Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/07/2017

  • Número del document SLT/2031/2017

  • Número de control 17222019

  • Organisme emissor Institut Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-17222019-2017

Dades del DOGC
  • Número 7433

  • Data 14/08/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/2031/2017, de 21 de juliol, per la qual es dona publicitat del temari d'aplicació en les convocatòries gestionades per l'Institut Català de la Salut per a l'accés a la condició de personal estatutari de gestió i serveis de les categories professionals de tècnic/a de prevenció de riscos laborals nivell superior del grup professional 1 i de tècnic/a de prevenció de riscos laborals nivell superior del grup professional 2.


La Llei 55/2002, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, estableix a l'article 30.4 que les convocatòries han d'especificar els programes aplicables. Mitjançant la Resolució SLT/1160/2010, de 15 de març, es va donar publicitat als temaris d'aplicació a les proves selectives de les convocatòries de les categories professionals de tècnic/a de prevenció de riscos laborals nivell superior. Les modificacions legislatives i l'evolució dinàmica de les funcions pròpies d'aquestes categories aconsellen modificar els temaris per adequar-los a la normativa vigent. Així mateix, per facilitar als aspirants els treballs de preparació dels exercicis, es considera oportú fer publicitat, de manera anticipada a les convocatòries corresponents, del temari d'aplicació en les proves selectives de les convocatòries que l'Institut Català de la Salut gestiona per a l'accés a la condició de personal estatutari de gestió i serveis de les categories professionals de tècnic/a de prevenció de riscos laborals nivell superior del grup professional 1 i de tècnic de prevenció de riscos laborals nivell superior del grup professional 2.

Fent ús de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 10.e) de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 4940, de 3.8.2007), i l'article 13 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5314, de 9.2.2009),

 

Resolc:

 

Article 1

Deixar sense efecte la Resolució SLT/1160/2010, de 15 de març, en què es feia publicitat dels temaris d'aplicació en les convocatòries gestionades per l'Institut Català de la Salut per a l'accés a la condició de personal estatutari de gestió i serveis de les categories professionals de tècnic/a de prevenció de riscos laborals nivell superior del grup professional 1 i de tècnic/a de prevenció de riscos laborals nivell superior del grup professional 2.

 

Article 2

Fer públic el temari d'aplicació en les proves selectives de les convocatòries que l'Institut Català de la Salut gestiona per a l'accés a la condició de personal estatutari de gestió i serveis de les categories professionals de tècnic/a de prevenció de riscos laborals nivell superior del grup professional 1 i de tècnic/a de prevenció de riscos laborals nivell superior del grup professional 2, d'acord amb l'annex que figura en aquesta Resolució.

 

Article 3

D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015) i el Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 3506, de 5.11.2001), en els termes que estableix la disposició derogatòria 2 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la publicació al DOGC, o directament un recurs contenciós administratiu a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 21 de juliol de 2017

 

Candela Calle i Rodríguez

Directora gerent

 

 

Annex

 

Temari

Tècnic/a de prevenció de riscos laborals nivell superior. Grup professional 1 i 2.

 

 

Temari transversal

 

Tema 1

La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): disposicions comunes als centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària.

 

Tema 2

L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l'Institut Català de la Salut. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut. Competències de l'Institut Català de la Salut.

 

Tema 3

L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, actualització de coneixements, retribucions, incompatibilitats. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics.

 

Tema 4

El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de feina del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. Sistemes d'incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable. Sistema d'ordenació i classificació del personal estatutari de l'ICS.

 

Tema 5

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades.

 

Tema 6

Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitats.

 

Tema 7

Principis generals de la bioètica. El secret professional: concepte i regulació jurídica. Dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient.

 

Tema 8

Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa- efecte.

 

Tema 9

Ofimàtica. Competències digitals. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts generals d'atenció al professional mitjançant el lloc web de l'Institut Català de la Salut: informació institucional, xarxes socials, selecció fixa i temporal i SGRH.

 

 

Temari específic

 

Tema 10

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal. Obligacions dels fabricants, importadors i subministradors.

 

Tema 11

Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció: disposicions generals. Avaluació dels riscos. La planificació de l'activitat preventiva. L'organització de recursos per a les activitats preventives. Auditories.

 

Tema 12

Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social. Responsabilitats i sancions en matèria de prevenció de riscos.

 

Tema 13

Protecció a la maternitat i durant el període de lactància en el sector sanitari. Protecció del personal especialment sensible a riscos en el sector sanitari.

 

Tema 14

Reial decret 171/2004, de 30 de gener, de coordinació d'activitats empresarials. Concurrència del personal de diverses empreses en un mateix centre de treball. Concurrència del personal de diverses empreses en un centre de treball del qual un empresari és titular. Concurrència del personal de diverses empreses en un centre de treball si hi ha un empresari principal. Mitjans de coordinació. Drets dels representants del personal.

 

Tema 15

El Pla de prevenció de riscos laborals. Concepte. Elements integrants. Instruments essencials. Declaració de principis. Sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals. El sistema de gestió de prevenció de riscos laborals de l'Institut Català de la Salut. Procediments de l'Institut Català de la Salut.

 

Tema 16

Accidents de treball: definicions. Notificació i declaració d'accidents. Investigació d'accidents: objecte. Metodologies d'investigació d'accidents. Anàlisi i resolució de problemes. Índexs estadístics. Malalties professionals: concepte. Classificació. Malalties produïdes per agents físics, químics i biològics.

 

Tema 17

Sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals. La norma OHSAS 18001:2007.

 

Tema 18

Formació per a la prevenció. La formació d'adults. Comunicació professor-alumne. Recursos didàctics. Detecció de necessitats formatives. L'avaluació de la formació. Noves tecnologies aplicades a la formació.

 

Seguretat en el treball

 

Tema 19

Risc d'incendi. Química de l'incendi. Factors del risc d'incendi. Cadena de l'incendi. Classes de focs. Prevenció d'incendis. Mesures de protecció contra incendis. Protecció estructural. Detecció i alarma. Extinció. Plans d'autoprotecció. Objectius. Factors de risc. Classificació de les emergències. Organització d'emergències.

 

Tema 20

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

 

Tema 21

Seguretat viària. Accident de trànsit. Formació i informació en matèria de seguretat viària.

 

Tema 22

Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

 

Tema 23

Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

 

Tema 24

Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

 

Tema 25

Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

 

Tema 26

Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

 

Tema 27

Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric.

 

Tema 28

Risc elèctric. Definició. Factors que intervenen en el risc elèctric. Efectes del corrent elèctric en el cos humà. Tipus de contactes elèctrics. Protecció contra contactes elèctrics.

 

Higiene industrial

 

Tema 29

Classificació dels contaminants químics. Vies d'entrada a l'organisme. Efectes d'aquests contaminants sobre l'organisme. Informació sobre els productes químics: les fitxes de dades de seguretat.

 

Tema 30

Metodologia d'actuació per a la mesura de les exposicions a contaminants químics. Criteris de valoració de caràcter tècnic, ambiental i biològic. Control de l'exposició als contaminants químics. Accions sobre el focus contaminant, el medi i l'individu.

 

Tema 31

Envasat i etiquetatge de substàncies químiques i preparats perillosos. Emmagatzemament i manipulació de substàncies i preparats perillosos.

 

Tema 32

Reial decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics.

 

Tema 33

Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.

 

Tema 34

Risc d'exposició a plaguicides. Classificació dels plaguicides i efectes sobre la salut. Avaluació i control de l'exposició en col·lectius no exposats professionalment. El control integral de plagues urbanes. Protocols d'aplicació de plaguicides a l'Institut Català de la Salut.

 

Tema 35

Definicions, conceptes bàsics i classificació dels agents biològics. Vies d'entrada a l'organisme. Metodologies d'avaluació. Mesures de prevenció del risc de contaminació.

 

Tema 36

Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

 

Tema 37

Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.

 

Tema 38

Radiacions no ionitzants. Concepte de radiació, radiació ultraviolada, radiació infraroja, radiació lluminosa o llum visible, microones i radiofreqüències, radiacions làser, els camps electromagnètics de freqüència extremadament baixa. Efectes sobre l'organisme humà. Riscos i mesures preventives. Reial decret 486/2010, de 23 d'abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a radiacions òptiques artificials.

 

Tema 39

Radiacions ionitzants. Conceptes i classificació de les radiacions ionitzants. Interacció amb l'organisme, efectes biològics. Riscos de l'exposició a radiacions ionitzants i mesures preventives. Reial decret 783/2001, de 6 de juliol, Reglament sobre protecció sanitària contra les radiacions ionitzants.

 

Tema 40

Els productes químics en el laboratori. Principals característiques de perillositat de substàncies i preparats químics. La reactivitat química. Principals riscos i mesures preventives.

 

Tema 41

Treball amb mostres biològiques en el laboratori. Ventilació general i localitzada. Cabines de seguretat biològica. Desinfecció i descontaminació. Manipulació i transport de mostres biològiques.

 

Tema 42

Qualitat de l'aire en interiors: introducció. Contaminants que influeixen en la qualitat de l'ambient. Mesures de prevenció. Síndrome de l'edifici malalt.

 

Ergonomia i psicosociologia aplicada

 

Tema 43

El disseny del centre de treball. Aspectes que cal considerar des del punt de vista ergonòmic. El disseny del lloc de treball: premisses bàsiques, factors ergonòmics. El factor humà en el projecte.

 

Tema 44

Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporta riscos, en particular dors lumbars, per als treballadors.

 

Tema 45

Reial decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.

 

Tema 46

La càrrega física de treball. Conceptes bàsics. Avaluació. La fatiga muscular i la seva prevenció. Els moviments repetitius, patologies associades. Postures de treball: conceptes bàsics. Avaluació. Patologies associades. Prevenció. Despesa energètica. Consideracions generals. Mètodes de determinació. El treball físic. Classificació. La capacitat de treball físic.

 

Tema 47

La càrrega mental en el treball. Factors indicadors de la càrrega mental. Avaluació. Aspectes relacionats amb el treball. La fatiga mental: concepte, prevenció de la fatiga mental.

 

Tema 48

Factors psicosocials. Definició. Contingut i significat del treball. Autonomia, conflicte i ambigüitat de rol. Relacions personals i extralaborals. Participació en el treball.

 

Tema 49

L'organització del temps de treball. Objectius. Ritmes biològics de l'organisme humà. Horaris laborals diferents i la seva organització. El treball a torns i el treball nocturn: tipus d'organitzacions i estils de comandament. Treball en equip. Treball de col·laboració.

 

Tema 50

Avaluació dels factors de risc psicosocials: etapes i tècniques d'avaluació. La intervenció psicosocial. Identificació i avaluació de riscos psicosocials segons el mètode per a l'avaluació i la prevenció dels riscos psicosocials CoPsoQ PSQCAT (versió 2).

 

Tema 51

L'estrès. Definicions. Models de generació d'estrès. Fisiologia de l'estrès. Agents estressants. Síndrome d'esgotament professional (burnout). Definicions i procés. Factors desencadenants. Avaluació. Conseqüències. L'assetjament psicològic en el treball. Introducció. Conceptes generals. Fases. Tipus d'assetjament. Conseqüències sobre la persona. Violència en el lloc de treball.

 

Tema 52

Ambient acústic: definicions i conceptes. Control del soroll. Mètodes d'avaluació ergonòmica. Prevenció i control del risc.

Amunt