Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/08/2017

  • Número del document TSF/1971/2017

  • Número de control 17219038

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17219038-2017

Dades del DOGC
  • Número 7430

  • Data 09/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1971/2017, de 2 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (ref. BDNS 358384).


Atesa l'Ordre TSF/185/2017, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, publicada al DOGC núm. 7425, de 2 d'agost de 2017;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que té per objecte regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006 que, pel seu caràcter bàsic, tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atesa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que a l'article 14.2 estableix el dret i l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració pública per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

–1 Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

–2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, s'estableixen per l'Ordre TSF/185/2017, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

–3 El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb els annexos corresponents que l'acompanyen, comença el dia 21 d'agost i finalitza el dia 12 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

 

–4 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o a l'apartat Tràmits del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat) i, una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament juntament amb la documentació requerida.

També es pot accedir al formulari de sol·licitud normalitzat des de l'apartat Formularis i documentació del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat).

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com el compte justificatiu i la memòria del projecte, s'han d'efectuar exclusivament per via electrònica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el marc del que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

En cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

La informació relacionada amb el procediment de concessió de subvencions d'entitats es pot consultar a la secció Subvencions per a entitats del web del Departament http://treballiaferssocials.gencat.cat (dins l'apartat Tràmits > Ajuts i subvencions).

Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposi d'un certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament s'admeten els considerats a l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o de l'ens indicat en el certificat.

Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que declara representar una persona jurídica:

Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

Certificat del DNI electrònic.

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

En cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, poden obtenir-ne un en els centres emissors corresponents que hi figuren, segons els tipus de certificat. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció Com tramitar en línia de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Per rebre assessorament i suport en la tramitació durant tota la convocatòria, les entitats sol·licitants es poden adreçar a les oficines d'atenció ciutadana del Departament, així com a les del Departament de la Presidència i altres canals disponibles que es poden trobar a http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/subvencionsentitats.

 

–5 L'import màxim que es destina als projectes subvencionables que preveu l'esmentada Ordre TSF/185/2017, de 31 de juliol, és de 31.154.246,12 euros, i va a càrrec de la partida dels pressupostos de la Generalitat de l'exercici 2017.

La relació de les línies a subvencionar, d'acord amb l'annex 2 de l'Ordre de bases esmentada, és la següent:

Línies i projectes subvencionables corresponents a l'annex 2, subvencions de programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'Ordre TSF/185/2017, de 31 de juliol.

A Programes d'atenció a les persones amb necessitats d'atenció integral social.

A.1 Programes d'urgència.

A.2 Programes d'intervenció per a famílies amb necessitats especials d'atenció integral social.

A.3 Programes de promoció de relacions familiars saludables mitjançant la prevenció i gestió de la conflictivitat familiar.

A.4 Programes de suport a la criança saludable i positiva dels fills i filles.

A.5 Programes de prevenció i promoció de la salut dirigits a la població immigrant.

A.6 Programes d'atenció social destinats a persones sense llar i sense allotjament digne.

A.7 Programes de promoció i educació per a la salut de la població gitana, amb especial incidència en les dones.

A.8 Programes d'atenció integral dirigits a la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat.

A.9 Programes de promoció i adequació de centres i unitats d'atenció a persones grans i a persones amb discapacitat.

A.10 Programes de suport i descans per a familiars cuidadors de persones amb discapacitat.

A.11 Programes dirigits a promoure la salut integral de les dones.

A.12 Programes d'atenció social dirigida a persones recluses, exrecluses i sotmeses a mesures alternatives.

A.13 Programes d'atenció social dirigits a joves.

A.14 Programes d'atenció integral a les persones grans a través de serveis que facilitin la seva permanència en el domicili i en el seu entorn social i familiar, així com els dirigits al suport de les seves famílies i cuidadors.

A.15 Programes de suport al manteniment de xarxes de serveis d'atenció social a persones amb addiccions.

A.16 Programes de suport al manteniment de serveis d'atenció a persones amb el VIH o la sida.

B Programes d'atenció a les persones amb necessitats educatives, d'inclusió o d'inserció laboral.

B.1 Programes de promoció de l'educació, sanitat i qualitat de vida infantil i protecció dels drets de la infància.

B.2 Programes d'atenció integral educativa i social en serveis residencials per a la infància en situació de dificultat social.

B.3 Programes de foment de l'atenció a menors amb necessitats educatives i socials, que promocionin la seva integració en un medi familiar, mitjançant l'adopció i l'acolliment.

B.4 Programes per a la prevenció i atenció educativa i social davant la violència cap a la infància.

B.5 Programes d'inserció laboral de joves en situació de dificultat social, que hagin estat sota una mesura de protecció.

B.6 Programes dirigits a facilitar la conciliació entre la vida laboral, la familiar i la personal.

B.7 Programes d'inserció laboral per a famílies que es troben en situació d'especial dificultat.

B.8 Programes d'accés a l'ocupació per a persones en situació o en risc d'exclusió.

B.9 Programes d'inserció sociolaboral i educativa dirigits a la població gitana.

B.10 Programes dirigits a promoure la inserció sociolaboral dels joves i aturats de llarga durada.

B.11 Programes que fomentin la cultura emprenedora, la creació d'empreses i l'autoocupació, especialment entre els joves.

B.12 Programes educatius per a la transmissió de valors solidaris entre els joves.

B.13 Programes per a la inserció sociolaboral de les dones.

B.14 Programes dirigits a afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat.

B.15 Programes per a la inserció sociolaboral de persones recluses, exrecluses i sotmeses a mesures alternatives.

B.16 Programes per a la inserció sociolaboral de les persones migrants.

B.17 Programes d'inserció sociolaboral per a persones amb infecció VIH o sida.

B.18 Programes residencials i d'execució de mesures en medi obert per a menors en conflicte social, susceptibles de materialització per les organitzacions no governamentals.

B.19 Programes per a la prevenció de delictes relacionats amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa la protecció integral de les seves víctimes.

B.20 Programes destinats a reforçar l'atenció i orientació a víctimes de discriminació, odi i intolerància.

Partida pressupostària: BE0101 D/485000100 del programa pressupostari 310, fons 0062.

L'import total per a aquestes línies de subvencions és de 31.154.246,12 euros.

 

–6 El crèdit inicial disponible de la convocatòria es pot ampliar d'acord amb la normativa vigent, i l'efectivitat d'aquest increment està condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

 

–7 Els òrgans competents per tramitar i resoldre les diferents línies subvencionables són els següents:

La instrucció de totes les línies de subvenció correspon a la persona titular de la Direcció de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La resolució de totes les línies de subvenció correspon a la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per a totes les línies de subvenció relacionades, el Servei de Gestió Econòmica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'efectuar la revisió administrativa de les sol·licituds.

La valoració tècnica de totes les línies de subvenció, així com la validació de la justificació de les subvencions, correspon a les unitats directives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en funció dels col·lectius de persones als quals estiguin adreçats els programes objecte de subvenció.

 

–8 El període d'execució del projecte objecte de la subvenció és l'any següent al de la presentació de la sol·licitud, que s'estableix en aquesta Resolució.

 

–9 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, cal atenir-se al que estableix la base 17 de l'esmentada Ordre TSF/185/2017, de 31 de juliol.

D'acord amb el punt 7.2.1 de l'Ordre de les bases que regulen aquesta convocatòria, les retribucions del personal laboral imputables a la subvenció estan limitades per les quanties determinades pels diferents grups de cotització a la Seguretat Social que es detallen a l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

El termini de presentació de la documentació justificativa és el següent:

9.1 Per als projectes amb compte justificatiu simplificat, el termini és l'últim dia hàbil del mes de febrer de l'any següent al qual s'ha de portar a terme el projecte sol·licitat.

9.2 Per als projectes amb compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, el termini és l'últim dia hàbil del mes de març de l'any següent al qual s'ha de portar a terme el projecte sol·licitat.

L'òrgan concedent pot atorgar, d'acord amb les condicions i els procediments fixats a l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, una ampliació del termini establert, que no excedeixi la meitat d'aquest termini, i sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

 

–10 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de quatre mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–11 La resolució es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

–12 Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que la dicta o davant l'òrgan superior jeràrquic, que és l'òrgan competent per emetre resolució, en el termini d'un mes, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

 

–13 Al final de l'exercici s'ha de donar publicitat de les concessions de les subvencions mitjançant l'exposició a la secció Ajuts i subvencions atorgats del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat) i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). Quan els imports de les subvencions concedides, individualment considerades, siguin d'una quantia igual o superior a 3.000 euros, també és necessària la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat).

 

–14 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar en el Portal de la Transparència (http://transparencia.gencat.cat).

 

–15 D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

–16 La publicació de la convocatòria es fa efectiva amb la tramesa de la informació exigida al Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya (RAIS), d'acord amb l'article 96 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

 

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria, les persones interessades poden interposar recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 2 d'agost de 2017

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1

Taula salarial, d'acord amb el IV Conveni únic del personal laboral a Catalunya a què fa referència la base 7.2.1 de l'Ordre de bases.

 

A1

29.137,48 euros

A2

27.237,40 euros

A3

25.654,42 euros

B1

24.624,50 euros

C1

20.822,64 euros

C2

19.116,04 euros

D1

17.485.82 euros

D2

16.946,68 euros

E

16.236,68 euros

Amunt