Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/07/2017

  • Número de control 17209086

  • Organisme emissor Universitat Autònoma de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17209086-2017

Dades del DOGC
  • Número 7430

  • Data 09/08/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de places de personal docent i investigador per a l'any 2017.


L'article 19 de la llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al any 2017 estableix un 100% de taxa de reposició. Les universitats estan obligades a destinar, com a mínim, un 15% del total de places que s'ofereixin a la contractació, com a personal laboral fix, al personal investigador que hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

L'apartat 2 de de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, estableix que l'oferta d'ocupació pública haurà de ser aprovada pel respectiu òrgan de govern de l'administració pública i s'haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2017.

L'oferta d'ocupació pública de personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 2017, inclou les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s'han de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés. Aquesta oferta ha estat aprovada per la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya.

El càlcul de la taxa de reposició d'efectius, comunicada a la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya en funció de nombre d'empleats fixos que durant l'exercici 2016 han deixat de prestar serveis en aquesta Universitat i les altes per reingrés, ascendeix a 53 places dels cossos docents universitaris i una plaça de personal docent laboral, amb un total de 54 places, de les quals, vuit es reserven a la contractació, com a personal laboral fix, de personal investigador que hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

Aprovat per acord del Consell de Govern en sessió de 12 de juliol de 2017.

 

Aquest Rectorat ha resolt:

 

Primer. Aprovació de l'oferta d'ocupació pública.

En compliment del que disposa l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i l'article 19 de la llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al any 2017, s'aprova l'oferta d'ocupació pública del personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'any 2017.

 

Segon. Quantificació de les places.

A) Torn lliure.

1.- Cos/Categoria: Professor/a agregat/da

Nombre de places: 31

2.- Places de personal docent i investigador per a l'any 2017, reservades a la contractació, com a personal laboral fix, de personal investigador que hagi finalitzat el Programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3

Cos/Categoria: Professor/a agregat/da

Nombre de places: 8

3.- Cossos docents universitaris:

Cos/Categoria: Catedràtic/a d'universitat

Nombre de places: 15

B) Promoció interna, no afectades per la taxa de reposició. (Article 62.2 de la Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre d'universitats i article 47.5 de la Llei d'Universitats de Catalunya, amb la redacció donada per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni).

Cossos docents universitaris:

Cos/Categoria: Catedràtic/a d'universitat

Nombre de places: 15

Cos/Categoria: Catedràtic/a laboral

Nombre de places: 8

 

Tercer. Processos selectius.

Les bases específiques d'aquest procés hauran de fer-se públiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, les places dels cossos docents universitaris es faran públiques al Butlletí Oficial de l'Estat.

El termini màxim per al desenvolupament i execució del procés, serà de tres anys a comptar des de l'endemà de la publicació de l'oferta pública d'ocupació.

 

 

Disposició final única

Entrada en vigor:

La present Resolució entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, independentment de la seva immediata execució, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, les persones interessades poden interposar, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació, recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona.

Tanmateix, les persones interessades poden optar per interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la Resolució. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentrestant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb allò que disposen els arts. 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment, els interessats podran interposar qualsevol altre recurs que considerin oportú per la defensa dels seus interessos.

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 25 de juliol de 2017

 

Margarita Arboix Arzo

Rectora

Amunt