Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/08/2017

  • Número del document PRE/1934/2017

  • Número de control 17215029

  • Organisme emissor Consell Català de l'Esport

    CVE CVE-DOGC-A-17215029-2017

Dades del DOGC
  • Número 7428

  • Data 07/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/1934/2017, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant la temporada 2016-2017 (ref. BDNS 358220).


Atesa la Resolució PRE/1847/2017, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica (DOGC núm. 7423, de 31.7.2017);

Atesa l'Ordre PRE/5/2017, de 12 de gener, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d'ajuts i subvencions de concurrència pública del Consell Català de l'Esport;

De conformitat amb allò establert a la base 15.1a) de la Resolució PRE/1847/2017, de 26 de juliol, es constata la necessitat de preveure un primer pagament en concepte de bestreta del 90% de l'import de la subvenció concedida, atesa la data de publicació d'aquesta convocatòria, per tal de facilitar la gestió del procediment i l'execució de les activitats subvencionades.

D'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Atesa la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

—1 Obrir la convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant la temporada 2016-2017.

 

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases aprovades per la Resolució PRE/1847/2017, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica (DOGC núm. 7423, de 31.7.2017) i per la normativa vigent aplicable en matèria de subvencions.

 

—3 Les activitats objecte de subvenció s'han de dur a terme en el període comprès entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 d'agost de 2017.

 

—4 La dotació pressupostària màxima aprovada per a la concessió d'aquestes subvencions és de 100.000,00 euros; dels quals 73.000,00 euros s'imputaran a la partida 482.0001; 3.000,00 euros s'imputaran a la partida 481.0001; 20.000,00 euros s'imputaran a la partida 460.0001; 4.000,00 euros s'imputaran a la partida 449.0001 del pressupost vigent del Consell Català de l'Esport per al 2017.

Si en funció del volum de sol·licituds es produeixen romanents en qualsevol de les partides pressupostàries objecte de finançament, l'import corresponent es pot aplicar a altres partides previstes a la mateixa convocatòria.

En aplicació de l'epígraf b) de l'article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, es pot aplicar a la concessió de subvencions convocades, sense necessitat d'una nova convocatòria, una quantitat addicional de fins a 950.000,00 euros per a l'exercici 2017. L'efectivitat d'aquesta quantia addicional resta condicionada a la prèvia declaració de disponibilitat de crèdit i a la seva publicació al DOCG amb anterioritat a la resolució de concessió.

De conformitat amb la base general 15.1a) reguladora d'aquest procediment, el primer pagament de les subvencions concedides, en concepte de bestreta, serà del 90% de l'import total de la subvenció concedida.

 

—5 El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i finalitza el dia 15 de setembre de 2017, inclòs en la seva totalitat.

D'acord amb allò establert a la base general 6 reguladora d'aquest procediment, les persones que presentin els formularis de la sol·licitud o de la resta de tràmits associats a aquest procediment per mitjans telemàtics, poden signar i identificar-se electrònicament mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell alt.

 

—6 En relació amb el que estableix la base general 5 reguladora d'aquest procediment, les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts s'han de fer únicament per mitjans electrònics, d'acord amb l'Ordre PRE/5/2017, de 12 de gener, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d'ajuts i subvencions de concurrència pública del Consell Català de l'Esport, a través de les plataformes següents:

a) En el cas que la persona interessada sigui una entitat pública adherida a l'extranet de les administracions catalanes, a través d'aquesta plataforma (eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

A través del portal Tràmits gencat es pot accedir a les plataformes esmentades, com també al formulari normalitzat de sol·licitud.

No obstant, pel que fa a la presentació de la documentació justificativa prevista a la base 16, les entitats sol·licitants poden optar per presentar-la pels mitjans electrònics indicats, o de manera presencial en format paper, al Registre general del Consell Català de l'Esport i al registre de les seves representacions territorials, a les adreces esmentades a la base 5.2.

 

—7 La Sub-direcció General d'Activitats Esportives i Infraestructures del Consell Català de l'Esport, com a òrgan competent per a la instrucció del procediment, formula la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, d'acord amb l'informe previ del Comitè Executiu del Consell Català de l'Esport. Aquesta Sub-direcció, seguint la tramitació que disposa la base general 10, eleva la proposta definitiva de resolució a la Presidència del Consell Català de l'Esport, per a la resolució final del procediment.

 

—8 La resolució final del procediment es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la seu electrònica (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l'ha dictada o davant la persona titular del departament competent en matèria d'esports en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució esmentada, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

—9 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució final d'aquest procediment és de sis mesos, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. Transcorregut aquest termini, si no s'ha produït la publicació esmentada, els interessats poden entendre que les seves sol·licituds han estat desestimades per silenci administratiu.

 

—10 Aquesta Resolució té efectes a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l'ha dictada o, directament, davant la persona titular del departament competent en matèria d'esports, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva data de publicació al DOGC, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Esplugues de Llobregat, 1 d'agost de 2017

 

Gerard Martí Figueras i Albà

President del Consell Català de l'Esport

Amunt