Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/08/2017

  • Número del document ENS/2094/2017

  • Número de control 17243012

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17243012-2017

Dades del DOGC
  • Número 7447

  • Data 04/09/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2094/2017, de 28 d'agost, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”.


L'article 84.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu que el Departament d'Ensenyament ha d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres. Així mateix, estableix que aquests projectes poden referir-se a un o més centres i comportar, si escau, vinculacions amb la universitat, amb els sectors econòmics o amb altres organitzacions.

D'altra banda, la mateixa llei aposta per la potenciació del plurilingüisme a les escoles. I, en l'article 14, s'estableix que el projecte lingüístic dels centres educatius ha d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i ús de les llengües en el centre, entre els quals hi ha d'haver els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.

A més, el Consell d'Europa, en la Guia per al desenvolupament de polítiques lingüístiques educatives a Europa (2007) recomana, en relació amb l'ensenyament de les llengües, el desenvolupament de currículums que facilitin l'aprenentatge de noves llengües tenint en compte els coneixements lingüístics previs de l'aprenent i que potenciïn la capacitat de transferir coneixements d'una llengua cap a unes altres.

En aquest sentit, els nous currículums de l'educació primària i de l'educació secundària del Departament d'Ensenyament, publicats l'any 2015, agrupen les matèries de llengua en un sol àmbit de coneixement lingüístic, amb l'objectiu de promoure un ensenyament integrat de les llengües i de facilitar a l'alumnat l'assoliment de les competències pròpies d'aquest àmbit.

D'altra banda, l'Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar 2012-2018, amb l'objectiu d'incrementar el domini de les llengües a Catalunya, estableix el plurilingüisme com un dels eixos estratègics d'actuació i preveu la planificació d'accions relacionades amb el treball transversal de les llengües en els centres educatius, la millora dels resultats de l'àmbit lingüístic i l'eficàcia de les competències comunicatives dels alumnes.

En aquest context, el curs 2015-2016 el Departament d'Ensenyament va iniciar un projecte pilot adreçat a promoure un ensenyament integrat de les llengües en el qual han participat diversos centres de tot Catalunya. Els resultats satisfactoris obtinguts durant la fase de pilotatge aconsellen transformar el projecte pilot en un nou programa d'innovació pedagògica adreçat als centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació primària, d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, de titularitat del Departament d'Ensenyament, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert educatiu.

El programa “Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües” (en endavant programa Avancem), promou un ensenyament i aprenentatge de les llengües competencial i de caràcter integrador amb la finalitat de dotar els alumnes d'una competència comunicativa plurilingüe sòlida, que contribueixi al seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral. L'objectiu del programa és fomentar un ensenyament competencial de les llengües, que parteixi del consens metodològic i de la cooperació entre el professorat de llengua i que promogui el disseny i implementació de projectes de comunicació integrats en què participen diverses llengües.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Crear el programa d'innovació pedagògica “Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües (Annex 1).

 

-2 Donar publicitat als centres educatius que van participar en la fase de pilotatge durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017 els quals s'incorporen, respectivament, al tercer i segon any del programa a efectes d'obtenir la certificació de la formació i de la innovació que correspongui (Annex 2).

 

-3 Establir els requisits i el procediment per als nous centres que es vulguin incorporar a futures edicions del programa (Annex 1) i els compromisos assumits pels centres participants (Annex 3).

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú en les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 28 d'agost de 2017

 

Joan Mateo i Andrés

Secretari de Polítiques Educatives

 

 

Annex 1

Contingut del programa Avancem

 

-1 Objecte

L'objecte del programa Avancem és reforçar la competència plurilingüe de l'alumnat implementant un ensenyament de les llengües competencial que incentivi i faciliti la col·laboració i el treball coordinat entre els professors de llengua.

 

-2 Destinataris

Els destinataris del programa Avancem són els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació primària, d'educació secundària obligatòria o de batxillerat de titularitat del Departament d'Ensenyament, de titularitat municipal o de titularitat privada en règim de concert.

 

-3 Finalitat i objectius

La finalitat del programa Avancem és promoure un ensenyament de les llengües integrat i coherent que faciliti el desenvolupament de la competència comunicativa de l'alumnat i que potenciï la cooperació entre el professorat de llengua dels centres educatius.

Els objectius del programa són:

- Millorar la competència comunicativa de l'alumnat a través d'un ensenyament integrat de les llengües i com a estratègia bàsica per a la implementació d'una educació plurilingüe.

- Potenciar la curiositat lingüística i cultural de l'alumnat i fomentar actituds de respecte cap a la diversitat, com a elements bàsics per relacionar-se de manera efectiva en un món global.

- Ajudar l'alumnat a adquirir estratègies d'intercomprensió i de transferència interlingüística, i habilitats interculturals.

- Impulsar un ensenyament de les llengües basats en uns principis metodològics comuns, i assessorar el professorat de l'àmbit lingüístic en el disseny i implementació de seqüències didàctiques competencials i de projectes de comunicació integrats.

- Acompanyar el professorat de llengua en el procés de planificació conjunta d'objectius, continguts i criteris d'avaluació de les diferents llengües des de la doble perspectiva de curs o nivell (programació horitzontal) i de l'etapa (programació vertical).

- Incentivar la creació d'estructures organitzatives que facilitin el treball cooperatiu del professorat de l'àmbit lingüístic i promoure una gestió eficient dels horaris, amb l'objectiu de rendibilitzar els esforços docents i discents dedicats a l'ensenyament i aprenentatge de les llengües.

- Promoure la interacció entre els centres del programa, amb l'objectiu d'intercanviar experiències docents i bones pràctiques educatives per a la promoció de l'aprenentatge i ús de les llengües estrangeres curriculars.

 

-4 Òrgan impulsor

La Sub-direcció General de Llengua i Plurilingüisme impulsa, gestiona i implementa el programa Avancem.

 

-5 Durada del programa

Els projectes dels centres participants en el programa tindran una durada de tres cursos. En cada curs escolar caldrà dur a terme les accions següents:

Primer curs:

- Organització d'un grup impulsor per al seguiment i avaluació del projecte, i planificació de la seva activitat al llarg dels tres cursos.

- Disseny d'un pla d'acció que prevegi, tal com recull l'apartat 9.2., l'anàlisi de la realitat del centre; els objectius del projecte i el professorat que s'implicarà en la implementació del programa; les necessitats formatives i informatives; els recursos disponibles; la planificació temporal de les actuacions previstes; les estratègies per al seguiment del projecte, i els mecanismes per a l'avaluació dels resultats obtinguts.

- Participació en les accions formatives i/o informatives relacionades amb el programa. La formació pot tenir caràcter presencial o semi-presencial i es pot adreçar tant a l'equip directiu del centre (específicament, el grup impulsor) com al professorat.

- Implementació a l'aula dels coneixements obtinguts durant la formació.

Segon curs:

- Implementació del pla d'acció i recollida de resultats.

- Participació en les accions formatives i/o informatives relacionades amb el programa, i implementació a l'aula dels coneixements obtinguts durant la formació.

Tercer curs:

- Avaluació de resultats i definició, si escau, d'un nou pla d'acció.

 

-6 Avaluació del programa

La Sub-direcció General de Llengua i Plurilingüisme durà a terme l'avaluació del programa un cop s'hagin completat un mínim de cinc edicions. L'avaluació es farà a partir d'indicadors de resultat i d'impacte que permetin comprovar el grau d'assoliment dels objectius inicials del programa i de les millores generades, i que tindran en compte aspectes acadèmics i organitzatius.

6.1 Els indicadors per avaluar el Programa Avancem són els següents:

Indicador 1: Percentatge de professorat de llengua dels centres inscrits en el programa que ha participat en l'acció.

Indicador 2: Percentatge de centres que finalitzen el programa en el termini previst.

Indicador 3: Grau de millora de l'alumnat de 6è de primària i de 4t de secundària que ha participat en el programa en les proves de competències bàsiques en llengua catalana, castellana i primera llengua estrangera.

Indicador 4: Percentatge de centres que duen a terme algun projecte de l'àmbit lingüístic un cop finalitzat el programa.

Indicador 5: Percentatge de centres que han elaborat i implementat una programació d'aula fruit del consens entre el professorat que imparteix assignatures de llengua un cop finalitzat el programa.

Indicador 6: Percentatge de centres que han consolidat l'acció, amb propostes de continuïtat integrades en la Programació General Anual.

Indicador 7: Percentatge de centres que han introduït modificacions organitzatives arran de la participació en el programa (fusió de departaments de llengües; creació d'unitats d'àmbit lingüístic.)

Indicador 8: Grau de satisfacció dels centres participants en el programa.

 

-7 Requisits de participació

Poden formar part del programa els centres destinataris que reuneixin els següents requisits:

a) Disposar d'un projecte educatiu de centre amb objectius adreçats a promoure una educació plurilingüe i intercultural, que reforci el desenvolupament del repertori lingüístic de l'alumnat i que contribueixi a la seva capacitació per interactuar amb un entorn global.

b) Disposar de l'aprovació per participar en el programa per part del claustre i el consell escolar.

 

-8 Selecció dels centres educatius i incorporació al programa

8.1. La selecció de centres es farà anualment a proposta dels serveis territorials i amb la col·laboració de la Inspecció d'Educació.

8.2. La incorporació al programa es fa efectiva mitjançant signatura per part dels centres seleccionats del document compromisos de participació en el programa Avancem inclosos a l'Annex 3 i que es troba, segons correspongui o bé al portal de centres del Departament d'Ensenyament

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres

o bé al portal de centres d'altres titularitats http://educacio.gencat.cat/gestiocentre. Aquest document signat ha d'anar adreçat a la direcció del Servei Territorial o gerència del Consorci d'Educació de Barcelona.

 

-9 Obligacions dels centres

9.1. Els centres seleccionats han de complir amb els compromisos que recull l'Annex 3. El seu incompliment pot donar lloc a la baixa del centre en el programa.

9.2. La participació en el programa implica el disseny i implementació d'un pla d'acció. El pla es materialitza en un document intern de treball que ha de servir de pauta per al seguiment del projecte en el centre i com a punt de partida per a l'elaboració de la memòria final. Sens perjudici de la possible inclusió d'altra informació complementària que el centre consideri pertinent, el pla d'acció ha de contenir els apartats següents:

a) Diagnosi de la situació: context i perfil del centre, perfil de professorat, perfil d'alumnat, competència lingüística de l'alumnat, metodologies d'ensenyament i aprenentatge de llengües aplicades en el centre, mecanismes i estratègies per a la coordinació del professorat.

b) Objectius general i específics del programa Avancem del centre: matèries lingüístiques i cursos en què es preveu implementar seqüències didàctiques, programacions d'aula i/o projectes de comunicació integrats resultat del consens pedagògic i organitzatiu entre els docents de llengua; procés previst per a la implantació progressiva de la metodologia, resultats esperats en el professorat i en l'alumnat, professorat implicat, etc.

c) Anàlisi de necessitats formatives i informatives, recursos necessaris i disponibles.

d) Planificació de les accions, i temporització prevista per als tres anys.

e) Estratègies per al seguiment del projecte: recull d'acords presos pel grup impulsor, incorporació, si escau, d'acords en el Programació General Anual del Centre, etc.

f) Mecanismes per a l'avaluació dels resultats del projecte i de l'impacte de l'acció (canvis metodològics i/o organitzatius, resultats en l'alumnat i el professorat, integració del projecte en el centre, satisfacció de la comunitat educativa).

 

-10 Actuacions i recursos

10.1 El Departament d'Ensenyament dotarà tots els centres seleccionats amb els següents recursos:

a) Assessorament al grup impulsor per al disseny i implementació del projecte, així com per a la redacció de la memòria d'activitats i d'avaluació de l'acció en el centre.

b) Formació adreçada als docents designats per la direcció del centre educatiu.

d) Difusió dels materials didàctics fruit de la participació en l'Avancem que hagin estat seleccionats per la unitat gestora del programa per la seva qualitat i rellevància.

c) Documentació per a la gestió del programa.

 

-11 Finalització i avaluació

En finalitzar el programa en el termini previst i abans del primer divendres del mes de setembre del darrer any de participació en el programa, el centre ha d'elaborar una memòria final.

11.1. El document de memòria final i el procediment per a la seva compleció, es troba, segons correspongui o bé al portal de centres del Departament d'Ensenyament http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres o bé al portal de centres d'altres titularitats http://educacio.gencat.cat/gestiocentre .

11.2. La tramitació de la documentació s'ha de fer, segons la titularitat del centre, pel procediment següent:

a) Centres de titularitat de la Generalitat. Enviar la sol·licitud, junt amb la documentació corresponent, mitjançant valisa electrònica (e-Valisa) als serveis territorials corresponents o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona.

b) Centres de titularitat municipal. Enviar la sol·licitud, junt amb la documentació corresponent, als serveis territorials corresponents o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant tramesa genèrica a través de la plataforma EACAT http://www.eacat.cat.

c) Centres de titularitat privada. Enviar la sol·licitud, junt amb la documentació corresponent, als serveis territorials corresponents o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant la petició genèrica que es troba a la Seu electrònica http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica.

Els directors dels serveis territorials o el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, en el seu cas, faran arribar una còpia de la memòria a la Inspecció d'Educació de cada territori per a la seva avaluació.

 

-12 Certificació de la formació i d'innovació.

Els centres que participen en el programa tenen dret a rebre els certificats de formació i d'innovació que correspongui, d'acord amb la normativa següent:

12.1 El professorat que participi a la formació del programa Avancem gaudeix de la corresponent certificació reconeguda pel Departament d'Ensenyament, d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

12.2 La participació en el programa tindrà el reconeixement d'innovació pedagògica un cop avaluada la memòria per part de la Inspecció d'Educació i d'acord amb la normativa vigent.

12.3. El professorat que hagi participat directament en el programa podrà obtenir un certificat d'innovació pedagògica quan hagi participat directament en un programa del qual el centre tingui el reconeixement d'innovació pedagògica.

12.5. Als efectes d'emetre el certificat corresponent, la direcció del centre educatiu ha de trametre a la Sub-direcció General de Llengua i Plurilingüisme, en el termini que correspongui, un certificat amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació que contingui el nom, cognoms i NIF del professorat que hi hagi participat.

12.6. En cas que es pugui registrar la propietat intel·lectual o industrial derivada del desenvolupament del programa Avancem en el centre, la direcció del centre vetllarà perquè l'alumnat i el professorat participants hi constin de forma adequada, i en qualsevol cas donarà compliment a la normativa d'aplicació en matèria de propietat intel·lectual.

 

-13 Supervisió del programa

13.1 La Inspecció d'Educació supervisa les accions dels centres que participen en el programa, especialment en relació amb el desenvolupament dels projectes, la seva aplicació en el context d'aula i la seva contribució a la millora de la qualitat educativa del centre.

13.2. Els serveis territorials i la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, en el marc de les seves competències, fan el seguiment qualitatiu del programa en els centres del seu radi d'acció amb l'objectiu de detectar necessitats relacionades amb la formació i l'assessorament docent.

13.3. La Sub-direcció General de Llengua i Plurilingüisme, com a unitat gestora del programa i d'acord amb el seu àmbit competencial, fa el seguiment general de les accions vinculades al desplegament del programa, amb l'objectiu de prendre les decisions de millora que correspongui i de traslladar la informació estadística que se'n derivi.

 

-14 Actualització de la documentació de gestió del programa

Qualsevol modificació en la documentació de gestió del programa, inclosos el model de memòria i el document de compromisos de centre (Annex 3), serà publicada en el portal de centres del Departament d'Ensenyament. Aquestes modificacions en cap cas podran ser sobrevingudes ni comportar un perjudici per als centres que ja estiguin participant en el programa.

 

 

Annex 2

Centres de l'edició 2015-2016

 

Codi

Centre

Localitat

08000967

Escola Betúlia

Badalona

08052581

INS Miquel Tarradell

Barcelona

08014681

ESC Santa Eulàlia

Berga

17006691

INS Riudaura

Castell Platja d'Aro

08040539

INS Les Marines

Castelldefels

43008407

INS El Morell

El Morell

43007211

INS Blanca d'Anjou

El Perelló

08039562

ESC Prat de la Manta

L'Hospitalet de Llobregat

25004140

ESC Mn. Albert Vives

La Seu d'Urgell

25005533

ESC Pau Claris

La Seu d'Urgell

25002234

Col·legi Santa Anna

Lleida

25002787

INS Joan Oró

Lleida

08044594

INS Giola

Llinars del Vallès

08036330

INS J.V. Foix

Rubí

43003641

INS Antoni de Martí Franquès

Tarragona

08030340

INS Investigador Blanxart

Terrassa

08031770

INS Can Jofresa

Terrassa

 

 

Centres de l'edició 2016-2017

 

Codi

Centre

Localitat

08001157

Escoles Minguella

Badalona

08057746

SI Badalona

Badalona

08013226

INS Menéndez y Pelayo

Barcelona

25001199

ESC Sant Ròc

Bossòst

08045537

INS Josep Lluís Sert

Castelldefels

43006642

INS Terra Alta

Gandesa

17001516

ESC El Pla

Girona

08042287

ESC Salvador Espriu

Granollers

08073193

INS Badia i Margarit

Igualada

43000263

ESC Sant Jordi

L'Ametlla de Mar

08044594

INS Giola

Llinars del Vallès

17002570

COL La Salle

Palamós

08035295

INS Palau Ausit

Ripollet

43010347

INS Marta Mata

Salou

08053315

INS Montserrat Roig

Sant Andreu de la Barca

08053248

INS de Sentmenat

Sentmenat

25004498

INS Manuel de Pedrolo

Tàrrega

25004565

ESC Alfred Potrony

Térmens

08024777

INS Egara

Terrassa

08061361

SI Torrelles de Llobregat

Torrelles de Llobregat

43004611

INS Jaume Huguet

Valls

08030911

COL Sagrat Cor de Jesús

Vic

08045860

INS Miramar

Viladecans

 

 

Annex 3

Compromisos assumits pels centres participants en el programa Avancem

 

- Constituir un grup impulsor en el centre, del qual formaran part el director o membre de l'equip directiu en qui delegui, el coordinador lingüístic i un representant dels docents (preferiblement caps de departament) que participen en la formació per a cadascuna de les llengües que s'imparteixen al centre. Potestativament, també pot formar part del grup impulsor professorat a qui se li transfereixi la formació i que la implementi a l'aula.

- Participar en les accions informatives o formatives que el Departament d'Ensenyament organitzi en el marc d'aquest programa i que poden anar adreçades tant a l'equip impulsor com al professorat.

- Designar el professorat de llengua que participarà en les accions formatives, tot garantint la participació de, com a mínim, el 80% del professorat de llengua del centre.

- Recollir en el Pla de formació del centre les accions de formació associades al programa.

- Afavorir la continuïtat de l'equip impulsor i del professorat compromès amb el programa en les accions formatives durant tot el temps que duri el programa.

- Adaptar el projecte lingüístic del centre als canvis motivats per la participació en el programa i que poden afectar, entre altres, la programació curricular dels continguts de l'àmbit lingüístic, l'organització del centre i/o la distribució de recursos.

- Compartir els objectius del programa i les actuacions vinculades amb tot el claustre, i vetllar per l'expansió i consolidació de les accions en el centre. I, especialment, impulsar l'actuació coordinada del professorat per al disseny i aplicació de projectes de comunicació integrats i plurilingües, el foment de l'aprenentatge entre iguals i la transferència de bones pràctiques.

- Establir una franja horària per a les reunions de treball entre els participants del programa.

- Preveure les mesures necessàries per tal que el grup impulsor disposi d'un espai de coordinació setmanal dins de l'horari de permanència en el centre.

- Participar en les jornades de difusió de bones pràctiques relacionades amb aquest programa o amb el marc general d'impuls al plurilingüisme que organitzi el Departament d'Ensenyament.

- Difondre la participació del centre en el programa i els resultats d'aquest a la resta de la comunitat educativa a través del web del centre i/o altres mecanismes de difusió.

- Acceptar que el Departament d'Ensenyament publiqui i difongui els materials didàctics seleccionats i elaborats en el marc del programa, tot respectant-ne l'autoria i sens prejudici del que disposa el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i amb el benentès que els autors d'aquests materials poden publicar-los a títol individual sempre que facin menció expressa que formen part del programa Avancem.

Amunt