diferents règims involucrats, i sense que en cap cas superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.

19.2 En base al que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013), al qual s'acull aquesta línia d'ajuts, l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En el cas d'empreses que operin en el sector del transport per carretera l'ajut total de minimis no serà superior a 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Per comptabilitzar els ajuts de minimis cal tenir en compte tant els ajuts rebuts per l'empresa sol·licitant com els rebuts per aquelles empreses amb les que la sol·licitant hi tingui un vincle dels definits a l'apartat 2 de l'article 2 de l'esmentat Reglament (concepte “d'empresa única” o empreses que formen part d'un grup empresarial). Així mateix, cal tenir en compte el que estableixen els apartats 8 i 9 de l'article 3 del mateix Reglament en relació amb les empreses que pateixen un procés de fusió o adquisició d'empreses o bé, de separació.

Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.

Aquests límits s'apliquen amb independència de la forma de l'ajut de minimis o de l'objectiu perseguit, i amb independència de si l'ajut concedit està finançat total o parcialment mitjançant recursos de la Unió Europea.

19.3 En base al que estableix el Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i de la aqüicultura., al qual s'acull aquesta línia d'ajuts, l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 30.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquest límit màxim s'aplicarà independentment de la forma de l'ajut o de l'objectiu perseguit.

19.4 Aquests ajuts no s'acumularan amb cap altre ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació excedeix la intensitat d'ajut o l'import superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió.

 

Base 20

Infraccions i sancions

20.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi.

20.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposa la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 21

Publicitat de les subvencions per part del/de la beneficiari/ària

21.1 El/la beneficiari/ària de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que estableix la base que regula les obligacions de les persones beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

21.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar els/les beneficiaris/àries de les subvencions són les següents:

Es farà constar en qualsevol comunicació i difusió externa que l'actuació subvencionada s'ha realitzat “Amb el suport d'ACCIÓ” i es farà constar la marca d'ACCIÓ en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l'activitat subvencionada, segons el que es detalla a l'adreça http://accio.gencat.cat/identitat-corporativa.

A més, s'haurà de publicar la concessió de l'ajut a la seva pàgina web.

 

Base 22

Obligacions de els/les beneficiaris/àries

Són obligacions generals de els/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant d'ACCIÓ en la forma i el termini que estableix la base que regula la justificació dels ajuts.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió, o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la totalitat de la despesa realitzada amb relació a l'objecte global o parcial, en aquest darrer cas, sempre que es pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció atorgada durant un període mínim de cinc anys.

d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor, abans de la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d'altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, ajudes, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal que se'n pugui avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin a la resolució corresponent.

i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.

j) Comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, en compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

k) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

l) No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.

m) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, que figuren com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016).

 

Base 23

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció d'ACCIÓ s'inclouen al fitxer Ajuts i subvencions de l'Ordre EMO 293/2014, de 19 de setembre, per la qual es regulen els fitxers que inclouen dades de caràcter personal de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ) (DOGC núm. 6720, de 3.10.2014). La finalitat de la recollida de dades és el control i la gestió de les sol·licituds d'ajuts i subvencions publicades per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ. Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant un escrit dirigit al responsable del fitxer (presentat a ACCIÓ i amb referència “Protecció de dades”), passeig de Gràcia, núm. 129, 08008 Barcelona, o a dades.accio@gencat.cat.

Les persones beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desenvolupada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les persones beneficiàries establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions objecte d'aquesta Ordre. En especial s'adoptaran les mesures adients per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat a les dades esmentades.

 

 

Annex 2

Bases reguladores de la línia d'ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers.

 

Base 1

Beneficiaris/àries

Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts els clústers integrats al Programa Catalunya Clúster d'ACCIO segons la Resolució EMC/756/2017 de 23 de març (DOGC núm. 7349 de 12.04.2017).

 

Base 2

Quantia

La intensitat de l'ajut s'estableix de la següent forma:

Per a les despeses de contractació de serveis a tercers, la quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada.

Per a despeses de mobilitat, la quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada, amb un màxim de 125,00 euros per persona i nit pel que es refereix a les despeses d'allotjament. Pel que fa a les despeses de desplaçament, únicament seran subvencionables bitllets en classe turista.

Per a les hores de dedicació esmentades al punt c) de la base 3.2 d'aquest annex, la quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada, amb un màxim de 49,37 euros/hora.

Per a les despeses externes relacionades amb la promoció dels clústers, la quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada.

Per a les despeses externes relacionades amb l'assistència a cursos i jornades dels membres del clúster beneficiari, la quantia de la subvenció atorgada no podrà superar el 50% del cost de la despesa subvencionable acceptada.

 

Base 3

Actuacions i despeses subvencionables

3.1 Es consideraran subvencionables les activitats relacionades amb la definició i execució d'un pla d'actuacions anual destinat a incrementar la competitivitat de les empreses dels clústers. Un mateix clúster podrà presentar una única sol·licitud per aquesta línia. Les accions derivades del pla d'actuacions les pot realitzar un únic cluster o bé, quan l'activitat ho requereixi, hi poden participar d'altres clústers integrats al programa Catalunya Clústers. En aquells casos en els que en l'actuació hi participi més d'un cluster, un dels clústers serà el sol·licitant de l'ajut, mentre que la resta seran participants dins de la sol·licitud.

3.2 Als efectes d'aquesta Resolució es consideraran subvencionables les despeses següents:

a) Despeses de contractació de serveis a tercers associats al pla d'actuacions amb l'objectiu de millorar les capacitats de dinamització del clúster, com ara consultoria o experts.

b) Despeses relacionades amb la mobilitat personal:

El desplaçament i l'allotjament en viatges fora del territori espanyol associats a les activitats del pla d'actuacions, amb un màxim de dues persones vinculades laboralment al clúster sol·licitant o clústers participants, i a un màxim de quatre països. Les despeses de desplaçaments poden ser bitllets d'avió, autocar o tren. En el cas que la persona que realitza el viatge no tingui una vinculació laboral amb el/s beneficiari/s, s'acceptarà el viatge, únicament, si aporta un conveni, contracte o estatuts, que acrediti que realitza una tasca de representació del beneficiari. No es consideren subvencionables els desplaçaments addicionals a l'esmentat.

Per a viatges des de fora del territori català cap a Catalunya de ponents, experts, compradors o similars relacionats amb el pla d'actuacions, seran despeses subvencionables el cost del viatge des de l'origen fins a Catalunya i les despeses d'allotjament, sempre i quan el cost corri a càrrec del/s beneficiari/s. No es consideren subvencionables els desplaçaments addicionals a l'esmentat.

c) Hores de dedicació del personal del clúster que actua com a sol·licitant o participant. En el cas que aquesta gestió sigui externa, s'acceptarà, únicament, si s'aporta un conveni o contracte entre l'entitat i la persona externa, on quedi definida aquesta tasca.

d) Despeses externes relacionades amb la promoció dels clusters dins el món de l'empresa, com ara: jornades de presentació del clúster a públics empresarials, contractació de ponents, lloguer d'espais, lloguers d'estands, material i accions de difusió, assistència a fires, quotes d'inscripció a congressos directament relacionats amb l'àmbit d'activitat del clúster, anuncis en mitjans de comunicació específics i presència en mitjans de comunicació tant generals com especialitzats. Disseny i material de difusió i comunicació (inclou la contractació del web així com el disseny i la materialització dels elements de difusió i comunicació com ara pòsters, vídeos, fulletons i els serveis de traducció de textos)

e) Despeses externes relacionades amb l'assistència a congressos o jornades tant nacionals com internacionals, que contribueixin a incrementar la capacitació i el networking entre clústers i/o empreses. Aquests congressos o jornades hauran d'estar relacionats directament amb l'activitat del clúster (màxim dos persones del clúster). En el cas d'existència de despeses de desplaçaments i/o allotjaments cal assignar-les a l'apartat de “despeses relacionades amb la mobilitat personal” i estaran sotmeses als límits establerts en aquest apartat.

3.3 No es consideren subvencionables les despeses següents: manutenció, dietes i despeses de desplaçaments tret de les que s'han definit en l'apartat b).

3.4 Els plans d'actuació es podran dur a terme entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de març de 2018. No es podran concedir ampliacions d'aquest termini.

 

Base 4

Criteris de valoració

Els criteris de valoració de les sol·licituds seran els següents:

Descripció i planificació de les actuacions. Es valoren positivament els plans amb un enfocament clar de creixement dels clústers a mig termini, la descripció del pla de treball (amb paquets de treball, dates, responsables i resultats o lliurables), la idoneïtat dels recursos, la coherència del pressupost presentat i la capacitat dels experts subcontractats (Valor: 30).

Impacte sobre el teixit empresarial. Projecte alineat amb els reptes estratègics i les necessitats de les empreses del clúster identificats al Pla (Valor: 45).

Grau d'innovació i/o connexió internacional de les accions del Pla. Es valorarà el grau de novetat respecte les accions habituals en el sector, així com que contribueixin al posicionament internacional del clúster i de les seves empreses. (Valor: 25).

 

 

Annex 3

Bases reguladores de la línia d'ajuts per projectes de reforç competitiu empresarial d'entitats de suport a l'empresa.

 

Base 1

Beneficiaris/àries

Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts els les entitats de suport a l'empresa amb establiment operatiu a Catalunya que demostrin a la memòria del projecte haver realitzat projectes de reforç de la competitivitat empresarial, així com les empreses i agents d'entorn que formin part d'aquestes entitats.

S'entén com a projecte de reforç competitiu aquell que té com a finalitat incrementar la capacitat i/o el rendiment d'una empresa, negoci o sector. S'entén per competitivitat al conjunt d'accions d'eficàcia i efectivitat que les empreses, entitats empresarials i/o corporacions fan per tal de posicionar-se com les millors en els seus negocis o sectors, a fi de maximitzar els seus resultats i que els hi permet superanr a possibles competidores.

Als efectes d'aquestes bases es consideren entitats de suport a l'empresa:

Les organitzacions públiques o privades, sense finalitat de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que de manera habitual prestin serveis a les empreses, que tinguin com a objecte la millora de la competitivitat de les empreses i disposin de recursos materials i humans per impulsar i orientar els projectes esmentats.

Les entitats amb participació majoritària de capital públic que prestin de manera habitual serveis empresarials de suport a la competitivitat de les empreses, i promoguin projectes que s'ajustin al que estableixen aquestes bases sense perseguir, en els projectes esmentats, l'obtenció de beneficis.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a agent d'entorn a aquelles entitats tecnològiques i/o de coneixement que desenvolupin activitats en l'àmbit de negoci de les empreses de l'entitat de suport a l'empresa. En relació a la definició anterior, s'entenen com entitats de coneixement les universitats, els centres de formació professional i d'altres entitats que tinguin la formació com el seu principal objecte, mentre que s'entenen com a entitats tecnològiques les següents:

Els organismes públics de recerca, els que defineix i regula la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i les seves disposicions de desenvolupament, els adscrits o dependents d'altres administracions públiques, les universitats públiques, els centres de recerca dependents de la Generalitat de Catalunya o d'altres Administracions Públiques, i els centres del Sistema Nacional de Salut o que hi estiguin vinculats o concertats que despleguin activitat investigadora.

Els agents acreditats i vigents amb el segell TECNIO com a desenvolupadors de tecnologia públics i com a desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre (corresponent a les tipologies 1, 2.1 i 2.2 definides a la Resolució EMO/1787/2015, de 29 de juliolmodificada per la Resolució EMC/771/2016, de 21 de març. El llistat d'agents es pot consultar a la pàgina web d'ACCIÓ http://accio.gencat.cat/cat/empresa-ACC1O/acreditacions/entitats-tecnio/entitats-acreditades.jsp).

Els centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica inscrits en el seu corresponent registre en virtut del Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen el centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el registre d'aquests centres.

Les entitats privades sense afany de lucre amb capacitat de prestar serveis d'R+D i innovació.

 

Base 2

Quantia

La intensitat de l'ajut s'estableix de la següent forma:

Per a les despeses de contractació de serveis a tercers, la quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada.

Per a despeses de mobilitat, la quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada, amb un màxim de 125,00 euros per persona i nit pel que es refereix a les despeses d'allotjament. Pel que fa a les despeses de desplaçament, únicament seran subvencionables bitllets en classe turista.

Per a les hores de dedicació esmentades al punt c) de la base 3.2 d'aquest annex, la quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada, amb un màxim de 49,37 euros/hora.

Per a les despeses externes relacionades amb la promoció del projecte, la quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada.

Per a les despeses externes relacionades amb l'assistència a cursos, la quantia de la subvenció atorgada no podrà superar el 50% del cost de la despesa subvencionable acceptada.

 

Base 3

Actuacions i despeses subvencionables

3.1 Es consideraran subvencionables els projectes de reforç de la competitivitat, com ara:

Projectes de cooperació pel desenvolupament de productes, processos i/o serveis innovadors coherents amb els reptes estratègics del àmbit d'actuació de l'entitat sol·licitant.

La creació i gestió d'entorns d'aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunt.

Projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió, d'estratègia, financer, operacional dels negocis del clúster.

Treballs orientats a incrementar el coneixement de l'entorn o reptes competitius del àmbit d'actuació del beneficiari.

Projectes interclústers destinats al desenvolupament de noves oportunitats en diversos àmbits de negoci o tecnològics, sorgits d'activitats realitzades entre dues o més entitats de suport a l'empresa.

Els projectes els pot realitzar una única entitat de suport a l'empresa o bé, quan el projecte ho requereixi, hi poden participar les empreses i agents d'entorn d'aquesta entitat o altres entitats de suport a l'empresa. En aquells casos en els que en l'actuació hi participin empreses, agents d'entorn o més d'una entitat de suport a l'empresa, una de les entitats de suport a l'empresa serà la sol·licitant de l'ajut, mentre que la resta seran participants dins de la sol·licitud.

3.2 Als efectes d'aquesta Resolució es consideraran subvencionables les despeses següents:

a) Despeses de contractació de serveis a tercers com ara consultoria o experts.

b) Despeses relacionades amb la mobilitat personal:

El desplaçament i l'allotjament en viatges fora del territori espanyol associats a les activitats del projecte, a un màxim de quatre països i dues persones vinculades laboralment a cada beneficiari. Les despeses de desplaçaments poden ser bitllets d'avió, autocar o tren. En el cas que la persona que realitza el viatge no tingui una vinculació laboral amb el beneficiari, s'acceptarà el viatge, únicament, si aporta un conveni, contracte o estatuts, que acrediti que realitza una tasca de representació del beneficiari.

Per a viatges des de fora del territori català cap a Catalunya de ponents, experts, compradors o similars relacionats amb el projecte, seran despeses subvencionables el cost del viatge des de l'origen fins a Catalunya i les despeses d'allotjament, sempre i quan el cost corri a càrrec del beneficiari. No es consideren subvencionables els desplaçaments addicionals a l'esmentat.

c) Hores de dedicació del personal de l'entitat de suport a l'empresa que actua com a sol·licitant o participant. En el cas que aquesta gestió sigui externa, s'acceptarà, únicament, si s'aporta un conveni o contracte degudament signats entre l'entitat i la persona externa, on quedi definida aquesta tasca. No son subvencionables les hores de dedicació del personal de les empreses ni dels agents d'entorn participants.

d) Despeses externes relacionades amb la promoció del projecte, com ara: jornades de presentació del projecte, contractació de ponents, lloguer d'espais, lloguers d'estands, material i accions de difusió, disseny i material de difusió i comunicació relacionat amb el projecte (inclou el disseny i la materialització dels elements de difusió i comunicació com ara pòsters, vídeos, fulletons i serveis de traducció de textos).

e) Despeses externes relacionades amb l'assistència a congressos o jornades tant nacionals com internacionals. Aquests congressos o jornades hauran d'estar relacionats directament amb el projecte (màxim dues persones de cada beneficiari per acte). En el cas d'existència de despeses de desplaçaments i/o allotjaments cal assignar-les a l'apartat de “despeses relacionades amb la mobilitat personal” i estaran sotmeses als límits establerts en aquest apartat.

3.3 No es consideren subvencionables les despeses següents: manutenció, dietes, despeses de personal de les empreses participants i despeses de desplaçaments tret de les que s'han definit en l'apartat b).

3.4 Els projectes es podran dur a terme entre l'1 de gener de 2017 i el 30 de juny de 2018. Existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació de termini en base al que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Base 4

Criteris de valoració

Els criteris de valoració de les sol·licituds seran els següents:

Projecte alineat amb els reptes estratègics del negoci. Es disposa d'una anàlisi estratègica consistent amb una clara identificació dels reptes de negoci i de l'entorn competitiu. El projecte està alineat amb aquests reptes estratègics. L'alineació amb l'estratègia possibilita la identificació de prioritats i l'assignació adequada de recursos en un context de canvis i altes exigències com l'actual (Valor: 25).

Impacte socioeconòmic del projecte. Impacte sobre les empreses, el territori i la cadena de valor. El projecte genera un retorn positiu destacable en la competitivitat de les empreses que hi participen i tindrà efecte multiplicador en la dinàmica competitiva del negoci en el que actúa. Es valorarà la possibilitat de que es generin bones pràctiques extrapolables a altres empreses del sector, inclús a altres sectors. Les tipologies d'impactes a valorar són: 1. Impacte positiu sobre les empreses i/o el seu ecosistema; 2. Impacte sobre el coneixement intern del sector/negoci. 3. Impacte sobre la internacionalització del sector (Valor: 25).

Capacitat de l'entitat de suport a l'empresa i dels assessors externs en definir, estructurar i executar projectes d'impacte sobre la competitivitat de les empreses del sector. El projecte té clarament definida la funció de l'entitat de suport. Els assessors externs estan clarament definits i tenen capacitat demostrada per a l'execució de les seves tasques dins del projecte (Valor: 20).

Grau de maduració, coherència i viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Demostració, dins de la memòria del projecte, que el projecte plantejat pot posar-se en marxa i és coherent amb les necessitats del negoci en el que impacta. El projecte ha de disposar d'un desglòs del seu cost on es puguin veure les diverses despeses a realitzar, un cronograma d'execució, indicació dels recursos assignats i dels indicadors de seguiment del projecte (Valor: 15)

Grau d'innovació i/o connexió internacional del projecte. El projecte contribuirà a trencar amb el saber convencional del sector, impulsant les estratègies guanyadores del negoci detectades prèviament. Es valorarà el grau de novetat del projecte respecte les actuacions habituals. Alhora es valorarà que el projecte contribueixi al posicionament internacional. (Valor: 15).

 

 

Annex 4

Bases reguladores de la línia d'ajuts a projectes de cooperació internacional en el marc de la iniciativa BSR (Baltic Sea Region).

 

Base 1

Beneficiaris/àries

Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts les entitats de suport a l'empresa amb establiment operatiu a Catalunya que demostrin a la memòria del projecte haver realitzat projectes de reforç de la competitivitat empresarial, així com les PIMES que formin part d'aquestes entitats.

Als efectes d'aquestes bases es consideren entitats de suport a l'empresa:

Les organitzacions públiques o privades, sense finalitat de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que de manera habitual prestin serveis a les empreses, que tinguin com a objecte la millora de la competitivitat de les empreses i disposin de recursos materials i humans per impulsar i orientar els projectes esmentats.

Les entitats amb participació majoritària de capital públic que prestin de manera habitual serveis empresarials de suport a la competitivitat de les empreses, i promoguin projectes que s'ajustin al que estableixen aquestes bases sense perseguir, en els projectes esmentats, l'obtenció de beneficis.

Als efectes d'aquestes bases es considera PIME l'empresa que s'ajusti a la definició que inclou l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, d'acord amb la qual s'entén per mitjana empresa aquella que ocupa menys de 250 treballadors i que té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d'euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d'euros; mentre que s'entén per petita empresa la que ocupa menys de 50 treballadors i que té un volum de negoci anual que no excedeix els 10 milions d'euros, o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d'euros. Per calcular aquests imports caldrà tenir en compte les diverses definicions que estableix el Reglament esmentat, en especial les referides a empresa autònoma, associada o vinculada.

 

Base 2

Quantia

La intensitat de l'ajut s'estableix de la següent forma:

Per a les despeses de contractació de serveis a tercers, la quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada.

Per a despeses de mobilitat, la quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada, amb un màxim de 125,00 euros per persona i nit pel que es refereix a les despeses d'allotjament. Pel que fa a les despeses de desplaçament, únicament seran subvencionables bitllets en classe turista.

Per a les hores de dedicació esmentades al punt c) de la base 3.2 d'aquest annex, la quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada, amb un màxim de 49,37 euros/hora.

Per a les despeses externes relacionades amb la promoció del projecte, la quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada.

Per a les despeses externes relacionades amb l'assistència a cursos i jornades dels membres del clúster, la quantia de la subvenció atorgada no podrà superar el 50% del cost de la despesa subvencionable acceptada.

 

Base 3

Actuacions i despeses subvencionables

3.1 Es consideraran subvencionables els projectes de cooperació internacional amb clústers dels països que formen part de la Baltic Sea Region (BSR www.bsrstars.org) en el marc de la iniciativa BSR INNOVATION EXPRESS destinats a facilitar la internacionalització, l'especialització intel·ligent, l'aprenentatge i el desenvolupament de competències transnacionals.

En els projectes hi ha de participar un mínim d'una entitat de suport a l'empresa i han de comptar amb la implicació mínima de 3 PIMEs (condició obligatòria). La implicació de les PIMES en les activitats del projecte pot ser de caràcter econòmic o no. En el cas que la implicació no tingui caràcter econòmic, és a dir, que no participin en la despesa subvencionable del projecte, les PIMES no seran beneficiàries de cap ajut.

En l'imprès de sol.licitud hi ha d'haver una entitat de suport a l'empresa que actuï com a sol.licitant i, si s'escau, les PIMES i altres entitats de suport a l'empresa que participin econòmicament en el projecte, que actuaran com a participants.

Les PIME implicades en el projecte però que no participin econòmicament en la despesa subvencionable del projecte s'han de fer constar en la memòria adjunta a l'imprès de sol.licitud.

El projecte podrà comptar amb la implicació de grans empreses i altres agents d'entorn, però aquests no podran participar en la despesa subvencionable del projecte. En tots els casos, les empreses i agents d'entorn, si s'escau, hauran d'estar identificades a la memòria que acompanya la sol·licitud i tindran clarament definit el seu rol en les activitats.

Els projectes BSR hauran de tenir un cost subvencionable solicitat acceptat d'entre 6.000,00 i 12.000,00 euros. En el cas de que hi participin mès d'una entitat de suport a l'empresa, el cost subvencionable solicitat acceptat haurà d'estar entre 10.000,00 i 20.000,00 euros.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a agent d'entorn a aquelles entitats tecnològiques i/o de coneixement que desenvolupin activitats en l'àmbit de negoci de les empreses de l'entitat de suport a l'empresa. En relació a la definició anterior, s'entenen com entitats de coneixement les universitats, els centres de formació professional i d'altres entitats que tinguin la formació com el seu principal objecte, mentre que s'entenen com a entitats tecnològiques les següents:

Els organismes públics de recerca, els que defineix i regula la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i les seves disposicions de desenvolupament, els adscrits o dependents d'altres administracions públiques, les universitats públiques, els centres de recerca dependents de la Generalitat de Catalunya o d'altres Administracions Públiques, i els centres del Sistema Nacional de Salut o que hi estiguin vinculats o concertats que despleguin activitat investigadora.

Els agents acreditats i vigents amb el segell TECNIO com a desenvolupadors de tecnologia públics i com a desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre (corresponent a les tipologies 1, 2.1 i 2.2 definides a la Resolució EMO/1787/2015, de 29 de juliolmodificada per la Resolució EMC/771/2016, de 21 de març. El llistat d'agents es pot consultar a la pàgina web d'ACCIÓ http://accio.gencat.cat/cat/empresa-ACC1O/acreditacions/
entitats-tecnio/entitats-acreditades.jsp
).

Els centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica inscrits en el seu corresponent registre en virtut del Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen el centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el registre d'aquests centres.

Les entitats privades sense afany de lucre amb capacitat de prestar serveis d'R+D i innovació.

3.2 Als efectes d'aquesta Resolució es consideraran subvencionables les despeses següents:

a) Despeses de contractació de serveis a tercers com ara consultoria o experts.

Despeses relacionades amb la mobilitat personal:

b) El desplaçament i l'allotjament en viatges fora del territori espanyol associats a les activitats del projecte, a un màxim de cinc països i dues persones vinculades laboralment a cada beneficiari. Les despeses de desplaçaments poden ser bitllets d'avió, autocar o tren. En el cas que la persona que realitza el viatge no tingui una vinculació laboral amb el beneficiari, s'acceptarà el viatge, únicament, si aporta un conveni, contracte o estatuts, que acrediti que realitza una tasca de representació del beneficiari.

Per a viatges des de fora del territori català cap a Catalunya de ponents, experts, compradors o similars relacionats amb el projecte, seran despeses subvencionables el cost del viatge des de l'origen fins a Catalunya i les despeses d'allotjament, sempre i quan el cost corri a càrrec del beneficiari. No es consideren subvencionables els desplaçaments addicionals a l'esmentat.

c) Hores de dedicació del personal de l'entitat de suport a l'empresa que actua com a sol·licitant o participant. En el cas que aquesta gestió sigui externa, s'acceptarà, únicament, si s'aporta un conveni o contracte entre l'entitat i la persona externa, on quedi definida aquesta tasca. No son subvencionables les hores de dedicació del personal de les PIME.

d) Despeses externes relacionades amb la promoció del projecte, com ara: jornades de presentació del projecte, contractació de ponents, lloguer d'espais, lloguers d'estands, material i accions de difusió, disseny i material de difusió i comunicació relacionat amb el projecte (inclou el disseny i la materialització dels elements de difusió i comunicació com ara pòsters, vídeos, fulletons i serveis de traducció de textos).

e) Despeses externes relacionades amb l'assistència a congressos o jornades tant nacionals com internacionals. Aquests congressos o jornades hauran d'estar relacionats directament amb el projecte (màxim dues persones de cada beneficiari per acte). En el cas d'existència de despeses de desplaçaments i/o allotjaments cal assignar-les a l'apartat de “despeses relacionades amb la mobilitat personal” i estaran sotmeses als límits establerts en aquest apartat.

3.3 No es consideren subvencionables les despeses següents: manutenció, dietes, despeses de personal de les empreses participants i despeses de desplaçaments tret de les que s'han definit en l'apartat b).

3.4 Els projectes es podran dur a terme entre l'1 de gener de 2017 i el 30 de juny de 2018. Existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació de termini en base al que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Base 4

Criteris de valoració

Els criteris de valoració seran els següents:

Projecte alineat amb els reptes estratègics del negoci en el que actua l'entitat de suport a l'empresa. Es valorarà que es disposi d'una anàlisi estratègica consistent, amb una clara identificació dels reptes de negoci i de l'entorn competitiu, que el projecte estigui alineat amb els reptes estratègics identificats, que l'entitat de suport a l'empresa disposi d'una estratègia d'internacionalització i que el projecte estigui alineat amb aquesta estratègia. (Valor: 20)

Impacte socioeconòmic del projecte. El projecte generarà un retorn positiu destacable en la competitivitat de les empreses que hi participen. Alhora, generarà un efecte multiplicador en la dinàmica competitiva del clúster/sector. Es valorarà la possibilitat de que es generin bones pràctiques extrapolables a altres empreses del sector/clúster, inclús a altres sectors/clústers. Es valorarà també: l'impacte sobre el coneixement extern, local o internacional del sector/clúster/negoci; el nombre d'empreses i agents d'entorn implicats i la seva rellevància i grau d'implicació en el projecte; que els indicadors definits siguin rellevants, coherents i assolibles; la sostenibilitat del projecte, en el sentit que el projecte provingui d'una col.laboració anterior o que hi ha elements que indiquen una continuació de la cooperació més enllà del mateix; la contribució a la millora del posicionament de l'entitat de suport a l'empresa i de les empreses membres a nivell internacional (valor 10)

Capacitat de l'entitat de suport a l'empresa per estructurar i executar actuacions d'impacte sobre la competitivitat de les empreses del sector. Es valorarà que l'entitat de suport a l'empresa disposi dels recursos (humans, financers) necessaris i suficients per a dur a terme les actuacions proposades, el grau d'experiència prèvia demostrada en la realització de projectes de reforç competitiu i els resultats aportats com a conseqüència de la realització d'aquests projectes i les experiències prèvies en projectes internacionals (Valor: 20)

Viabilitat tècnica del projecte i valoració de la qualitat de les actuacions plantejades. Es valorarà que les actuacions definides siguin coherents per la consecució dels objectius del projecte, la claredat de les actuacions, el grau d'innovació del projecte, els socis del projecte (elecció i complementarietat). Es valorarà la memòria tècnica, que ha de contenir: objectius del projecte, definició de rols i responsabilitats, activitats amb terminis, fites i lliurables associats, cronograma, recursos assignats, indicadors de seguiment i resultats i impacte esperat (Valor: 25).

Viabilitat económica del projecte. Es valorarà que el pressupost sigui suficientment clar i detallat, que sigui coherent amb el pla d'activitats del projecte proposat, que sigui suficient i degudament justificat i que sigui efectiu per a implementar les actuacions proposades (Valor: 25).

 

 

Annex 5

Bases reguladores de la línia d'ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers.

 

Base 1

Beneficiaris/àries

Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts els clústers integrats al Programa Catalunya Clúster d'ACCIO a data 31/12/2016, en base a la Resolució EMO/2353/2015, de 29 de setembre (DOGC núm. 6984 de 27.10.2015).

 

Base 2

Quantia

L'ajut serà de 2.200 euros, amb un màxim del 75% de la despesa subvencionable acceptada.

Per a despeses de mobilitat, la despesa subvencionable acceptada serà d'un màxim de 167 euros per persona i nit pel que es refereix a les despeses d'allotjament. Pel que fa a les despeses de desplaçament, únicament seran subvencionables bitllets en classe turista.

Per a les hores de dedicació esmentades al punt c) de la base 3.2 d'aquest annex, el cost/hora acceptat serà d'un màxim de 65,8 euros/hora.

 

Base 3

Actuacions i despeses subvencionables

3.1 Es considerara subvencionable l'assistència al Stratègic Traning Week que organitza la Unitat de Clusters d'ACCIO.

3.2 Als efectes d'aquesta Resolució es consideraran subvencionables les despeses següents:

a) Despeses de contractació de serveis a tercers com ara consultoria o experts.

b) Despeses relacionades amb la mobilitat personal:

El desplaçament i l'allotjament en viatges fora del territori espanyol associats a les activitats del projecte. Les despeses de desplaçaments poden ser bitllets d'avió, autocar o tren. En el cas que la persona que realitza el viatge no tingui una vinculació laboral amb el beneficiari, s'acceptarà el viatge, únicament, si aporta un conveni, contracte o estatuts, que acrediti que realitza una tasca de representació del beneficiari.

c) Hores de dedicació del personal del cluster que actua com a sol·licitant.

d) Despeses externes relacionades amb l'assistència a congressos o jornades directament relacionada amb aquesta iniciativa. (màxim dues persones per beneficiari per acte). En el cas d'existència de despeses de desplaçaments i/o allotjaments cal assignar-les a l'apartat de “despeses relacionades amb la mobilitat personal” i estaran sotmeses als límits establerts en aquest apartat.

3.3 No es consideren subvencionables les despeses següents: manutenció, dietes, despeses de personal de les empreses participants i despeses de desplaçaments tret de les que s'han definit en l'apartat b).

3.4 Els projectes es podran dur a terme entre l'1 de gener de 2017 i el 30 de juny de 2017. Existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació de termini en base al que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Amunt