Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/09/2017

  • Número del document SLT/2190/2017

  • Número de control 17261024

  • Organisme emissor Institut Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-17261024-2017

Dades del DOGC
  • Número 7458

  • Data 20/09/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/2190/2017, de 5 de setembre, per la qual es fa públic el conveni marc d'aliança estratègica, entre l'Institut Català de la Salut –Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran- i l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, adscrita al Servei Català de la Salut.


En data 27 d'abril de 2017, es va signar el conveni marc d'aliança estratègica, entre l'Institut Català de la Salut –Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran- i l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, adscrita al Servei Català de la Salut.

D'acord amb el que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per l'article 185 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa;

 

Resolc:

 

Donar publicitat al conveni marc d'aliança estratègica, entre l'Institut Català de la Salut –Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran- i l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, adscrita al Servei Català de la Salut, que es detalla en l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 5 de setembre de 2017

 

Candela Calle i Rodríguez

Directora gerent

 

 

Annex

Conveni marc d'aliança estratègica, entre l'Institut Català de la Salut –Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran- i l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, adscrita al Servei Català de la Salut.

 

Lleida, 27 d'abril de 2017

 

REUNITS

La senyora Candela Calle i Rodríguez, directora gerent de l'Institut Català de la Salut (en endavant ICS), nomenada per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya 35/2016, de 15 de març, amb NIF Q 5855029 D.

I el senyor Joan Saura i Aranda, president del Consell d'Administració de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (en endavant GSS), adscrita al Servei Català de la Salut, amb NIF Q 7555308 A.

 

INTERVENEN

La senyora Candela Calle i Rodríguez, en nom i representació de l'Institut Català de la Salut, en ús de les facultats que li són conferides per la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, que estableix la competència del director gerent de l'ICS per establir acords i convenis de col·laboració amb altres institucions públiques i privades.

El senyor Joan Saura i Aranda, en nom i representació de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, en ús de les facultats que li són conferides per acord del Consell d'Administració, amb data 21 de febrer de 2017.

Els que intervenen en aquest acte es reconeixen la plena capacitat legal per a actuar en les respectives representacions que ostenten, i

 

MANIFESTEN

 

Primer

Que el Servei Català de la Salut és un ens públic de naturalesa institucional, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat, adscrit al Departament de Salut. Entre les seves funcions es troba assegurar i garantir les prestacions del sistema sanitari públic als ciutadans de Catalunya.

 

Segon

Que l'ICS és una entitat de dret públic de la Generalitat, que té com objecte: a) prestar serveis sanitaris públics preventius, assistencials, diagnòstics, terapèutics, rehabilitadors, pal·liatius, de cures i de promoció i manteniment de la salut destinats als ciutadans, de conformitat amb el catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut i la cartera de serveis aprovada pel Govern de la Generalitat; b) prestar altres serveis finançats amb taxes o preus públics que li pugui encarregar el departament competent en matèria de salut; i c) portar a terme activitats docents i de recerca en el camp de les ciències de la salut.

 

Tercer

Que GSS és una empresa pública, que té com objectiu la gestió i l'administració dels centres, els serveis i les normes de protecció de la salut i d'atenció sanitària, sociosanitària, salut mental i atenció social que determini el Servei Català de la Salut, dels programes institucionals en matèria de promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària, sociosanitària i rehabilitació i les prestacions del sistema sanitari públic, principalment en l'àmbit territorial de les comarques de Lleida. 

 

Quart

Que l'article. 3.3 de la Llei 8/2007, estableix que l'Institut Català de la Salut ha de cooperar amb la resta de proveïdors públics de serveis sanitaris i sociosanitaris, amb la finalitat de donar eficàcia i coherència a la realització del seu objecte.

A la vegada, l'article 10.j) de la Llei 8/2007 preveu que es puguin establir convenis de col·laboració amb altres institucions públiques o privades sempre que l'interès públic ho aconselli.

 

Cinquè

Que en data 17 de novembre de 2004, els representants del Servei Català de la Salut, de l'Institut Català de la Salut, de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris i el director dels Serveis Territorials de Salut a Lleida, van acordar subscriure l'Acord de Col·laboració entre l'Institut Català de la Salut i l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.

Aquest acord no es va dissenyar originàriament com a una aliança estratègia entre ambdues institucions, si bé, en el seu desenvolupament posterior sí ho ha esdevingut.

 

Sisè

Aquest acord té per objecte millorar la prestació dels serveis d'assistència sanitària que ambdues institucions presten als usuaris de la Regió Sanitària de Lleida, en la línia marcada pel Pla de Salut, i fer-ho de la forma més eficaç possible racionalitzant l'ús dels recursos existents.

Que en data 17 de novembre de 2004, entre l'Institut Català de la Salut i l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, van subscriure els següents convenis addicionals a l'Acord de Col·laboració signat en data 17 de novembre de 2004:

- Conveni addicional de suport assistencial.

- Conveni addicional de cardiologia i electrofisiologia.

- Conveni addicional de medicina física i rehabilitació.

- Conveni addicional d'atenció sociosanitària.

- Conveni addicional de productes intermedis.

 

Setè

Que en data 15 de febrer de 2012 ambdues parts van acordar ampliar a l'àmbit de la Gerència Territorial de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran, l'Acord de Col·laboració entre l'Institut Català de la Salut i l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, signat en data 17 de novembre de 2004, per millorar la prestació de serveis d'atenció sanitària de la Regió Sanitària de Lleida, i designar al gerent de Gestió de Serveis Sanitaris com a coordinador d'aquesta aliança estratègica d'àmbit territorial entre GSS i l'ICS Gerència Territorial de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran, al qual se li encarreguen les funcions de gerent territorial d'aquesta institució.

 

Vuitè

Que en el marc de l'aliança estratègica, les parts han acordat subscriure convenis addicionals a l'Acord de Col·laboració entre l'Institut Català de la Salut i l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, signat en data 17 de novembre de 2004:

- Conveni addicional: plataforma de control de gestió.

- Conveni addicional: projecte de planificació i control de les guàrdies de presencia física i localitzades de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l'Hospital de Santa Maria.

 

Novè

Que és voluntat d'ambdues institucions continuar treballant en el marc de l'aliança estratègica sota els criteris d'optimització, racionalització i homogeneïtzació dels serveis assistencials, aprofitant les sinergies i proximitat entres ambdues institucions.

 

Desè

Que la Disposició addicional vuitena de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, desenvolupa les aliances estratègiques i projectes de gestió compartida, i estableix que els professionals (no ho limita només als sanitaris com feia la LOPS) poden realitzar prestacions conjuntes, fent referència al personal no assistencial, directiu i de comandament al que permet exercir de forma compatible aquestes activitats.

 

Onzè

Que l'article 8.2 de la Llei 44/2003 de 21 de novembre d'Ordenació de les Professions Sanitàries permet que els professionals sanitaris, sense perdre la vinculació amb la institució que els ha contractat, puguin prestar serveis per altres entitats en el marc d'una aliança estratègica o d'un programa de gestió compartida.

 

Dotzè

Que l'apartat 8.2 del II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre condicions de treball del personal estatutari de l'ICS, de 19 de juliol de 2006, estableix el contingut mínim d'una aliança estratègica i projecte de gestió compartida.

 

Tretzè

Que la col·laboració objecte del present Conveni Marc no pretén definir-se d'una manera estàtica, i que s'anirà definint en cadascuna de les addendes de desplegament que correspondran als diferents serveis o especialitats implicats.

 

Catorzè

Que l'article 13.2 de la Llei 8/2007, modificat per l'article 64.1 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, estableix que si ho aconsella l'impuls i l'execució de projectes estratègics o de gestió compartida de l'Institut Català de la Salut, i sempre en el marc d'aquestes aliances estratègiques o projectes de gestió compartida, els professionals de l'Institut poden prestar serveis conjunts en dos o més centres, serveis i establiments propis o aliens, en els termes que estableix la Disposició addicional vuitena de la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives per al 2015 i sens perjudici del que estableixi, si escau, la normativa d'incompatibilitats.

 

Quinzè

Que la Disposició addicional quaranta-quatrena de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, autoritza l'Institut Català de la Salut a l'intercanvi de prestacions vinculades a l'àmbit sanitari, mitjançant l'establiment de convenis amb la resta de proveïdors del Servei Català de la Salut, en el marc de les regions sanitàries creades per la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

 

Per tot el manifestat, les entitats signants atorguen el present Conveni Marc de col·laboració per a la constitució d'una aliança estratègica o projecte de gestió compartida, amb subjecció a les següents

 

CLÀUSULES

 

Primera. Objecte

L'objecte del present conveni és l'actualització i formalització de l'aliança estratègica entre l'ICS -Gerència Territorial de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran- i Gestió de Serveis Sanitaris, per a la gestió conjunta de les prestacions de serveis de caràcter sanitari, assistencial i social en el seu àmbit d'influència.

Concretament, ambdues empreses públiques pretenen millorar la prestació de serveis d'assistència sanitària, per part de l'ICS -Gerència Territorial de Lleida i Gerència Territorial de l'Alt Pirineu i Aran- i de Gestió de Serveis Sanitaris, en la línia marcada pel Pla de Salut, i fer-ho de la forma més eficaç possible, racionalitzant l'ús dels recursos existents, per la qual cosa l'àmbit del present conveni abastarà també la millora de la prestació dels serveis no assistencials sota els criteris d'optimització, racionalització, homogeneïtzació i transmissió de coneixements, per tal d'incidir notòriament en la sostenibilitat del sistema sanitari.

Amb aquest fi, ambdues institucions definiran i establiran per mitjà de convenis addicionals al present conveni i en la forma i condicions que s'especifiquen, actuacions conjuntes per a la realització d'activitats de prestació de serveis, i suport funcional a aquesta prestació de serveis.

El present conveni no impedeix a les parts que el subscriuen a col·laborar unilateralment amb terceres persones (físiques o jurídiques) de la forma que tinguin per convenient incloent en el cas que aquestes col·laboracions siguin coincidents amb l'àmbit de les col·laboracions fetes en desplegament del present conveni, per bé que es tindrà cura de no interferir en la bona marxa de les col·laboracions ja desplegades o que siguin susceptibles de desplegament.

En conseqüència, el present conveni ha de permetre potenciar les sinergies entre ambdues entitats i assolir el màxim aprofitament dels seus serveis assistencials, per tal d'optimitzar els recursos existents, facilitar la transmissió de coneixements i potenciar la millora professional, amb la finalitat de proporcionar una assistència el més acurada possible als ciutadans de la Regió Sanitària de Lleida i del Pirineu i Aran sota els criteris d'economia, rendibilitat i productivitat en la gestió de les respectives especialitats mèdiques.

 

Segona. Contingut del projecte

L'aliança estratègica o projecte de gestió compartida ha de permetre prestar-se el suport mutu i recíproc en l'àmbit de referència de les dues entitats, de forma coordinada i unificada, amb l'objecte de planificar, coordinar, controlar i desplegar l'activitat assistencial de les diverses especialitats mèdiques amb la finalitat d'agilitzar la prestació d'aquests serveis de forma equitativa entre els usuaris de les comarques de Lleida a qui correspongui prestar l'activitat assistencial i d'acord amb l'àmbit d'influència de cadascuna, tant des de la vessant de l'atenció primària com de l'atenció especialitzada.

Tanmateix i a la vegada, implicarà la prestació de serveis assistencials conjunts per part dels professionals de cada especialitat d'una i altra entitat, ja sigui en jornada ordinària i/o d'atenció continuada, de presència física o localitzada, en els serveis i/o unitats de l'ICS -Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran- i de GSS que requereixin el suport, a l'empara del que es disposa en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries i concretament, a l'empara del seu article 8.2.

El present conveni ha de permetre, en definitiva, prestar l'assistència de l'especialitat que correspongui als usuaris i en els centres d'ambdues institucions, de forma coordinada, amb l'adscripció funcional de professionals de l'ICS -Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran- i de GSS, permeten el màxim aprofitament de recursos i la millora continuada de l'assistència.

 

Tercera. Constitució de l'estructura directiva de suport conjunt i dels dispositius assistencials integrats de les diferents especialitats mèdiques.

-I Estructura Directiva de Suport Conjunt.

Aquest nou projecte requereix una reorganització de l'equip directiu de l'ICS -Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran- i de GSS que contempli una estructura unificada i simplificada d'ambdues institucions, de la qual dependran els equips propis de cada institució, tot mantenint les seves identitats.

A tal efecte, s'estableix una estructura directiva de suport conjunta i comuna entre l'ICS -Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran- i de GSS, amb la següent composició:

- Gerent Territorial de l'ICS a Lleida, Alt Pirineu i Aran, i gerent de GSS.

- Direcció de Centre de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

- Direcció de l'Àmbit d'Atenció Primària de Lleida.

- Direcció de Centre de Gestió de Serveis Sanitaris.

- Direcció de Centre de l'Hospital Comarcal del Pallars i Servei d'Atenció Primària Pirineu Lleida Nord.

- Direccions de processos de suport territorials:

i Direcció Econòmica i Financera.

ii Direcció de Persones.

iii Direcció de Serveis Generals i Infraestructures.

iv Direcció de Sistemes d'Informació.

v Direcció Gestió de pacients.

vi Direcció Processos de Cures.

vii Direcció d'Atenció al pacient i Participació ciutadana.

viii Gabinet de Comunicació i Imatge.

ix Secretaria Tècnica.

x Assessoria Jurídica.

Aquesta nova estructura directiva coordinada i unificada entre ambdues institucions ha de permetre una nova i millor manera d'organitzar-se en el territori, basant-se en la millora continuada, integrant el talent professional i afavorint l'efectivitat, sempre comptant amb el ciutadà i pacient com a centre del sistema.

Tots aquests càrrecs interinstitucionals, tanmateix, hauran de vetllar per l'objectiu comú d'assolir el màxim aprofitament dels dispositius assistencials coordinats d'ambdues institucions.

En tot cas, si el desenvolupament de la col·laboració i prestació objecte d'aquest conveni requerís de nous nomenaments o contractes de personal vinculats al projecte en el seu conjunt, les noves dotacions hauran de ser aprovades per la direcció de l'ICS i pel Consell d'Administració de GSS, respectivament, i aquests nomenaments o contractes –en el seu format jurídic i continguts- s'ajustaran a les característiques que per a aquest tipus de prestacions tingui establert amb caràcter general cadascuna de les institucions.

-II Estructura Assistencial Conjunta ICS – GSS:

A) Serveis Centrals: un únic servei unificat ICS Lleida – GSS:

- Anatomia patològica.

- Laboratori anàlisi clíniques.

B) Serveis assistencials que es donen suport ambdues entitats:

-1 Pediatria.

-2 Al·lergologia.

-3 Urologia.

-4 Pneumologia i Unitat de la Son.

-5 Digestiu.

-6 Cardiologia i Electrofisiologia.

-7 Medicina Física i Rehabilitació.

-8 Hematologia.

-9 Endocrinologia.

-10 Obstetrícia i Ginecologia.

-11 Oncologia.

-12 Neurologia.

-13 Optometria i Oftalmologia.

-14 Medicina Intensiva.

-15 Otorinolaringologia.

-16 Malalties Infeccioses.

-17 Atenció Sociosanitària.

-18 Suport Assistencial Urgències.

-19 Diagnòstic per la Imatge.

-20 Anestesiologia.

-21 Farmàcia.

-22 Neurointervencionisme.

-23 Suport Atenció Primària Alt Pirineu i Aran.

III. Estructures de suport territorial

Per implementar l'aliança estratègica i aconseguir els objectius previstos en el conveni, caldrà integrar estructures de suport tècnic d'ambdues organitzacions. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu, es relacionen les següents:

a) Serveis de suport.

b) Serveis generals i infraestructures.

c) Documentació clínica.

d) Plataforma control de gestió/informàtica/sistemes informació i oficina SAPARGOS.

e) Assessoria jurídica.

f) Unitats de gestió conjunta.

g) Altres:

i Coordinació electromedicina.

ii Coordinació consultes externes.

iii Productes intermedis (direcció tècnica i administrativa de gestió).

El personal afectat pel present conveni de col·laboració mantindrà en tot moment el règim jurídic-laboral que li correspongui en atenció a la vinculació orgànica amb l'ICS o amb GSS, respectivament, sens perjudici de la vinculació funcional al projecte comú de suport mutu i recíproc de gestió interinstitucional d'ambdues entitats signants.

En tot cas, si el desenvolupament de la col·laboració i prestació objecte d'aquest conveni requerís de nous nomenaments o contractes de personal vinculats al projecte en el seu conjunt, les noves dotacions hauran de ser aprovades per la direcció de l'ICS i pel Consell d'Administració de GSS, respectivament, i aquests nomenaments o contractes –en el seu format jurídic i continguts- s'ajustaran a les característiques que per a aquest tipus de prestacions tingui establert amb caràcter general cadascuna de les institucions.

La direcció i coordinació funcional de cada dispositiu assistencial conjunt que es constitueixi en totes i cadascuna de les especialitats mèdiques especificades en l'apartat anterior, correspondrà a un professional designat per acord de la Comissió de Seguiment descrita a la clàusula tretzena d'aquest conveni.

Aquests professionals desenvoluparan els seus serveis en l'àmbit objecte del conveni, mantenint llur dependència orgànica i la seva vinculació jurídica amb l'entitat d'origen.

L'ICS -Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran- i GSS promouran la vinculació de la totalitat dels professionals afectats pel present conveni sota la perspectiva de la sinergia i la col·laboració funcional entre ambdues entitats, orientant-se les seves actuacions envers l'objectiu comú fixat en el present conveni marc de col·laboració entre l'ICS i GSS.

Mensualment el cap de servei, responsable i/o comandament de cadascuna de les especialitats mèdiques objecte de l'aliança estratègica ICS -Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran- i GSS, d'acord amb la previsió de l'activitat assistencial de les diferents àrees conjuntes i les necessitats detectades, elaborarà la planificació coordinada de l'activitat específica.

 

Quarta. Principis reguladors

Els convenis parcials que desenvoluparan el present conveni com a convenis addicionals, s'establiran respectant els següents criteris:

-1 Benefici per als usuaris del sistema públic, especialment pel que fa a la millora de l'accessibilitat, manteniment del continuum assistencial i reducció de temps d'espera i llistes d'espera.

-2 Millora dels processos de treball, tant respecte a la qualitat assistencial (elaboració de protocols conjunts, guies, etc...), com a la simplificació de tràmits.

-3 Facilitar la transmissió de coneixements i la millora professional.

-4 Optimització de l'aprofitament dels recursos públics:

a) Persones/RRHH.

b) Edificis i instal·lacions.

c) Sistemes d'informació.

d) Altres recursos (equipaments, etc...).

 

Cinquena. Instrumentació

Cada prestació de serveis vindrà regulada per dos tipus de clàusules:

a) Clàusules generals, definides en el present conveni de col·laboració.

b) Clàusules específiques, definides en cada conveni addicional, en les quals s'establirà necessàriament:

- Projecte de treball, pla funcional i els impactes en la cartera de serveis bàsica de l'àrea convinguda.

- En les prestacions de serveis entre proveïdors, s'ha d'establir qui factura l'activitat al CatSalut o les mútues i els fluxos dels pacients i serveis.

- Els mitjans tecnològics i els altres mitjans de suport que faran possible.

- El model organitzatiu assistencial amb esment de la cartera de serveis a desenvolupar per professionals de cada nivell.

- La finalitat de la prestació.

- La durada de la prestació.

- La determinació de les aportacions del mitjans materials i dels professionals necessaris, amb indicació genèrica de nombre i categoria. Cal establir quina de les institucions farà l'aportació.

- La modalitat de la prestació de serveis, en especial referència a:

- La periodicitat.

- El temps efectiu de prestació de serveis en còmput setmanal.

- La compensació econòmica, si escau.

Ambdues institucions autoritzen respectivament als òrgans de direcció d'ambdues entitats per dur a terme la negociació i revisió dels convenis addicionals i pactes per a l'aplicació d'aquest conveni.

Tan bon punt s'hagin consensuat de mutu acord els seus continguts, els convenis addicionals seran signats pels representants legals d'ambdues empreses públiques i, numerats correlativament, restaran units i vinculats al present conveni.

Prèviament a la subscripció, els convenis addicionals d'aquest conveni hauran de ser validats, per les assessories jurídiques i, en general, pels òrgans previstos en les instruccions i normatives internes que en cada moment estiguin vigents en cadascuna de les entitats signants.

 

Sisena. Garanties

Els convenis addicionals garantiran:

a) Els drets dels pacients d'acord amb el que disposa la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, i qualsevol altra norma que els garanteixi.

b) El compliment del que disposa la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació respecte a la salut i autonomia del pacient i la documentació clínica.

c) El compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa.

d) Els Estatuts de Gestió de Serveis Sanitaris aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de 20 de juliol de 1992, i modificats parcialment per Acord de Govern de data 28 de setembre de 1999.

e) La Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut i el Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut.

 

Setena. Comunicació i informació

Tota comunicació entre les parts relativa a aquest conveni haurà de fer-se per escrit, sigui per correu o correu electrònic enviats a les dades de contacte referides més endavant.

Es considerarà degudament entregades i rebudes les comunicacions efectuades per carta amb avís de rebut i les efectuades per telefax o correu electrònic quan pugui acreditar-se la seva recepció.

Gestió de Serveis Sanitaris i l'ICS -Gerència Territorial de Lleida i Gerència Territorial de l'Alt Pirineu i Aran-, en el marc del present conveni i dels convenis addicionals que el desenvolupin, es comprometen a facilitar la informació, formació i suport necessaris per a un correcte desenvolupament de les prestacions de serveis.

N'estableixen el criteri de transparència entre les parts, que es facilitaran mútuament i periòdicament informació respecte a:

-1 Organigrames.

-2 Indicadors:

a) D'activitat.

b) De Recursos Humans (també formació).

c) Econòmics.

Gestió de Serveis Sanitaris i l'ICS -Gerència Territorial de Lleida i Gerència Territorial de l'Alt Pirineu i Aran- tindran accés a les bases de dades íntegres respectives que corresponguin a cada prestació i a tot el seu potencial d'explotació, determinant-se en cadascun d'ells el tipus de presentació de la informació precisada i el suport en que cal facilitar-la.

Gestió de Serveis Sanitaris i l'ICS -Gerència Territorial de Lleida i Gerència Territorial de l'Alt Pirineu i Aran-, d'acord amb les necessitats dels serveis i la ubicació originària del programa informàtic, proveiran l'altre del suport integral (logístic, de manteniment, de formació, etc...) del software que requereixi la gestió de la informació facilitada, essent considerants els usuaris de cada hospital, a tots els efectes, com un usuari més de la xarxa de l'altre. En cada cas s'establirà el cost del servei, que es liquidarà d'acord amb el que s'estableix en la clàusula novena.

Ambdues parts consensuaran de mutu acord aquells comunicats de premsa o qualsevol acte de comunicació referents al present conveni i els successius convenis addicionals de desplegament de les matèries objecte de col·laboració.

 

Vuitena. Àrees de treball conjuntes

La col·laboració podrà abastar qualsevol dels àmbits en què treballen les dues entitats:

- Atenció hospitalària, tant de nivell bàsic com de referència de les Regions Sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran.

- Atenció Primària de Salut de les Regions Sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran.

- Atenció Sociosanitària de les Regions Sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran.

- Atenció de Salut Mental.

- Salut Pública, recerca i docència.

 

Novena. Ús d'espais i equipaments. Dispositius assistencials de suport

La prestació de serveis que desenvolupin conjuntament ambdós organismes es podran dur a terme en l'espai, unitat o servei de qualsevol de les entitats.

Per millorar de manera efectiva la qualitat de la prestació del serveis assistencials conjunts objecte d'aquest conveni de col·laboració, ambdues entitats proveïdores de serveis sanitaris signants autoritzen expressament la utilització de la part necessària de l'edifici i dels equipaments dels seus centres, garantint una adequada posta a disposició, en el moment i amb la periodicitat que requereixi l'activitat pactada.

La referència a l'ús dels equipaments necessaris inclou també l'accés i ús dels serveis informàtics i sistemes d'informació de què disposin cadascuna de les entitats signants, en les dependències on es desenvolupi l'activitat.

Així mateix, és responsabilitat de les entitats proveïdores dels serveis sanitaris signants l'adquisició del material fungible, l'aportació dels recursos materials o la incorporació de l'equipament necessari per a la realització de l'activitat prevista en aquest conveni. A aquest efecte, l'aprovisionament correspondrà –i serà a càrrec- de l'entitat en la qual, en cada cas, es dugui a terme la prestació efectiva.

De la mateixa manera, ambdós establiments sanitaris aportaran el dispositiu professional de suport necessari per tal que l'equip conjunt de professionals adscrit al dispositiu que es constitueixi pugui desenvolupar amb normalitat l'activitat prevista, sigui quin sigui el centre en què, en cada moment i en cada cas, es desenvolupi aquesta activitat.

 

Desena. Règim jurídic del personal

Per a l'execució d'aquest conveni, les entitats que el subscriuen hi adscriuran el personal que resulti necessari, d'acord amb les respectives disponibilitats, a fi de permetre una nova i millor manera d'organitzar-se en el territori, basant-se en la millora continuada, integrant el talent professional i afavorint l'efectivitat, sempre comptant amb el ciutadà i pacient com a centre del sistema.

Per a la realització de les activitats derivades d'aquest conveni de col·laboració, la prestació de serveis dels professionals es durà a terme tant a dependències de l'ICS-Gerència Territorial Lleida i Alt Pirineu i Aran com a les de GSS.

L'assignació del personal sanitari, per a la prestació conjunta i unitària dels serveis, es podrà realitzar per decisió de les entitats implicades en el present conveni, decisió que respectarà, sempre que sigui possible, la petició del propi personal, respectant en tot cas el règim d'incompatibilitats que resulti aplicable.

En aquest sentit, aquest conveni dóna compliment al que es disposa a la normativa vigent d'aplicació, i en especial, al que es preveu a l'article 8 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries (LOPS), a l'article 13.2 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'ICS, a l'article 42 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pels qual s'aproven els Estatuts de l'ICS i a l'article 8.2 de l'Acord de Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat. Pel que fa al personal depenent de Gestió de Serveis Sanitaris, es considerarà en especial el Conveni laboral vigent de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP).

El personal afectat per aquest conveni mantindrà en tot moment la seva vinculació orgànica amb les respectives entitats proveïdores, d'acord amb el règim jurídic-laboral que correspongui, sens perjudici de la vinculació funcional amb el centre en què es presti serveis en cada moment, i de la seva dependència funcional.

Per a la realització de les activitats derivades de l'execució d'aquest conveni, la prestació de serveis dels professionals adscrits als diferents dispositius assistencials integrats es podrà dur a terme en la localització territorial i en els espais físics que determini quan correspongui el Pla funcional, i d'acord amb les respectives disponibilitats i atenent als següents criteris:

a) Exclusivament personal estatutari/laboral sanitari, en els termes expressats a la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries (LOPS), en els dos supòsits següents:

-1 Quan el personal aportat hagi de prestar serveis conjuntament en centres, establiments o serveis de la pròpia entitat i en centres, establiments o serveis de l'altra entitat.

-2 Quan el personal aportat hagi de prestar serveis de manera exclusiva en un, dos o més centres, establiments o serveis de l'altra entitat.

b) Qualsevol tipus de personal: quan el personal hagi de prestar serveis de manera exclusiva en centres, establiments o serveis de la pròpia entitat.

Tot això, la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, en la seva Disposició addicional vuitena, regula les aliances estratègiques i projectes de gestió compartida i estableix que els professionals (no ho limita només als sanitaris com feia la LOPS) poden realitzar prestacions conjuntes, inclosos els no assistencials, fent referència també al personal directiu i de comandament al que permet exercir de forma compatible aquestes activitats.

A la vegada, l'article 13.2 de la Llei 8/2007, modificat per la Llei 3/2015, estableix que si ho aconsella l'impuls i l'execució de projectes estratègics o de gestió compartida de l'Institut Català de la Salut, i sempre en el marc d'aquestes aliances estratègiques o projectes de gestió compartida, tots els professionals de l'Institut, no únicament als assistencials, poden prestar serveis conjunts en dos o més centres, serveis i establiments propis o aliens.

A més, si la gestió de l'aliança estratègica o projecte de gestió compartida ho exigeix, les entitats que en formen part podran contractar directius, responsables i/o comandaments de serveis assistencials i no assistencials, vinculats al projecte en conjunt mitjançant un contracte d'alta direcció, o nomenament propi cada institució, prèvia aprovació per part dels òrgans de govern de les entitats que en formen part i sempre que aquesta nova contractació no suposi un augment de càrrecs directius, responsables i/o comandaments equivalents de les entitats que formen part de l'aliança estratègica en el seu conjunt.

En qualsevol cas, però, s'ha de respectar el previst per la normativa sobre incompatibilitats aplicable i en aquest sentit, l'article 64 de la Llei 3/2015, que modifica l'apartat 5 de l'article 20 de la Llei 8/2007, de l'Institut Català de la Salut.

Tanmateix, i d'acord amb la referida Disposició addicional vuitena, en el marc d'aquestes aliances o projectes, és compatible la realització d'activitats de prestació conjunta per part del personal directiu i amb funcions de comandament dels centres, els serveis i els establiments que formen part del sistema sanitari públic.

Les accions en matèria de recursos humans que en desenvolupament d'aquest conveni vulguin realitzar les entitats signants, hauran de seguir els mecanismes de control que puguin determinar les instruccions i normatives internes de cadascuna d'elles.

La prestació de serveis conjunts s'efectuarà de conformitat amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, amb especial submissió a la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i al Reial decret 171/2004, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d'activitats preventives. En aquest sentit les entitats que subscriuen aquest conveni de col·laboració estan obligades a complir, i s'obliguen a fer complir al seu respectiu personal, tota la normativa sobre prevenció de riscos laborals

Així mateix, i pel que fa al personal estatutari de l'ICS, el personal adscrit a l'activitat objecte del present conveni queda exclòs de percebre el “complement de continuïtat assistencial” previst en el II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, de data 19 de juliol de 2006 (apartat 8.2 en relació amb el 9.9), així com d'altre equivalent pel que fa al personal laboral de GSS, o el que es pugui determinar en acords o normes posteriors, atenent el criteri de gerència única per al govern d'ambdues institucions i al fet que l'activitat es pròpia, per a pacients de la pròpia institució i en la pròpia jornada ordinària.

Cada direcció responsable funcional de la prestació del servei haurà de comunicar amb antelació suficient a la direcció de recursos humans de l'entitat a la que correspongui les incidències de nòmina, així com el tipus de guàrdies, nocturnitat, permisos, dies festius, vacances, cobertura d'incidències etc...

 

Onzena. Declaració d'activitat

L'activitat realitzada en virtut d'aquest conveni en cadascuna de les entitats proveïdores de serveis sanitaris serà declarada i notificada per cadascuna d'aquestes entitats al Servei Català de la Salut.

Ambdues entitats es comprometen a elaborar un quadern de comandament, on es registrarà l'activitat realitzada, identificant cadascuna dels unitats productives. El responsable de cada dispositiu assistencial conjunt i també de l'equip de professionals que es constitueixi elaborarà i presentarà la memòria d'activitat anual.

 

Dotzena. Facturació i pagament

De l'activitat de prestació de serveis se'n farà un seguiment mensual pormenoritzat. Cada entitat es farà càrrec de les despeses originades per l'objecte d'aquest conveni.

Els preus, tarifes o costos seran actualitzats anualment per acord de les Direccions d'ambdues entitats, a proposta de la Comissió de seguiment.

Les entitats definiran per cada prestació el protocol per al lliurament de la informació precisada.

 

Tretzena. Comissió de seguiment

Es crea una Comissió de Seguiment del present conveni i dels convenis addicionals que el desenvoluparan, formada per:

a) Tres membres designats per la gerència territorial de l'ICS -Gerència Territorial de Lleida i de la Gerència Territorial de l'Alt Pirineu i Aran-.

b) Tres membres designats per la gerència de Gestió de Serveis Sanitaris.

c) Un secretari, nomenat per consens d'ambdues parts.

La Comissió de Seguiment tindrà les següents funcions:

a) Vetllar per l'acompliment del present conveni i dels convenis addicionals que el desenvoluparan.

b) Resoldre els problemes d'interpretació que es puguin plantejar.

c) Proposar la modificació, ampliació o reducció, de les prestacions inicialment establertes.

d) Proposar modificacions o ampliacions al conveni i nous convenis addicionals. Tot i això, les modificacions, ampliacions o resolucions proposades per la Comissió de Seguiment no seran vàlides si no consten per escrit i signades pels representants legals d'ambdues entitats.

e) Proposar la inclusió de noves prestacions.

f) Valorar la revisió de les condicions econòmiques de les prestacions de serveis.

g) Aprovar i ratificar els responsables o comandaments dels serveis unificats conjunts o coordinats.

h) Validar la subscripció dels convenis d'aplicació addicionals.

i) Informar i proposar la liquidació del present conveni o d'alguna dels convenis addicionals.

La Comissió de Seguiment es reunirà amb un preavís de 15 dies i una ordre del dia prèviament establerta:

- anualment per al seguiment i valoració de les necessitats de revisió general del present conveni i/o dels seus convenis addicionals;

- semestralment, amb caràcter ordinari; i

- amb caràcter extraordinari a instància d'una de les parts.

En el termini d'un mes seran nomenats els respectius membres de la Comissió. Actuarà com a president de les reunions de la Comissió alternativament un dels membres designats per l'ICS i un dels membres designats per Gestió de Serveis Sanitaris.

La Comissió de Seguiment elevarà el contingut de les seves conclusions a la Gerència de Gestió de Serveis Sanitaris i a la Gerència Territorial de l'ICS a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran, per a la seva aprovació i tramesa a les institucions titulars d'ambdós entitats, si s'escau.

Podran assistir a les reunions les direccions de cada entitat, Gestió de Serveis Sanitaris i ICS Lleida i Alt Pirineu i Aran, els responsables de la prestació de serveis, així com aquells que la pròpia Comissió de Seguiment determini, amb veu i sense vot.

Podrà assistir a les reunions de la Comissió de Seguiment, amb veu i sense vot, un representant del Servei Català de la Salut.

 

Catorzena. Durada i resolució anticipada

-1 Durada i pròrrogues: aquest conveni entrarà en vigor des de la seva signatura d'acord amb les següents regles:

1.1 El conveni tindrà una duració inicial d'un any.

1.2 Nogensmenys, es prorrogarà de forma automàtica per períodes anuals, d'any en any, fins un màxim de 4 anys, llevat que alguna de les parts manifesti la seva voluntat contrària, notificant-ho fefaentment a les altres, amb un preavís de tres mesos d'antelació a la seva data de venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues.

1.3 En qualsevol cas, el moment de cessació efectiva de la coordinació funcional s'haurà de supeditar a que quedi suficientment garantida la correcta prestació de l'activitat assistencial afectada, havent de ser prorrogada la vigència del conveni fins al moment que quedi adequadament resolta la continuïtat del servei.

-2 Resolució anticipada: seran causes anticipades de resolució d'aquest conveni:

a) Mutu acord de les parts.

b) Impossibilitat manifesta, legal o material, de donar compliment als pactes o d'assolir els objectius del conveni.

c) Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts.

d) Manca de ratificació dels Consells d'Administració.

En cas de resolució anticipada del conveni, s'haurà de garantir la continuïtat i correcció de la prestació del servei.

Malgrat l'anterior, en els convenis addicionals es podran preveure normes específiques de duració i resolució anticipada.

 

Quinzena. Ratificació

El present conveni es sotmetrà a la ratificació dels Consells d'Administració de l'Institut Català de la Salut i de Gestió de Serveis Sanitaris.

 

Setzena. Protecció de dades

Les parts es comprometen a guardar estricta confidencialitat sobre la informació que es derivi de les seves relacions, especialment en els termes del present conveni, i a utilitzar aquesta exclusivament per als fins que es pacten en aquest.

Les parts s'abstindran a fer cap mena de tractament (reproducció, ús, conservació, etc...) de les dades personals subministrades directament, o mitjançant documents físics o suports magnètics, durant la realització de les activitats o projectes comuns. No les podran cedir a tercers, sense obtenir l'autorització i complir els requisits pertinents, les dades esmentades o els arxius que les contenen, i mantindran un estricte compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades i/o informació contingudes, durant la realització de les activitats o projectes comuns, així com els seus resultats tindran caràcter confidencial i la seva utilització, total o parcial, per a publicació, divulgació o difusió, requerirà la conformitat expressa de la comissió de seguiment.

 

Dissetena. Liquidació

En el supòsit d'extinció o reducció de prestacions contingudes en algun dels convenis addicionals, la comissió de seguiment proposarà al gerent de Gestió de Serveis Sanitaris i al Gerent Territorial de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran per a la seva aprovació, la regularització econòmica que s'escaigui, a l'objecte de procedir a la seva liquidació.

La liquidació de qualsevol prestació inclourà aquells costos directa o indirectament derivats de la pròpia liquidació.

En el supòsit d'extinció total del present conveni, ambdues parts procediran a la liquidació definitiva dels drets i obligacions existents, a proposta raonada de la comissió de seguiment qui elaborarà el compte de liquidació, per a sotmetre-la a l'aprovació dels corresponents Consells d'Administració de les institucions signants.

La proposta de liquidació haurà de ser aprovada dins del termini màxim de dos mesos a comptar des de la data d'extinció del conveni. Mentre aquesta no es produeixi, les entitats signants mantindran els drets i les obligacions que els corresponguin.

 

Divuitena. Jurisdicció competent

El present conveni té naturalesa administrativa i resta exclòs de la regulació continguda en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (article 4.1).

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa, en el sí de la comissió de seguiment prevista en aquest conveni, les discrepàncies que puguin sorgir sobre la interpretació, desenvolupament, resolució i efectes que poguessin derivar-se de la seva aplicació.

En qualsevol cas, les qüestions litigioses que l'execució i compliment del present conveni puguin suscitar entre les parts seran competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Les parts amb renúncia expressa als seus propis furs, es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Lleida.

 

Dinovena. Designació de responsables o comandaments de serveis unificats, conjunts o coordinats

Els responsables i/o comandaments dels serveis unificats, conjunts o coordinats de l'estructura assistencial o no assistencial conjunta ICS-GSS, quan es comparteixi un únic responsable del servei, seran designats a instància de la gerència única i per aprovació i ratificació de la Comissió de seguiment, en compliment del l'apartat g) de la clàusula tretzena.

 

 

Disposició final primera. Convalidació i vigència expressa dels convenis que han desplegat l'Acord del 17 de novembre de 2004, i incorporació dels convenis entre l'ICS i GSS, actualment vigents i que passen a formar part d'aquest Conveni Marc:

- Conveni pel tractament de dades de fitxers i la utilització de l'aplicatiu ECAP, de 10 de desembre de 2009.

- Acord per a la utilització de l'aplicatiu Argos assistencial, de 2 de maig de 2012.

- Conveni relatiu al sistema integrat de recepta electrònica (SIRE), mitjançant els sistemes d'informació de l'ICS, de 18 de setembre de 2012.

- Conveni addicional: projecte de planificació i control de les guàrdies de presencia física i localitzades de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l'Hospital de Santa Maria, de data 27 de juliol de 2012.

- Conveni addicional del Projecte de suport tècnic en l'àmbit de la documentació clínica, de 28 d'agost de 2013.

- Conveni addicional d´ús d'espais, de 27 de novembre de 2013.

- Acord de contractació conjunta, de 8 de juny de 2015, i els acords addicionals de desplegament.

 

 

Disposició final segona. Aplicació normativa d'aliances estratègiques

A aquest conveni li és d'aplicació la següent normativa vigent a la data d'aprovació:

- La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut establia en el seu article 2.g) com un dels principis que la informaven, la col·laboració entre els serveis sanitaris públics i privats en la prestació del servei als usuaris del Sistema Nacional de Salut i en el seu article 9, reiterava aquest principi al disposar que les prestacions sanitàries d'aquest sistema es facilitarien en centres i serveis propis o concertats.

- El punt 8.2 del II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 4788, de 28 de desembre de 2006), contempla la cobertura de l'atenció assistencial entre diferents centres sanitaris i que amb la finalitat de fomentar la coordinació i col·laboració entre aquests diferents centres, serveis i establiments sanitaris, es podien establir aliances estratègiques o projectes de gestió compartida.

- L'article 8.2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, que disposa que els professionals podran prestar serveis conjunts en dos o més centres, mantenint-se la seva vinculació en un de sol, quan s'estableixin aliances estratègiques o projectes de gestió compartida entre diferents establiments sanitaris.

- L'article 13.2 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut impulsa l'execució d'aquests projectes estratègics o de gestió compartida, i facilita que els professionals que integren l'ICS puguin prestar serveis conjunts en dos o més centres, serveis i establiments propis o aliens.

- L'article 42 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, que aprova els Estatuts de l'Instiut Català de la Salut, que desenvolupa l'esmentat article 13.2 de la Llei 8/2007 i disposa que amb la finalitat de fomentar els mecanismes de coordinació i de col·laboració entre diferents centres, serveis i establiments sanitaris, quan es mantinguin aliances estratègiques o projectes de gestió compartides entre aquestes unitats sanitàries, el personal sanitari de l'Institut Català de la Salut, mantenint en tot cas la seva vinculació amb aquesta organització, prestarà serveis conjunts en dos o més centres, serveis i establiments sanitaris, inserint-se en l'estructura funcional prevista en el conveni de col·laboració corresponent; autoritzant, tanmateix, situar al capdavant de l'estructura de comandament a personal aliè a l' Institut Català de la Salut.

- La Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC 6830, de 13 de març) en la seva Disposició addicional vuitena regula les aliances estratègiques i projectes de gestió compartida i estableix que els professionals (no ho limita només als sanitaris com feia la LOPS) poden realitzar prestacions conjuntes, fent referència al personal directiu i de comandament al que permet exercir de forma compatible aquestes activitats.

- L'article 64 de la Llei 3/2015, que modifica l'apartat 5 de l'article 20 de la Llei 8/2007, de l'Institut Català de la Salut, que disposa que, si la gestió d'aliances estratègiques o de projectes de gestió compartida ho exigeix, les entitats que en formen part podran contractar directius vinculats al projecte en conjunt tot respectant, en tot cas, la normativa sobre incompatibilitats aplicable.

 

 

Disposició derogatòria

La vigència d'aquest conveni deroga expressament:

- Acord de 17 de novembre de 2004, entre l'Institut Català de la Salut i l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.

- Convenis addicionals a l'Acord de Col·laboració:

-I Conveni addicional de programes de gestió de suport assistencial d'atenció especialitzada, de 21 de juny de 2005.

-1 Urologia, de 21 de juny de 2005.

-2 Mediadors culturals en salut, de 21 de juny de 2005.

-3 Unitat Sociosanitària de GSS per part de I'HUAV, de 21 de juny de 2005.

-4 Oncologia, de 25 d'abril de 2006.

-5 Medicina interna, de 25 d'abril de 2006.

-II Conveni addicional de suport assistencial, de 14 de desembre de 2006.

-III Conveni addicional de cardiologia i electrofisiologia, de 14 de desembre de 2006.

-IV Conveni addicional de medicina física i rehabilitació, de 14 de desembre de 2006.

-V Conveni addicional d'atenció sociosanitària, de 14 de desembre de 2006.

-VI Conveni addicional de productes intermedis, de 14 de desembre de 2006.

-VII Conveni addicional de 15 de febrer de 2012, d'ampliació a l'àmbit de la Gerència Territorial de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran, i de designació de coordinador d'aquesta aliança estratègica.

VIII Conveni addicional de la Plataforma de control de gestió, de 13 de novembre de 2012.

 

I com a prova de conformitat, s'estén i se signa el present conveni en dos exemplars i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

 

Candela Calle i Rodríguez

Directora gerent de l'Institut Català de la Salut

 

Joan Saura i Aranda

President del Consell d'Administració de Gestió de Serveis Sanitaris

Amunt