Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/07/2017

  • Número del document 747/XI

  • Número de control 17214039

  • Organisme emissor Parlament de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17214039-2017

Dades del DOGC
  • Número 7427

  • Data 04/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ 747/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l'Informe de fiscalització 29/2016, sobre l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012.


Tram. 256-00025/11

 

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 8 de juny i 6 de juliol de 2017, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris subsegüents a la presentació de l'Informe de fiscalització 29/2016, sobre l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012 (tram. 256-00025/11).

Finalment, d'acord amb l'article 183 del Reglament, ha adoptat la següent

 

Resolució

 

1. El Parlament de Catalunya aprova l'Informe de fiscalització 29/2016, sobre l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012.

 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l'Informe de fiscalització 29/2016, sobre l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012.

b) Estudiar accions legals contra Deloitte, SL, pels seus serveis d'auditoria externa del 2012 analitzats en aquest informe, davant l'evidència que aquests serveis eren insuficients.

c) Fer, per mitjà de la Intervenció General, la supervisió i el control de les tasques dutes a terme per empreses d'auditoria externa.

d) Corregir les deficiències i irregularitats detectades en el funcionament de Barnaclínic en el menor temps possible, i dur a terme totes les accions necessàries per a substituir Barnaclínic per una nova entitat amb una estructura i una naturalesa jurídica compatibles, inequívocament, amb la legislació vigent.

 

3. El Parlament de Catalunya ha de vetllar perquè el ple de la Sindicatura de Comptes faci les accions necessàries per a perseguir les actuacions que són perseguibles administrativament o jurídicament.

 

4. El Parlament de Catalunya sol·licita a la Sindicatura de Comptes que elabori els informes de fiscalització sobre l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona dels exercicis del 2013, el 2014, el 2015 i el 2016.

 

 

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017

 

 

Carmina Castellví  Vallverdú

Secretària de la Comissió

 

Oriol Amat i Salas

President de la Comissió

Amunt