Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 05/09/2017

  • Número de control 17249059

  • Organisme emissor Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

    CVE CVE-DOGC-A-17249059-2017

Dades del DOGC
  • Número 7453

  • Data 13/09/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria de concurs oposició lliure d'una plaça d'enginyer/a.


La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió de data 3 d'agost de 2017, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria que han de regir el sistema de concurs oposició lliure d'una plaça d'Enginyer/a de la plantilla de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en règim de personal Funcionari, grup A1, escala d'administració especial, subescala tècnica.

L'anunci des les bases i la convocatòria d'aquest concurs oposició lliure s'han publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 31 d'agost de 2017. CVE - Núm de registre 022017017008.

S'exposa al públic perquè dintre del termini de vint dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es puguin presentar les instàncies per sol·licitar prendre part en el procés selectiu i fer les reclamacions que es creguin convenients.

 

Sant Andreu de la Barca, 5 de setembre de 2017

 

M. Enric Llorca i Ibáñez

Alcalde

Amunt