Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/07/2017

  • Número del document ENS/2049/2017

  • Número de control 17230013

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17230013-2017

Dades del DOGC
  • Número 7438

  • Data 22/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2049/2017, de 28 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 358013).


L'article 18.3 del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, preveu que el Departament d'Ensenyament dota aquests centres dels recursos adients per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials i pot assignar recursos addicionals quan el nombre d'aquest alumnat en un grup o centre sigui significatiu.

L'Ordre ENS/160/2017, de 19 de juliol, ha aprovat les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

Per això, d'acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats,

 

Resolc:

 

-1 Convocatòria

Obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials en els centres educatius privats concertats.

Es subvenciona la contractació de personal durant el curs escolar 2017-2018.

 

-2 Bases reguladores

La convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre ENS/160/2017, de 19 de juliol.

 

-3 Beneficiaris

Poden acollir-se a aquesta subvenció els centres educatius privats amb concert educatiu per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, d'educació primària, i/o d'educació secundària obligatòria que escolaritzen alumnes amb necessitats educatives especials acreditades mitjançant el corresponent dictamen d'escolarització.

Als efectes d'aquesta subvenció, aquests alumnes són els que tenen necessitats educatives especials vinculades a discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus.

 

-4 Sol·licituds i termini de presentació

D'acord amb la base reguladora núm. 4, els interessats poden presentar les seves sol·licituds, conjuntament amb la documentació que consta a les bases reguladores, del 24 d'agost al 6 de setembre de 2017, ambdós inclosos, exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i emplenant degudament el formulari de sol·licitud normalitzat disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i també es podrà accedir al formulari des del web del Departament d'Ensenyament.

La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat/) d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal que la entitat titular del centre educatiu o el seu representant legal disposi d'un certificat vàlid i vigent. En el cas que l'entitat titular dels centres educatius o el seu representant legal no disposin de certificat, podran obtenir-ne un en els centres emissors, segons el tipus de certificats. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció “Com tramitar en línia” de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia).

En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es poden identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

 

-5 Import i partida pressupostària

L'import destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 3.896.100,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària EN0120 D/488000200/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2018, o partida equivalent, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. Aquest import es podrà ampliar, un màxim d'un 10 per cent, per resolució del director general de Centres Concertats i Centres Privats, en funció de la disponibilitat pressupostària.

 

-6 Mòduls de subvenció i màxim d'hores a finançar

6.1 El mòdul de subvenció per a la totalitat del curs 2017-2018 és de 405,00 euros per cada hora setmanal subvencionada.

6.2 El total màxim d'hores setmanals a finançar serà de 9.620 que s'assignen als diferents serveis territorials per tal que les comissions de valoració les distribueixin d'acord amb les hores següents:

Consorci d'Educació de Barcelona: 2.585 hores

Baix Llobregat: 654 hores

Barcelona Comarques: 1.033 hores

Catalunya Central: 899 hores

Girona: 741 hores

Lleida: 686 hores

Maresme–Vallès Oriental: 1.070 hores

Tarragona: 645 hores

Terres de l'Ebre: 147 hores

Vallès Occidental: 1.160 hores

 

-7 Resolució

El director general de Centres Concertats i Centres Privats resol per delegació aquesta convocatòria en un termini màxim de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC, i en qualsevol cas durant l'any 2018.

La Resolució es publicarà al DOGC i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es podran interposar i del termini per interposar-los. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

-8 Justificació

Les entitats beneficiàries han de presentar la justificació, establerta a la base onzena de les bases reguladores, a través de mitjans electrònics a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i no més tard del dia 30 de setembre de 2018.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 28 de juliol de 2017

 

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

Amunt