Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/07/2017

  • Número del document TES/2025/2017

  • Número de control 17221027

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-17221027-2017

Dades del DOGC
  • Número 7432

  • Data 11/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/2025/2017, de 28 de juliol, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a la finca Mas de la Plana, al terme municipal de Pacs del Penedès (exp. OTAABA20170049).


 

Fets

En data 31 de març de 2017, va tenir entrada al registre de Barcelona, carrer d'Aragó, del Departament de Territori i Sostenibilitat, la sol·licitud del document de referència sobre la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a la finca Mas de la Plana, al terme municipal de Pacs del Penedès, presentada per l'Ajuntament.

Posteriorment, en data 12 d'abril de 2017, va entrar al registre esmentat un ofici de l'Ajuntament de Pacs del Penedès mitjançant el qual es va concretar que la sol·licitud i la documentació tramesa anteriorment feia referència al tràmit d'avaluació ambiental estratègica simplificada i, consegüentment, es va sol·licitar l'emissió de l'informe ambiental estratègic sobre la present Modificació puntual.

Un cop analitzada la proposta, l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona ha emès informe el 27 de juliol de 2017, en el qual es proposa formular l'informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual de referència no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, tenint en compte les consultes efectuades i els criteris que defineix l'annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

En concret, s'especifica que té per objecte permetre l'ampliació del centre de visitants de Bodegues Torres, per tal de donar resposta a l'increment del nombre de visitants i poder-hi organitzar diferents tipus d'esdeveniments i actes. A aquest efecte, es proposa classificar de sòl urbà no consolidat, zona d'implantació d'indústries vitivinícoles i derivats, una peça de 4.800 m2 de superfície, classificada de sòl no urbanitzable d'especial protecció per valor agrícola pel planejament vigent.

En aquest sentit, s'efectua una anàlisi del valor i la vulnerabilitat de l'àrea d'estudi, tot valorant els efectes de la proposta sobre diversos vectors ambientals, com són la preservació dels espais naturals protegits, la biodiversitat, el consum i l'ocupació del sòl, les matèries relatives al cicle integral de l'aigua, el paisatge i el patrimoni cultural, entre d'altres, tot concloent que no comportarà afeccions rellevants. Així mateix, es posa de relleu que la transformació d'aquest àmbit ja va ser objecte de valoració en el marc de l'avaluació ambiental del Pla d'ordenació urbanística municipal de Pacs de Penedès, actualment en tramitació.

 

Fonaments de dret

La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, determina que són aplicables els articles de caràcter bàsic d'aquesta Llei a les comunitats autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és aplicable a tots els plans l'avaluació ambiental estratègica dels quals s'iniciï a partir de la seva entrada en vigor.

La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l'adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de desembre, seran d'aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d'acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.

L'apartat 6.b) quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, determina que són objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d'avaluació ambiental estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d'influència.

Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada per emetre l'informe ambiental estratègic.

L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient.

L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes.

El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d'avaluació ambiental estratègica, disposa que es delega en aquestes darreres la competència que l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, atribueix a l'òrgan ambiental en els supòsits següents: modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les relatives a plans directors urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament urbanístic derivat, llevat dels casos en què el seu àmbit afecta més d'un servei territorial.

 

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,

 

Resolc:

 

—1 Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a la finca Mas de la Plana, al terme municipal de Pacs del Penedès, no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, amb el benentès que en el desenvolupament de la proposta es doni compliment a les mesures ambientals definides en el document ambiental estratègic i en l'estudi d'impacte i integració paisatgística aportats, així com a la resta de consideracions de l'informe proposta de 27 de juliol de 2017.

 

—2 Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament de Pacs del Penedès i a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat la Modificació, o bé sens perjudici dels que siguin procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació de la Modificació, de conformitat amb l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

D'acord amb l'esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe ambiental estratègic perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat la Modificació en el termini màxim de quatre anys des que es publiqui.

 

 

Barcelona, 28 de juliol de 2017

 

 

P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015)

Maria Mercè Sanmartí i Miró

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

Amunt