Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/07/2017

  • Número del document ENS/2064/2017

  • Número de control 17237012

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17237012-2017

Dades del DOGC
  • Número 7443

  • Data 29/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2064/2017, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya, per a l'any 2017 (ref. BDNS 357999).


El Departament d'Ensenyament vol impulsar que els centres educatius privats concertats de Catalunya que imparteixen cicles formatius de grau mitjà i/o superior de formació professional inicial implementin sistemes d'assegurament de la qualitat i models de gestió d'excel·lència, d'acord amb la recomanació del Marc de referència Europeu de Garantia de Qualitat en l'Educació i Formació Professional (DOUE C 155/1 de 8.7.2009).

Per aquest motiu, el Departament d'Ensenyament vol fomentar que els centres educatius privats concertats, disposin de la certificació del sistema de gestió de la qualitat, mitjançant l'atorgament dels ajuts que permetin les disponibilitats pressupostàries, d'acord amb les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre ENS/143/2017, de 3 de juliol (DOGC núm. 7408, de 10.7.2017).

Aquesta convocatòria forma part de les actuacions de millora de la Formació Professional, que es financen amb fons finalistes provinents del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, aprovats pel Consell de Ministres el 9/12/2016, i cofinançats pel Fons Social Europeu.

Per tot això, de conformitat amb el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

 

Resolc:

 

-1 Obrir la convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya, per a l'any 2017.

 

-2 Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre ENS/143/2017, de 3 de juliol, publicada al DOGC núm. 7408, de 10.7.2017, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya.

 

-3 Poden participar en la convocatòria els centres educatius privats concertats de Catalunya que imparteixin formació professional inicial, independentment que aquests ensenyaments estiguin o no concertats, i que disposin a la data de publicació de la convocatòria d'un sistema de gestió acreditat segons les normes internacionals de referència (ISO 9001, EFQM, o d'altres).

Els centres beneficiaris acollits a la present convocatòria han de complir els requisits especificats al punt 3 de les bases reguladores.

 

-4 Els centres educatius interessats poden presentar la sol.licitud i la documentació que estableixen les bases reguladores en el període comprès de l'1 al 12 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

 

-5 D'acord amb el punt 6 de les bases reguladores, la presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació corresponent, s'efectua i es tramet, únicament, per via electrònica.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i també es pot trobar al portal de centres privats, centres titularitat d'altres departaments o de titularitat municipal (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici). Les sol·licituds han d'estar subscrites pel titular del centre o el representant legal.

 

-6 La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat/) d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposi d'un certificat vàlid i vigent. En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat, podran obtenir-ne un en els centres emissors, segons el tipus de certificat. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció “Com tramitar en línia” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia).

En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es poden identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

 

-7 La quantia màxima destinada a la concessió d'aquestes subvencions és de 45.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/482000100/4240/0072 del centre gestor EN07, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

L'import total màxim de la convocatòria es distribuirà entre tots els centres que compleixin els requisits, amb el límit màxim de 1.200,00 euros per centre. Si, un cop revisades totes les sol·licituds, no s'executés la totalitat del crèdit, es repartirà l'import sobrant de forma proporcional, en funció de la despesa realitzada.

Aquesta despesa està finançada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i cofinançada pel Fons Social Europeu.

 

-8 Les despeses subvencionables són les que es determinen al punt 4 de l'Ordre ENS/143/2017, de 3 de juliol, i que estiguin efectivament realitzades i pagades des de l'1 d'octubre de 2016 i fins al 12 de setembre de 2017.

 

-9 L'òrgan instructor és la Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació del Departament d'Ensenyament. El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resol per delegació aquesta convocatòria en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, d'acord el que disposa el punt 12 de l'Ordre ENS/143/2017, de 3 de juliol.

Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

-10 La resolució de la convocatòria es notifica als centres educatius interessats mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informació-publica.html). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

-11 Les entitats beneficiàries han de presentar la justificació corresponent per mitjans electrònics a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), no més tard del 20 d'octubre de 2017.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 19 de juliol de 2017

 

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

Amunt