Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 19/09/2017

  • Número de control 17262113

  • Organisme emissor Ajuntament de Roquetes

    CVE CVE-DOGC-A-17262113-2017

Dades del DOGC
  • Número 7460

  • Data 22/09/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria de procés selectiu per a la provisió, mitjançant nomenament de caràcter interí, de la plaça de secretaria de l'Ajuntament.


Mitjançant acord de Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 12 de setembre de 2017, es van aprovar les bases específiques i la convocatòria que ha de regir la selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir amb caràcter interí la plaça de Secretaria de l'Ajuntament de Roquetes, inclosa a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala Secretaria, categoria d'entrada, enquadrada al subgrup A1.

El tex íntegre d'aquestes bases es pot trobar a la següent adreça: http://roquetes.eadministracio.cat/info.0?x=8ETBbk9zwMvoXXHnPL*mpaKOyLRyrPq5903o5W-zoHmZMXOa4rfopPQUweljjl0JaJhK6VWVJ85N48tHEw0zkkjK4avu5Az4Yqt00GxO0es

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar al registre general de l'Ajuntament, dins del termini improrrogable de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria al DOGC.

 

Roquetes, 19 de setembre de 2017

 

Francesc A. Gas Ferré

Alcalde

Amunt