Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/09/2017

  • Número del document SLT/2191/2017

  • Número de control 17261023

  • Organisme emissor Institut Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-17261023-2017

Dades del DOGC
  • Número 7458

  • Data 20/09/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/2191/2017, de 5 de setembre, per la qual es fa públic el conveni entre l'Institut Català de la Salut i les empreses públiques Institut de Diagnòstic per la Imatge i Gestió de Serveis Sanitaris, per a l'establiment d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida.


En data 4 d'abril de 2017, es va signar el conveni entre l'Institut Català de la Salut i les empreses públiques Institut de Diagnòstic per la Imatge, i Gestió de Serveis Sanitaris, per a l'establiment d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida

D'acord amb el que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per l'article 185 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa;

 

Resolc:

 

Donar publicitat al conveni entre l'Institut Català de la Salut i les empreses públiques Institut de Diagnòstic per la Imatge, i Gestió de Serveis Sanitaris, per a l'establiment d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida, que es detalla en l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 5 de setembre de 2017

 

Candela Calle i Rodríguez

Directora gerent

 

 

Annex

Conveni entre l'Institut Català de la Salut i les empreses públiques Institut de Diagnòstic per la Imatge, i Gestió de Serveis Sanitaris, per a l'establiment d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida.

 

Lleida, 4 d'abril de 2017

 

REUNITS

 

La senyora Candela Calle i Rodríguez, directora gerent de l'Institut Català de la Salut (en endavant ICS), nomenada per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya 35/2016, de 15 de març, amb núm. de NIF Q-5855029-D.

El senyor José Jerónimo Navas Palacios, president del Consell d'Administració de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (en endavant IDI), amb núm. de NIF Q-5856249-G.

I el senyor Mateu Huguet Recasens, gerent de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (en endavant GSS), amb núm. de NIF-Q7555308-A.

 

INTERVENEN

 

La primera, en nom i representació de l'Institut Català de la Salut, en ús de les facultats que li són conferides per la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, que estableix la competència del director gerent de l'ICS per establir acords i convenis de col·laboració amb altres institucions públiques i privades.

El segon, en nom i representació de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge en ús de les facultats que li son conferides per l'article 8 de l'Acord GOV/38/2015, de 17 de març, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (DOGC núm. 6834, de 19 de març de 2015).

I el tercer, en nom i representació de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, en ús de les facultats que li són conferides per acord del Consell d'Administració de data 31 de març de 2017.

Els que intervenen que, en aquest acte, es reconeixen la plena capacitat legal per actuar en les respectives representacions que ostenten, i

 

MANIFESTEN

 

Primer

Que l'ICS és una entitat de dret públic de la Generalitat, que té com objecte: a) prestar serveis sanitaris públics preventius, assistencials, diagnòstics, terapèutics, rehabilitadors, pal·liatius, de cures i de promoció i manteniment de la salut destinats als ciutadans, de conformitat amb el catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut i la cartera de serveis aprovada pel Govern de la Generalitat; b) prestar altres serveis finançats amb taxes o preus públics que li pugui encarregar el departament competent en matèria de salut; i c) portar a terme activitats docents i de recerca en el camp de les ciències de la salut.

 

Segon

Que l'IDI és una empresa pública amb naturalesa d'entitat de dret públic i amb personalitat jurídica pròpia, l'actuació de la qual s'ajusta al dret privat, adscrita al CatSalut que té per objecte la prestació de serveis assistencials, docents i de recerca i, en especial, la direcció, la gestió, l'administració i la prestació de serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear així com de qualsevol altre servei mèdic o clínic relacionat amb l'ús i el tractament de la imatge mèdica. Que està ubicat en diferents hospitals de Catalunya. Concretament, algunes d'aquestes actuacions es realitzen als edificis de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV).

 

Tercer

Que GSS és una empresa pública, que té com objectiu la gestió i l'administració dels centres, els serveis i les normes de protecció de la salut i d'atenció sanitària, sociosanitària, salut mental i atenció social que determini el Servei Català de la Salut, dels programes institucionals en matèria de promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària, sociosanitària i rehabilitació i les prestacions del sistema sanitari públic, principalment en l'àmbit territorial de les comarques de Lleida.

 

Quart

Que l'article. 3.3 de la Llei 8/2007, estableix que l'Institut Català de la Salut ha de cooperar amb la resta de proveïdors públics de serveis sanitaris i sociosanitaris, amb la finalitat de donar eficàcia i coherència a la realització del seu objecte.

A la vegada, l'article 10.j) de la Llei 8/2007 preveu que es puguin establir convenis de col·laboració amb altres institucions públiques o privades sempre que l'interès públic ho aconselli.

 

Cinquè

Que la Disposició addicional vuitena de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, desenvolupa les aliances estratègiques i projectes de gestió compartida.

 

Sisè

Que l'article 8.2 de la Llei 44/2003 de 21 de novembre d'Ordenació de les Professions Sanitàries, permet que els professionals sanitaris, sense perdre la vinculació amb la institució que els ha contractat, puguin prestar serveis per altres entitats en el marc d'una aliança estratègica o d'un programa de gestió compartida.

 

Setzè

Que l'apartat 8.2 del II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre condicions de treball del personal estatutari de l'ICS, de 19 de juliol de 2006, estableix el contingut mínim d'una aliança estratègica i projecte de gestió compartida.

 

Vuitè

Que l'article 13.2 de la Llei 8/2007, modificat per l'article 64.1 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, estableix que si ho aconsella l'impuls i l'execució de projectes estratègics o de gestió compartida de l'Institut Català de la Salut, i sempre en el marc d'aquestes aliances estratègiques o projectes de gestió compartida, els professionals de l'Institut poden prestar serveis conjunts en dos o més centres, serveis i establiments propis o aliens, en els termes que estableix la Disposició addicional vuitena de la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives per al 2015 i sens perjudici del que estableixi, si escau, la normativa d'incompatibilitats.

 

Novè

Que la Disposició addicional quaranta-quatrena de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, autoritza l'Institut Català de la Salut a l'intercanvi de prestacions vinculades a l'àmbit sanitari, mitjançant l'establiment de convenis amb la resta de proveïdors del Servei Català de la Salut, en el marc de les regions sanitàries creades per la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

 

Desè

Que l'acord a la Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut, en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2016, va aprovar la proposta de relació entre l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) per a la gestió integral de la seva activitat del diagnòstic per la imatge (radiodiagnòstic i medicina nuclear) i referma la voluntat de les dues institucions en disposar d'un únic dispositiu en radiologia i medicina nuclear.

 

Onzè

A fi de donar una millor i més eficient resposta a les necessitats diagnòstiques i terapèutiques de la població de l'àmbit territorial de Lleida, mitjançant l'òptim aprofitament dels recursos públics que hi són adscrits es va signar el conveni el 20 de juny del 2007.

Per al desenvolupament d'aquest nou model assistencial integral de diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear, que ha de possibilitar la prestació unificada de serveis, les parts advoquen per l'establiment d'una nova aliança estratègica que comporti la creació d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge per a l'àmbit territorial de Lleida.

Aquest model assistencial integral de diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear ha de tenir com a principis inspiradors proporcionar uns serveis el més acurats possible als ciutadans de l'àmbit territorial, especialment pel que fa a la millora de l'accessibilitat, el manteniment del contínuum assistencial i la reducció del temps d'espera i de les llistes d'espera; promoure el més rellevant nivell de satisfacció en el desenvolupament professional del personal adscrit, en els àmbits assistencial, de recerca i de docència, facilitant la transmissió de coneixements i la millora professional; i optimitzar els recursos públics que li són adscrits.

En aquest sentit, les parts signants en aquest nou conveni del 2017, es comprometen a fer possible la futura creació d'un únic servei de radiologia i medicina nuclear, tal com explicita el Pla funcional adjunt i es comprometen en un curt període de temps.

 

Per tot el manifestat, les entitats signants atorguen el present Conveni Marc de col·laboració per a la constitució d'una aliança estratègica o projecte de gestió compartida, amb subjecció a les següents

 

CLÀUSULES

 

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és la constitució d'una aliança estratègica per a l'establiment d'un dispositiu assistencial de gestió compartida i per fer viable disposar d'un únic dispositiu pels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida que haurà de disposar, per donar la millor assistència a la ciutadania, del nivell de complexitat tecnològica adequat, tant pel que fa a l'hospital de referència com a l'àmbit de l'atenció primària, i permetre el millor aprofitament possible dels recursos públics, tot garantint el més rellevant nivell de satisfacció en el desenvolupament professional del personal adscrit, en els àmbits assistencial, de recerca i de docència.

 

Segona. La coordinació per a l'establiment d'un dispositiu assistencial de gestió compartida de serveis

L'Institut Català de la Salut, tant en l'àmbit de l'atenció hospitalària com en de l'atenció primària, l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, i Gestió de Serveis Sanitaris, coordinaran els seus recursos, tant humans com materials, adscrits als respectius serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear, a fi de participar en un únic model assistencial de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida mitjançant la constitució d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis. Aquesta coordinació es concretarà a través del subsegüent Pla Funcional, regulat a l'acord tercer d'aquest conveni.

 

Tercera. El Pla Funcional per a la constitució d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis

El Pla Funcional, que s'incorporarà com a annex al present conveni, és el document "full de ruta" que marca les línies estratègiques i l'operativa del funcionament de les prestacions assistencials associades a la radiologia i la medicina nuclear a l'àmbit territorial de Lleida sota la base de constitució d'un dispositiu assistencial de gestió compartida de serveis. Així, el pla d'actuació inclourà:

-La demanda assistencial.

-El dimensionament dels recursos adscrits: humans i materials. En aquest punt, s'especificarà el personal afectat, la seva vinculació laboral i grup o categoria professional, la dependència orgànica i funcional durant la vigència del conveni, la modalitat de la prestació i el seu desenvolupament, la periodicitat, i el temps efectiu de prestació.

-La cartera de serveis.

-El model organitzatiu assistencial i de gestió de pacients, cap a la definició de models d'admissió unificats.

-El Pla de necessitats a curt i mig termini.

-La política de seguretat i protecció radiològica.

-El finançament.

-La docència.

-La recerca.

-La formació continuada.

-El projecte de futur.

El procés de constitució del dispositiu assistencial podrà arbitrar la implicació dels professionals que hi formen part del seu desenvolupament i posada en pràctica, a fi, entre d'altres, de participar en la definició d'objectius operatius comuns, sistemes de coordinació estables, metodologies de treball homogènies i funcions d'acord amb les competències professionals, mitjançant la integració de les característiques pròpies de les entitats signatàries.

Per això, l'elaboració del Pla Funcional podrà comptar amb la participació de professionals de l'àmbit hospitalari i d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge i de Gestió de Serveis Sanitaris, adscrits al serveis de diagnòstic per la imatge, i gaudirà del suport tècnic i l'assessorament del director de l'Institut de Diagnòstic de la Imatge - Gestió.

Seguint la mateixa metodologia, el Pla Funcional es desplegarà mitjançant Plans d'Acció Anuals que incorporaran els objectius assistencials en radiologia i medicina nuclear a l'àmbit territorial de Lleida en el període, i establiran la coordinació dels elements essencials per a fer front a les necessitats concretes que es plantegin a cada exercici.

 

Quarta. Retiment de comptes i origen de la disponibilitat pressupostària

Els professionals de les entitats signatàries que estiguin afectats per la constitució de l'aliança estratègica per a l'establiment d'un dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida, rendiran comptes a l'entitat amb la qual tingui la seva vinculació orgànica, d'acord amb el règim jurídic-laboral que correspongui, sens perjudici de la vinculació funcional amb el centre en què es presti serveis en cada moment, i de la seva dependència funcional.

Els professionals adscrits dispositiu assistencial de gestió compartida dels serveis de diagnòstic per la imatge i de la medicina nuclear per a l'àmbit territorial de Lleida, es retribuiran d'acord amb les taules retributives de les entitats amb que mantenen la seva vinculació, i d'acord amb les següents partides pressupostàries:

- Els professionals de l'ICS:

 

D/120000100 Retribucions bàsiques

D/120000101 Retribucions bàsiques personal IISS

D/120000102 Triennis personal IISS

D/120000109 Retribucions bàsiques personal substitut

D/121000100 Retribucions complementàries

D/121000101 Retribucions complementàries IISS

D/121000102 Carrera professional

D/121000103 Plusos

D/121000104 Atenció continuada guàrdies

D/121000109 Retribucions complementaries personal substitut

D/130000100 Retribucions bàsiques personal laboral fix

D/130000140 Retribucions bàsiques personal resident

D/130000200 Retribucions complementàries personal laboral fix

D/130000240 Retribucions complementàries personal resident

D/130000244 Atenció continuada personal resident

D/150000100 Productivitat i incentius

D/150000101 Productivitat

D/151000100 Gratificacions serveis extraordinaris

D/151000101 Atenció continuada serveis extraordinaris

D/160000100 Seguretat Social

Dietes i desplaçaments

D/230.0001 Dietes, locomoció i trasllats

 

- Els professionals de GSS:

 

Retribucions bàsiques (sou base, antiguitat i pagues extres):

130.0001. Retribucions bàsiques laboral fix

131.0001. Retribucions bàsiques laboral temporal

Retribucions complementàries (resta retribucions caràcter fix mensual):

130.0002. Retribucions complementàries laboral fix

131.0002. Retribucions complementàries laboral temporal

Guàrdies:

130.0003 Altres remuneracions personal laboral fix

131.0003 Altres remuneracions personal laboral temporal

DPOs:

150.0001 Productivitat

Serveis extraordinaris:

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris

Seguretat Social empresa:

160.0001 Seguretat Social

Dietes i desplaçaments personal laboral (fora de nòmina)

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats

Professionals amb contracte mercantil:

251.0002 Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats.

 

- Els professionals de l'IDI

 

Retribucions bàsiques (sou base, antiguitat i pagues extres):

130.0001. Retribucions bàsiques laboral fix

131.0001. Retribucions bàsiques laboral temporal

Retribucions complementàries (resta retribucions caràcter fix mensual):

130.0002. Retribucions complementàries laboral fix

131.0002. Retribucions complementàries laboral temporal

Altres remuneracions

130.0003 Altres remuneracions personal laboral fix

131.0003 Altres remuneracions personal laboral temporal

Assegurances i cotitzacions socials

160.0001 Seguretat Social

Dietes i desplaçaments personal laboral (fora de nòmina)

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats

Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques

227.0089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques

 

Cinquena. Els recursos humans

Per a l'execució d'aquest conveni de col·laboració, les entitats que el subscriuen adscriuran el personal que resulti necessari de les àrees de diagnòstic per la imatge de conformitat amb l'establert en el Pla Funcional regulat en l'Acord Tercer del present conveni, i els seus Plans d'Acció Anual.

Subsegüentment, per a la realització de les activitats derivades de l'execució d'aquest conveni de col·laboració, la prestació de serveis dels professionals adscrits als respectius serveis de diagnòstic per la imatge de les entitats signatàries podrà dur-se a terme en els espais de qualsevulla d'elles.

L'assignació del personal sanitari, per a la prestació conjunta i unitària dels serveis, es podrà realitzar per decisió de les entitats implicades en el present conveni, decisió que respectarà, sempre que sigui possible, la petició del propi personal, respectant en tot cas el règim d'incompatibilitats que resulti aplicable.

En aquest sentit, aquest conveni dóna compliment al que es disposa a la normativa vigent d'aplicació, i en especial, al que es preveu a l'article 8 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries (LOPS), a l'article 13.2 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'ICS, a l'article 42 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pels qual s'aproven els Estatuts de l'ICS i a l'article 8.2 de l'Acord de Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat. Pel que fa al personal depenent de Gestió de Serveis Sanitaris, es considerarà en especial el Conveni laboral vigent de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP).

El personal afectat per aquest conveni mantindrà en tot moment la seva vinculació orgànica amb les respectives entitats proveïdores, d'acord amb el règim jurídic-laboral que correspongui, sens perjudici de la vinculació funcional amb el centre en què es presti serveis en cada moment, i de la seva dependència funcional.

Per a la realització de les activitats derivades de l'execució d'aquest conveni, la prestació de serveis dels professionals adscrits als diferents dispositius assistencials integrats es podrà dur a terme en la localització territorial i en els espais físics que determini quan correspongui el Pla funcional, i d'acord amb les respectives disponibilitats i atenent als següents criteris:

a) Exclusivament personal estatutari/laboral sanitari, en els termes expressats a la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries (LOPS), en els dos supòsits següents:

- Quan el personal aportat hagi de prestar serveis conjuntament en centres, establiments o serveis de la pròpia entitat i en centres, establiments o serveis de l'altra entitat.

- Quan el personal aportat hagi de prestar serveis de manera exclusiva en un, dos o més centres, establiments o serveis de l'altra entitat.

b) Qualsevol tipus de personal: quan el personal hagi de prestar serveis de manera exclusiva en centres, establiments o serveis de la pròpia entitat.

Tot això, la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, en la seva Disposició addicional vuitena, regula les aliances estratègiques i projectes de gestió compartida i estableix que els professionals (no ho limita només als sanitaris com feia la LOPS) poden realitzar prestacions conjuntes, inclosos les no assistencials, fent referència també al personal directiu i de comandament, la qual cosa permet exercir de forma compatible aquestes activitats.

A la vegada, l'article 13.2 de la Llei 8/2007, modificat per la Llei 3/2015, estableix que si ho aconsella l'impuls i l'execució de projectes estratègics o de gestió compartida de l'Institut Català de la Salut, i sempre en el marc d'aquestes aliances estratègiques o projectes de gestió compartida, tots els professionals de l'Institut, no únicament als assistencials, poden prestar serveis conjunts en dos o més centres, serveis i establiments propis o aliens.

A més, si la gestió de l'aliança estratègica o projecte de gestió compartida ho exigeix, les entitats que en formen part podran contractar directius, responsables i/o comandaments de serveis assistencials i no assistencials, vinculats al projecte en conjunt mitjançant un contracte d'alta direcció, o nomenament propi de cada institució, prèvia aprovació per part dels òrgans de govern de les entitats que en formen part i sempre que aquesta nova contractació no suposi un augment de càrrecs directius, responsables i/o comandaments equivalents de les entitats que formen part de l'aliança estratègica en el seu conjunt.

En qualsevol cas, però, s'ha de respectar el previst per la normativa sobre incompatibilitats aplicable i en aquest sentit, l'article 64 de la Llei 3/2015, que modifica l'apartat 5 de l'article 20 de la Llei 8/2007, de l'Institut Català de la Salut.

Tanmateix, i d'acord amb la referida Disposició addicional vuitena, en el marc d'aquestes aliances o projectes, és compatible la realització d'activitats de prestació conjunta per part del personal directiu i amb funcions de comandament dels centres, els serveis i els establiments que formen part del sistema sanitari públic.

Les accions en matèria de recursos humans que en desenvolupament d'aquest conveni vulguin realitzar les entitats signants, hauran de seguir els mecanismes de control que puguin determinar les instruccions i normatives internes de cadascuna d'elles.

La prestació de serveis conjunts s'efectuarà de conformitat amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, amb especial submissió a la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i al Reial decret 171/2004, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d'activitats preventives. En aquest sentit les entitats que subscriuen aquest conveni de col·laboració estan obligades a complir, i s'obliguen a fer complir al seu respectiu personal, tota la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

Cada direcció responsable funcional de la prestació del servei haurà de comunicar amb antelació suficient a la direcció de recursos humans de l'entitat a la que correspongui les incidències de nòmina, així com el tipus de guàrdies, nocturnitat, permisos, dies festius, vacances, cobertura d'incidències etc...

 

Sisena. Els recursos materials

Per a la realització de les activitats derivades del present conveni de col·laboració, les parts signatàries destinaran recursos materials, disponibilitat d'espais i dotació de l'equipament necessari per al desenvolupament del Pla Funcional, el detall dels quals, per a cadascuna d'elles, s'especificarà en el propi Pla annex, conforme allò especificat en l'acord tercer d'aquest conveni.

 

Setena. Incorporació d'addendes

L'establiment d'objectius operatius comuns, sistemes de coordinació estables, metodologies de treball homogènies, i funcions d'acord amb les competències professionals, tot a fi d'integrar les característiques de les organitzacions signatàries i la cerca de noves formes d'actuació que permetin millorar la situació actual, poden possibilitar el desplegament del Pla Funcional, si escau, de manera progressiva.

A tal efecte, les parts definiran i establiran les actuacions conjuntes per a la realització de les activitats emparades en el present conveni, inclòs el seu Pla Funcional, per mitjà d'addendes que seran elaborades amb la metodologia establerta respecte del propi Pla.

Les addendes hauran de ser validades per la Comissió directiva i de seguiment, prevista en l'acord vuitè del present conveni, i es subjectaran als requeriments organitzatius i procedimentals de cadascuna de les entitats signatàries.

 

Vuitena. Comissió directiva i de seguiment del conveni

Les parts signatàries constituiran una Comissió directiva i de seguiment del present conveni, integrada per sis representants, la qual tindrà per objecte vetllar pel compliment del que es disposa en els seus acords i resoldre les incidències que puguin sorgir durant la seva vigència o la de qualsevulla de les seves pròrrogues. Així mateix, li correspondrà les funcions de direcció i supervisió del Pla Funcional, de les seves clàusules annexes, dels Plans d'Acció Anuals i de les Addendes al conveni. La Comissió es reunirà, amb caràcter ordinari, cada mes, i, amb caràcter extraordinari, a instància de qualsevulla de les parts, quedant constància dels acords mitjançant acta que s'aixecarà de cada sessió.

Aquesta comissió tindrà la composició següent:

- 2 representants de l'Institut Català de la Salut, un dels quals serà el gerent territorial de Lleida, o persona en qui delegui, que actuarà com a president primer.

- 2 representants de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, un dels quals serà el seu gerent, o persona en qui delegui.

-2 representants de Gestió de Serveis Sanitaris, un dels quals serà el seu gerent, o persona en qui delegui.

A les reunions de la Comissió hi assistirà el director territorial de Diagnòstic per la Imatge i medicina nuclear, com a responsable operatiu del dispositiu assistencial de gestió compartida de serveis, figura regulada en l'acord novè del present conveni.

La Comissió designarà un secretari, amb veu però sense vot, llevat que recaigui aquesta funció en un dels seus membres representants.

 

Novena. Del responsable operatiu del dispositiu assistencial de gestió compartida de serveis. El director del programa de Diagnòstic per la Imatge i medicina nuclear

El responsable operatiu del dispositiu assistencial de gestió compartida de serveis, director, serà designat per la Comissió Directiva i de Seguiment, i entre les seves funcions destaquen:

- Dissenyar el model de gestió dels processos diagnòstics i terapèutics.

- Vetllar per la correcta coordinació i operativitat dels recursos. mitjançant l'establiment d'objectius operatius comuns, sistemes de coordinació estables, metodologies de treball homogènies, protocols, i funcions dels professionals d'acord amb les seves competències.

- Preparar i proposar a la Comissió de Seguiment les clàusules annexes, les addendes, els Plans d'Acció Anuals i totes aquelles altres propostes que dins de la seva missió i responsabilitat consideri més adequades.

- Crear i participar en els programes de formació i recerca.

 

Desena. Protecció de dades

Les parts es comprometen a guardar estricta confidencialitat sobre la informació que es derivi de les seves relacions, especialment en els termes del present conveni, i a utilitzar aquesta exclusivament per als fins que es pacten en aquest.

Les parts s'abstindran a fer cap mena de tractament (reproducció, ús, conservació, etc.) de les dades personals subministrades directament, o mitjançant documents físics o suports magnètics, durant la realització de les activitats o projectes comuns. No les podran cedir a tercers, sense obtenir l'autorització i complir els requisits pertinents, les dades esmentades o els arxius que les contenen, i mantindran un estricte compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades i/o informació contingudes, durant la realització de les activitats o projectes comuns, així com els seus resultats tindran caràcter confidencial i la seva utilització, total o parcial, per a publicació, divulgació o difusió, requerirà la conformitat expressa de la comissió de seguiment.

 

Onzena. Vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor des de la seva signatura, i tindrà una duració inicial d'un any.

Nogensmenys, es prorrogarà de mutu acord de les parts, de forma expressa per períodes anuals, d'any en any, fins un màxim de 4 anys, llevat que alguna de les parts manifesti la seva voluntat contrària, notificant-ho fefaentment a les altres, amb un preavís de tres mesos d'antelació a la seva data de venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues.

 

Dotzena. Causes d'extinció o de resolució del conveni

Aquest conveni i els seus annexos es podran extingir anticipadament per:

- El mutu acord de les parts, que s'instrumentarà per escrit.

- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les activitats que en constitueixen l'objecte.

- L'incompliment manifest, per qualsevol de les parts, dels acords del present conveni, previ requeriment a la part incomplidora.

- Les reestructuracions funcionals en qualsevol de les institucions signatàries del conveni que facin inviable el seu compliment.

En cas de resolució anticipada del conveni, s'haurà de garantir la continuïtat i correcció de la prestació del servei.

 

Tretzena. Jurisdicció

El present conveni té naturalesa administrativa i resta exclòs de la regulació continguda en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (article 4.1).

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa, en el sí de la comissió directiva i de seguiment prevista en aquest conveni, les discrepàncies que puguin sorgir sobre la interpretació, desenvolupament, resolució i efectes que poguessin derivar-se de la seva aplicació.

En qualsevol cas, les qüestions litigioses que l'execució i compliment del present conveni puguin suscitar entre les parts seran competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Les parts amb renúncia expressa als seus propis furs, es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Lleida.

 

l en prova de conformitat, les parts signen el present document, per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.

 

Candela Calle i Rodríguez

Directora gerent de l'Institut Català de la Salut

 

Mateu Huguet Recasens

Gerent de Gestió de Serveis Sanitaris

 

José Jerónimo Navas Palacios

President del Consell d'Administració de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge

Amunt